Wednesday, 27 May 2015

Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God

English: Three lights Nederlands: Drie lichten...
Hoe mensen aan symboliek houden en steeds een drie-godheid willen voorstellen die voor hen dan nog een lichtpunt zoudne moeten zijn, maar hoofdzakelijk veel verwarring brengen: Drie lichten Vader Zoon en Heilige Geest. (Photo credit: Wikipedia)
In het Christendom houdt de meerderheid van de bevolking er aan om zich te buigen voor een godheid die zou bestaan uit drie personen: een god de Vader, god de zoon en een God de Heilige Geest.

De meerderheid van de christenen ziet liefst een verpersoonlijking naar de mens toe van zijn godheid. Hierdoor kunnen zij zich ook makkelijker identificeren met die God. Hierbij zien zij wel over het hoofd dat bij hen hun geest ook niet een aparte persoon of persoonlijkheid is alhoewel de meerderheid daar ook wil geloven dat hun geest wel afzonderlijk van hen kan leven. Zij geloven zelfs dat na hun dood die geest uit hun lijf gaat en verder wel verder afzonderlijk zal gaan voort leven.

Zij vergeten dat als zij denken, hun geest werkt. Als zij hun gedachten over iets laten gaan dit een gevolg is van hun hersens werking is waarbij hun geest 'werkt'. De geest van een mens én de Geest van God zijn aldus de werkzame krachten die plaats grijpen bij het denken, overwegen, praten, handdelen. Zoals de geest van een mens de uitwerking is van zijn brein of hersenen, is het zoals bij de mens een kracht is, ook bij God een Kracht. De Geest is Gods Kracht. Het is de Veroorzaker van Zijn Denken, Zijn praten, Zijn handelen. zonder de Geest, of zonder het denken van God kan niets tot stand komen. God Sprak en het kwam tot zijn. Dit wordt ons al medegedeeld van af de eerste woorden in de Heilige Schrift waarin wordt vermeld dat God Sprak en het kwam tot in wording, het werd geschapen. (Genesis)

Dat geestelijk wezen dat reeds bestond voor alles in wording kwam was de Godheid die van Zichzelf zei dat Hij een Eeuwige Geest is die door de mens niet kan gezien worden of de mens zou sterven als hij die Geest zag.
Exo 33:20 DSV  Hij zeide verder: Gij zoudt Mijn aangezicht niet kunnen zien; want Mij zal geen mens zien, en leven.
Men kan zich de vraag stellen of de vele christenen de woorden van de Bijbel wel kennen en geloven. Geloven zij dat wat in de Bijbel staat waarheid is en dat God enkel de Waarheid vertelt?

In dat Boek der boeken zegt die God zelf niet van zichzelf dat Hij een Geest is en wordt er ook niet in bepaald dat geesten zelfs geen bloed en vlees hebben. Zien wij in het Nieuwe testament Jezus zelf niet getuigen dat hij geen geest is en dat zijn volgelingen dat zelfs kunnen zien aan zijn wonden die hij heeft overgehouden van zijn ophanging? Volgens de Heilige Schrift kan God niet sterven maar toch wensen christenen dat Jezus én God is én gestorven is aan het kruis. Natuurlijk zou het kunnen dat zij er van uit gaan dat Jezus wel degelijk God is en zou hebben. Maar welke zin zou het hebben voor God om te doen alsof Hij stierf? Wat haalt zulk een act uit?

Het heeft toch helemaal geen zin als God zou doen alsof Hij stierf aan het kruis om de mensheid te redden. God kan zo één Woord uitspreken en voor redding van de mens voorzien. Waarom zou Hij dan zo vele jaren gewacht hebben om naar de aarde te komen terwijl Hij daar met de mens in het aards paradijs was en dadelijk redding over de mens kon brengen? Is God dan zul een wreedaard dat Hij de mens eerst nog wat langer zou hebben zien lijden?

God is een God van liefde en Hij wil helemaal niet dat het volk lijdt. Wel is het zo dat de mens zijn eigen zin wenste te doen en God hem die mogelijkheid heeft gegeven. Daarmee moet de mens nu zijn plan trekken en kan hij laten zien of hij het alleen kan klaren. Natuurlijk kan de mens niet zonder God, maar dat schijnt hij nog steeds niet door te hebben. Het menselijk wezen is zeer traag van begrip.

Ook betreft het inzien Wie God is en wat God van de mens verlangt, lijkt heel moeilijk te vatten voor de mensheid.
De overgrote meerderheid van de mensheid denkt nog steeds God is een ridicuul verzinsel van de mensheid en brengt niets toe aan de mens.

Nochtans heeft de mens zijn Schepper nodig. Zonder Schepper is de schepping niets.

Maar om er toe te komen in te zien dat die Schepper alleen kon handelen en niemand nodig heeft om Zijn Werk te doen is precies oh zo moeilijk voor de meeste mensen om te vatten. Het lijkt zo ongelofelijk dat slechts één Wezen in staat zou zijn om de gehele wereld te creëren en te beheren. Voor velen lijkt het zelfs onrechtvaardig dat de Maker van alles over Zijn geschapen dingen zelf zeggenschap zou mogen hebben.

