Wednesday 18 May 2011

Doemdagscenarios

Op het net zijn er naast de vele predikers die de Eindtijd voorspellen en ideeën geven hoe de laatste dagen kunnen zijn, bepaalde groepen die zich toeleggen op dat Laatste Ogenblik of Dé Doemsdag.

De Doemdag (Engels: Doomsday) of doemsdag, Vernietigingsdag, einddag, Dag der vernietiging, wordt dikwijls samen genomen met de Dag des Oordeels, het bijzonder Oordeel, het Laatste Oordeel, Oordeelsdag, Oordeel voor de Grote Witte Troon (van God) of Gerichtsdag alhoewel die Beoordelingsdag pas na Armageddon zal komen.
De Dies Suprema of Suprème Dag zal de Volheid der Tijden brengen waarna het Jongste Gericht of het Wereldgericht zal plaats grijpen. De Doemdag is de gebeurtenis die deel uit maakt van het Godsgericht waarbij de Grote Beproeving de laatste slag zal zijn voor Jezus uitspraak over de mensen.

Het zal de Dag van opheldering en gerechtigheid zijn waarbij na lange 'stilte' de geruchten niet meer loze waarschuwingen zullen zijn. Er zal geluid gegeven worden en het zal doorklinken. Het zal gaan overklinken, boven alles uitklinken. Al de voorgaande voorspellingen betreffende het verloop der mensheid zullen aanslaan. De gezegden zullen overgaan, weerklinken, weergalmen, tegengalmen, doorkaatsen, helmen, nagalmen maar ook afsluiten, bauwen, nabauwen en reflecteren.
De tijdingen zullen galmen, doorgalmen, resoneren, uitgalmen, tegengalmen, schallen, knallen, druischen tegen alle sterren op, bruisen dat horen en zien vergaat.

Het gedruis, gebruis, zal met veel geluid verlopen. Geknal, geratel, gerammel, gerinkel, getinkel, getjangel, gejoel zal zogen voor het nodige lawaai, lawijt, rumoer, tumult, roezemoes, geroezemoes, geboha. Het zal niet enkel tot een burengerucht, nachtgerucht of nachtrumoer blijven. Er zal straatrumoer, straatlawaai zijn met veel misbaar, geweld, getier, geraas, geschreeuw, éclat, spokerij, bombarie, spektakel, tempeest, heibel, kabaal, matschudding, uitschudding, aardschudding, opschudding, duivelsgeweld, pandemonium en wie weet ook ketelmuziek. Het zal een hele beestenboel lijken vol oorverdovend lawaai, een heidens leven, een satanisch leven en volgens sommigen zelfs een leven als in een jodenkerk (wat dat ook moge inhouden). In ieder geval kunnen wij indenken dat het een leven zal zijn waarbij horen en zien vergaan, een leven van een andere wereld, een leven als een oordeel.

Men zal de geweldmakers aantreffen, de fevenmaker, lawaaimaker, rumoerkraaier, rumoermaker, oproerkraaier, bombariemaker, kabaalmaker, de razer, raasbol, raaskop en poltergast, poltergeist, foltergast. Velen zullen zich aanstellen en doemdag houden.
De wijzen zullen zich op voorhand toegelegd hebben op het meest belangrijke, namelijk de vrijwaring van de ziel, dit betekent de vrijwaring of beveiliging van het voorbestaan van het eigen wezen. Zij zullen onderzocht hebben wie de Schepper van dit alles is, wie zij moeten eren en loven en aan wie zij schatplichtig zijn.


In 1947, tijdens de Koude Ooorlog, wordt de doemdagklok (Engels: Doomsday Clock) op zeven minuten voor middernacht gezet om in te gaan als symbolische klok die de doemdag (Engels: Doomsday) zou moeten aankondigen. De  Bulletin of the Atomic Scientists aan de universiteit van Chicago houdt de tijd bij van hoe dicht de mensheid zich bij een kernoorlog bevindt. De bedoeling was om de mate van nucleaire dreiging bij te werken wanneer gebeurtenissenop het wereldtoneel de dreiging versterken of verzwakken.


In vroegere tijden kon men bij verscheiden stammen, zoals de Hopi, Navajo, Cherokee  en Sioux Natie (Lakota, Dakota, Nakota) apocalyptische voorspellingen vinden. Die Indiaanse Voorspelling stamt van een rijke culturele geschiedenis met geweldig respect voor oudere, geneeskundemannen, shaman en "dromers", profeten indien u wilt.

De Mayaanse, Azteekse en de Inca apocalyptische voorspelling zijn dus niet de enige beduidende oude Indiase apocalyptische voorspellingsculturen, maar zij zijn de groepen die de geweldigste historische documentatie zouden hebben ontvangen en ons de meest rijkgedocumenteerde gegevens van voorspellingen zouden hebben bezorgd.

