Tuesday, 7 November 2017

500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer

De meeste protestanten zal je vandaag horen zeggen dat zij mogen terugblikken op "500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer". Voor de protestanten is dit 500-jarig jubileum een goede aanleiding om meerdere lezingen en studies te brengen over de Reformatie. Het kan een tijd van reflectie genoemd worden waarbij mag nagedacht worden over de uitdagingen waar gereformeerde kerken vandaag de dag mee te maken hebben.

In de tijd van Luther mag het zo geweest zijn dat er verscheidene geestelijken waren die echt hun best deden om te verkondigen en het Woord van God onder de gewone man te brengen. Vandaag de dag vindt men eerder verkondigers bij diegenen die door vele protestanten zelfs als niet-christenen worden aanschouwd, terwijl het juist mensen zijn die men moet aanschouwen als ware volgers van Jezus Christus en aldus echte Christenen zijn.

Ook al zijn de kerken in het noordelijk halfrond sterk aan het verminderen, zijn er nog steeds veel kerken, maar er zijn weinig tekenen van de Kerk. er is zeer weinig te merken van de taak die Jezus aan zijn volgelingen heeft gegeven. Men ziet niet echt veel christenen aan anderen hun geloof kenbaar maken. Zij die werkelijk uit gaan in de wereld, en het Goede Nieuws van het komende Koninkrijk kenbaar maken, worden dikwijls met de vinger gewezen als een gevaar voor het volk.
Zij die zich houden aan de Ene Ware God worden niet graag aanhoord, vooral om dat vele mensen vinden dat zij door hen in hun vrijheid  om aan al die wereldse feesten mee te doen zouden beperkt worden.

De  meest gekende hoofdstromingen in het protestantisme (Lutheranisme, Calvinisme, Gereformeerd protestantisme, Presbyterianisme, Anglicanisme of in de VS episcopalisme, Anabaptisme, doopsgezinden of kortweg baptisme en het Methodisme) willen graag de  mensen doen geloven dat zij werkelijk van de Bijbel uit gaan. Naast hen is er een groep die heel sterk is opgekomen de laatste jaren, namelijk het pentecostalisme of de pinksterbeweging. Die stroming legt een sterke nadruk op de beleving van het werk van de Heilige Geest.

Van Engeland en Duitsland is het protestantisme nu overgewaaid om het meest te groeien in het zuidelijk halfrond.

Met dit 500 jarig jubileum denken meerderen dat de tijd is gekomen om te bezinnen waar wij als mens tegenover god naar toe zijn gegaan en welke rol de kerk daarin speelt.
De uitdaging voor de kerk van vandaag is volgens dr. Todd M. Johnson
"om een gereformeerde kerk te zijn overeenkomstig het Woord van God. Het is niet een teruggaan naar de Reformatie, maar een teruggaan naar de Bijbel, zoals de reformatoren deden. We moeten ons niet zozeer richten op de bijproducten van de Reformatie –de muziek, de kunst enzovoort–, maar ons veelmeer richten op een teruggaan naar de Schrift voor alle aspecten van het kerkelijk leven: de eredienst, Evangelieverkondiging, kerklidmaatschap, tucht; en op persoonlijke bekering en een christelijk leven dat de almachtige God welgevallig is.”

> Lees voorgaande bericht: 500 jaar na de ophanging van de 95 stellingen 
en verder
 1. Hoogdag voor vele protestanten
 2. 500 jaar reformatie – reden tot droefheid
 3. Gewortelden in Christus en factoren voor het succes van de reformatie
 4. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #10 De Inquisitie
 5. 16° Eeuwse Broeders in Christus
 6. Zijn Beelden een Gevaar of de Redding voor het Geloof?
 7. Hedendaagse protestanten tegenover Katholieken of de Antichrist
 8. Wereld van een Bijbels analfabetisme is ontstaan
 9. Wereldkaart protestantisme verandert snel
 10. The Anti-Reformation in Todays Evangelical Church
 11. A New Reformation


No comments:

Post a Comment