Wednesday 15 July 2015

Elohim, Mar-Yah laat Zijn wonderwerken zien

Er kunnen veel mensen zijn die niet geïnteresseerd zijn in God of die niet in God geloven.
Hoewel allen geschapen zijn naar het evenbeeld van God, hebben ook allen een bepaald gevoel voor de Goddelijke Schepper in hen. Ook als we om ons heen kijken kunnen we vele wonderen van de natuur zien, krijgen wij speciale tekens in ons leven en in het leven van anderen te zien.

De God der goden onderwijst de mensen van alle naties. Hij geeft ze tekenen en heeft Zijn Woord gegeven aan alle mensen, zodat ze Zijn stem kunnen horen. De Elohim, Mar-Yah wil dat Zijn volk Zijn geboden onderhouden. God liet de wereld zien wat Hij kan doen en gaf de mensen vele dingen waarmee ze het werk konden zien van de handen van de Allerhoogste Die hen ook inzettingen en rechten leerde. Voor onze wijsheid en ons begrip heeft God Zijn Woord gegeven en tekenen en wonderen geproduceerd. Al zijn Meesterwerken werden gemaakt in de ogen van de volkeren, die al deze inzettingen zullen horen. (Deuteronomium 4: 6)

Het is God Die Zijn Stem laat horen aan hen die bereid zijn om Hem te willen horen. Als men zich wil openstellen voor God is Hij bereid om leven te geven.

We zouden de stem van woorden moeten horen en de tekenen en wonderen in deze wereld zien. Mar-Yah onze God horen wij te zoeken, en als we onze ogen en hart open stellen voor Hem zullen we Hem vinden, als we Hem met heel ons hart en ziel zoeken. God zal degenen die met een oprecht hart op zoek zijn naar Hem niet teleurstellen, noch hen vernietigen, noch het verbond van hun vaderen, dat Hij met hen gezworen heeft, vergeten . (Deuteronomium 4: 29,31)“32 Vraag slechts naar de vorige dagen, die voor u geweest zijn, van den dag af, dat God den mensch op de aarde schiep, en van het eene einde des hemels tot het andere; of ooit zulke dingen zijn geschied, en of ooit vernomen is, 33 dat een volk eene stem Gods hoort, sprekende uit het vuur, en levend bleef, zooals gij? 34 Of dat ooit een God het heeft ondernomen, neder te dalen, om door plagen, teekenen en wonderen, en door strijd, met sterke hand en uitgestrekten arm en door groote verschrikkingen, uit het midden der volkeren, een volk tot zich te nemen, zooals de HEER uw God in Egypte met u heeft gedaan? 35 Aan u is dat getoond, opdat gij weten zoudt, dat de HEERE GOD is, en niemand buiten hem. 36 Van uit den hemel deed hij u zijne stem hooren, om u te onderwijzen; en op aarde liet hij u zijn groot vuur zien, waaruit gij zijn woord vernaamt.” (Deuteronomium 4:32-36 Obbink)

 “opdat gij erkennen zoudt, dat de HEER uw God GOD is; de getrouwe God, die het verbond en de barmhartigheid houdt, tot in duizend geslachten, aan degenen, die hem liefhebben en zijne geboden onderhouden;” (Deuteronomium 7:9 Obbink)

  “noch in dtoote daden en geweldige werken, als door Mozes gedaan zijn voor de oogen van gansch Israël.” (Deuteronomium 34:12 Obbink)

 “Daarom zal ik mijne hand uitstrekken en Egypte slaan met al mijne wonderdaden, die ik in hun midden zal doen: dan zal hij u laten trekken.” (Exodus 3:20 Obbink)

 “Maar ik zal Farao’s hart verharden, en ik ik zal mijne teekenen en wonderen in Egypte talrijk maken.” (Exodus 7:3 Obbink)

 “Wanneer Farao tot u zal zeggen: doe voor mij een wonderteeken! dan zult gij tot Aaron zeggen: neem uw staf en werp hem neder voor Farao’s aangezicht; en hij zal worden tot eene slang.” (Exodus 7:9 Obbink)

 “19 De HEER zeide verder tot Mozes: Beveel Aaron dat hij zijne hand uitstrekke over de wateren van Egypte, over zijne stroomen en kanalen en vijvers en al hun waterbakken, opdat zij tot bloed worden. Overal in Egypte zal bloed zijn tot in de houten en steenen vaten toe. 20 En Mozes en Aaron deden gelijk de HEER geboden had; en hij hief den staf op en sloeg het water van den Nijl, voor de oogen van Farao en zijne hovelingen. En al het water van den Nijl werd veranderd in bloed, 21 en de visch der rivier stierf, en de Nijl werd vuil, zoodat de Egyptenaren het water niet konden drinken en er was bloed in gansch Egypteland.” (Exodus 7:19-21 Obbink)