De Mayaanse kalender, soms ook de Azteekse kalender genoemd, stopt aan het einde van het komende jaar 2012, waardoor deze alle soorten van godsdienstige wetenschappelijke astrologische en historische redenen omroert en aanschouwt wordt door velen als de kalender die het einde van leven voorspelt zoals wij het weten. De Mayaanse Voorspelling wint kracht en laat  zorgenmensen verschijnen op alle gebieden in de maatschappij.

Over de jaren hebben archeologen gekerfde monumenten gevonden die de lange telling voor bekende datums in Mayaanse geschiedenis registreerden. Zodra een datum in tijd werd gerepareerd, was het gemakkelijk vast te stellen dat "dag 1" als 11 augustus 3114 BC kon genomen worden. Vervolgens was het dan ook gemakkelijk om de datum te berekenen waarop de kalender zou beëindigen -- 21 december 2012.

Dit lokte uit dat er een forum werd opgericht 2012 Forum voor algemene discussie en en  2012 nieuws dienst maar voor diegenen die werkelijk willen overleven ook een  2013 Forum.


Maar volgens de berekeningen van de 89-jarige directeur van de Californische organisatie Family Radio, Harold Camping zullen wij nu zaterdag al mogen opkijken naar die einddag. Ook in Surinamië kijken ze naar een einde der tijden dat wel vijf maanden na 21 mei zal plaatsgrijpen. Daar is de verkondiger Shubert Osagwe die meldt dat er op 21 mei over de gehele wereld een hevige aardbeving zal plaats grijpen.


Bij de Indianen zowel bij Aziatische volkeren ging het om de verstandhouding tussen de natuur en de mens welke scheef getrokken was.


Vele eeuwen later dan bepaalde andere culturen werd ook onder Christenen de Doemdag een onderwerp om over na te denken.

Aan het hart van christelijke eindtijdvoorspelling ligt het Boek van de Openbaring volgens Johannes. Donker en complex, zeer moeilijk vatbaar en onderhevig aan zeer veel interpretaties voorspelt het Boek van de Openbaring een eindtijd die door een tumultueuze serie van gebeurtenissen en een cataclysmisch conflict tussen de machten van goed en kwaad wordt gemarkeerd. Over de eeuwen is het Boek van de Openbaring het onderwerp van veel interpretatie en discussie geweest.

Maar als wij de 66 boeken die samen de Heilige Schrift vormen doornemen kunnen wij voldoende verwijzingen vinden in die gehele Bijbel om ons te waarschuwen voor een Eindtijd welke op ons af zou komen nadat de Beloofde Messias ter wereld zou gekomen zijn. Die eerste periodes, namelijk de aankondiging van de Verlosser, het einde van de Romeinse bezetting van de Heilige Stad Jeruzalem, alsook de heroprichting van de nieuwe staat Israël zijn al uitgekomen. Nu zouden de landen van de Euphraat en Tigris hun oorlog en de strijd tussen de godsdiensten de volgende herkenbare stap moeten zijn. En als wij goed kijken naar wat er gebeurt in de wereld kunnen wij die gebeurtenissen herkennen.  Irak en Iran zijn de besproken plaatsen waar vroeger de Tuin van Eden was en waar ook terug een mooie Tuin van Vrede zal moeten komen, want volgens de Bijbel komt er hier op aarde terug een Vredevol Liefdelijk Paradijs waar mens en dier vredig onder elkaar zullen wonen als deel van het Koninkrijk van God.


Algemeen kan er gesteld worden dat de Apocalyptische voorspelling dikwijls geassocieerd is met godsdienstig geloof, maar toch is er een rijke traditie van apocalyptische voorspelling van andere bronnen. Vele van deze groepen namen voorspelling of wetenschap als hun voornaamst beroep.

Zo werd Edgar Cayce (° 18 maart 1877 in Hopkinsville, Kentucky, + 3 januari 1945 in Virginia Strand, Virginia) beschouwd door velen als de geweldigste paranormale begaafde mens van de 20ste Eeuw.  Van 1901 toen hij 24 was, tot zijn dood gaf  hij over 14.000 lezingen over het doemsdagscenario.

Maar de meest gekende en besproken figuur vandaag is de in de vroege 16de eeuw geboren Nostradamus. Volgens velen zou hij ook geschreven hebben over de dood van pausen, de verhoging van tirannen en natuurlijke catastrofen die nu op ons afkomen. Het zijn zijn voorspellingen die ook vele atheïstische mensen hebben doen geloven dat deze wereld ten einde zou komen over enkele maanden tijd.


De vele natuurrampen zoals Hurricane Katrina en de 2008 Myanmar Cycloon welke 140.000  mensen dode, plus de verscheiden hevige aardbevingen in Iran,  Indonezië, Haiti, Japan brachten mensen tot bezinning.

