Tuesday 26 January 2016

Voor hen die beweren dat Jezus God is

Hebben degenen die denken dat Jezus God is zich nooit afgevraagd of dat zij wel alles geloven wat God Zelf zegt?

Wanneer u gelooft dat Jezus God is gelooft u dat God altijd de waarheid vertelt?

Volgens de Bijbel kan God namelijk geen leugens vertellen.
 “God is niet een mens, dat Hij liegen zou, noch een mensenkind, dat Hem iets kon berouwen; zou Hij iets zeggen en het niet doen, zou Hij iets spreken en het niet houden?” (Numeri 23:19 NLB)
 “opdat wij door twee stukken, die onwankelbaar zijn, waarin het onmogelijk is, dat God liegt, een krachtige bemoediging hebben,  — wij die de toevlucht genomen hebben om vast te houden aan de aangeboden hoop,” (Hebreeën 6:18 NLB)
Vergeet ook niet op te merken dat de Bijbel ons verteld dat God geen mens is doch Jezus was een man van vlees en bloed die na zijn dood nogmaals aan zijn volgelingen bewees dat zij niet moesten vrezen voor hem omdat hij geen geest is.

God vertelt ons ook dat het onmogelijk is voor de mens om God te zien en te leven.
“En Hij sprak verder: Mijn aangezicht kunt gij niet zien, want geen mens zal leven, die Mij ziet.” (Exodus 33:20 NLB)
Als zodanig was niemand ooit in staat om God te zien. Hoewel degenen die beweren dat Jezus God is vergeten dat Jezus werd geboren en werd gezien door veel mensen. Die man die zo'n 2000 jaar geleden werd geboren (in 4vgt) besefte maar al te goed Wie de Allerhoogste was. Hij was de vleeswording van wat God in de Hof van Eden had uitgesproken. In die tijd van de Romeinse onderdrukking kwam God Zijn Woord in het vlees. Hij was de gezondene van God, om licht te werpen op de wereld en om zijn hemelse Vader bij velen bekend te maken. Als je goed kijkt naar de teksten van de Bijbel die je moet zien dat het niet God zelf die daar was, maar iemand anders
 “Hij was het licht niet, maar opdat hij van het licht getuigen zou.” (Johannes 1:8 NLB)

Jezus zelf  was niet het licht, maar hij was wel diegene die getuigenis zou komen afleggen van het Licht Welke ook een teken zou geven omtrent die te komen persoon die een einde zou maken aan de dood en aan de onmenselijke regeringen die deze wereld tot dan toe had gehad.

Hij die geboren zou worden zou god tot ons brengen in de hoedanigheid van Zijn vertegenwoordiger te zijn. De naam die hij mocht dragen betekent niet dat hij als de Immanuël, zoals alle ander kinderen die zo genoemd zijn, niet god zelf zou zijn. Het is een naam ter ere van die Allerhoogste God, die zijn aardse ouders hem mochten geven.

Voor zijn geboorte werd al aan de wereld medegedeeld dat er een jonge vrouw zou zwanger worden van een kind dat de naam Jeshua (Jesus/Jezus) zou dragen en dat deze groot zal zijn, en de Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven om voor eeuwig over het huis van Jakob te regeren. Dat zou ook betekenen dat zijn Koninkrijk geen einde zou hebben.
“Daarom zal de Heer zelf ulieden een teken geven. Zie, de maagd is zwanger, en zal een zoon baren, dien zal zij noemen Immanuël.” (Jesaja 7:14 NLB)
 “30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, gij hebt genade bij God gevonden. 31 Zie, gij zult zwanger worden en een Zoon baren; diens naam zult gij Jezus noemen. 32 Deze zal groot zijn en een Zoon des Allerhoogsten genoemd worden: en God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David geven; 33 en Hij zal Koning zijn over Jakobs huis voor eeuwig, en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. 34 Toen zeide Maria tot de engel: Hoe zal dat toegaan, daar ik van geen man weet? 35 De engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat van u geboren zal worden, Gods Zoon genaamd worden.” (Lukas 1:30-35 NLB)
 “21  En het geschiedde, toen al het volk zich liet dopen, en Jezus ook gedoopt was en bad, dat de hemel zich opende, 22 en de heilige Geest op Hem neerdaalde in een lichamelijke gedaante, gelijk een duif, en een stem kwam uit de hemel, die zeide: Gij zijt mijn geliefde Zoon; in U heb Ik een welbehagen. 23 En Jezus was, toen Hij begon, omstreeks dertig jaar oud, en werd gehouden voor de zoon van Jozef, de zoon van Eli,” (Lukas 3:21-23 NLB)

