Thursday, 14 February 2013

Benedictus XVI treedt af

Voor het eerst in de moderne geschiedenis treedt een paus vroegtijdig  af. De laatste die dat deed was Celestinus V in het jaar 1294. Gregorius XII trad in 1415 af om een einde te maken aan het Grote Schisma, maar een opvolger werd pas na zijn dood in 1417 gekozen. Vorige maandag verraste de 85 jarige Joseph Aloisius Ratzinger de kerkgemeenschap met zijn melding dat hij zou aftreden.
Op 27 februari zal hij als Paus Benedictus XVI afscheid van de gelovigen nemen tijdens een algemene audiëntie op het Sint-Pietersplein. Op 28 februari om 20 uur 's avonds zal Paus Benedictus XVI aftreden.
Derivative Work. Cardinal Joseph Ratzinger (Po...
Derivative Work. Cardinal Joseph Ratzinger (Pope Benedict XVI since 2005) on May 10, 2003, during the celebration of the 750th anniversary of the canonization of Saint Stanislaus in Szczepanów, Poland. Picture taken by Janusz Stachoń and released under CC-BY license by Szamil (www.szczepanow.pl). (Photo credit: Wikipedia)


De 85 jarige paus verwijst naar zijn vergevorderde leeftijd en zegt dat hij 'te weinig kracht heeft om zijn functie te blijven uitoefenen'.

Een woordvoerder van het Vaticaan onderstreept dat het aftreden niets te maken heeft met de 'moeilijkheden tijdens zijn pontificaat'. De paus zelf verwijst naar zijn hoge leeftijd als reden voor zijn terugtreden.
'Na herhaaldelijk tegenover God mijn geweten te hebben onderzocht, heb ik de zekerheid verworven dat mijn krachten, gezien mijn gevorderde leeftijd, niet meer geschikt zijn voor een adequate uitoefening van het ministerie' van paus en bisschop van Rome, zei Joseph Ratzinger in het Latijn.

De wereld van vandaag mag voorwerp zijn van zo veel snelle veranderingen en is dooreengeschud door erg belangrijke vragen rondom het geloofsleven. De laatste maanden heeft de kerk heel wat schandalen moeten incasseren en werden veel mensen geconfronteerd met onaanvaardbare houdingen van meerdere kerkinstellingen.

Enkele decennia geleden waren  er te progressieve verandering doorgevoerd welke door de conservatieve currie moest teruggeschroefd worden.
De Pool en anticommunist in hart en nieren Karol Wojtyla werd in 1978 tot leider benoemd van de grootste godsdienstige gemeenschap ter wereld. Hij treft een postconciliaire kerk aan in zware crisis: scherpe daling van het misbezoek en van de roepingen, hoog aantal echtscheidingen onder katholieken, verwerping van het pauselijk gezag inzake geboorteregeling, een wereld vol ketterijen, … Bij zijn opvolging zorgt Ratzinger er voor een grootscheeps kerkelijk en pastoraal offensief, dat hij zelf de naam ‘restauratie’ toebedeelt. Doel is een versterking van het centraal bestuursapparaat en de uitschakeling van elke vorm van dissidentie binnen de kerk. Ratzinger ontpopt zich snel als een ware grootinquisiteur, wat hem de naam ‘rottweiler van god’ zal opleveren.
Het Zuid-Amerikaanse continent wordt verder op haar vingers getikt en de grote sprekers worden het zwijgen opgelegd. Vrijheidskerken is niet iets dat in het kraam van Rome past.