 “2 Beveel nu het volk, dat iedere man en iedere vrouw van hun naaste zilveren en gouden sieraden vragen. 3 En de HEER gaf het volk genade in de oogen der Egyptenaren; en ook voor Mozes hadden Farao’s hovelingen en het volk zeer veel ontzag. 4  En Mozes zeide: Zoo spreekt de HEER: omtrent middernacht zal ik uitgaan door Egypte;” (Exodus 11:2-4 Obbink)

 “En de HEER zeide tot Mozes: Hoelang zal dit volk mij verwerpen, en mij niet vertrouwen, ondanks al de teekenen, die ik in hun midden heb gedaan?” (Numeri 14:11 Obbink)

 “Ik stond te dier tijde tusschen den HEER en u, om u des HEEREN woord te kennen te geven, omdat gij vreesdet voor het vuur, en den berg niet kondet bestijgen. Toen zeide hij:” (Deuteronomium 5:5 Obbink)

 “10 En gij hebt teekenen en wonderen gedaan aan Farao en aan al zijn dienaren en aan al het volk van zijn land, want gij wist dat zij hooghartig tegen hen handelden; zoo hebt gij u een naam gemaakt, gelijk het heden is. 11 En gij hebt de zee voor hen gekliefd, zoodat zij op een drogen weg gingen midden door de zee; en hun vervolgers hebt gij in de diepte geworpen, als een steen in geweldige wateren.” (Nehemia 9:10-11 Obbink)

 “hebt gij hen in uw groote barmhartigheid nochtans in de woestijn niet verlaten; de wolkkolom die hen des daags leidde, en de vuurkolom die hun des nachts lichtte, week niet van hen op den weg dien zij gingen.” (Nehemia 9:19 Obbink)

 “de zuilen des hemels wankelden, zij sidderden voor zijn dreigende stem,” (Job 26:11 Obbink)

 “3 De stem des HEEREN dreunt over de wateren, de God der eere dondert, de HEER dondert over wijde wateren…. 4 machtig is de stem des HEEREN, geweldig is de stem des HEEREN!” (Psalmen 29:3-4 Obbink)

 “Ten aanschouwen hunner vaderen deed hij wonderen, in het land van Egypte, in de velden van Soan:” (Psalmen 78:12 Obbink)

 “dat hij in Egypte zijne teekenen verrichtte, zijn wonderen in de velden van Soan:” (Psalmen 78:43 Obbink)

 “48 hij gaf hun vee over aan de pest, hunne kudden aan den koortsgloed; 49 hij liet zijn brandenden toorn tegen hen los—verbolgenheid, gramschap en benauwdheid, eene schare van verderfengelen; 50 hij liet zijn toorn vrijen loop, beschermde hen niet tegen den dood maar gaf hen over aan de pest; 51 hij sloeg alle eerstgeborenen in Egypte, de eerstelingen hunner kracht in de tenten van Cham. 52 Zijn volk liet hij optrekken als schapen, leidde hen in de woestijn als een kudde; 53 hij voerde hen veilig, zoodat zij niets te vreezen hadden, daar de zee hunne vijanden bedekte;” (Psalmen 78:48-53 Obbink)

 “hij deed onder hen zijne teekenen, zijne wonderdaden in het land van Cham.” (Psalmen 105:27 Obbink)

 “wonderen in het land van Cham, geduchte daden bij de Schelfzee.” (Psalmen 106:22 Obbink)

 “6 Tenzelfden dage zwoer ik hun, dat ik hen uit Egypteland zou uitvoeren naar een land dat ik hun gegeven had, overvloeiende van melk en honig, een sieraad onder alle landen. 7 En ik zeide tot hen: Een iegelijk werpe de gruwelen waaraan hij hangt, weg; verontreinigt u niet met de afgoden van Egypte: ik ben de HEER uw God. 8 Maar zij waren weerspannig tegen mij en wilden niet naar mij hooren; de gruwelen waaraan zij hingen, wierpen zij niet weg, de afgoden van Egypte lieten zij niet los. Toen wilde ik mijne gramschap over hen uitgieten en mijn toorn aan hen laten uitwoeden in het midden van Egypteland. 9 Maar ik handelde om mijns naams wil, opdat deze niet ontwijd werd in de oogen der volkeren, in wier midden zij woonden, ten wier aanschouwen ik mij had bekend gemaakt, door hen uit Egypteland uit te voeren.” (Ezechiël 20:6-9 Obbink)

*Vervolg: God die Zijn stem laat horen en Zijn wonderwerken laat zien
Engelse versie / English version: Elohim, Mar-Yah showing His wonders + See God's wonderworks and hear His Voice

No comments:

Post a Comment