Monday 19 September 2011

Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua

Op het net en in veel kerkkringen kan men meerdere namen of titels horen voor twee personen die dikwijls aangehaald worden en ook regelmatig door elkaar gehaald worden.

Het valt op dat de twee hoofdpersonen van de Heilige Geschriften veelvuldig met elkaar verward worden. Men kan zich vragen stellen hoe dat komt. Opvallend is dat verscheidene naoorlogse Bijbelvertalingen de Naam van God vervangen hebben door Heer. Maar die andere voorname persoon werd ook als Heer aangeduid. In het begin kreeg de Ene nog Grote Hoofdletters of werd er gesproken van de Heere Heere, Here Heer, Heer des Heren, terwijl de andere kleine hoofdletters kreeg toegewezen. Later werd voor beiden enkel de eerste letter, de 'H' in een hoofdletter gedrukt. Dit maakt het natuurlijk zeer moeilijk om te weten over welke Heer het gaat.

De laatste jaren zijn er gelukkig meer mensen die er bewust van zijn geworden hoe belangrijk het is om de juiste personen voor het oog te houden en hoe belangrijk het is de juiste namen voor die personen te gebruiken.Nu is het wel zo dat door de verschillende talen en tongvallen er meerdere verschillende uitspraken zijn voor één naam. Dan hangt het af welke taal men gebruikt. Dat zal de uitspraak grotendeels bepalen. Zo is er de Nederlandstalige Canussius vertaling waar Jesus staat en dit totaal anders klinkt dan het Engelse Jesus. De laatste jaren gebruikt men in het Nederlands hoofdzakelijk Jezus als schrijfwijze.In Nederlandse Messiaanse Bijbels of de Peshita vindt men dan weer Jeshua. Anderen geven dan weer de voorkeur aan Yeshua.

Wegens de veelvoud van talen in de wereld maar toch de voorkeur gevend aan eenvormigheid betreft namenbeleid zijn er voorstanders om de naam zo te gebruiken zoals hij in de betreffende taal wordt gebruikt. Dan kan men nog de vraag stellen of mijn naar een schrijfvorm gaat zoals het eerder wordt uitgesproken, zoals bijvoorbeeld 'Jehovah' waar dan toch noch klankvervorming kan optreden door het taaleigen (zie het Jezus voorbeeld hierboven), of naar de verklanking of aftekening van de letters, zoals YHWH dat dan uitgeschreven zou worden als YahuWah.

Sommigen beweren dat wij kunnen gissen naar de ontbrekende klinkers, maar dan vergeten zij al die mensen die vandaag de dag nog steeds Hebreeuws praten en gerust weten hoe zij dat Tetragrammaton moeten uitspreken.

Dat dit dan de veel gebruikte Yahweh zou zijn als afleiding van "ehyeh" betekenend, "ik ben {Hij} die bestaat of is" mag een ander paar mauwen zijn. De "Ik ben die ben" of "Ehyeh" komt van een wortelwoord "hayah", betekenend, "te zijn". De Griekse tegenhanger voor "ehyeh" is "eimi", betekenend, "ik besta". Het Griekse equivalent voor het opgetekend symbool of vier Letterwoord YHWH Yahweh is "ésti", betekenend, "hij bestaat," of "hij is".  Maar als men naar de uitspraak luistert door Hebreeuwssprekenden hoort men Je-Ho-Vah or uitgeschreven "Yahuwah" met daar tegenover Zijn zoon "Yahushua" Ha'Mashiach de Verlosser of Messias.

Diegenen die vinden dat de Naam van God steeds in het Hebreeuws moet staan = het Tetragrammaton in het Hebreeuws, vergeten dat dit in het modern Hebreeuws of zoals het volgens anderen in Paleo-Hebreeuws moet zijn, niet in alle talen op de tekstverwerkers aanwezig is. Dit is trouwens een van de vele problemen die ik ondervind met het maken van mijn webpagina's dat ik de Hebreeuwse tekens niet kan plaatsen.