Ratzinger die nog bij de Hitler Jügend had gezeten zorgt er voor dat ultra rechtse personen de linkse currie vervangen. Er wordt grote kuis gehouden in het Latijns-Amerikaanse netwerk.In bijna alle kerkprovincies worden ultra-conservatieve en uitgesproken rechtse bisschoppen en kardinalen benoemd. In Brazilië alleen al worden een vijftigtal conservatieve bisschoppen benoemd. Op het einde van de jaren tachtig zijn 5 van de 51 bisschoppen van Peru lid van Opus Dei. Chili en Colombia gaan dezelfde weg op. Dissidente bisschoppen worden onder druk gezet: sommigen krijgen waarschuwende brieven, anderen krijgen reisverbod of worden op het matje geroepen. Niemand kan nog iets bereiken zonder een nieuwe eed van trouw te zweren aan het Vaticaan.

In 1984 schrijft Ratzinger de ‘Instructie van de Heilige Congregatie voor de Geloofsleer over enkele aspecten van de theologie van de bevrijding’. Het is een frontale aanval tegen de bevrijdingstheologen, vooral die van Latijns-Amerika. Een jaar later krijgt Leonardo Boff, één van de boegbeelden zelfs spreekverbod opgelegd. De greep op katholieke tijdschriften wordt vergroot: daar waar men het nodig acht censureert men ze, wordt de redactieraad vervangen of worden ze onder financiële druk gezet.
Progressieve pastorale projecten worden aan banden gelegd of zelfs geheel stopgezet. In 1989 wordt de erkenning van de veel te progressief geachte internationale KAJ door het Vaticaan opgeheven. Ze moet de plaats ruimen voor de antilinkse en confessionele CIJOC.

Naast de afbraak van al wat progressief is, worden reusachtige projecten opgestart om de gelovigen weer op het juiste spoor te brengen. Evangelisatie 2000 en Lumen 2000 zijn grootscheepse media-evangelisatieprojecten gericht op Latijns-Amerika, die samen niet minder dan drie satellieten ter beschikking hebben. Deze projecten worden opgezet door rechtse en ultraconservatieve individuen en groeperingen: Communione e Liberazione, Maria-actie, Katholieke Charismatische Vernieuwing, enz. De medewerkers van deze mediareuzen vergelijken hun werk met een soort nieuwe ‘luchtmacht’.
Zij die kunnen lezen worden bestookt met goedkoop uitgegeven religieuze boeken. Voor priesters en religieuzen worden groots opgezette retraites gefinancierd. Voor deze projecten kan de top van de katholieke kerk steevast rekenen op de financiële steun van de zakenwereld.

De Romaans Katholieke Kerk (rkk) ziet zichzelf als het voortgezet werk van de apostel  Petrus. Dit stoelt echter niet op de Bijbelse werkelijkheid, waar de apostels gelijkwaardig werden behandelt en elkaar als gelijken beschouwden. Er was niemand van de apostelen die de zaken overheerste en bepaalde wat de anderen moesten doen. Samenspraak en afspraken waren aan de orde;

De huidige Paus vindt dat : "Voor het besturen van het schip van Sint-Petrus en het verkondigen van het Evangelie, zijn zowel geestelijke als lichamelijke krachten nodig'. Maar die zijn 'zodanig afgenomen tot een mate waarin ik moest erkennen dat ik niet meer in staat ben het mij toevertrouwde ministerie uit te oefenen.' "

"Beste Broeders. Ik heb dit consistorie bijeengeroepen voor drie heiligverklaringen, maar ook om u een beslissing van groot belang voor het leven van de Kerk mee te delen. Na herhaaldelijk tegenover God mijn geweten te hebben onderzocht, heb ik de zekerheid verworven dat mijn krachten, gezien mijn gevorderde leeftijd, niet meer geschikt zijn voor een adequate uitoefening van het ambt. Ik ben mij ervan bewust dat deze functie, vanwege de essentiële spirituele aard, moet worden uitgevoerd met woorden en daden, maar daarom niet minder met gebed en lijden. In de wereld van vandaag, zijn zowel kracht van lichaam en geest noodzakelijk om dit ambt uit te oefenen. De laatste maanden is die kracht bij mij verslechterd, in die mate dat ik daarin het onvermogen herken om het ministerie dat mij is toevertrouwd naar behoren te vervullen."