De mens voelt zich ook zo hoogwaardig dat hij vindt dat er wel degelijk een mens in het spel moet zijn die goddelijk en evenwaardig is als de Schepper God, zelfs meer die zelf de dingen geschapen heeft. Zo maken zij van Jezus Christus de maker of medeschepper, in plaats van in te zien dat elk hoogwaardigheidsbekleder in de koningsmeervoudsvorm spreekt. Dat in de Bereshith of in het Scheppingsverhaal de Maker in het meervoud spreekt is heel normaal daar Hij ook die Grootheid is die niet alleen alles omvat maar ook Hoofd van alles is, Koning der koningen, die Hij trouwens heeft laten koning zijn.
Psa 83:18 DSV  (83:19) Opdat zij weten, dat Gij alleen met Uw Naam zijt de HEERE, de Allerhoogste over de ganse aarde.
Jer 10:7 DSV  Wie zou U niet vrezen, Gij Koning der heidenen? Want het komt U toe; omdat toch onder alle wijzen der heidenen, en in hun ganse koninkrijk, niemand U gelijk is.
Dan 2:37 DSV  Gij, o koning! zijt een koning der koningen; want de God des hemels heeft u een koninkrijk, macht, en sterkte, en eer gegeven;
 Dan 2:47 DSV  De koning antwoordde Daniel en zeide: Het is de waarheid, dat ulieder God een God der goden is, en een Heere der koningen, en Die de verborgenheden openbaart, dewijl gij deze verborgenheid hebt kunnen openbaren.
Dan 4:25 DSV  Te weten, men zal u van de mensen verstoten, en met het gedierte des velds zal uw woning zijn, en men zal u het kruid, als den ossen, te smaken geven; en gij zult van den dauw des hemels nat gemaakt worden, en er zullen zeven tijden over u voorbijgaan, totdat gij bekent, dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen, en geeft ze, wien Hij wil.
Hij die de Allerhoogste is behoort de Heerschappij van alles toe. aan Hem hoort alle eer toe alsook alle aanbidding. Hij is De Enige Ware God van goden. Geen enkele god in de wereld is hoger of meer waard dan Hem.
Psa 75:4-7 DSV  (75:5) Ik heb gezegd tot de onzinnigen: Weest niet onzinnig; en tot de goddelozen: Verhoogt den hoorn niet.  (5)  (75:6) Verhoogt uw hoorn niet omhoog; spreekt niet met stijven hals.  (6)  (75:7) Want het verhogen komt niet uit het oosten, noch uit het westen, noch uit de woestijn;  (7)  (75:8) Maar God is Rechter; Hij vernedert dezen, en verhoogt genen.
Eze 26:6-7 DSV  En haar dochteren, die in het veld zijn, zullen met het zwaard gedood worden; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.  (7)  Want alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal Nebukadrezar, den koning van Babel, den koning der koningen, van het noorden tegen Tyrus brengen, met paarden en met wagenen, en met ruiteren, en krijgs vergaderingen, en veel volks.
 Eze 36:21-28 DSV  Maar Ik verschoonde hen om Mijn heiligen Naam, dien het huis Israels ontheiligde onder de heidenen, waarhenen zij gekomen waren.  (22)  Daarom zeg tot het huis Israels: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israels! maar om Mijn heiligen Naam, dien gijlieden ontheiligd hebt onder de heidenen, waarhenen gij gekomen zijt.  (23)  Want Ik zal Mijn groten Naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, dien gij in het midden van hen ontheiligd hebt; en de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn.  (24)  Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen; en Ik zal u in uw land brengen.  (25)  Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen.  (26)  En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven.  (27)  En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen.  (28)  En gij zult wonen in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn.
Jer 31:33 DSV  Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
Gen 17:7-8 DSV  En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u.  (8)  En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn.
Diegene die ons tot een god is bestaat niet uit meerdere entiteiten maar is slechts één God.
Gen 26:24 DSV  En de HEERE verscheen hem in denzelven nacht, en zeide: Ik ben de God van Abraham, uw vader; vrees niet; want Ik ben met u; en Ik zal u zegenen, en uw zaad vermenigvuldigen, om Abrahams, Mijns knechts, wil.
Mat 22:32 DSV  Ik ben de God Abrahams, en de God Izaks, en de God Jakobs! God is niet een God der doden, maar der levenden.
Exo 15:11 DSV  O HEERE! wie is als Gij onder de goden? wie is als Gij, verheerlijkt in heiligheid, vreselijk in lofzangen, doende wonder?
Deu 3:24 DSV  Heere HEERE! Gij hebt begonnen Uw knecht te tonen Uw grootheid en Uw sterke hand; want wat God is er in den hemel en op de aarde, die doen kan naar Uw werken, en naar Uw mogendheden!
Oudsher waren er gelukkig mensen die wisten wie hun en onze God hoorde te zijn.
1Sa 2:2 DSV  Er is niemand heilig, gelijk de HEERE; want er is niemand dan Gij, en er is geen rotssteen, gelijk onze God!
Deu 4:35 DSV  U is het getoond, opdat gij wetet, dat de HEERE die God is; er is niemand meer dan Hij alleen!
Isa 44:6 DSV  Zo zegt de HEERE, de Koning van Israel, en zijn Verlosser, de HEERE der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God.
Isa 45:18 DSV  Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen heeft, Die God, Die de aarde geformeerd, en Die ze gemaakt heeft; Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de HEERE, en niemand meer.
Het is de Formeerder, de goddelijke Maker die de enige Ware God is, God boven alle goden. aan Hem behoort alle kracht toe.
Psa 92:8 DSV  (92:9) Maar Gij zijt de Allerhoogste in eeuwigheid de HEERE!
Psa 83:18 DSV  (83:19) Opdat zij weten, dat Gij alleen met Uw Naam zijt de HEERE, de Allerhoogste over de ganse aarde.
Psa 86:8-10 DSV  Onder de goden is niemand U gelijk, Heere! en er zijn geen gelijk Uw werken.  (9)  Al de heidenen, Heere! die Gij gemaakt hebt, zullen komen, en zullen zich voor Uw aanschijn nederbuigen, en Uw Naam eren.  (10)  Want Gij zijt groot, en doet wonderwerken; Gij alleen zijt God.
Psa 97:9 DSV  Want Gij, HEERE! zijt de Allerhoogste over de gehele aarde; Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden.
Psa 104:1 DSV  Loof den HEERE, mijn ziel! O HEERE, mijn God! Gij zijt zeer groot, Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid.
Psa 135:5 DSV  Want ik weet, dat de HEERE groot is, en dat onze Heere boven alle goden is.
1Ch 29:11 DSV  Uw, o HEERE, is de grootheid, en de macht, en de heerlijkheid, en de overwinning, en de majesteit; want alles, wat in den hemel en op aarde is, is Uw: Uw, o HEERE, is het Koninkrijk, en Gij hebt U verhoogd tot een Hoofd boven alles.
Mat 6:13 DSV  En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.
 Zelfs koningen David, Saul en Jezus wisten dat zij niet konden tippen aan de Allerhoogste Die de Enige God is.
Mar 10:18 DSV  En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed, dan Een, namelijk God.
1Sa 2:2 DSV  Er is niemand heilig, gelijk de HEERE; want er is niemand dan Gij, en er is geen rotssteen, gelijk onze God!
Psa 99:5 DSV  Verheft den HEERE, onzen God, en buigt u neder voor de voetbank Zijner voeten; Hij is heilig!
Enkel Hij, de Allerhoogste God hoort verheven te worden boven alles en te worden aanbeden. Tot niemand anders horen wij te bidden of voor niemand anders neer te buigen, want er is geen god boven de Allerhoogste God, de Elohim Hashem Jehovah.
Exo 6:2-3 DSV  (6:1) Verder sprak God tot Mozes, en zeide tot hem: Ik ben de HEERE,  (3)  (6:2) En Ik ben aan Abraham, Izak, en Jakob verschenen, als God de Almachtige; doch met Mijn Naam HEERE {Jehovah} ben Ik hun niet bekend geweest.
En God* sprak verder tot Mo̱zes en zei tot hem: „Ik ben Jehovah.+ En aan A̱braham,+ I̱saäk+ en Ja̱kob+ ben ik altijd verschenen als God de Almachtige,*+ maar wat mijn naam Jehovah+ betreft,* daarmee heb ik mij niet aan hen bekendgemaakt.*+

