Wednesday, 14 September 2011

Johannes 1:18 wat zegt de Bijbel

Een briefschrijver stuurde mij een boodschap door waarin onder meer stond dat Johannes 1:18 zegt dat Jezus God zou zijn.

Het aangehaalde vers van Johannes 1:18 zegt echter helemaal niet dat Jezus God is:
18  (WV78)  Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, Hij heeft Hem doen kennen.
18  (AF83) niemand het god ooit gesien nie. sy enigste seun, self god, wat die naaste aan die vader is, dié het hom bekend gemaak.
18  (AFR1953) Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, dié het Hom verklaar.
18  (ASV) No man hath seen God at any time; {1} the only begotten Son, who is in the bosom of the Father, he hath declared him. {1) Many very ancient authorities read God only begotten}
18  (AVRLE) No man hath seen God at any time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him.
18  (Canis) niemand heeft ooit god gezien; god zelf, de eengeboren zoon, die in de schoot des vaders is, heeft hem verkondigd.
18  (CJB) no one has ever seen god; but the only and unique son, who is identical with god and is at the father’s side—he has made him known.
18  (HSVNTPS) r Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, s Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard. {r #Ex 33:20 De 4:12 Joh 6:46 1Ti 6:16 1Jo 4:12; s #Mt 11:27}
18  (KJBPNV) No man has seen God at any time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he has declared him.
18  (Lei) Niemand heeft ooit God gezien; de Eeniggeborene Gods, die in den schoot des Vaders is, hij heeft Hem doen kennen.
18  (LeiNT04) Niemand heeft ooit God gezien. De Eniggeborene van God, die in de schoot  van de Vader is, heeft Hem doen kennen.
18  (LU) Niemand heeft ooit God gezien: de eengeboren Zoon, die in des Vaders schoot is, die heeft hem ons verkondigd.
18  (LUNT04) Niemand heeft ooit God gezien: de eengeboren Zoon, die in de schoot van de Vader  is, die heeft Hem ons verkondigd.
18  (NB) God: niemand heeft hem ooit gezien;
de eniggeboren Zoon,
die de Vader het naast aan het hart is,
hij legt hem aan ons uit!
18  (NBG51) Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.
18  (NBV) Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. {-(1:18) de enige Zoon, die zelf God is, die Andere handschriften lezen: ‘de enige Zoon, die’.}
18  (NIV) No-one has ever seen God, but God the One and Only, {Or the Only Begotten} {Some manuscripts but the only (or only begotten) Son} who is at the Father’s side, has made him known.
18  (NLB) Niemand heeft ooit God gezien: de eengeboren Zoon, die in de schoot van de Vader  is, die heeft Hem ons verkondigd.
18  (Obbink)
18  (Onderwijzer_Pentateuch)
18  (Palm) Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft Hem verklaard.
18  (SVV) Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.
18  (SYNODALENT) Niemand heeft ooit God gezien; de eeniggeboren Zoon, die in den schoot des Vaders was, die heeft hem verklaard.
18  (TelosNT) Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft Hem verklaard.
18  (Vissering_NT) Niemand heeft ooit God gezien; de eeniggeboren Zoon, die in den schoot des Vaders is, die heeft hem verklaard.
18  (VoorhNT4) Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft Hem verklaard.
18  (Webster) no man hath seen god at any time; the only begotten son, who is in the bosom of the father, he hath declared him.
18  (WV95)  Niemand heeft God ooit gezien, maar de eniggeboren God, die rust aan het hart van de Vader, Hij heeft Hem doen kennen.
18  (YLT) God no one hath ever seen; the only begotten Son, who is on the bosom of the Father—he did declare.

Jezus zelf heeft ook nooit beweerd God te zijn, integendeel heeft hij de toehoorders steeds opgedragen naar zijn Vader, God, te bidden en Hem dankbaar te zijn en Hem Jezus zijn Vader te eren,

Indien wij Jezus liefhebben moeten wij ons aan Jezus zijn woorden houden, die opgetekend staan in het Nieuwe Testament. Om dit goed te kunnen doen raad ik u aan om een Roodletter of Blauwletter Bijbel te kopen zodat je in kleur ziet staan wat Jezus zelf heeft gezegd. Anders is het ook een goede oefening om je standaard gebruikte Bijbelvertaling ter hand te nemen en zelf al de opmerkingen van Jezus te onderlijnen, met daarbij de essentiële punten nog eens te markeren met een rode kleur. Zo zal je makkelijker zien hoe de vork in de steel zit en waar er een grote groep in het Christendom een andere leerstelling verkoopt dan Jezus aan de man bracht.

Ik wens je een zeer boeiende ontdekkingstocht.

In het bovenvermelde artikel Jezus, Heer maar niet God heb ik ook de denkoefening gedaan en de evangeliën doorgenomen, waarbij ik de uitspraken van God en van Christus Jezus geordend heb naar onderwerp, zoals het ter wereld komen, het zoonschap, de zalving en Messiasschap, het sterven en verrijzen alsook het aan de rechterhand van God zitten.
Als men die teksten uit de Heilige Schrift goed leest kan men er niet naast zien. Jezus wordt duidelijk kenbaar gemaakt door zijn Vader, profeten, priesters in de tempel, gelovige Joden maar ook door heidenen. Alleen durven een heleboel mensen tot op vandaag niet toegeven dat zij een door bepaalde kerkinstantie opgedrongen verkeerd beeld hebben.

God is een mens van duidelijke taal, niet van raadsels en dogma's. Al hetgene dat Hij openbaart is door Hem verduidelijkt en mogelijk herkenbaar gemaakt. Het enige dogma waarvan men kan spreken zou  kunnen zijn dat je moet geloven in een God die altijd heeft bestaan en onsterfelijk is. Maar dat laatste druist natuurlijk al in tegen de figuur van Jezus, tenzij je zoals de Islamieten aanneemt dat deze niet gestorven is. Maar als Christen zou je moeten aannemen dat Jezus zelf zijn dood is ingegaan volgens de wil van zijn Vader. Hierin ligt trouwens het prachtige voorbeeld voor ons. In Jezus hebben wij een mens, die kon zondigen (wat God zeker niet kan), maar het niet deed. Hierdoor kon hij de tegenstrevers van God (de satan) hun ongelijk betonen. Jezus heeft zich als volwaardig offerlam zonder tegenspraak op de slachtbank aangeboden. Als wij zijn dood erkennen maar dan ook zien hoe hij nadat hij in het graf was gelegd, door God uit de dood is gewekt, zien wij wat God ook voor ons in petto heeft, als wij Jezus Christus als Zoon van God en als Messias willen aanvaarden.

De Hoop van een Christen ligt mede in de verrijzenis.

Aan u de keuze.

No comments:

Post a Comment