Pauselijk wapen van 2006
Pauselijk wapen van 2006 (Photo credit: Wikipedia)
De kerkgemeenschap zou niet mogen over het hoofd zien dat Jezus het fundament van de kerk is en niet de Paus van Rome. De kerkgemeenschap hoort opgebouwd te zijn en vast te staan als een huis op de fundering van de apostelen en profeten. Waarbij de belangrijkste steen, de hoeksteen, Jezus Christus zelf is. Hij houdt het hele gebouw bijeen en is ook de bemiddelaar tussen de mensen en God. De gemeenschap heeft geen andere spreekbuis dan deze hogepriester nodig. Wij horen dus naar Christus toe te gaan. Hij is de levende steen waarop God Zijn bouwwerk neerzet. Hoewel de mensen hem hebben afgewezen of hem een andere rol hebben toebedeeld dan hij werkelijk heeft als zoon van God, is hij voor God zó kostbaar dat hij hem uit alle anderen heeft uitgekozen. elkeen die iets voor de kerkgemeenschap voor God voelt moet zich door God laten gebruiken als levende stenen, waarmee Hij Zijn geestelijk huis bouwt. En dat niet alleen, zij zijn allen ook als de 'heilige priesters' die door Jezus Christus zo veranderd werden, dat zij God geestelijke offers kunnen brengen, die voor Hem aanvaardbaar zijn. In de Boeken staat het dat een kostbare steen is uitgekozen, die in Sion is neergelegd en waarop Jezus zijn huis zal bouwen. Wie vol vertrouwen op hem bouwt, zal niet bedrogen uitkomen.


“20 gebouwd op de grondslag der Apostelen en Profeten, waarvan Christus Jesus de hoeksteen is. 21 In Hem wordt heel het gebouw bijeen gehouden, en rijst het op tot een tempel, heilig in den Heer;” (Efeziërs 2:20-21 CANIS)

Petrus zelf begreep dat niet hij maar Christus Jezus de Rots was.

“4  Nadert tot Hem, de levende steen, -door de mensen verworpen, maar uitverkoren en kostbaar bij God, 5 en laat u als levende stenen opbouwen tot een geestelijke tempel, bestemd voor een heilig priesterschap, dat geestelijke offers brengt, welgevallig aan God door Jesus Christus. 6 Daarom staat er in de Schrift: "Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren steen, een kostbare hoeksteen; En wie in Hem gelooft, wordt niet beschaamd." 7 Voor u dus de eer, omdat gij gelooft. Maar voor wie niet geloven, blijft het gelden: "De steen, die de bouwlieden hadden verworpen, Is hoeksteen geworden;” (1 Petrus 2:4-7 CANIS)

“8 Nu sprak Petrus, vervuld van den Heiligen Geest, hun toe: Oversten van het volk, en oudsten! 9 Wanneer we heden gerechtelijk worden verhoord over een weldaad aan een gebrekkig mens be- wezen, en over het middel waardoor hij genas, 10 dan zij het u allen en heel het volk van Israël bekend, dat deze man gezond hier voor u staat door de naam van Jesus Christus van Názaret, dien gij hebt gekruisigd, maar dien God heeft opgewekt uit de doden. 11 Hij is "de steen, die gij, de bouwlieden, hebt verworpen; en Hij is de hoeksteen geworden."” (Handelingen 4:8-11 CANIS)

Wij moeten beseffen dat God Jezus uit de dood heeft gehaald en verhoogt heeft om hem te maken tot hoofd van de gemeente met een priesterschap dat geen opvolgers behoeft.

