Thursday 17 August 2017

Wereld van een Bijbels analfabetisme is ontstaan

In onze kapitalistische maatschappij valt het op dat wij tegen een Bijbels analfabetisme opkijken; Velen mogen zich dan wel Christen noemen maar weten niet echt wat er juist in de bijbel staat en praten dikwijls als een papegaai de kerkelijke doctrines na of denken dat hun kerkgemeenschap iets heel anders leert dan wat hun basis regel is. Zo treft men in België heel wat Katholieken aan die beweren dat Jezus niet God is en er op staan dat Jezus de zoon van God is, maar er ook op staan dat hun Kerk dat leert, wat dan weer niet zo is.

Ook vinden wij in onze contreien mensen die beweren dat in het protestantisme er de liefde voor de Heilige Schrift en voor Christus is, terwijl ze soms over het hoofd zien dat daar meermaals meer aandacht wordt gegeven aan de omvangrijke muziek- en zangcultuur.

Wat mensen wel opmerken is hoe er in de Kerk heel wat gaande is dat helemaal niet volgens de ethiek is en dat meerdere kerkgenootschappen ziek zijn in hun levenshouding naar omgang van hun geestelijken met kinderen of jongeren in het bijzonder.

Opvallend is dat er in de protestante gemeenschappen het effectieve Woord van God zo weinig aan bod komt; Men zwaait er wel met enkele zinnen, dikwijls nog uit de context genomen. Alsook kan men er een verwaarlozing van het sacrament, met name van de betekenis van avondmaal en eucharistie aantreffen.

Wat meerdere mensen tegen de borst stoot is eerst en vooral de houding van de Kerk tegen haar pedofiele priesters of hen die een voorbeeldfunctie bekleden alsook de verdeeldheid, voortdurende splitsingen en een moeizame interne oecumene: "zoeken naar waarheid zonder liefde."

Katholiciteit behoort niet enkel tot de Rooms Katholieken en bewaart protestanten voor individualisme 
en kerkelijk sektarisme, aldus 
dr. De Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, die zich primair beschouwt als christen.
„Dat is mijn naam, protestant is mijn bijnaam. Verder ben ik als protestant katholiek. Het is in strijd met het belijden van de kerk om katholiek gelijk te stellen met rooms-katholiek. Hoe persoonlijk geloof ook is, de kerk is een gemeenschap van mensen: twee of drie, samen in de Naam van Christus.”
 Verder zegt hij
 „Protestants geloven is persoonlijk, maar nooit exclusief of individualistisch, los van anderen. Een protestant moet in de ruimte van de katholiciteit ademen. Wie dit niet doet, versmalt geloof tot een privé-aangelegenheid en maakt van de kerk een religieus clubje. Ofwel, die amputeert het lichaam van Christus.”

Vorig jaar september vond bisschop De Korte dat Christenen elkaar wereldwijd steeds meer vinden, maar Dr. De Reuver is genuanceerder.
 „Op het grondvlak zie ik juist een moeizame relatie. De moeite om avondmaal en eucharistie samen te vieren, is niet uit te leggen. Anderzijds: je ziet tegenwoordig ook een nivellering ten aanzien van de verschillen: wat maakt het uit of je protestant of katholiek bent. Ook dat is verlies.”

Wat ook enorm opvalt als men op fora gaat op het net zowel bij specifieke website forums als op Facebook Groups over religieuze of geloofsaspecten, dat de gebezigde taal echt beneden peil is; Men kan er leden vinden die beweren christen te zijn maar anderen de huid vol schelden en het allerlelijkste toewensen. Een grote meerderheid toont er helemaal geen houding Jezus Christus waardig. Ook laten zij in hun kaarten van onkunde of weinig Schriftkennis zien. Men zal dan ook niet veel referenties naar Schriftplaatsen vinden of diepgaande studies over Bijbelgezegden vinden.

Normaal gesproken zou een kerk een gemeenschap van mensen moeten zijn en zou men denken dat waar twee of drie mensen samen zijn in de Naam van Christus, dat men dan een kerk vindt.Maar bij die groepen vindt men wel meerdere mensen die beweren christen te zijn maar door hun houding weinig getuigenis afleggen van dat christen zijn.

Het zou fijn zijn dat diegenen die beweren christen te zijn en zich op zulke groepen aldus willen profileren eerst en vooral die houding gaan aan nemen die Christus van een volgeling van hem zou verwachten. Vervolgens hoop ik dat zij ook wat meer moeite zullen getroosten on de Bijbel wat beter te kennen.

Prediking is meer dan nodig. Met die afschuwelijke taal die sommigen gebruiken zal men op die forums geen mensen kunnen bekeren tot het ware geloof. Het is een vast staand feit dat die forums mensen eerder doet afstappen van het geloof in het algemeen en hen er toe brengt om zich meer en meer tegen religie te gaan verzetten.

No comments:

Post a Comment