Jezus was door velen gezien, die niet dood vielen, maar God, die geen leugens vertelt, kan door de mens niet gezien worden en leven.
 Exo 33:20 DSV  Hij zeide verder: Gij zoudt Mijn aangezicht niet kunnen zien; want Mij zal geen mens zien, en leven.
1Ti 6:15-16 DSV  Welke te Zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen, en Heere der heren;  (16)  Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen.
Wat wij wel kunnen zien is De Grootsheid, Zijn Macht en Zijn Praal.
Deu 5:24 DSV  En zeidet: Zie, de HEERE, onze God, heeft ons Zijn heerlijkheid en Zijn grootheid laten zien, en wij hebben Zijn stem gehoord uit het midden des vuurs; dezen dag hebben wij gezien, dat God met den mens spreekt, en dat hij levend blijft.
Psa 47:2 DSV  (47:3) Want de HEERE, de Allerhoogste, is vreselijk, een groot Koning over de ganse aarde.
Joh 1:18 DSV  Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.
Jezus die nooit beweerd heeft God te zijn bracht juist meer inzicht in wie de goddelijke Vader is. Het is Die God die aan Jezus de volmacht heeft gegeven en en hem na zijn dood als bemiddelaar tussen God en mens heeft aangesteld.

Mat 11:25-27 DSV  In dienzelfden tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde! dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard.  (26)  Ja, Vader! Want alzo is geweest het welbehagen voor U.  (27)  Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren.
Luk 10:22 DSV  Alle dingen zijn Mij van Mijn Vader overgegeven; en niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader; en wie de Vader is, dan de Zoon, en dien het de Zoon zal willen openbaren.
Joh 6:44-46 DSV  Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.  (45)  Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen van God geleerd zijn. Een iegelijk dan, die het van den Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot Mij.  (46)  Niet dat iemand den Vader gezien heeft, dan Die van God is; Deze heeft den Vader gezien.
Ook wij moeten duidelijk beseffen wie wij als God willen erkennen. Wij moeten beseffen dat er slechts één God is, de God van Israël.
Deu 6:4-9 DSV  Hoor, Israel! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!  (5)  Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen.  (6)  En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn.  (7)  En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.  (8)  Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen.  (9)  En gij zult ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten schrijven.
+

 English version:
A Triple God or simply a rather simple One God

++

Vindt bijhorende Bijbelteksten:

God die Almachtige Geest die geen mens kan zien

El Shaddai Die verscheen voor Abraham

Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen+++

No comments:

Post a Comment