Wednesday, 9 May 2018

Gelijk gelovenden

Het is algemeen geweten dat de meeste mensen graag iedereen over een zelfde kam scheren. Als men over een bepaalde bevolkingsgroep heeft wil iedereen er hetzelfde over denken, of beter gezegd, denkt iedereen dat zij het zelfde zijn.
‘Er is geen weldenkend mens dat gelooft dat twee miljard christenen allemaal hetzelfde geloven, en toch hoor je dat wel vaak over de 1,6 miljard moslims.
In het Westen zijn moslims zo in de minderheid dat het voor de meeste mensen moeilijk is om een onderscheid te maken tussen de islam van alledag en de extreme excessen. Het probleem bijvoorbeeld in Turkije is niet de islam, zoals veel mensen zeggen, het probleem is een dictatoriale en maniakale Erdogan. Niemand zal zeggen dat de Amerikaanse president transgenders wil weren uit het leger vanwege Jezus. Maar de islam wordt altijd gezien als bron voor politieke besluiten.’
zegt Reza Aslan die opgroeide als moslim in Iran, met zijn familie naar Amerika vluchtte en er  christen werd om zich vervolgens weer tot de islam te bekeren.

Lees meer:
Godsdienstwetenschapper: "Religie is geen keuze, geloof is een keuze"
Mensen zijn gewelddadig niet religies 

Internationale conferentie aan de Theologische Universiteit (TU) in Kampen.

Deze zomer kan het wie weet druk zijn in Kampen.

Die plaats zal in Augustus 30 2018, 10.00-21:00h en Augustus 31 2018, 9.00-16.00h deelnemers ontvangen om met verschillende wetenschappers na te denken over de vraag hoe je als christen of kerk tegen vorming kunt aankijken. Dat is vooral belangrijk met het oog op secularisatie. Door het delen van diverse inzichten hoopt men elkaar te kunnen aanscherpen. Tijdens de conferentie komt onder andere het denken van de filosoof James K. Smith aan bod.

Eén van de sprekers en voorzitter van de conferentie is Bram de Muynck, lector Christelijk leraarschap bij Driestar educatie en bijzonder hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.  Hij geeft aan
“Als het gaat om het doorgeven van het christelijk geloof, richten we ons vaak op cognitieve middelen zoals prediking en catechisatie. Smith kiest voor een andere benadering, waarbij vooral praktische zaken van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan gewoonten als knielen tijdens het bidden of de biecht. Praktijken die we als protestanten hebben afgeleerd, maar in de begintijd van het christendom elementaire onderdelen waren. Smith stelt dat het geloof belichaamd moet worden, zodat christenen veel meer gaan ervaren wat ze belijden. Eigenlijk pleit hij voor minder woorden en meer daden.”

De bijzonder hoogleraar constateert dat naast de heel behoudsgezinden er christenen zijn die meer progressief zijn ingesteld en sneller geneigd zijn om hun geloofsbeleving aan te passen aan de tijdgeest.
 “De kerken van deze groep maken bijvoorbeeld gebruik van een beamer en zijn veel beter zichtbaar via sociale media. Men is veel meer bereid om ruimte te geven aan nieuwere omgangsmanieren van jongeren. Ook leeft onder hen de overtuiging dat de toekomst van de kerk met name te vinden is in kleine groepen, bijvoorbeeld in de woonkamer, in plaats van een geordende catechisatie. Een top down benadering wordt steeds onwenselijker gevonden.”

Vanuit Ds. Piet de Jong – voormalig predikant in Rotterdam-Delfshaven – zijn oogpunt  wordt er veel te veel gezanikt over secularisatie. Bram de Muynck begrijpt zijn reactie en zegt
 Daarbij moeten we de context niet uit het oog verliezen. In een Rotterdamse wijk waar veel mensen uit andere culturen leven en steeds minder kerkgangers zijn, kun je sneller onorthodoxe stappen nemen dan in de BibleBelt. Dat wordt door een geloofsgemeenschap dan sneller geaccepteerd. Zijn signaal – minder zeuren en het Evangelie verspreiden – ondersteun ik.
Dat neemt niet weg dat achter het feit dat er veel over secularisatie gesproken en geschreven wordt een oprechte zorg schuil gaat: wordt het Evangelie nog doorgegeven in onze samenleving? Dat is een logische reactie. Kerken doen er verstandig aan om niet in de valkuil te trappen door te denken dat laagdrempelige activiteiten dé oplossing zijn. Als traditionele kerk zou je moeten blijven doen waar je goed in bent: evangelieverkondiging, lofprijzing en het gemeenteleven. Cruciaal is volgens mij dat kerken zich positief blijven opstellen en wijzen op de eeuwigdurende trouw van God.”