De economishce wereld houdt ook zeer velen bezig, vooral nu het geldgewin één van de belangrijkste bezigheden van de mens is geworden. Maandagen worden daar niet graag gezien en het gebeurde wel meer dat dat de lagere of slechter dagen waren. (Maar de crash van 1929, nog altijd de ergste uit de geschiedenis, begon op een zwarte donderdag.) Na Black Monday 1987, kwam er een Silly Monday in 1989 (een schijncrash) en een Red Monday in 1990 (de coup in Moskou). In de jaren negentig volgden de stupid mondays elkaar op. In het weekeinde van 9 en 10 maart 1996 was iedereen in paniek nadat de vrijdag daarvoor de Dow Jones was gekelderd na nieuws over sterke werkgelegenheidsgroei. Op 15 augustus 1997 leidde een sterke daling van de Dow opnieuw tot een zenuwslopend weekeinde. Ook al zou de maandagziekte wegebben davert het nu ook meermaals op andere dagen en lijken landen ook meer in financiële moeilijkheden te geraken.

De economie kan mensen doen kelderen maar er dreigen veel gevaren voortgebracht door hun slordig omspringne met de natuur. Betreft die natuur moeten de mensen gaan beseffen dat deze sterker is dan de mens.Haar invloeden op het wereldstel liggen zeer hoog.

Russische wetenschappers berekenden waarop de asteroïde Apophis zal clashen of crashen met onze aardbol en aanschouwen die dag als de Doemdag of Armageddon. Volgens de Russische professor Leonid Sokolov van de staatsuniversiteit van Sint-Petersburg zal op 13 april 2029 Apophis tot op 37 à 38.000 kilometer van de aarde genaderd zijn. Zeven jaar later zou een botsing volgen. Ook de NASA houdt de asteroïde nauwlettend in de gaten. "Technisch gesproken hebben de Russen gelijk. Er is inderdaad een kans dat Apophis in 2036 zal inslaan op de Aarde", zegt Donald Yeomans, hoofd van NASA's 'Near-Earth Object Program Office". "Maar die kans is amper één op 250.000 groot." Apophis is dan 'slechts' iets breder dan twee voetbalvelden, bekijk in de video hieronder wat een grotere asteroïde kan teweegbrengen.


Wat er ook moge gebeuren en wie er ook moge gelijk hebben is dat wij vanuit de Bijbel te weten kunnen komen dat ook al kunnen mensen nog zo dom zijn er ook velen zijn die veel wijsheid hebben gekregen, maar dat God uiteindelijk toch de eindbeslissing zal nemen. De tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door het Woord van God als een schat weggelegd. Dat Woord zal al de tijden kunnen weerstaan. Oorlogen, pogingen om het te vernietigen zullen het niet kunnen deren. De geschiedenis heeft aangetoond dat dat Woord van God in de Bijbel steeds heeft kunnen blijven bestaan in haar volle glorie en nog altijd onveranderd tot de mensen kan komen. Het is ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen. (2 Petrus 3:7)

Na de doemdag zal het Oordeel komen, wel eens de jongste dag genoemd door Jezus (Johannes12:48), dat in de drie grote monotheïstische religies valt op de Laatste Dag, oftewel bij het Einde der Tijden. Het oordeel geldt zowel levenden als doden, en wordt geveld door God of door een afgezant.

Armageddon, of de Grote Laatste Oorlog,of Derde Wereldoorlog zal niet over één dagje ijs gaan. Die Doemdag zal een periode zijn van veel leed en ergernis. Wij kunnen er voor zorgen dat wij niet geërgerd moeten zijn en dat wij , ook al zal het niet makkelijk zijn, de moeilijkheden zullen kunnen trotseren. Men kan zich er best op voorbereiden. God heeft ons hiervoor én de middelen én de waarschuwingen gegeven. Als wij naar Zijn Woord luisteren zullen wij én de Tekenen herkennen én Hem als een Schild weten aan te treffen, om alzo gewaarschuwd en voorbereid de Grote Strijd aan te kunnen.


Bent u voorbereid?Lees hier meer over:


Newsweek vraagt zich af of wij nog onwetend willen houden

Welke dag van de komst

Laatste dagen omroepers

De Meest gehate familie in America - inleiding tot vervolg

Antichrist and The Most Hated Family in America in crisis

The great Day of their wrath


Boeiende linken:

Doemdag of een gewone vrijdag?

21 mei 2011 Laatse oordeel

Profetenfilm 2012 voorspellingen

Nieuwe doemdag: asteroïde Apophis zou in 2036 inslaan


Nostradamus Society of America


Life and Prophecies of Nostradamus


2012 Doomsday Predictions


The real Doomsday in 2012


No Doomsday in 2012

Nieuwe doemdag: asteroïde Apophis zou in 2036 inslaan

Armageddon and other global disasters that could spell the end of the world.

 1. American Indian Doomsday Prophecy
 2. Ancient Indian Doomsday Prophecy
 3. Book of the Revelation
 4. Doomsday Prophets
 5. Doomsday Weapons
 6. Environmental Doomsday
 7. Religious Doomsday Prophecy
 8. Signs of the End Times
 9. Technological Doomsday
 10. Surviving Doomsday
 11. Browse Books & DVDs
+ Doomsday Videos

More Doomsday Scenariosvideos: The Beast of Revelation    The Four Horsemen of Revelation    Beware the Antichrist


No comments:

Post a Comment