Al sinds het begin van de Reformatie, 16de eeuw, zijn er stappen genomen, in antwoord op Gods Oproep en volgens de richtlijnen van de Almachtige, om Gods Naam en Zijn positie in eer te herstellen. Het Judas vers over "het Geloof dat eenmaal voor allen was bezorgd aan de heiligen"

In de Heilige Schrift is opgetekend dat het Einde der Tijden dan zal komen wanneer over de gehele wereld Gods Naam zal gepredikt worden. Dat predikingswerk is enorm belangrijk voor de voleindiging van Gods Plan.
Het geloof dat overgeleverd werd is er ook voor ons en al de mensen rondom ons. En wij kunnen er aan mee werken om dat Woord van God aan anderen kenbaar te maken.

Door ernstige Bijbelstudenten of Bijbelonderzoekers zijn er pogingen ondernomen om tot de oorspronkelijke Bijbelteksten te komen en deze ook in andere talen over te brengen naar anderen. Meer dan één individu of één organisatie heeft geprobeerd zo een vertaling uit te brengen. Zo zijn er enkele Bijbelvertalingen op de markt gekomen waarin de Naam van de allerhoogst hersteld is geworden. Ofwel werd daar het Hebreeuwse tetragammaton geplaatst of YHWH/JHWH, Yahweh /Jahwhe/ Yahuweh of Jehovah. In de 20ste eeuw gingen er ook enkele over om de naam van de zoon van God ook volgens de Hebreeuwse benaming te schrijven ofwel door deze weer te geven in Hebreeuws tekens of als Yeshua/Yashua of  Yahushua.

Dichter bij vandaag zijn er ook die vinden dat wij ander namen van individuelen doorheen de Heilige Schrift ook  zouden moeten gebruiken zoals zij in de originele taal klonken. Zo vinden zij dat zij fonetisch hertaald moeten worden (transliterated phonetically) om zo in overeenstemming te zijn met de Hebreeuwse uitspraak eerder dan met het traditionele: i.e. Yeshayahu (Isaiah/ Jesajas), Dawiḏ (David), Yahoshua (Joshua).

Dr. Chris Koster was zo een Zuid Afrikaan die hieraan werkte. Begonnen met een Zuid-Afrikaanse vertaling ging hij later over naar een Engelse, welke dan door veel meer volken kon gebruikt worden, doordat het meer een handelstaal van vandaag was. Men kan het een beetje vergelijken met de Griekse Geschriften van vroeger die eigenlijk ook in een taal waren opgesteld om door mensen gelezen en begrepen te kunnen worden die soms die taal niet als hun moedertaal hadden.
Een oudere man had van een zendeling een vlugschrift ontvangen  en wenste te weten te komen wat de arts Chris Koster er van dacht.  Deze las het en legde het in een la voor hij naar zijn werk ging. Op de terugweg van een patiënt merkte de piloot van hun kleine vliegtuig op dat zij zonder brandstof waren komen te zitten. een crash zou onvermijdelijk zijn. Chris ging achter zijn stoel op zijn knieën en begon te bidden. toen hoorde hij duidelijk een stem die hem vroeg wat hij gedaan had met dat vlugschrift dat naar hem gezonden was. De Geest sprak "Wat deed jij met de informatie die ik naar jou gezonden heb?" Chris begreep wat de spreker God bedoelde en beloofde om van toen af datgene te doen wat God van hem verlangde en om de Naam van God kenbaar te maken.
Chris Koster wenste aan God te hangen (Deuteronomium 13:4) en Zijn geboden te onderhouden, waarbij hij zag hoe belangrijk het was om Gods Woord te verspreiden.
“Heb aandacht voor hem en luister naar zijn woord. Kom niet tegen hem in opstand, want hij zou uw verzet niet vergeven. In hem immers is mijn naam tegenwoordig.” (Exodus 23:21 WV78)