“23 Daarenboven, die anderen zijn priesters geworden in grote getale, omdat ze door hun dood verhinderd werden aan te blijven. 24 Maar Hij bezit een onvervreemdbaar Priesterschap, omdat Hij blijft voor eeuwig. 25 Daarom kan Hij ook ten allen tijde hen redden, die tot God komen door zijn bemiddeling, daar Hij altijd leeft, om hun Middelaar te zijn.” (Hebreeën 7:23-25 CANIS)

 “We weten, dat Christus, opgewekt uit de doden, niet meer sterft, en dat de dood geen macht meer over Hem heeft;” (Romeinen 6:9 CANIS)

 “Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het Hoofd is der Kerk, Hij die de Verlosser is van het Lichaam.” (Efeziërs 5:23 CANIS)

 “22 "en alles heeft Hij onder zijn voeten gesteld." En Hij heeft Hem aan de Kerk geschonken als Hoofd van alles; 23 zij is zijn Lichaam, vol van Hem, die alles in allen vervult.” (Efeziërs 1:22-23 CANIS)

Deze gelegenheid moeten wij te baat nemen om eens ernstig na te denken over de werking van Gods Heilig Kerk. Na al de schandalen in de Katholieke Kerk en de regelmatige machtswisselingen, moeten wij er eens op toe zien of dat daar weldegelijk aanspraak kan gemaakt worden op een 'heilige stoel' met zogenaamde opvolgers van de heilige Petrus, als een zogenaamde eerste Paus.
Pope Benedictus XVI at a private audience (jan...
Pope Benedictus XVI at a private audience (january,20 - 2006) (Photo credit: Wikipedia)


Als men de Handelingen van de apostelen er op na leest zal men merken dat er niet bepaald een hiërarchie heerste in de eerste kerk. Trouwens had Jezus zich tegen een rangorde verzet en gezegd dat diegenen die God wilden dienen dat in bescheidenheid moesten doen zonder enige verwachtingen van eigen gewin of machtspositie. allen moesten gelijken zijn als broeders en zusters, met liefde voor elkaar.


+
Lees verder:

Paus Benedictus XVI 'ontbreekt kracht om verder te doen' 

Paus Ratzinger: grootinquisiteur en rottweiler van god treedt af

Joseph Ratzinger, paus Benedictus XVI, gaat met pensioen. Zijn belangrijkste wapenfeiten moet je zoeken tijdens de periode dat hij prefect was van de Vaticaanse organisatie 'Congregatie voor de Geloofsleer'. In die functie was hij namelijk de architect van één van de meest grootschalige ideologische en politieke campagnes uit de naoorlogse geschiedenis, de zogenaamde restauratie om de bevrijdingstheologie te breken. Marc Vandepitte geeft tekst en uitleg.

De lacune in de coverage over paus Benedictus XVIDat hij niet bepaald marxistische sympathieën had, weten we. Maar dat Ratzinger ook niet bepaald hoog opliep met de toenemende invloed van neoliberalisme in een globaliserende wereld en geseculariseerde EU (inbegrepen de hegemonie van economisch denken in het publieke discours), dat wordt een beetje makkelijk onder de mat gemoffeld. De paus uitte bij herhaling kritiek op een bijzonder onevenwichtig verlopend globaliseringsproces, dat de kloof tussen rijk en arm verder vergroot (niet in het minst in de eurozone), gezondheidszorg en andere essentiële diensten commodificeert, en een enorme tol eist op ecologisch vlak.

Grote bewondering van Benedictus voor Celestinus was voorbode van abdicatie
Benedictus XVI was net geen 8 jaar paus
LETTERLIJK. De paus geeft zijn pontificaat op 

In het Engels raden wij u aan om over dat Pausschap te lezen:

Pope Benedict XVI resignsYesterday the Vatican has confirmed that Joseph Aloisius Ratzinger's papacy began in 2005 will come to an end at the end of the month, because Pope Benedict XVI is to resign. This is reportedly only the second time a head of the Catholic church has stepped down. The last time was nearly 600 years ago.

Joseph Aloisius Ratzinger steps down as Pope Benedict XVI
We can not avoid talking about the news of the day. Yesterday the television-programs had their mouthful of the resignation of 85-year-old Joseph Aloisius Ratzinger alias Pope Benedict XVI.

+++

Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment