Monday 7 November 2011

Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה

Toen een devoot man op een berg wat geklommen en tot een goddelijk wezen vroeg wie Hij was gaf dat wezen als antwoord Ehyeh asher ehyeh (Hebreeuws:  אהיה אשר אהיה)"Ik ben die ben" (of ik ben die zal zijn) en werd zo ook gekend onder de naam of titel "Ik ben". In vele Bijbelvertalingen kan men het vinden onder een vorm van "Ik zal zijn" of "Ik ben".

YHWH / JHWH ("IK BEN HIJ DIE IS", "IK BEN WIE IS"? "IK BEN DIE BEN" of "IK BEN DIE IK BEN")

Tetragrammaton-related-Masoretic-vowel-points

“ God sprak tot Moses: Ik ben: "Ik ben!" En Hij vervolgde: Dit moet ge aan de Israëlieten antwoorden: "Ik ben" zendt mij tot u!” (Exodus 3:14 Canis)

“En God sprak tot Mozes: IK ZAL ZIJN, DIE IK ZIJN ZAL; en Hij sprak: Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot u lieden gezonden.” (Exodus 3:14 NLB)

Het woord Ehyeh wordt door vele rabbijnse geleerden beschouwd een eerste-persoonafleiding van het Tetragrammaton. Het Tetragrammaton is namelijk zelf afgeleid van dezelfde mondelinge wortel. Het kan aanzien worden als "ik ben dat ik". De King James Version of "Ik ben dat ik ben " Koning James versie van de Bijbel vertaalt het Hebreeuws als ben en gebruikt het als een eigennaam voor God.
“And God said unto Moses, "I AM THAT I AM." And He said, "Thus shalt thou say unto the children of Israel, ‘I AM hath sent me unto you.’"” (Exodus 3:14 KJ21) “And God said to Moses, I AM THAT I AM: and he said, Thus shall you say to the children of Israel, I AM has sent me to you.” (Exodus 3:14 KJBPNV)

De Aramese Targum Onkelos laat deze zinsnede onvertaald en wordt zo in de talmoed geciteerd (B. B. 73a).

Ehyeh is de eerste-persoon enkelvoud in de onvolmaakt tegenwoordige tijd van hayah, "te zijn". Ehyeh is gewoonlijk vertaald met "ik zal zijn", aangezien de onvoltooide tijd in Hebreeuws acties aanduidt die nog niet zijn vervolledigd (b.v. Exodus 3:12, "Zeker ik zal [ehyeh] met u zijn".)

“Maar hij zegt: omdat ik met jou zal zijn {Tussen #Ex 3:12 en #Ex 4:17 is een verband voelbaar tussen vormen van het werkwoord hajah(’zijn’) en de in #Ex 3:15 onthulde godsnaam jhwh (’die-er-zal-zijn’). Om dat verband zichtbaar en hoorbaar te houden, maakt dit gedeelte ‘de ENE’ plaats voor ‘DIE-ER-ZAL-ZIJN’.} en dit is voor jou het teken dat ík je heb gezonden: als je de gemeente hebt uitgeleid uit Egypte zullen jullie God dienen op déze berg!” (Exodus 3:12 NB)

In middeleeuwse Joodse traditie hield men er zeer veel van om zo over de Allerhoogste Schepper van alles te praten.

De zinsnede is ook in andere wereld godsdienstige literatuur gevonden, om het Opperste Wezen te beschrijven, algemeen terug gaande naar het gebruik in Exodus.

Maar het wordt eveneens gebruikt om aan te duiden dat God of iemand anders ergens zal zijn.

“ Vestig u in dit land, en Ik zal met u zijn en u zegenen; want aan u en uw geslacht zal Ik al deze landen geven, en Ik zal de eed, die Ik uw vader Abraham gezworen heb, gestand doen.” (Genesis 26:3 Canis)

“en zal hen binnen Jeruzalem brengen, in welks midden zij zullen wonen. Dan zullen zij mij ten volk, en zal ik hun ten God zijn in trouw en gerechtigheid.” (Zacharia 8:8 Lei)

Voor hen die "Ik ben die ben" of "Ik ben" willen aanschouwen als een naam kan het in verschijning  mogelijk zijn dat YHWH of JHWH יהוה als een archaïsch derde persoon enkelvoud onvolmaakt tegenwoordige tijd van het werkwoord hayah "אהיה" een vertolking kan blijken om daarom "Hij is" te betekenen . Het is opmerkelijk onderscheiden van de wortel El, dat kan gebruikt worden zoals een eenvoudig substantief om te verwijzen naar de schepper God in het algemeen, als in Elohim, om eenvoudig "God" (of goden) te betekenen. Deze interpretatie gaat akkoord met de betekenis van de naam gegeven in Exodus 3:14, waar God als het spreken is vertegenwoordigd en daarom de eerste persoonsvorm gebruikt  — ehyeh "ik ben". Andere geleerden beschouwen de triconsonantal wortel van hawah הוה tegenover  אהיה  als een waarschijnlijker oorsprong voor de naam יהוה (of drieklank: Yahuwah/ Jehovah).

No comments:

Post a Comment