Later was hij het inzicht gegeven om de Heilige Schrift te vertalen. In 1993 bracht hij zo The Scriptures (De Geschriften) uit, welk zo een zes jaar van zijn leven had geëist om te voleindigen. Oorspronkelijk was hij in het Afrikaans begonnen, maar toen hij aan het boek van Johannes kwam was hij verveeld met de zovele heidense woorden die hij tegen kwam. (Dit bespreekt hij in "Come out of her my people") In het besef dat meer mensen er profijt zouden uithalen met een Engelse vertaling zette hij zich daar op. Hiervoor betaalde hij een hoge prijs, met zijn herscholing in een theologisch college voor zes dagen per week. Hiervoor moest hij naar een andere stad verhuizen en zijn vrouw en familie wenste hem niet te volgen in zijn nieuw geloof.
Voor chris was het ook duidelijk gemakt door God dat hij de Geschriften in geen enkele vorm tegen betaling aan anderen mocht aanbieden. Het Woord van God in de Geschriften moest steeds vrij, kosteloos aangeboden worden. In de 1993 editie was het dan ook gedrukt dat het boek niet verkocht mocht worden, maar steeds vrij moest weggegeven worden. Ook was hem gezegd dat hij het werk niet mocht vastgelegd worden onder kopierechten omdat het een werk was dat vrij voor allen ter beschikking moest staan.

In 1996 overleed Chris Koster. Als een bescheiden man wenste hij niet vermeld te worden in zijn vertaling, welk hij niet als een werk van hem beschouwde, maar een optekening van Gods woorden door hem als dienstknecht.

Later kwamen verscheiden evangelische en Messiaanse predikers die de 1998 versie verspreiden, sommigen begonnen drukmogelijkheden te vragen en ze op de reguliere markt te verkopen of te vragen door hun kerkgemeenschap te laten verspreiden.
Zo ook waren er de Nazareners of Sect of the Nazarenes & Followers of the Way naast de Institute for Scripture Research (ISR) welke gedrukte versies verkopen. De laatste voorziet wel gratis modules voor enkele Bijbel sofware Programma's van de 1998 The Scriptures.
ISR heeft ook een vernieuwde 2009 versie uitgebracht waarbij zij nog dichter bij de originele betekenis van het woord komen.

Normaal mocht er enkel een donatie gevraagd worden om de kosten van het drukken te dragen, maar dat moest ook vrijblijvend zijn. Want Jezus had zich ten behoeve van ons allemaal aan de paal opgeofferd zonder er verder iets voor te vragen. Jezus heeft steeds vrijblijvend de Woorden van zijn Vader verduidelijkt en zoals anderen bracht ook hij Gods Woord in ons midden, zonder dat zijn Vader er iets voor vroeg. en deze Vader heeft nog veel meer gegeven aan de mens.
De uitspraak volgend “Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven.” (Mattheüs 10:8 WV78) moest die vertaling verder verspreid worden. Maar bepaalde mensen zagen er een middel in om zichzelf ook te verrijken en publiceerden de vertaling voor de verkoop. Terwijl er door een teamlid van de HalleluYah Scriptures een poging werd gedaan om een 1993 versie in handen te krijgen om van daaruit terug een vrije Bijbel op de markt te brengen met de herstelde namen.
Een visie was gegeven en bevestigd door twee getuigen om de HalleluYah Scriptures te produceren. Drie jaar daarvoor had een teamlid de oproep gehoord om Hebreeuws te leren en nu begreep hij waarom hij gevraagd was dat te doen.
De Naam voor de HalleluYah Scripture kwam er niet voor twee maanden toen een van de leden te kennen was gegeven dat wanneer zij zouden zeggen HalleluYah Scriptures zij zouden zeggen "Prijs God voor Zijn Woord.".
De vertaling moet dan ook geheel een prijzen van God zijn en in Gods Eer.

De HalleluYah Scriptures verkondigen de kopijen van de vertaling gratis aan te bieden en beweren een boeiende vertaling te kunnen presenteren gebaseerd op het werk van Chris Koster zijn "The Scriptures" waarbij een boeiende letterlijke vertaling van de Bijbel kan voorgelegd worden.
Hierin wordt de originele  boekenvolgorde van de Tanakh (Oud Testament) gearrangeerd volgens de originele volgorde van de Hebreeuwse Geschriften, de Wet hersteld onder de naam Thora: "Torah", de Profeten en de Geschriften.
Woorden en namen zijn voor zo ver mogelijk in de bovengenoemde werken zo veel mogelijk verbeterd om heidense begrippen of van oorsprong heidense woorden uit te sluiten.
De vraag die men hierbij kan stellen is natuurlijk of men het zo ver moet doordrijven en voor velen nieuwe termen en namen moet gaan introduceren, welke in hun eigen moedertaal ook niet in het woordenboek staan.
Afdrukgewijs kunnen er soms problemen zijn, zoals de tekens onder en boven de letters. Zie hier maar eens het resultaat voor Klaagliederen of Ekah (zonder de extra leestekens) => ¿ah (of Lamentaties); Kepha Bet wordt = KÃpha BÃt (2 Petrus). dus het wordt daar niet makkelijk gemaakt voor predikers of mensen die het Woord van God in zulke versies willen verspreiden.

Voor de namen van de boeken in the Tanakh en de Messiaanse Geschrifen zijn inclusief de boeken van de Torah: Bereshith (Genesis), Shemoth (Exodus), Wayiqra (Leviticus); de boeken van de Nevi'im of profeten: Yeshayahu (Jesaja), Yirmeyahu (Jeremia), Zakaryah (Zacharia); de boeken van de Kethuvim of de Poëtische boeken: Tehillim (Psalmen), en Mishle (Spreuken); en als laatste maar niet de minste de boeken van de Messiaanse Geschriften: Mattithyahu (Mattheüs), Yohannan (Johannes), Kepha (Petrus), e.a..
+

Enkele voorbeelden van Herstelde Namen Bijbelvertalingen:

The Hebraic Roots Version Scriptures HRV => De HRV Scriptures was voorheen ook gekend als de Hebraic Roots Version Complete Messianic Study Bible en is gepubliseerd bij the Institute for Scripture Research.

The new Messianic Bible

"The Ketuvim Netzarim" ("Writings of the Nazarenes") => a Messianic Sacred Name Edition of Messiaans Heilige Naam Editie vertaald vanuit het origineel Aramees en het  Hebreeuws
.
The Word of Yahweh <= De basis tekst van het Word of Yahweh is gebaseerd op de standaard Engelse taal versies van de Heilige Schrift, welke op hun beurt waren gebaseerd op de oudste aanwezige Hebreeuwse, Aramese, en Griekse manuscripten. In deze Bijbelvertaling heeft men heel van de oude Engelse grammatica structuur behouden.

Verscheidene Peshitta vertalingen.Waarvan in het Nederlands de Messiaanse editie van E.Nierop (2009, 2010) de meest recente is. Deze vindt dat hetMar)Yah voor velen te vreemd klinkt als Godsnaam en vindt het geen optie om deze fonetisch over te zetten. Hij verkiest de Hebreeuwse weergave met het Tetragrammaton JHWH het best passend. Voor Jezus gebruikt hij Jeshua.

Bij de voornoemde versies heeft men de persoonlijke Naam van God die inde Aramese en Hebreeuwse teksten van het Oude Testament wel 7000 keren voorkwam, terug op zijn plaats gezet. Ook voor de 134 gevallen waar de Masoretische Schriftgeleerden toegaven de naam Jehovah te hebben vervangen door het bij de burgers meer in zwang zijnde Adonai. Ook al gebruikten de priesters toen nog de Naam van God.

In de bovenstaande versies werden, zoals in de meest verspreide Nieuwe Wereld Vertaling, al deze wegschrijvingen of vervangingen van Gods Naam terug hersteld, soms tot ongenoegen van bepaalde kerkelijke instanties en van verscheidene burgers.


+

Video in het Engels van de Geschiedenis van de HalleluYah Scriptures > HalleluYah Scriptures

Aanverwant/Related: Lord or Yahuwah, Yeshua or Yahushua

No comments:

Post a Comment