 “hoe God deze Jezus van Nazaret gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht, die alom gereisd is en heeft welgedaan, en allen gezond gemaakt, die door de duivel overweldigd waren, want God was met Hem.” (Handelingen 10:38 NLB)

 “Daarom zal Ik hem ene grote menigte ten deel geven, en hij zal machtigen tot een roof hebben, daarom, dat hij zijn leven in den dood gegeven heeft, en den kwaaddoeners gelijk gerekend werd, en dat hij de zonden van velen gedragen, en voor de overtreders gebeden heeft.” (Jesaja 53:12 NLB)
Het kind geboren voor ons, is een zoon ons gegeven, om een ​​bemiddelaar te zijn tussen mens en God. Deze is in de hemel, gezeten naast God, terwijl hij indien hij god zou zijn op de plaats van God zou zitten. Ons wordt verteld dat God hem gezag gaf en als zodanig op hem de overheid zal rusten op zijn schouders terwijl zijn naam zal zijn 'Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.' Van alle goden van de wereld moet u weten dat deze goden niet de God zijn. Zo worden engelen, Mozes, Farao, Baal en alle anderen wel god genoemd maar zijn deze net de Elohim Adonai God. Maar al die goden in de Bijbel, zoals ook Jezus god genoemd worden zijn belangrijke personen of door mensen hoog geachten. Van die goden is Jezus wel de hoogste, hoewel hij in eerste instantie  lager was dan de engelen. Het was pas nadat Jezus met het geven van zijn lichaam voor de zonden van anderen, hoger werd geplaatst dan de engelen.
 “(9-5) Want ons is een kind geboren, een zoon is ons gegeven, wiens heerschappij op zijnen schouder is; en zijn naam is: Wonderbaar, Raad, Kracht, Held, Eeuwige Vader, Vredevorst.” (Jesaja 9:6 NLB)
“7 Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, met eer en heerlijkheid hebt Gij hem gekroond, en hebt hem gesteld over de werken van uw handen; 8 alles hebt Gij onder zijn voeten onderworpen". Want daarin, dat Hij Hem alles onderdanig gemaakt heeft, heeft Hij niets overgelaten, dat Hem niet onderdanig gemaakt is; maar nu zien wij nog niet, dat Hem alles onderdanig gemaakt is. 9 Maar Hem, die een weinig minder gemaakt is dan de engelen, namelijk Jezus, zien wij door het lijden des doods gekroond met eer en heerlijkheid, opdat hij door Gods genade voor allen de dood zou smaken.” (Hebreeën 2:7-9 NLB)
Jezus werd niet uit de doden opgenomen en verhoogd door zichzelf, maar door zijn hemelse Vader, de Enige Ware God en God van Abraham, Isaak en Jakob. Het was God die hem heeft gekroond met heerlijkheid en eer, en hem benoemde over de werken van Gods handen.

Zij die denken dat helemaal geen werken nodig waren om ons te redden moeten weten dat vele mensen van God door Hem zijn goedgekeurd juist door hun werken. Zo ook voor Jezus was hij lager dan de engelen, maar vanwege het lijden des doods is Jezus gekroond met heerlijkheid en eer, zodat door de genade van God Jezus dood zou smaken voor iedereen.

Voor degenen die geloven dat Jezus God is moeten zij zich realiseren dat de Bijbel ons vertelt dat geen mens ooit kan God  iets kan aandoen alsook dat de dood God niets kan doen. God wordt een eeuwige Geest genoemd in de Bijbel. Dat eeuwig zijn houdt in dat hij geen begin nog einde heeft an dus ook niet kan niet sterven. In de heilige Schrift staat ook vermeld dat Die Al-wetende eeuwige Geest de God der goden is, de Heer der heren of Here der heerscharen.
“want de Heer, uw God, is de God aller goden en de Heer boven alle heren, een groot God, machtig en vreeselijk, die den persoon niet acht en geen geschenken neemt;” (Deuteronomium 10:17 NLB)
Jezus hoort niet onze god te zijn, maar zoals in de bijbel staat, moeten wij hem erkennen als de zoon van God. Wij moeten slechts geloven in één God die geen partijdigheid vertoont, noch smeergeld aanvaard. Aan ons is Zijn zoon aangeboden in wij geloof moeten stellen en op wie wij mogen rekenen dat hij voorspreker zal zijn bij zijn hemelse Vader, wat natuurlijk niet zou kunnen indien hijzelf God is.

