Wednesday, 7 August 2013

Je leven de som van al je keuzes


   
"Je leven is de som van al je keuzes
tot op deze huidige minuut. "
- Brian Tracy

Kies voor het juiste leven,
 op dat
gij en uw nageslacht,
door de liefde voor de Allerhoogste, Jehovah uw God,
moogt 
leven

door te gehoorzamen aan Zijn stem,
en door vast te houden aan Hem. 


“19 Ik neem heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Leven en dood houd ik u voor, zegen en vloek. Kies dan het leven, dan zult gij met uw nakomelingen het leven bezitten, 20 door Jahwe uw God te beminnen, naar Hem te luisteren en aan Hem gehecht te blijven. Want daarvan hangt het af, of gij zult leven en of gij lang zult wonen op de grond, die Jahwe aan uw vaderen, aan Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft toegezegd.” (Deuteronomium 30:19-20 WV78)
English version / Engelse versie >

Your life the sum total of all your choices

English: Abraham embraces his son Isaac after ...
English: Abraham embraces his son Isaac after receiving him back from God (Photo credit: Wikipedia)

+++

Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment