Thursday, 12 May 2011

Zoeken naar waarheid, studiemateriaal, Jehovah Getuigen, ex-Jehovah Getuigen en anderenOnze intentie is niet iemand te overtuigen om een godsdienst of klasse te verlaten om dan zomaar een andere te gaan vervoegen welke ons inziens even primitief zou zijn.

Ook dit platform beoogt niet dat de bezoekers hier zonder diepgaand onderzoek hun kerkgenootschap zouden verlaten. wij zijn er ons ook bewust van dat de kerkgemeenschap een veilige thuishaven kan zijn voor vele gelovigen.
Voor aleer men zulk een gemeenschap, waar men misschien al verscheidene jaren lid van is, verlaat moet er goed over nagedacht zijn en moet er een degelijk alternatief zijn. Dat alternatief moet niet een gelijkaardige instelling zijn waar men kwasie dezelfde gebruiken op na houdt of waar men eveneens  vast  houdt aan doctrinele regels.

Graag zouden wij hebben dat de bezoekers op dit platform uit meerdere strekkingen kwamen en hun geloofspunten en gebruiken met elkaar zouden willen delen. Hiervan kan iedereen leren, gelovige, niet gelovige en anders gelovige.

De mens moet beseffen dat hij niet alle wijsheid in pacht heeft. Vele dingen kunnen verschillend geïnterpreteerd worden maar ook met een zelfde zienswijze op een verschillende manier uitgelegd worden. Als Christenen moeten wij ook beseffen dat er heel wat dingen kunnen zijn die wij niet dadelijk inzien of goed begrijpen. Alles vergt tijd. Ook het leren uit de Bijbel. Vooraleer wij de Heilige Schrift echt goed begrijpen gaan er misschien verscheidene jaren over heen. Wij moeten die tijd durven nemen om inzicht te krijgen. Alsook moeten wij durven over dingen en meningsverschillen te praten.

De Heer Jezus Christus etaleert nooit echt een aparte klasse . Zijn intentie is niet geweest een bepaalde denominatie te beginnen.
Hij was zoals hij was en iedereen stond het vrij om hem al of niet te volgen. Ook vandaag hebben wij nog die vrije keuze.
Verscheidene individuen hoorden en zagen de man aan het werk en wensten deze arbeiderszoon van Joodse komaf te volgen. In deze Nazareen zagen zij  die beloofde Verlosser, de Messias die reeds voor meerdere jaren was aangekondigd door meerdere profeten, mannen van God.

De mensen namen in Jezus de Zoon van God waar en de eeuwige Redder van allen die in hem wilden geloven. En in essentie is dat wat er vandaag nog van elke burger gevraagd wordt: wil jij Jezus aannemen als jouw Heiland?

Met die aanname van Jezus Christus gaat het vandaag verder. Natuurlijk moeten wij verzekeren dat wij hem correct begrijpen, daar wij anders geen goede verhouding met hem kunnen hebben. Wij kunnen geen goede verstandhouding hebben met iemand die wij verkeerd  begrijpen of waarmee onze gedachten in tegenstrijd mee zijn.

Het droevige voorbeeld van de heersende stroming Christendom en de felle tegenstrijdigheid tussen haar en de Bijbel (beide praktisch en theologisch) hebben vele mensen hun kerk in dat Christendom doen verlaten. Vele mensen zagen een opening naar de benadering van de Wachttoren en de Getuigen van Jehovah ('JG' of Jehovah Getuigen). Die ernstige Bijbelonderzoekers komen in het leven van velen, eerst wat afschrikkend maar dan met een vernieuwde kijk doordat zij bewust worden van de vele leugens die hun kerken hadden voorgelogen. Met de overtuigingskracht en met een verzoek terug alleen naar de Bijbel te kijken worden diegenen die de waarheid werkelijk willen zoeken natuurlijk bekoord. Zij willen met jouw samen op zoek gaan naar waarheid en om de onbevreesd menselijke tradities af te keuren. Dat op zichzelf is geen slechte benadering. Vermoedelijk hebben de meeste lezers gezegd "Ja! akkoord"! voor deze benadering.

Verscheidene mensen beginnen ijverig aan een Bijbelstudie met de Jehovah Getuigen. Hun studieboekjes lijken een prachtige weg om hen meer inzicht te geven. Het vraag en antwoord systeem kan soms wel indoctrinaal tonen. Op bepaalde persoonlijke vragen komt geen antwoord of weet men aardig in te praten om ze te ontwijken.

Vroeg of laat gaan wij aanvoelen dat er toch een heel boel zaken zijn die wij ook zo maar moeten aannemen. Er wordt van ons dan ook verzocht om een heel pak studiemateriaal aan te nemen. Wij vinden ons dan met een heel pakket dat wij moeten aannemen maar ons lijkt verplichtingen op te leggen naar diegene die het ons voorzien heeft. Wie weet wordt er zelfs een beetje eens schuldgevoel aangekweekt.
Het aan te nemen studiemateriaal kan een prachtmiddel zijn om ons te onderrichten maar het kan ook voor velen tot een overlast worden. De lering heeft de neiging om ons een slaaf van een organisatie te maken, en onze eerste honger voor waarheid te zoeken en te vinden wordt vervangen door gehoorzaamheid aan een menselijke groep. sommigen werpen zich hierop volledig toe, anderen worden afgeschrikt en breken hun relatie met die vereniging af om verweesd achter te blijven.

Voor diegenen die zich volledig gaan toeleggen op het onderwijs van het Wachttorengenootschap bestaat het gevaar dat het wel een hartgrondige studiekeuze is maar ook een verslaving word naar godsdienst in plaats van naar het persoonlijk volgen van de Heer Jezus. Zij vullen gretig "tijdrapporten" in, zich zorgen makend over al of niet te tellen tijd die men van het verlaten van hun deur tot het terugkeren naar huis wordt uitgegeven zoals tijd... te "getuigen" of dat men slechts de tijd mag noteren welke eigenlijk uitgegeven is "om van deur tot deur te gaan"  die zou moeten opgetekend moeten worden. Anderen proberen alleszins genoeg uren in hun schriftje te krijgen om te kunnen gedoopt worden. Spoedig ontstaan ernstige inconsistenties tussen het geloof en de uitvoering van het geloof bij deze Getuigen.

Wij zouden die Jehovah Getuigen ook mede getuigen van Jehovah kunnen noemen omdat wij ook voorstander zijn om voor die Ene Ware God Jehovah te getuigen of te gaan verkondigen. Alsook beseffen wij maar al te zeer hoe belangrijk het geloof in God de Almachtige Vader is en hoe belangrijk de aanvaarding van de zoon van God, Jezus Christus is. Wij weten ook maar al te goed dat dé sleutel tot kennis daar in de Schriften ligt. Het zijn namelijk die Boeken der boeken die de Bijbel vormen die wij moeten bestuderen. Deze Heilige Schrift zal moeten instaan voor ons te onderrichten.

Het valt ons op dat meerdere mensen niet echt gelukkig uit hun relatie met de Getuigen van Jehovah komen. Zij mogen het echter niet als een tijdverlies zien of als een verloren kans. Het moest dan maar een tussenstap in hun leven zijn. en wie weet nog niet zo een slechte.
Anderen durven gewoon geen stap nemen en zien wel dat er verschillende zaken in hun godsdienst zijn die niet kloppen of vele vraagtekens oproepen. Maar zij durven er niet over praten. Zij durven zichzelf nog hun kerkgemeenschap in vraag stellen. En deze zijn dan slechter af.

Velen die met vragen zitten gaan deze dan wel onderdrukken en blijven met deze twijfels en vragen zitten zelfs tot zij diep ongelukkig en onopgeloste levens gaan leiden. De vol met vragen zittende zo maar volgende Getuigen van Jehovah gaan dan zelfs zich maar beter voordoen  voor alle goede verschijningen in de Koninkrijkszaal, waar zij geen vragen durven stellen die zouden kunnen teweegbrengen dat zij als ongelovigen zouden worden aanschouwd of als mensen die niet willen aannemen wat de 'Getrouwe en Beleidvolle Slaaf' hen opdraagt te geloven. Anderen erkennen uiteindelijk realiteit en breken uit hun godsdienstige verslaving, maar dan beginnen voor hen de problemen echt. Mensen die een verslaving stoppen zijn geneigd naar een andere te draaien - al was het alcohol, of om nog zulk een godsdienst of stel van geloof te vinden dat hen wordt voorgekauwd en waaraan zij zich kunnen wijden. Het erge is dat de gehele kerkgemeenschap van de Getuigen van Jehovah die zogenaamd afvallige gaat uitsluiten. Het worden verloren schapen of vissen op het droge.
Wat ons opvalt is dat die ex-Jehovah Getuigen ofwel helemaal afhaken ofwel volledig anti-niet-trinitariërs worden en expliciete voorvechters voor de Heilige Drie-eenheid. Dikwijls worden zij als het ware uit hun ketens verlost door de levendigheid in de Pinkstergemeente die met hun opwekkingsliederen en veel poe-ha hun helemaal kan bekoren.

Welke uw positie ook mogen zijn, of u nu atheïst bent of einzelganger of een waarheidszoeker, een moslim, Jood, Christen of een Jehovah Getuige of een ex-Jehovah Getuige, het speelt geen rol waar u vandaan komt, welk leven u reeds geleden heeft of wenst te leiden. Waar wij mee begaan zijn is indien u dingen wil delen met ons staan wij daar voor open en wensen wij u als toehoorder ook als medebelever te begeleiden op uw pad in uw leven waarin wij dan ook onze ervaringen en onze gedachten in alle liefde met u willen delen.

Het is vooral niet ons doel om aan u nog een "godsdienst" te geven om zich te onderwerpen.

Wij zijn hier u om u van materiaal te voorzien dat u zal helpen om te beslissen wat goed en wat slecht is over de wijze van leven of over het geloof dat u opnam van het Wachttorengenootschap of de WTBS. Hier wordt niets opgedrongen. Wel wordt er van iedereen die hier komt om tot het geloof te komen om zelf eigen beslissingen te nemen. Iedere van de lezers is hier zelf verantwoordelijk. Enkel u kunt dat stel van beslissingen maken. Wij kunnen hier slechts iedereen trachten aan te sporen en het liefst wat wij zouden hebben is dan dat u er alles zou aan doen om niet op te geven!

Waarom wij liefst zouden hebben dat u niet opgeeft in uw zoektocht, is omdat wij begaan zijn met u en uw toekomst. Voor iedereen rondom ons is het belangrijk dat zij de Waarheid kunnen vinden zodat zij kans maken om gered te worden.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die Ene Ware God leren kennen, omdat er slechts één God is. Ook is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zijn zoon leren kennen. Want er is Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, die voor u stierf.
God heeft de wereld de mogelijkheden gegeven om hem te leren kennen en om de weg naar eeuwig leven te vinden. De Bijbel is echt het woord van God en biedt alle mogelijke oplossingen. In die Heilige Schrift kunnen wij de antwoorden vinden.

Het Koninkrijk van God zal echt op aarde komen wanneer de Heer Jezus echt zal terugkeren. Er is de hoop van eeuwig leven in Christus.

Indien u uit de vereniging van het Wachttorengenootschap komt zal u misschien veel gelijkaardigheden vinden bij ons. Laat deze niet afschrikken. Ook voor diegenen die bang zijn voor de Getuigen laat u de naam van God niet doen bang hebben voor ons of anderen die de naam van God gebruiken.

Uw vereniging met de Wachttoren is, zijn wij zeker, een beduidende stad langs de weg in uw reis naar dat Koninkrijk van God, een stap op de ladder. Het was, een ervaring die onder de liefhebbende hand van God en volgens Zijn plan voor u niet slecht was en geen tijdverspilling. Voor niets wordt uiteindelijk verspild wanneer God in ons leven is, zelfs niet onze zonden, onze misverstanden, onze arme beslissingen... God verwerkt alle deze.

Indien u een Getuige van Jehovah bent of was kan u misschien boeiende lectuur vinden op:

Carelinks Network For Former Jehovah's Witnesses


If you are a Jehovah Witness or were the above site has perhaps some interesting views and literature for you.

No comments:

Post a Comment