Diegenen die vertellen dat Jezus God moet zijn, omdat hij zijn bloed gaf om ons te redden en dat nu alle mensen gered zijn voor altijd, vergeten dat een geest geen vlees en bloed heeft en dat Jezus na zijn dood bewezen heeft aan zijn discipelen dat hij geen geest is.
 “33 En zij stonden te dier uur op, keerden terug naar Jeruzalem, en vonden de elf vergaderd, en die bij hen waren, 34 welke zeiden: De Heer is waarlijk opgestaan, en aan Simon verschenen! 35 En zij verhaalden hun wat op de weg geschied was, en hoe Hij door hen herkend was geworden, toen Hij het brood brak. 36  En toen zij daarvan spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen, en zeide tot hen: Vrede zij met ulieden! 37 En zij verschrikten en vreesden, en meenden, dat zij een geest zagen. 38 En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij zo verschrikt, en waarom komen zulke gedachten in uw harten op? 39 Ziet mijn handen en mijn voeten, Ik ben het zelf; betast Mij en ziet, want een geest heeft geen vlees en beenderen, gelijk gij ziet, dat Ik heb. 40 En toen Hij dit zeide, toonde Hij hun zijn handen en voeten.” (Lukas 24:33-40 NLB)

God kan niet aangeraakt worden, maar Jezus wel. Een geest heeft geen vlees en botten zoals Jezus er wel heeft.  Niet Jezus moeten wij aanbidden maar wel God die geest is. Maar wij moeten degelijk weten welke god wij willen aanbidden want wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en waarheid.
“God is Geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem in Geest en in waarheid aanbidden.” (Johannes 4:24 NLB)

Jezus als een wezen van vlees, bloed en botten vertelde de mensen over zijn doel op aarde en over zijn hemelse Vader Die als de Enige Ware God, de God van Abraham moeten aanbeden worden. Jezus leerde dan ook de mensen hoe zij tot die God moesten bidden (Het Onze Vader).

Het was ook Die God Die zei over Jezus dat hij Zijn eniggeboren zoon was. Degenen die zeggen dat Jezus God is negeren al die uitspraken van God en van Jezus. Die laatste wist heel goed dat hij niets kon doen zonder God zijn hemelse Vader die groter is dan Jezus. Indien Jezus God zou zijn dan zouden ze beide dezelfde grootheid zijn.
“17  En Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nog toe, en Ik werk ook. 18 Daarom zochten de Joden nu veel meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat brak, maar ook zeide, dat God zijn eigen Vader was, en zichzelf aan God gelijk maakte. 19 Toen antwoordde Jezus en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: De Zoon kan niets van zichzelf doen, dan wat Hij de Vader ziet doen; want wat die doet, dat doet desgelijk ook de Zoon. 20 Want de Vader heeft de Zoon lief, en toont Hem alles wat Hij doet, en zal Hem nog groter werken tonen dan deze, zodat gij u verwonderen zult. 21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, wie Hij wil. 22 Want de Vader oordeelt niemand, maar al het oordeel heeft hij aan de Zoon gegeven, 23 opdat allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, die eert de Vader niet, die Hem gezonden heeft. 24 Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Wie mijn woord hoort, en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in het oordeel, maar hij is uit de dood tot het leven overgegaan. 25 Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Het uur komt en is nu reeds, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en wie haar horen zullen, zullen leven; 26 want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft Hij aan de Zoon gegeven, het leven te hebben in zichzelf, 27 en heeft Hem macht gegeven zelf het oordeel te houden, omdat Hij de Mensen Zoon is.” (Johannes 5:17-27 NLB)
 “27 Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u: niet gelijk de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart verschrikke niet en vreze niet. 28  Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen en kom terug tot u. Had gij Mij lief, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga tot de Vader; want de Vader is groter dan Ik. 29 En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschiedt, opdat, als het geschieden zal, gij gelooft. 30 Ik zal voortaan niet veel meer met u spreken; want de vorst van deze wereld komt, en heeft niets aan Mij. 31 Maar opdat de wereld erkenne, dat Ik de Vader liefheb, en alzo doe, gelijk de Vader Mij geboden heeft: staat op, en laat ons van hier gaan.” (Johannes 14:27-31 NLB)

Het is de Vader die de Zoon lief heeft Die Jezus de autoriteit heeft gegeven te oordelen. Wij moeten Jezus zijn woorden horen, en geloven in Hem, Die Jezus gezonden heeft, dan kunnen wij eeuwig leven, verkrijgen en niet in de verdoemenis, maar uit de dood overgegaan in het leven.

Indien Jezus God is waren zij elkaars gelijke. Dan zou de Vader ook niet groter zijn dan Jezus, die dan ook de God der goden zou zijn. Laten wij best daarom niet die menselijke doctrines volgen die ons doen willen geloven dat God een Drie-eenheid zou zijn. Die valse leerstelling moeten wij naast ons neerleggen. Wij moeten geloven wat er in de bijbel staat. alsook moeten wij als Christenen opvolgen wat Jezus zijn volgelingen geboden heeft.

Degenen die beweren dat Jezus God moet zijn, want anders zouden we niet kunnen worden gered, onderschattende mogelijkheden van de mens die door God geschapen is alsook geven zij dan de indruk dat God bij de schepping al dadelijk hogere eisen stelde dan dat de mensen ooit zouden kunnen naleven. Dat zou van die God een zeer verschrikkelijke god maken.
Zulke ontkenners van Jezus mens zijn moeten zich dan ook afvragen en verwonderen dat God dan geen verschrikkelijke potentaat zou zijn, Die regels of geboden, waarvan hij wist dat niemand ze kon houden, hen en ons oplegde. Daarom willen wij u voorstellen om verder te lezen over deze materie.

Gelieve daarom verder te lezen met:

Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden


+
English version /Engelse versie For those who believe Jesus is God
++
Aanvullende lectuur
 1. Rond God de Allerhoogste 
 2. Geloof in slechts één God 
 3. God meester van goed en kwaad
 4. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens
 5. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 6. Heilige drievuldigheid of drie-eenheid
 7. Is God Drie-eenheid
 8. Woord van God
 9. Geïnspireerd Woord
 10. Heilige Schrift Woord van God
 11. Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt
 12. Het belang van het lezen van de Schrift
 13. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 14. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 15. Alle dingen eertijds geschreven tot ons onderricht
 16. Wetten en regels ter onderwijs
 17. Neergeschreven namens God om op te voeden tot een deugdzaam leven
 18. Een Naam voor een God #9 Vals geloof gevoed door vrees
 19. Jehovah Wiens Naam heilig is
 20. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 21. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 22. Vertrouwen op God
 23. God Kijkt toe
 24. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 25. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid
 26. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 27. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 28. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 29. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging
 30. Geloof in Jezus Christus
 31. Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham
 32. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 33. Een plaats voor een vreemdeling en een vluchteling
 34. Een Groots Geschenk om te herinneren
 35. Een man die de geschiedenis van het mensdom veranderde
 36. Politiek en macht eerste prioriteit # 3 Verhoging van Maria en de Heilige Geest
 37. Het begin van Jezus #2 Aller Begin
 38. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 39. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 40. Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham
 41. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 42. Het begin van Jezus #13 Een te komen mens
 43. Jezus van Nazareth #1 Jezus’ geboorte
 44. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 45. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 46. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
 47. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 48. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 49. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 50. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 51. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 52. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 53. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 54. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 55. Wereld waarheen #1 Terug naar Egypte
 56. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning 
 57. Wereld waarheen #3 – de wortelscheut van David
 58. Wereld waarheen? #4 Het Lied van de Serafs
 59. Wereld waarheen? #5 De Val van Babel
 60. Toewijding van Jezus
 61. Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God
 62. Dienaar van zijn Vader
 63. De Leidsman van geloof
 64. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
 65. De Gezalfde en de eerste dag van de feestperiode van Ongezuurde Broden
 66. Geen Wegvluchter
 67. Zoenoffer
 68. Het Zoenoffer
 69. Niemand heeft zulk een grote liefde als hij die zij leven gaf voor zijn vrienden
 70. 14 Nisan een dag om te herinneren #4 Een Gedood Lam
 71. 14 Nisan een dag om te herinneren #5 De te vieren dag
 72. Gevangenneming en terechtstelling van Christus Jezus
 73. Jezus moest sterven
 74. Jezus stervensdag
 75. Jezus vindt de dood op Golgota op voorbereidingsdag
 76. Achtergelaten aan een paal tot in de dood
 77. Waarom vast houden aan het kruisbeeld
 78. Kruisen en Iconen stukslaan
 79. Zweeds theoloog vindt in historische geschriften dat Jezus niet aan een kruis stierf
 80. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 81. Indien God Zijn eigen wil niet heeft
 82. Een Messias om te Sterven
 83. Vergieten van Bloed, een Oud en een Nieuw Verbond
 84. Jezus drie dagen in de hel
 85. Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus
 86. Ook behoort gij Uzelf niet toe, want gij werd met een prijs gekocht
 87. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #2 Te Doen
 88. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #3 Zoals Jezus
 89. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus
 90. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 91. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren
 92. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen
 93. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen
 94. Christus kennen is zin geven aan het leven
 95. Niet gebonden door labels maar vrij in Christus
 96. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 97. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 98. Filippenzen 1 – 2
 99. Gnostiek, Judas evangelie, bijbelonderricht, zoon van God
 100. Want het is geen leeg woord
 101. Mogelijkheid tot leven
 102. Verzoening en Broederschap 6 Geestelijk tabernakel
+++

No comments:

Post a Comment