Friday, 30 September 2011

Yahushua, Yehoshua, Yeshua, Jehoshua of Jeshua


Als wij het Hebreeuwse gebruik van namen na gaan, zien wij dat de vroegere namen steeds een betekenis hadden en dikwijls afgeleid waren van een 'hoofdnaam' of een ander persoon zijn naam of karakter waar een verband wenste mee gemaakt worden.

Zo ook is het met de zoon van God, die de "God met ons" of "Immanuel" / Emmanuel werd genoemd. In de Scandinavische landen is het nog steeds de gewoonte om te spreken over "de zoon van" (bijv. Johanson = de zoon van Johan).
Hij die gezonden was van boven en steeds te kennen gaf dat het niet hij was die de werken deed maar de Vader via hem,  is wel de persoon gezonden door God om de mensheid te redden, vandaar dat in zijn naam het verwerkt is dat YaHuWah Redt = Yahushua/Yehoshua/Jehoshuah.

Om die naam van die Nazarener dan te lezen kan men de Hebreeuwse schrijfwijze gebruiken Yahushua of de verkorte vorm Ya Shua (Jah Redt) maar men kan ook in het Arabisch schrift het brengen in onze taal en dan zou het gelijkaardig aan de andere namen moeten omgezet worden, waar de Yod wordt weergegeven als een J en niet als een Y. O diezelfde reden kan men trouwens ook niet opteren voor Yahweh of Yehowah.

Zoals men Jakob en Joshua gebruikt moet men gaan voor Jehovah en Jehoshuah/Jahushua of Jeshua.
De vraag die men kan stellen vandaag is in welke mate wij terug naar het origineel moeten grijpen of ons moeten houden aan algemeen bekende of meest gebruikte namen?

Iedereen kent Jezus of Jesus al is de uitspraak in de verschillende talen zeer verschillend. In het Nederlands en het Engels komt het wel gelijkvormend als de verbastering die ontstaan is om Jahushua/Jehoshua/Jashua in overeenstemming te brengen met de afgod waarin men in de driehoofdige god wenste te verwijzen met de uitspraak "Heil Zeus" = "Ya Zeus" ("Yea-Zeus"). Door deze heidense conotatie kan men zich afvragen of men zich wel aan die naam mag houden of niet beter doet om de werkelijke Hebreeuwse naam in de eigen taal al of niet om te zetten en al doende zo te spreken van Yahushua/Jahushua Jehovah Redt, of Yashua/Jashua Ja Redt of tot de vorm Jeshua (De verklanking van de Hebreeuwse uitspraak in het Nederlands van Yashua)?


Lees hier verder meer over in:

De verkeerde held

God over zijn Naam

The Bible and names in it


Lord or Yahuwah, Yeshua or Yahushua
Enhanced by Zemanta

Light within

The Light Within

is the presence of God in our hearts
which illuminates truth
and strengthens and guides us.

Dutch version / Nederlandse versie > Innerlijk licht 

+++
Link update 2016:

Innerlijk licht
Het Licht Binnen in ons
is de aanwezigheid van God in onze harten
die
waarheid verlichten
en
ons versterkt en gidst .


English version / Nederlandse versie > Light within

+++
216 linkupdate

Friday, 23 September 2011

Kracht van het gebed

Iemand ergens heeft eens gezegd dat als Christenen werkelijk de volle omvang van de kracht die beschikbaar was door gebed kunnen realiseren, we sprakeloos zouden staan.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er een adviseur van Churchill, die een groep mensen bij mekaar heeft gekregen om op een bepaalde tijd elke dag wat ze ook maar zouden moeten doen  net even te lossen, en voor een volle minuut lang samen te bidden voor de veiligheid van Engeland, haar mensen en voor vrede.

Er is nu ook zo een beweging aan het groeien in beweging aan het groeien in Zuid Afrika.
Er worden mensen opgeroepen om met hen mee te willen doen. Als je misschien wilt deelnemen: Elke avond om 9 uur, stop dan waarmee je bezig bent voor een minuut en bidt voor de veiligheid van Zuid-Afrika, hun mensen en voor een terugkeer naar en van Jezus en naar goddelijke waarden.

Zij zijn er bewust van dat de kracht van hun en de verzamelde gebeden de grootste troef en het sterkste wapen is tegen de boze machten.

> Prayers are felt…

Thursday, 22 September 2011

Our you taking a step back to think

Sometimes it is not bad to take a step backwards and to look at yourself and the situation.

Sometimes it is also not bad to pull back the curtain and examine how you are living your life.

Read more: Pulling back the curtain .

Tuesday, 20 September 2011

Praise the God with His Name

"You have seen night wrapped in her sable mantle woven with gems and stars
— there they shine as ornaments worked by the needle of God in that brilliant piece of tapestry which is spread over our heads...
They are nothing, but just a tiny portion of the skirts of God that drag in the dust.
But...man cannot conceive...that all the stars and constellations of stars might be put together and threaded into a string
— made into a bracelet for the arm, or a ring for the finger of  Jehovah."

-A View of God's Glory
by C. H. SPURGEON (1834-1892)

"The Maker should have honour from his works,
they should tell forth his praise:
and thus they should praise his name —
by which his character is intended.
The name of JEHOVAH is written legibly
upon his works, so that his power, wisdom,
goodness, and other attributes are therein
made manifest to thoughtful men, and thus
his name is praised.
 We can never extol
him better than by repeating his name.

-The Treasury of David; Psalm 148
by Charles H. Spurgeon (1834-92)

"The heavenly bodies are ruled
by Jehovah's decree
- they cannot pass his limit,
or trespass against his law.
His rule and ordination can never be
changed except by Jehovah, himself.

-The Treasury of David; Psalm 148
by Charles H. Spurgeon (1834-92)


"Praise ye the LORD (Jehovah).  Hallelujah!
The exhortation is to all things in earth or in heaven.
Should they not all declare the glory of him
for whose glory they are, and were created?
"JEHOVAH", the one God, should be the one
object of adoration, Hallelujah!"

-The Treasury of David; Psalm 150
by Charles H. Spurgeon
Charles Haddon Spurgeon (1834-92)
Spurgeon near the end of his life.
Spurgeon near the end of his life. (Photo credit: Wikipedia)
Enhanced by Zemanta

Belangrijkheid van Gods Naam

Het is de Allerhoogste die zich zelf bekend maakt en ons verteld wat Zijn Naam is. Maar Hij zegt ook dat Zijn Naam moet bekend gemaakt worden.In de Heilige Schrift kunnen wij ook waarschuwingen zien voor diegenen die de Naam van God vergeten zijn of hem opzij schuiven.
Het gebod om Gods Naam niet zo maar te gebruiken wordt in het Hebreeuws geschreven "nodt" "in het niets". Voor hen die Gods Naam in het niets laten verdwijnen of zo gebruiken alsof Hij niets of Niemand is.

In de Katholieke Canussius Vertaling wordt voor het tetragrammaton Jahweh geschreven. Wat ook zou kunnen weergegeven worden door JHVH of JHWH zo als het er stond in de originele teksten en in het Hebreeuws kan gelezen worden als YahuWah of Jehovah.

In Henry's Bijbelverklaring (ca. 1714; in 1912 in een herziene vertaling uitgegeven door J. H. Kok) kunnen wij in een voetnoot bij Genesis 2:4 vinden: "Een naam gegeven aan den Schepper, . . . en die is Jehovah, waarvoor wij in onze overzetting steeds het woord HEERE in kapitale letters gebruiken, om aan te duiden, dat er in het oorspronkelijke Jehovah staat." Men kan zich dan wel de vraag stellen waarom men gewoonweg niet het oorspronkelijke woord plaatste.

Ook de veel gebruikte Statenvertaling treft schuld voor het weglaten van Jehoah's Naam. Op de titelpagina van de Statenvertaling uitgave van 1762 staat: "Wordende hier in ook, om gewigte en bekende redenen, Gods Gedenk-Naam JEHOVAH onvertaald gehouden." De naam staat overal in de Hebreeuwse Geschriften.

Wij moeten niet enkel denken dat enkel in het Oude Testament Gods Naam voorkwam. Jezus haalde trouwens meerdere malen de teksten uit de Oude Boekrollen aan. In "Het Nieuwe Testament" (Herziene Voorhoeve-uitgave, 1982) vinden wij in de voetnoot bij Matthéüs 1:20 staan: "'Heer', zonder lidwoord in het Gr[ieks], duidt hier, zoals dikwijls in het N.T., de naam Jahweh aan." ("Jehovah" in de uitgave van 1931.)

Hoe recenter de uitgaven van Bijbelvertalingen hoe minder wij de echte Naam van God zien staan. Zoals door de profeten voorspeld werd de Naam van God "verdoken" of weggemoffelt an werd eigenlijk een voor God verfoeilijke naam van een andere god vermeld: "ba-al" in een wereld van "Baal" of wereld van heren, waar men wil opkijken naar een "Heer". Maar wij hoeren niet zo maar op te kijken naar zo maar een Heer. Alsook moeten wij niet deze persoon die wij hoogachten op gelijke grond plaatsen als andere heren of noemen "Heer des heren" of "Heere Heere". Die genoemde "Slechts één Heere heeft een Naam, en het is die die wij horen te gebruiken.


“(44-21) of, hadden wij de naam van onzen god soms vergeten, onze handen naar vreemde goden geheven:” (Psalmen 44:20 Canis)

 “hoe lang nog zijn die profeten van zin, leugenprofeten te blijven, profeten van hun eigen verzinsels? zijn ze van plan, mijn volk mijn naam te laten vergeten door de dromen, die ze vertellen de een aan den ander: zoals hun vaderen mijn naam voor báal hebben vergeten?” (Jeremia 23:26-27 Canis)

 “(2-18) dan zal ze weer jubelen als op de dag van haar jeugd, toen ze optrok uit het land van Egypte. op die dag zal het zijn, is de godsspraak van Jahweh, dat ze mij zal noemen: "mijn man," en niet meer "mijn báal"!” (Hosea 2:16 Canis) ba-al = heer

 “nu verscheen Elias voor het verzamelde volk en sprak: hoe lang blijft ge nog op twee gedachten hinken? als Jahweh god is, dien hem dan; is het báal, dan moet ge báal dienen. het volk wist er niets op te antwoorden.” (1 Koningen 18:21 Canis)

 “ook Set werd een zoon geboren, dien hij Enos noemde; en deze begon de naam van Jahweh aan te roepen.” (Genesis 4:26 Canis)

 “nu verscheen Jahweh aan Abram, en sprak: dit land zal ik aan uw nageslacht geven. toen bouwde hij daar een altaar ter ere van Jahweh, die hem verschenen was.” (Genesis 12:7 Canis)

 “en god sprak verder tot Moses: dit moet gij aan Israëls kinderen zeggen: Jahweh, de god uwer vaderen, de god van Abraham, de god van Isaäk en de god van Jakob zendt mij tot u!" dit is voor eeuwig mijn naam; zo zal ik heten van geslacht tot geslacht.” (Exodus 3:15 Canis)

 “de kelk der redding hef ik omhoog, en roep de naam van Jahweh aan;” (Psalmen 116:13 Canis)

 “ik breng U dan een offer van dank, en roep de naam van Jahweh aan,” (Psalmen 116:17 Canis)

 “roept gij dan uw god aan; en ik zal Jahweh aanroepen. hij, die antwoordt door het vuur, die is god! heel het volk riep: dat is goed!” (1 Koningen 18:24 Canis)

 “gerechte vader, wel heeft de wereld U niet gekend, maar ik heb U gekend; en zij hebben erkend, dat gij mij hebt gezonden.” (Johannes 17:25 Canis)

 “waarachtig, mijn volk zal er mijn naam leren kennen; ja, op die dag zal het weten, dat ik het ben, die zegt: hier ben ik!” (Jesaja 52:6 Canis)

 “(11:18) zwaard, hef u op tegen mijn herder, tegen den man die mij nastaat, is de godsspraak van Jahweh der heirscharen! sla den herder: de schapen worden verstrooid; ook op de herdersknapen leg ik mijn hand. (11-19) in heel het land, is de godsspraak van Jahweh, zullen twee derden worden uitgeroeid en sterven, slechts één derde blijft erin over. (11-20) dat derde deel zal ik door het vuur laten gaan; ze smelten, zoals men zilver smelt; ze louteren, zoals goud wordt gelouterd. dan zal het mijn naam aanroepen, en ik zal het verhoren. dan zal ik zeggen: dit is mijn volk; en zij zullen zeggen: Jahweh, mijn god!” (Zacharia 13:7-9 Canis)

 “ik bleef toezien: zie, op de berg Sion stond het lam, en tezamen met hem honderd vier en veertig duizend, die zijn naam en de naam van zijn vader op hun voorhoofden hadden geschreven.” (Openbaring 14:1 Canis)

 “ik ben Jahweh; dit is mijn naam! mijn glorie sta ik niemand af, aan geen beelden mijn eer.” (Jesaja 42:8 Canis)

 “hoort hemelen, want ik ga spreken, luister, aarde, naar de woorden van mijn mond;” (Deuteronomium 32:1 Canis)

+

"Aangezien het Tetragram nog steeds voorkwam in de exemplaren van de Griekse bijbel die de Geschriften van de vroege kerk vormden, is het redelijk te geloven dat de schrijvers van het N[ieuwe] T[estament] bij het doen van aanhalingen uit de Schrift, het Tetragram in de bijbeltekst bewaarden." ( George Howard van de Universiteit van Georgia in Journal of Biblical Literature; Jaargang 96, nr. 1, maart 1977, blz. 76, 77.)

Zij die Christus willen volgen moeten ook Jezus volgen in het kenbaar maken van Gods Naam. Het is die Naam van God die tot in de eeuwigheid zal moeten klinken.

