Friday, 22 May 2015

Elohim's keuze in de wereld
Jakobus 2: 5 De Geschriften 1998+ (5) Luister, mijn geliefde broeders: Heeft Elohim niet de armen van deze wereld gekozen, rijk aan geloof en erfgenamen van het koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben?

 Jesaias 29:19 De Geschriften 1998+ (19) En de zachtmoedigen zullen hun vreugde in יהוה {Jehovah} verhogen en de armen onder de mensen verheugen de apart-geplaatste Ene van Israel. 


**De apostelen hadden het niet gemakkelijk, met de joodse mensen die naarstig op zoek waren naar hen en waarvan sommige die volgelingen van Christus zo zeer haten dat zij gevaar liepen.
Peter vond ook dat alle dingen bleven voortgaan zoals ze vanaf het begin van de schepping waren, waarmee hij 'niet goed' mee bedoelde. De mens had zich verzet tegen God, en als tegenstanders maakten ze hun stem sterker door de jaren heen.

Ten tijde van de apostelen, negeerden de meeste mensen ook bewust de verslagen van Gods daden in het verleden, ze deden ze af als fictie. Ze lachten om degenen die wilden geloven in de rollen die werden voorgelezen bij de synagogen. En over Jezus kunnen we ons voorstellen hoe ze diegenen uitlachten die geloof wensten te hechten aan deze koning die nooit zijn koninkrijk kreeg, hoewel hij zei dat hij de tempel kon vernietigen en weer in drie dagen zou kunnen opbouwen.

De apostel Jakobus stelt zich de vraag af of God niet had gekozen voor die armen in de wereld, om rijk te worden in het geloof? Maar wie zou dan in staat zijn om een deelgenoot van dat koninkrijk te zijn, waarvan de man die stierf zo levendig kon vertellen?

Voor de apostelen was het duidelijk dat God de arme mensen heeft uitgekozen om rijk te zijn in het geloof. Zij hebben net zoveel recht op Gods Koninkrijk als andere mensen. Want God heeft het Koninkrijk beloofd aan iedereen die van Hem houdt. Terwijl het juist de rijke mensen zijn die dikwijls slecht zijn voor hen en hen voor de rechter slepen en zij het ook zijn die kwaad spreken van Jezus, bij wie de apostelen hoorden. Om die reden riep Jakobus de gelovigen op om gehoorzaam aan Gods koninklijk bevel te zijn. Die Koninklijke Wet kan in de Boeken gevonden worden waarin staat: dat je net zoveel van je medemensen moet houden als van jezelf. Dan doe je wat God wil.
“5 Luistert, lieve broeders: God heeft de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. 6 Maar gij hebt de arme veracht. Zijn het niet de rijken die u onderdrukken en u voor de rechtbank slepen? 7 Zijn zij het niet die de schone naam lasteren welke over u is aangeroepen? 8  Als gij evenwel de koninklijke wet vervult volgens het woord van de Schrift: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, is alles in orde. 9 Maar als gij partijdig handelt, doet gij zonde, en veroordeelt de wet u als overtreders.” (Jakobus 2:5-9 WV78)
Psalm 46 vertelt ons dat we in onze problemen een zeer aanwezige hulp hebben en daarom niet hoeven te vrezen, hoewel de wereld niet zal veranderen.
Zij die geloven in de Enige Ware God hebben Die Elohim als hun toevlucht en sterkte, een hulp in nood, die snel kan gevonden worden. 
“1  Voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijze van ‘Jonkvrouwen’. Een lied. (46:2) God is ons een toevlucht, een sterkte, hulp in noden hogelijk bevonden. 2 (46:3) In dit weten zijn wij zonder vrees, al werd ook de aarde ontwricht, al werd het gebergte ontzet tot diep in het hart van de zeeen.” (Psalmen 46:1-2 WV78)
Degenen die leven volgens de woorden van Jeshua, Jezus Christus, de Zoon van God, die vele woorden van God verduidelijkte, moet voelen dat God in de buurt van hen komt. Ook al kunnen naties woeden, de koninkrijken bewegen, maar degenen die bereid zijn om de stem van God te horen zullen zien, dat de Jahweh-Tzvaot met hen is en dat de God van Jakob hun toevlucht zal kunnen zijn. Zelfs wanneer Jehovah God verwoestingen tot de aarde brengt, het zelfs vol oorlogen laat zijn tot zij het einde van de aarde zouden hebben gebracht; uiteindelijk is het Hij die de boeg breekt, en de wapens in Sunder snijdt, zodat alle mensen er toe kunnen komen om Hem te kennen, Hij Die de enige God is, Vader van Jezus Christus.

Hoor wat God zegt:
Psalm 46:10 De Geschriften 1998+ (10) Wees stil, en weet dat ik Elohim ben; Ik ben verheven onder de natiën, Ik ben verheven op de aarde!
Haal je kracht uit Hem en Zijn offer, Zijn zoon, en verkondig het Goede Nieuws van Zijn Koninkrijk, uitkijkende naar de wederkomst van Christus, wanneer na de Grote Slag met de meest verschrikkelijke pijnen vrede en rust zal komen.“3  ’Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen. 4 Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 5 Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 7 Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 8 Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. 9 Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 10 Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen. 11 Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil:” (Mattheüs 5:3-11 WV78)

 “1  Gelukkig de man die niet treedt in het overleg van de bozen, op de weg van de schenders geen voet zet, niet zit in de kring van de spotters; 2 die veeleer in de wet van de Heer zich vermeit, zijn wet overpeinst dag en nacht.” (Psalmen 1:1-2 WV78)

 “Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld.” (Mattheüs 25:34 WV78)

 “7 Wees zeer sterk en moedig en onderhoud nauwkeurig heel de wet die mijn dienaar Mozes u gegeven heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts noch naar links; dan zal het u goed gaan, waar gij ook gaat. 8 Nooit moet ge ophouden in dat wetboek te lezen. Ge moet het dag en nacht overwegen en ge moet alles wat daarin geschreven staat nauwkeurig volbrengen. Dan zult gij voorspoed en geluk hebben in alles wat gij doet.” (Jozua 1:7-8 WV78)

*


+
Een Engelse versie / a English version:  The chosen ones to fear or not to fear
++

Additional reading:
"Our Refuge And Strength" Thoughts from today's Bible Readings - Jan 26th

+++

No comments:

Post a Comment