"God [zei] . . . tot Mozes: 'Dit dient gij tot de zonen van Israël te zeggen: "Jehovah, de God van uw voorvaders . . . heeft mij tot u gezonden." Dit is mijn naam tot onbepaalde tijd, en dit is de gedachtenis aan mij van geslacht tot geslacht.'" (Exodus 3:15)

"Dit heeft de [Soevereine] Heer Jehovah gezegd: '. . . En ik zal mijzelf stellig grootmaken en mijzelf heiligen en mijzelf doen kennen voor de ogen van vele natiën; en zij zullen moeten weten dat ik Jehovah ben.'" (Ezechiël 38:17, 23)

"Degenen die Jehovah vreesden [spraken] met elkaar, elkeen met zijn metgezel, en Jehovah bleef aandacht schenken en luisteren. En er werd voorts een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven voor degenen die Jehovah vrezen en voor degenen die aan zijn naam denken." (Maleachie 3:16)

"[Jezus bad tot zijn Vader:] Ik heb hun [zijn volgelingen] uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken." (Johannes 17:26)

"Simeon heeft nauwgezet verteld hoe God voor de eerste maal zijn aandacht op de natiën heeft gericht om uit hen een volk voor zijn naam te nemen." (Handelingen der Apostelen 15:14)

Indien wij willen behoren tot het Volk van God moeten wij Zijn Naam gebruiken en eren.

Aan bepaalde mensen heeft God Zijn Naam niet bekend gemaakt. Anderen willen dan weer niet van Zijn Naam weten. Voor diegenen die hem kunnen horen en er meer over kunnen te weten komen, komt het er op aan te durven kiezen en de Naam van God te willen herkennen en erkennen. In dien wij een persoonlijke relatie met de Schepper van hemel en aarde willen aangaan, moeten wij dan ook Zijn persoonlijke naam als de Naam van de enige Ware God aanvaarden en gebruiken. (Jesaja 42:8; 54:5)

"Ik ben Jehovah. Dat is mijn naam; en aan niemand anders zal ik mijn eigen heerlijkheid geven, noch mijn lof aan gehouwen beelden." (Jesaja 42:8)

"Want uw Grote Maker is uw echtgenoot-eigenaar, Jehovah der legerscharen is zijn naam;" (Jesaja 54:5)

"2 En God sprak verder tot Mozes en zei tot hem: "Ik ben Jehovah. 3 En aan Abraham, Isaäk en Jakob ben ik altijd verschenen als God de Almachtige, maar wat mijn naam Jehovah betreft, daarmee heb ik mij niet aan hen bekendgemaakt. 4 En ook heb ik mijn verbond met hen opgericht om hun het land Kanaän te geven, het land van hun inwonende vreemdelingschap, waarin zij als vreemdelingen hebben vertoefd." (Exodus 6:2-4)

HalleluYah Scriptures Corrections

Corrections to be made in the HalleluYah Scriptures | Restored Name Scriptures

1. Genesis 4:26
HalleluYah Scriptures: "... it was begun to call upon the Name of YHWH."
Should read:
"It was begun to profane and defile the character and the Name of YHWH."

2. Numbers 11:25
HalleluYah Scriptures: "... but did not continue."
Should read:
"and they did not continue to complain."

3. Deuteronomy 32:8 (I neglected to mention this one in my video)
HalleluYah Scriptures: "According to the number of the children of Yishrael."
Should read:
"According to the number of the children of elohim."

4. Mark 7:8
HalleluYah Scriptures: "Forsaking the Command of Elohim, you hold fast the tradition of men."
Should read:
"Forsaking the Command of Elohim, you hold fast the tradition of men, as the washing of pots and cups, and many other such things you do."

5. John 16:16
HalleluYah Scriptures: "A little while, and you do not see Me, and again a little while, and you shall see Me."
Should read:
"A little while, and you do not see Me, and again a little while, and you shall see Me, because I go to the Father."

6. Acts 10:6
HalleluYah Scriptures: "He is staying with Shim'on, a leather-tanner, whose house is by the sea."
Should read:
"He is staying with Shim'on, a leather-tanner, whose house is by the sea: He will tell you what you must do."

7. Romans 14:21
HalleluYah Scriptures: "It is good not to eat meat or drink wine, nor that by which your brother stumbles."
Should read:
"It is good not to eat meat or drink wine, nor that by which your brother stumbles or is offended or is made weak."

8. Philippians 3:11
HalleluYah Scriptures: "if somehow I might attain to the resurrection from the dead."
Should read:
"if somehow I might attain to the out-of-resurrection from the dead."

9. 1 Timothy 3:16
HalleluYah Scriptures: "And, beyond all question, the secret of reverence is great - who was revealed in the flesh ..."
Should read:
"And, beyond all question, the secret of reverence is great - Elohim was revealed in the flesh ..."

10. 1 Peter 4:1
HalleluYah Scriptures: "Therefore, since Mashiah suffered in the flesh ..."
Should read:
"Therefore, since Mashiah suffered for us in the flesh ..."

11. Revelation 12:12
HalleluYah Scriptures: "Because of this, rejoice O shamayim, and you who dwell in them. Woe to the earth and the sea ..."
Should read:
"Because of this, rejoice O shamayim, and you who dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and the sea ..."


UPDATE @ September 2011: The most important corrections (above), and many other improvements, will be happening in a new edition of HalleluYah Scriptures due to be published in October of 2011.

Monday, 19 September 2011

Some Restored Name Versions

While the HalleluYah Scriptures is based on the 1993 version of Dr. Chris Kostner "The Scriptures", the IRS or Institute for Scripture Research in 2009 updated their 1998 version of the same basic work.They tried to have some Improvements to the text - seeking a yet closer equivalent to the literal meaning of the original language. Hebrew names of Book Titles they now placed on right hand pages with corresponding traditional English names on the left hand pages - making it easier for you to find the place, and easier to learn the Hebrew titles. (Hebrew names are also used where possible for annual festival days, as well as being used, minimally, for ambiguous words).
The books in the Tanakh are arranged according to the original order of the Hebrew Scriptures, the Torah, the Prophets and the Writings.Words and names, as far as possible, have been corrected in order to eliminate any names of idolatrous origin.

The Hebraic Roots Version Scriptures HRV => The HRV Scriptures formerly known as the Hebraic Roots Version Complete Messianic Study Bible is published by the Institute for Scripture Research.

The new Messianic Bible

"The Ketuvim Netzarim" ("Writings of the Nazarenes") => a Messianic Sacred Name Edition  translated from the original Aramaic and Hebrew.

The Word of Yahweh <= The basic text of the Word of Yahweh is based upon standard English language versions of the scriptures, which in turn are built upon the oldest available Hebrew, Aramaic, and Greek manuscripts. This version has retained much of the old English grammatical structure used by many English translations.
The personal name of the Heavenly Father, Yahweh, was inspired into the Hebrew and Aramaic texts of the Old Testament nearly 7000 times. This includes 134 instances where the Masoretic scribes admittedly changed Yahweh to the more common Hebrew adonai. In all instances where Lord, or God was substituted for the Sacred Name in the English text they have properly inserted Yahweh. In addition to the many times the Father’s name is rendered as Lord or God, there are many more instances where these terms were used as translations of the Hebrew words elohim and adonai. Because there is no accurate translation of elohim they have transliterated that title into the English. As for adonai, sovereign or master serves as an adequate translation in most cases.

The Scriptures is by some presented as an exciting new literal translation of the Bible in English. This translation differs significantly from most common English translations in that it has restored the original book order of the Tanakh (Old Testament) and arranged them according to the original order of the Hebrew Scriptures, the Torah, the Prophets and the Writings.
The traditional rendering of the word "Law" has been restored with "Torah" throughout the translation, retaining the richness and full meaning of this word in the Hebrew language.
Words and names, as far as possible, have been corrected in order to eliminate any names of idolatrous origin.
The Names of all the books in the Tanakh and the Messianic Scriptures are now restored to the original Hebrew names, including the books of the Torah: Bereshith (Genesis), Shemoth (Exodus), Wayiqra (Leviticus); the books of the Nevi'im: Yeshayahu (Isaiah), Yirmeyahu (Jeremiah), Zakaryah (Zachariah); the books of the Kethuvim: Tehillim (Psalms), and Mishle (Proverbs); and last but not least the books of the Messianic Scriptures: Mattithyahu (Matthew), Yohannan (John), Kepha (Peter), and many more.
+

In the article I go deeper in on the difficulties of using the Hebrew signs and wonder how far we do have to go in a Bible translation to stay true to the original.

Do you think we have to use all the Hebrew names everywhere for all the persons and book-names? Do we also have to go so far to take out all the heathen or describing words when there is the one Hebrew word? To use Ruah for Spirit looks all right but Shabbatoth for weeks?


+++

2016 linkupdate 

Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua

Op het net en in veel kerkkringen kan men meerdere namen of titels horen voor twee personen die dikwijls aangehaald worden en ook regelmatig door elkaar gehaald worden.

Het valt op dat de twee hoofdpersonen van de Heilige Geschriften veelvuldig met elkaar verward worden. Men kan zich vragen stellen hoe dat komt. Opvallend is dat verscheidene naoorlogse Bijbelvertalingen de Naam van God vervangen hebben door Heer. Maar die andere voorname persoon werd ook als Heer aangeduid. In het begin kreeg de Ene nog Grote Hoofdletters of werd er gesproken van de Heere Heere, Here Heer, Heer des Heren, terwijl de andere kleine hoofdletters kreeg toegewezen. Later werd voor beiden enkel de eerste letter, de 'H' in een hoofdletter gedrukt. Dit maakt het natuurlijk zeer moeilijk om te weten over welke Heer het gaat.

De laatste jaren zijn er gelukkig meer mensen die er bewust van zijn geworden hoe belangrijk het is om de juiste personen voor het oog te houden en hoe belangrijk het is de juiste namen voor die personen te gebruiken.Nu is het wel zo dat door de verschillende talen en tongvallen er meerdere verschillende uitspraken zijn voor één naam. Dan hangt het af welke taal men gebruikt. Dat zal de uitspraak grotendeels bepalen. Zo is er de Nederlandstalige Canussius vertaling waar Jesus staat en dit totaal anders klinkt dan het Engelse Jesus. De laatste jaren gebruikt men in het Nederlands hoofdzakelijk Jezus als schrijfwijze.In Nederlandse Messiaanse Bijbels of de Peshita vindt men dan weer Jeshua. Anderen geven dan weer de voorkeur aan Yeshua.

Wegens de veelvoud van talen in de wereld maar toch de voorkeur gevend aan eenvormigheid betreft namenbeleid zijn er voorstanders om de naam zo te gebruiken zoals hij in de betreffende taal wordt gebruikt. Dan kan men nog de vraag stellen of mijn naar een schrijfvorm gaat zoals het eerder wordt uitgesproken, zoals bijvoorbeeld 'Jehovah' waar dan toch noch klankvervorming kan optreden door het taaleigen (zie het Jezus voorbeeld hierboven), of naar de verklanking of aftekening van de letters, zoals YHWH dat dan uitgeschreven zou worden als YahuWah.

Sommigen beweren dat wij kunnen gissen naar de ontbrekende klinkers, maar dan vergeten zij al die mensen die vandaag de dag nog steeds Hebreeuws praten en gerust weten hoe zij dat Tetragrammaton moeten uitspreken.

Dat dit dan de veel gebruikte Yahweh zou zijn als afleiding van "ehyeh" betekenend, "ik ben {Hij} die bestaat of is" mag een ander paar mauwen zijn. De "Ik ben die ben" of "Ehyeh" komt van een wortelwoord "hayah", betekenend, "te zijn". De Griekse tegenhanger voor "ehyeh" is "eimi", betekenend, "ik besta". Het Griekse equivalent voor het opgetekend symbool of vier Letterwoord YHWH Yahweh is "ésti", betekenend, "hij bestaat," of "hij is".  Maar als men naar de uitspraak luistert door Hebreeuwssprekenden hoort men Je-Ho-Vah or uitgeschreven "Yahuwah" met daar tegenover Zijn zoon "Yahushua" Ha'Mashiach de Verlosser of Messias.

Diegenen die vinden dat de Naam van God steeds in het Hebreeuws moet staan = het Tetragrammaton in het Hebreeuws, vergeten dat dit in het modern Hebreeuws of zoals het volgens anderen in Paleo-Hebreeuws moet zijn, niet in alle talen op de tekstverwerkers aanwezig is. Dit is trouwens een van de vele problemen die ik ondervind met het maken van mijn webpagina's dat ik de Hebreeuwse tekens niet kan plaatsen.

Al sinds het begin van de Reformatie, 16de eeuw, zijn er stappen genomen, in antwoord op Gods Oproep en volgens de richtlijnen van de Almachtige, om Gods Naam en Zijn positie in eer te herstellen. Het Judas vers over "het Geloof dat eenmaal voor allen was bezorgd aan de heiligen"

In de Heilige Schrift is opgetekend dat het Einde der Tijden dan zal komen wanneer over de gehele wereld Gods Naam zal gepredikt worden. Dat predikingswerk is enorm belangrijk voor de voleindiging van Gods Plan.
Het geloof dat overgeleverd werd is er ook voor ons en al de mensen rondom ons. En wij kunnen er aan mee werken om dat Woord van God aan anderen kenbaar te maken.

Door ernstige Bijbelstudenten of Bijbelonderzoekers zijn er pogingen ondernomen om tot de oorspronkelijke Bijbelteksten te komen en deze ook in andere talen over te brengen naar anderen. Meer dan één individu of één organisatie heeft geprobeerd zo een vertaling uit te brengen. Zo zijn er enkele Bijbelvertalingen op de markt gekomen waarin de Naam van de allerhoogst hersteld is geworden. Ofwel werd daar het Hebreeuwse tetragammaton geplaatst of YHWH/JHWH, Yahweh /Jahwhe/ Yahuweh of Jehovah. In de 20ste eeuw gingen er ook enkele over om de naam van de zoon van God ook volgens de Hebreeuwse benaming te schrijven ofwel door deze weer te geven in Hebreeuws tekens of als Yeshua/Yashua of  Yahushua.

Dichter bij vandaag zijn er ook die vinden dat wij ander namen van individuelen doorheen de Heilige Schrift ook  zouden moeten gebruiken zoals zij in de originele taal klonken. Zo vinden zij dat zij fonetisch hertaald moeten worden (transliterated phonetically) om zo in overeenstemming te zijn met de Hebreeuwse uitspraak eerder dan met het traditionele: i.e. Yeshayahu (Isaiah/ Jesajas), Dawiḏ (David), Yahoshua (Joshua).

Dr. Chris Koster was zo een Zuid Afrikaan die hieraan werkte. Begonnen met een Zuid-Afrikaanse vertaling ging hij later over naar een Engelse, welke dan door veel meer volken kon gebruikt worden, doordat het meer een handelstaal van vandaag was. Men kan het een beetje vergelijken met de Griekse Geschriften van vroeger die eigenlijk ook in een taal waren opgesteld om door mensen gelezen en begrepen te kunnen worden die soms die taal niet als hun moedertaal hadden.
Een oudere man had van een zendeling een vlugschrift ontvangen  en wenste te weten te komen wat de arts Chris Koster er van dacht.  Deze las het en legde het in een la voor hij naar zijn werk ging. Op de terugweg van een patiënt merkte de piloot van hun kleine vliegtuig op dat zij zonder brandstof waren komen te zitten. een crash zou onvermijdelijk zijn. Chris ging achter zijn stoel op zijn knieën en begon te bidden. toen hoorde hij duidelijk een stem die hem vroeg wat hij gedaan had met dat vlugschrift dat naar hem gezonden was. De Geest sprak "Wat deed jij met de informatie die ik naar jou gezonden heb?" Chris begreep wat de spreker God bedoelde en beloofde om van toen af datgene te doen wat God van hem verlangde en om de Naam van God kenbaar te maken.
Chris Koster wenste aan God te hangen (Deuteronomium 13:4) en Zijn geboden te onderhouden, waarbij hij zag hoe belangrijk het was om Gods Woord te verspreiden.
“Heb aandacht voor hem en luister naar zijn woord. Kom niet tegen hem in opstand, want hij zou uw verzet niet vergeven. In hem immers is mijn naam tegenwoordig.” (Exodus 23:21 WV78)

Later was hij het inzicht gegeven om de Heilige Schrift te vertalen. In 1993 bracht hij zo The Scriptures (De Geschriften) uit, welk zo een zes jaar van zijn leven had geëist om te voleindigen. Oorspronkelijk was hij in het Afrikaans begonnen, maar toen hij aan het boek van Johannes kwam was hij verveeld met de zovele heidense woorden die hij tegen kwam. (Dit bespreekt hij in "Come out of her my people") In het besef dat meer mensen er profijt zouden uithalen met een Engelse vertaling zette hij zich daar op. Hiervoor betaalde hij een hoge prijs, met zijn herscholing in een theologisch college voor zes dagen per week. Hiervoor moest hij naar een andere stad verhuizen en zijn vrouw en familie wenste hem niet te volgen in zijn nieuw geloof.
Voor chris was het ook duidelijk gemakt door God dat hij de Geschriften in geen enkele vorm tegen betaling aan anderen mocht aanbieden. Het Woord van God in de Geschriften moest steeds vrij, kosteloos aangeboden worden. In de 1993 editie was het dan ook gedrukt dat het boek niet verkocht mocht worden, maar steeds vrij moest weggegeven worden. Ook was hem gezegd dat hij het werk niet mocht vastgelegd worden onder kopierechten omdat het een werk was dat vrij voor allen ter beschikking moest staan.

In 1996 overleed Chris Koster. Als een bescheiden man wenste hij niet vermeld te worden in zijn vertaling, welk hij niet als een werk van hem beschouwde, maar een optekening van Gods woorden door hem als dienstknecht.

Later kwamen verscheiden evangelische en Messiaanse predikers die de 1998 versie verspreiden, sommigen begonnen drukmogelijkheden te vragen en ze op de reguliere markt te verkopen of te vragen door hun kerkgemeenschap te laten verspreiden.
Zo ook waren er de Nazareners of Sect of the Nazarenes & Followers of the Way naast de Institute for Scripture Research (ISR) welke gedrukte versies verkopen. De laatste voorziet wel gratis modules voor enkele Bijbel sofware Programma's van de 1998 The Scriptures.
ISR heeft ook een vernieuwde 2009 versie uitgebracht waarbij zij nog dichter bij de originele betekenis van het woord komen.

Normaal mocht er enkel een donatie gevraagd worden om de kosten van het drukken te dragen, maar dat moest ook vrijblijvend zijn. Want Jezus had zich ten behoeve van ons allemaal aan de paal opgeofferd zonder er verder iets voor te vragen. Jezus heeft steeds vrijblijvend de Woorden van zijn Vader verduidelijkt en zoals anderen bracht ook hij Gods Woord in ons midden, zonder dat zijn Vader er iets voor vroeg. en deze Vader heeft nog veel meer gegeven aan de mens.
De uitspraak volgend “Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven.” (Mattheüs 10:8 WV78) moest die vertaling verder verspreid worden. Maar bepaalde mensen zagen er een middel in om zichzelf ook te verrijken en publiceerden de vertaling voor de verkoop. Terwijl er door een teamlid van de HalleluYah Scriptures een poging werd gedaan om een 1993 versie in handen te krijgen om van daaruit terug een vrije Bijbel op de markt te brengen met de herstelde namen.
Een visie was gegeven en bevestigd door twee getuigen om de HalleluYah Scriptures te produceren. Drie jaar daarvoor had een teamlid de oproep gehoord om Hebreeuws te leren en nu begreep hij waarom hij gevraagd was dat te doen.
De Naam voor de HalleluYah Scripture kwam er niet voor twee maanden toen een van de leden te kennen was gegeven dat wanneer zij zouden zeggen HalleluYah Scriptures zij zouden zeggen "Prijs God voor Zijn Woord.".
De vertaling moet dan ook geheel een prijzen van God zijn en in Gods Eer.

De HalleluYah Scriptures verkondigen de kopijen van de vertaling gratis aan te bieden en beweren een boeiende vertaling te kunnen presenteren gebaseerd op het werk van Chris Koster zijn "The Scriptures" waarbij een boeiende letterlijke vertaling van de Bijbel kan voorgelegd worden.
Hierin wordt de originele  boekenvolgorde van de Tanakh (Oud Testament) gearrangeerd volgens de originele volgorde van de Hebreeuwse Geschriften, de Wet hersteld onder de naam Thora: "Torah", de Profeten en de Geschriften.
Woorden en namen zijn voor zo ver mogelijk in de bovengenoemde werken zo veel mogelijk verbeterd om heidense begrippen of van oorsprong heidense woorden uit te sluiten.
De vraag die men hierbij kan stellen is natuurlijk of men het zo ver moet doordrijven en voor velen nieuwe termen en namen moet gaan introduceren, welke in hun eigen moedertaal ook niet in het woordenboek staan.
Afdrukgewijs kunnen er soms problemen zijn, zoals de tekens onder en boven de letters. Zie hier maar eens het resultaat voor Klaagliederen of Ekah (zonder de extra leestekens) => ¿ah (of Lamentaties); Kepha Bet wordt = KÃpha BÃt (2 Petrus). dus het wordt daar niet makkelijk gemaakt voor predikers of mensen die het Woord van God in zulke versies willen verspreiden.

Voor de namen van de boeken in the Tanakh en de Messiaanse Geschrifen zijn inclusief de boeken van de Torah: Bereshith (Genesis), Shemoth (Exodus), Wayiqra (Leviticus); de boeken van de Nevi'im of profeten: Yeshayahu (Jesaja), Yirmeyahu (Jeremia), Zakaryah (Zacharia); de boeken van de Kethuvim of de Poëtische boeken: Tehillim (Psalmen), en Mishle (Spreuken); en als laatste maar niet de minste de boeken van de Messiaanse Geschriften: Mattithyahu (Mattheüs), Yohannan (Johannes), Kepha (Petrus), e.a..
+

Enkele voorbeelden van Herstelde Namen Bijbelvertalingen:

The Hebraic Roots Version Scriptures HRV => De HRV Scriptures was voorheen ook gekend als de Hebraic Roots Version Complete Messianic Study Bible en is gepubliseerd bij the Institute for Scripture Research.

The new Messianic Bible

"The Ketuvim Netzarim" ("Writings of the Nazarenes") => a Messianic Sacred Name Edition of Messiaans Heilige Naam Editie vertaald vanuit het origineel Aramees en het  Hebreeuws
.
The Word of Yahweh <= De basis tekst van het Word of Yahweh is gebaseerd op de standaard Engelse taal versies van de Heilige Schrift, welke op hun beurt waren gebaseerd op de oudste aanwezige Hebreeuwse, Aramese, en Griekse manuscripten. In deze Bijbelvertaling heeft men heel van de oude Engelse grammatica structuur behouden.

Verscheidene Peshitta vertalingen.Waarvan in het Nederlands de Messiaanse editie van E.Nierop (2009, 2010) de meest recente is. Deze vindt dat hetMar)Yah voor velen te vreemd klinkt als Godsnaam en vindt het geen optie om deze fonetisch over te zetten. Hij verkiest de Hebreeuwse weergave met het Tetragrammaton JHWH het best passend. Voor Jezus gebruikt hij Jeshua.

Bij de voornoemde versies heeft men de persoonlijke Naam van God die inde Aramese en Hebreeuwse teksten van het Oude Testament wel 7000 keren voorkwam, terug op zijn plaats gezet. Ook voor de 134 gevallen waar de Masoretische Schriftgeleerden toegaven de naam Jehovah te hebben vervangen door het bij de burgers meer in zwang zijnde Adonai. Ook al gebruikten de priesters toen nog de Naam van God.

In de bovenstaande versies werden, zoals in de meest verspreide Nieuwe Wereld Vertaling, al deze wegschrijvingen of vervangingen van Gods Naam terug hersteld, soms tot ongenoegen van bepaalde kerkelijke instanties en van verscheidene burgers.


+

Video in het Engels van de Geschiedenis van de HalleluYah Scriptures > HalleluYah Scriptures

Aanverwant/Related: Lord or Yahuwah, Yeshua or Yahushua

HalleluYah Scriptures

Although there are a number of Messianic Scriptures available with the Name of the Creator restored to It’s rightful position, the majority have used the modern Hebrew Tetragammaton  . The HalleluYah Scriptures version will use the ancient — sometimes called paleo Hebrew letter forms of YHWH  — the form which it is believed Jehovah/YaHuWaH wrote His Name YaHuWaH on the Ten Commandments in stone. Scriptures
This practice is used in the “Dead Sea Scrolls” which are written in the modern form of Hebrew yet the Name of  retains the form of the ancient Hebrew.

A number of Messianic evangelists worldwide who call on the Name of YHWH = YaHuWaH / Jehovah and have commonly forsaken all (and therefore have financial restrictions) have lamented that they would love to be able to give out free Scriptures to those who have ears to hear and have aknowledged that the Name of the Creator and His Son are vital to salvation:

"And it shall be that everyone who calls on the Name of YHWH shall be saved." Acts 2:21

They have produced a Messianic English version of the Scriptures that will have the Name of YHWH and His Son - Yahushua restored to their rightful place and be FREE to ANYONE in need.

"You have received without paying, give without being paid"
Matthew 10:8

+++

+++
You may have your own copy of His Word or even several that you read from, but there are thousands of believers worldwide who simply cannot afford the high prices some are charging for restored name versions let alone the honor of being able to give out the Word for FREE!

Yahweh never “copyrighted… His Word and no one should claim recompense for a service to the Master let alone make a profit from His Word.
“Attain the truth and do not sell it….” (Proverbs 23:23)
If you are interested in what form and style the 'Halleluyah Scriptures' will look like Read This.
> HalleluYah Scriptures

Lord or Yahuwah, Yeshua or Yahushua

Hashem, the name of the Creator revealed.

On several websites names of God and His son are being spoken off.
In the second video you shall find also the reason why I often use and prefer to use, the Hebrew pronunciation of the Tetragammmaton as some Jews let me know how it has to be spoken out. So this would be "Jehovah" or could also written as  YaHuWaH and spoken out as Jehovah or Jehowah (with a soft w or as in French often called a double v).
Because the sound softly finishes in a light h or a soft 'diftongue' like 'a' as in "Messias", I also prefer the writing with an h instead of the by the Dutch language commission prescribe form without an h, namely "Jehova", also because in other languages 'Jehovah' is often the used written form.

Also Laura van Dommelen brings the subject on one of her pages. > http://www.godgrantmewisdom.com/yahuwah.html

She writes:
Modern Hebrews call Jesus "Y'shua" or "Yeshua", meaning Yahweh saves. We now know that Yahweh is actually YaHuWaH, therefore, Yahushua (or Yahuwshuwah) is actually the name of the Son! And Yahushua means YaHuWaH saves, or YaHuWaH is my salvation!!


For this she also refers to Mark Manning his text and video:

+++

+++
We have to be truly aware that the Creator let us know that "those who call on His Name" shall be saved." (Joel 2:32) to recite, to proclaim, to cry out, speak it out, preach it.
YeHoWaHeh - Yehowhah - Jehowah - Jehovah - Jehova

Mark does point out how God knew that many would going to use the word Lord (Ba-al/Baal/Baali) (Strongs 1168) to denote Him. But that is not how He wants to be known.
Though Mark also points out how in the Talmud tradition found its way when because of the Babylonian time they want to hide the Name of God and just said Adonai (meaning My Lord or My Master) every time they thought of the Name of God. (Again vain tittles.) The preast where still pronounicing the Name but in town the people did not dare to use the Name.
When it was written down on parchment, which can rot, it is strange that it could not be spoken, while it should have been spoken out loudly. The Name is too Sacred to be deformed or hidden; god wanted to have His people and others to know His Name.

"And Jehovah said unto Moses, Now shalt thou see what I will do to Pharaoh: for by a strong hand shall he let them go, and by a strong hand shall he drive them out of his land. And God spake unto Moses, and said unto him, I am Jehovah: and I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, as God Almighty; but by my name Jehovah I was not known to them."
(Exodus 6:1-3 ASV)

And Elohim spoke to Mosheh and said to him, “I am ????. “And I appeared to Ab?raham, to Yitsh?aq, and to Ya?aqob?, as ?l Shaddai. And by My Name, ????, was I not known to them?
(Exodus 6:2-3 The Scriptures 1998+) ???? = Jehovah Tetragrammaton or YaHuWaH
"My name JEHOVAH" -- Jehovah is not a general name, like the word "god," but a proper name, the distinctive personal name of the Almighty Father. R1410:6

"And I appeared unto was seen by Abraham,
unto Isaac by Yischaq , and unto Jacob by Yaaqov ,
by the name of God Almighty as El Shadday ,
but by my name JEHOVAH Yah Veh
was I not known to them. " (Exodus 6:3 ERRB)


“And it shall be at that day, says Yahweh, that you shall call me Ishi; and shall call me no more Baali. For I will take away the names of Baalim out of her mouth, and they shall no more be remembered by their name.” (Hosea 2:16-17 KJBPNV)
“And it shall come to pass, if they will diligently learn the ways of my people, to swear by my name, Yahweh lives; as they taught my people to swear by Baal; then shall they be built in the midst of my people. But if they will not obey, I will utterly pluck up and destroy that nation, says Yahweh.” (Jeremiah 12:16-17 KJBPNV)

“And it shall be, if they learn well the ways of My people, to swear by My Name, ‘As ???? lives,’ as they taught My people to swear by Ba?al, then they shall be established in the midst of My people. “But if they do not obey, I shall pluck up, pluck up and destroy that nation,” declares ????.
(Jeremiah 12:16-17 The Scriptures 1998+)
“You do not bring1 the Name of YaHuWaH your Elohim to naught, for YaHuWaH does not leave the one unpunished who brings His Name to naught. Footnote: 1Or lift up, or take. "
(Exodus 20:7 The Scriptures 1998+)

“Let my instruction fall as rain, My speech drop down as dew, As fine rain on the tender plants, And as showers on the grass. “For I proclaim the Name of ????, Ascribe greatness to our Elohim. "
(Deuteronomy 32:2-3 The Scriptures 1998+)
"My doctrine shall drop drip as the rain,
my speech sayings shall distil flow as the dew,
as the small rain shower upon the tender herb sprout ,
and as the showers upon the grass herbage :
Because I will publish shall recall
the name of the LORD Yah Veh :
ascribe give ye greatness unto our God Elohim . "(Deuteronomy 32:2-3 ERRB)

"My doctrine shall drop as the rain; My speech shall distil as the dew, As the small rain upon the tender grass, And as the showers upon the herb. For I will proclaim the name of Jehovah: Ascribe ye greatness unto our God. "
(Deuteronomy 32:2-3 ASV)


We have come in the time that God is taking away the title Lord again. More and more people are finding Gods Name and are becoming aware that they should use that Name. It has become time also that more and more Bible Translations which use the Name of God come into the forefront.

Dare to use Gods proper Name.

+++

Find for example a Restored Name Version: HalleluYah Scriptures

Sunday, 18 September 2011

Oude en al of niet aangepaste Wetten

Men kan zich de vraag stellen of de Oude Mozaïsche Wetten met Jezus Christus te niet zijn gedaan.

Er zijn mensen die er van overtuigd zijn dat de vroeger gegeven Wetten van God nog steeds gelden. Maar dan kan men toch enkele bedenkingen opperen bij wetten als oog om oog en tand om tand, of de steniging ter dood en afkapping van handen bij stelen bijvoorbeeld.

Zo vraag ik mij af wanneer de Talmoed het aantal wetten
opsomt tot 613, hoewel daar nogal over gediscussieerd wordt, wie gaat er dan bepalen welke wetten er al of niet echt nog wetten van God zijn of waren en welke wetten er dan ook nog moeten uitgevoerd worden en welke om welke reden niet meer van toepassing zijn. is. De wetten van het Oude Testament waren de grondwet van Israël als een theocratie of natie onder een godsdienstige regering die door Jehovah/Jahweh wordt aangevoerd.

Ook kan men de vraag stellen in welke mate de wetten van de duizenden jaren voor Christus nog toegepast kunnen worden in een stelsel dat helemaal vervreemd is geraakt van de Hebreeuwse samenleving. Sommigen beweren dat wij vandaag onder een onreligieus Romeins systeem
zijn en daarom vele van de Oude Testamentenregeringswetten onmogelijk kunnen behouden. Ik zou zelfs zeggen dat wij mijlen ver zitten van het Romeins systeem, al hoewel wij wel in een tijd leven waarbij vele wetten gestemd zijn vanuit een heidens oogpunt.

Graag
wijs wil ik er ook op dat vele wetten een eredienstsysteem regelen dat in de Tempel werd gebruikt. Zulk een op de godsdienstuitvoering gecentreerd systeem bestaat echter al jaren niet  Daardoor kunnen die godsdienstuitvoeringsbesluiten ook niet meer nageleefd worden.

Verder voor de meerderheid van die "613" wetten die moreel/geestelijk van natuur zijn kan men wel stellen dat zij onze verantwoordelijkheid zijn. Ik ga dan ook daarom dadelijk akkoord met de besluiten dat wij geen wrok mogen dragen (Lev. 19:18); ook vindt ik het logisch dat wij niemand door onze woorden onrecht mogen aandoen, wij horen iedereen in onze spraak juist te behandelen (Lev. 25:17). In al de christelijke denominaties was er vroeger het overbekende gebod om vader en moeder te eren; om geen vader of moeder te vervloeken (Ex. 21:17);ook al heeft de maatschappij vandaag geen respect meer voor de ouderen is dit een nog steeds uit te voeren voornaam gebod.  Voorbije glorie is het ook om zich eervol te houden aan de woorden; ook al zijn velen niet meer op hun woord te nemen is het van ieder God lievend persoon verwacht dat zij dat zullen uit voeren wat zij gezegd of beloofd hebben dat zij zouden doen (Deut. 23:23).
In dat opzicht zou men natuurlijk kunnen stellen dat er ook zo die Tien Geboden zijn. Maar waar kan men van opmaken dat het ene gebod voorrang op het andere heeft, en dat de andere, bijvoorbeeld 603 niet meer geldig zouden zijn?

Wij moeten kijken naar de uitvoeringsbesluiten, wie wanneer ze om welke reden heeft gevorderd en waar er in de geschiedenis misschien toch een wijziging is gekomen. Dan komt het er natuurlijk op aan om te gaan onderzoeken hoe het in de geschiedenis is verlopen en waar, wanneer en waarom er veranderingen zijn opgetreden. Wij moeten dan goed nagaan welke de Gouvernementele en/of Juridische bepalingen zijn en zien hoe Jezus hier mee om ging en daarover iets zei. De positie van Christus lijkt mij daarin allesbepalend doordat wij als Christenen zijn functie als Hogepriester en Hoofdleraar aanvaarden in het geloof dat hij ook de meeste zeggingskracht van Jehovah God heeft gekregen.

Daarbij kan men verder de vraag stellen hoe men welke leer dan moet opvolgen, waarbij het belangrijk is om na te gaan of er soorten van verordeningen zijn welke volgens God al of niet aan de achtergrond van ieder persoon kon aangebracht worden (confrater besnijdenis of niet). In ieder geval zijn er die vele Wetten die ons in de mogelijkheid moeten stellen om God te behagen maar ook om ons te vormen en om ons
gedrag aan te passen zodat wij ons meer en meer kunnen vormen naar het beeld van Jezus Yeshua/Yahshua de Messias. (Deut. 28:9).
Enhanced by Zemanta

Saturday, 17 September 2011

Wondering


Wondering


There draweth near the day of God,
When messengers are sent abroad,
To gather from the world’s bye-ways,
All who these dark evil days
Holding Yahweh’s word supreme,
Make it their daily active theme
That they may judg’d  be;
And I am wondering always,
What will the manner of that day be,
And its time of coming be?

Will it be  the early morning hours,
Before  the day has gained its powers
(So strong to draw our thoughts away
From  things of God to things of clay)
That in its duties lurk?
Or will the angel’s quiet hand
Stay the imperious demand
Of the swift noonday work;
And a grave voice tell me I must be gone,
And let the dead with the dead work on?
Or when the evening morning sweet,
And rest is pleasant and musing meet,
Or when the darkness covers me,
Will the light shine round me suddenly,
And at midnight come the cry?

Ah! The time is little; the thought for me

Is, what will the manner of that day be?
If the angel should meet me on the way,
Or come to me in the house, and say
“The Master is come and calleth for thee,”
What will the summons be to me,
What will my heart reply?
Shall I hear it as a longed-for-word?
And rise up quickly to meet the Lord?
Or will my spirit quail,
And my heart sink down ,with a dread dismay,

A speechless fear, that the Judgment Day

I had not watched for, can only be
One of  contempt and shame for me?
While tremblingly and pale,
I follow the angel forth to stand
Rejected, at the Lord’s left hand?    

Forbid it Lord! Oh grant  to me

Grace to follow hard after Thee,
Studying daily Thy written word
With purpose of heart to serve Thee Lord,
And walk with Thee always.
To let my eyelids look straight on
Unto the prize that must be won,
Yea, fought for, agonized for (Ah me!
How the flesh strives for the mastery
How heavy this weight of clay).

Lord help me that flesh to crucify,

Cut off  the hand, pluck out the eye,
And having entered the straight gate
To lay away each heavy weight.
And the sins that besets so easily,
Still looking, looking unto thee
And gathering strength thereby;
To meet  temptation steadfastly,
As thy hast met the same,

Watching and praying, day by day,

That when the angel comes, I may
Meet him with joy (though tremblingly),
Daring to hope that even I
May have the white stone given to me,
May join the acclaim,
And with the twelve twelve thousand be
Clothed with Immortality
Part of “the Yahweh Name”

Christadelphian  1882
 

Friday, 16 September 2011

Turkey vs. Israël


During the Jewish month Tishrei when New Year and Yom Kippur are held in Israel Turkey’s Prime Minister Erdogan rings with the word “collusion”.

 There is mounting concern that the Palestinian statehood bid at the UN on September 20 could spark a massive Palestinian assault on Israel's borders. Depending on how far Israeli soldiers are forced to go in defending themselves and the borders, the situation could quickly deteriorate into open warfare.
 To prepare young Israeli soldiers for what could be the most intense fighting most of them have ever experienced, some army officials are turning to the Bible.

 In an interview posted to the Israel Defence Forces (IDF) website, Lt.-Col. Yitzchak Ben-Yosef, rabbi of the Ground Forces Command, suggested that unlike during the height of the fighting during the recent "Oslo War," the IDF will be prepared with enough Bibles for all soldiers.
"As [the former] Rabbi for Judea and Samaria I remember that we were often short of copies," said Ben-Yosef, as he recalled having to bring Bibles in under fire as Israeli reservists battled terrorists during Operation Defence Shield.

Religious commanders in the Israeli army insist that the biblical history of their nation provides the most powerful motivation for young Israeli soldiers to fight bravely. While secular voices often protest, the fact remains that the most courageous heroics are typically carried out by Bible-believing Israeli soldiers.

+
Wim Verdouw, van Immanuël, Gemeente van het Levende Woord, schreef:
“De Turkse premier Erdogan komt zogenaamd op voor het Gazaanse volk, hypocrieter kan haast niet meer. De Turkse natie heeft een eeuwenoude geschiedenis van bezetting, onderdrukking en genocide van dozijnen volkeren en naties.

Turkije hield ook Israël [en dus ook de Gazastrook] voor 400 jaar lang bezet, van 1517 af tot in 1918. Het zijn de Britten, onder het bevel van Generaal Edmund Allenby die tijdens de Slag van Megiddo [de tegenwoordige naam van het Bijbelse Armageddon]  eind september 1918 het Ottomaanse/Turkse Leger zullen verslaan. Die Ottomaanse strijdmacht stond onder het mede-commando van Mustafa Kemal Pasha – later bekend als Atatürk, de stichter van de moderne staat Turkije. Na die vernietigende slag in Megiddo zullen de Britten op de veroverde gronden  in 1922 het Britse Mandaat Palestina oprichten, de facto historisch Joodse gronden, en het land van Israël 30 jaar lang bezet houden

Het land weigert de massamoord op het Armeense volk van 1915 te erkennen en houdt het grootste deel van het voormalige land Armenië tot op vandaag bezet net zoals het ook grote delen van Georgië (Lazistan, in 1578 veroverd door de Turken) heeft afgenomen en bezet houdt. Daarnaast organiseert het land systematisch klopjachten op de Koerden die door Ankara als 3de rangsburgers worden behandeld en een eigen land – Koerdistan – ontzegd worden.

Het is Turkije dan ook helemaal niet te doen om de Gazanen te helpen, of Gaza te ‘bevrijden’ van de Zionistische bezetter. Premier Erdogan geeft geen moer om de Palestijnen. Dat volk kan wat hem betreft hem gestolen worden. Het is Erdogan in werkelijkheid enkel om Israël, om de Joden, te doen. Dat land wil hij eerst vernietigen en de Joden in zee drijven. Dan kan de natte antisemitische droom van die nep-Ottomaan van een nieuw sterk Turks islamitisch imperium in het Midden-Oosten weer werkelijkheid worden. Maar eerst de Joden uitroeien. Die sta-in-de-weg moet eruit, en de Turken binnen.”