Wie wil weten hoe men in bepaalde protestantse kerken met die secularisatie wil mee omgaan kan naar De conferentie Education, Formation and the Church die plaats vindt op 30 en 31 augustus in Kampen en wordt gehouden in het Engels. Hoofdsprekers zijn David Smith, Trevor Cooling, Ferdi Kruger, Bernd Wannenwetsch, Maarten Kater, Roel Kuiper, Bram de Muynck en Hans Schaeffer. Predikanten en kerkelijk werkers kunnen door deelname studiepunten verdienen. Klik hier voor meer informatie.

Conference: Education, Formation, and the Church

A two-day academic conference, organized by researchers connected to the Theological University Apeldoorn and the Theological University Kampen. 

In this conference, they will discuss the role education and formation have in churches, both from conceptual and empirical perspectives.
Changes in society bring uncertainty and anxiety in churches, schools and families. Certain Christian communities seek to restrain their members from perceived negative influences of the post-Christian age. They try to equip them to become virtuous disciples in modern society. However, research has demonstrated that measures that oppose secularization in churches lack considerable impact. To improve this impact it is essential to have a framework with a clear vision on formation.

In this Sumer conference, the peakers will discuss the role education and formation have in churches, both from conceptual and empirical perspectives.
Main speakers are David Smith, Trevor Cooling, Ferdi Kruger, Bernd Wannenwetsch, Maarten Kater, Roel Kuiper, Bram de Muynck and Hans Schaeffer. Short papers will be presented during the breakout sessions.

The conference will be held in English. 
Lunches (2x) and dinner (1x) are included. Hotel facilities and breakfast are not included in the conference fees.

We advise you to book lodging well in advance in the city center of Kampen, for example through booking.com. Visit the website of Theological University Kampen for directions.
The initiative for this conference is supported by partner institutions of Christian Higher Education in the Netherlands:
  • Christian University of Applied Sciences Ede (CHE)
  • Driestar Christian University
  • Christian University VIAA

Predikings werk met goede moed steeds kunnen verwezenlijken

Met momenten kunnen wij ons zo nietig en weerloos vinden.
Wij beseffen wel dat Jezus de opdracht heeft gegeven om uit te gaan en te gaan prediken,
maar het kan zo moeilijk zijn om elke dag weer vernieuwde energie te vinden
om door te zetten
en ons predikingswerk met goede moed verder te zetten..

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen
en van mij getuigen in Jeruzalem,
in heel Judea en Samaria,
tot aan de uiteinden van de aarde.
(Handelingen 1 vers 8). 


Machtige God en Vader,
help mij een wandelende getuige te zijn onder mijn collega's.
Vul hun denken met uw kennis.
Maak hen uw wil voor hun leven bekend.
Overspoel hun ziel met uw vrede en vreugde.
Dank U voor hen, Vader.
Amen


Major challenges and great things happpening in our life

Each day man is confronted with a new challenge.
Regularly we have to face matters that do not please us
or even frighten us.
In our life we often have to face a battle to reach an interesting goal in our life.
Before our feet we often find a big mountain to climb.

Great things happen
when God and you confront a mountain.
'Call to Me,
and I will answer you,
and show you great and mighty things,
which you do not know'
says the Lord
 Jeremiah 33:3


Dear God
Give that I may find you every day on my trip.
Help me to reach the goal I strive for.
Igive me in your Hands and Trust that you shall guide and bring me where you want me to go.


Major challenges and great things happening in our life

Each day man is confronted with a new challenge.
Regularly we have to face matters that do not please us
or even frighten us.
In our life we often have to face a battle to reach an interesting goal in our life.
Before our feet we often find a big mountain to climb.

Great things happen
when God and you confront a mountain.
'Call to Me,
and I will answer you,
and show you great and mighty things,
which you do not know'
says the Lord
 Jeremiah 33:3


Dear God
Give that I may find you every day on my trip.
Help me to reach the goal I strive for.
Igive me in your Hands and Trust that you shall guide and bring me where you want me to go.


Tuesday, 8 May 2018

Dr. Visser bekijkt de eindtijd

De emeritus predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken Dr. Dirk Visser staat in zijn boek ”Komt Jezus snel terug?” uitvoerig stil bij de toekomstprediking in het Nieuwe Testament.

De auteur bestrijdt de opvatting dat de stichting van de staat Israël in 1948 gezien moet worden als hét teken van het spoedig te verwachten volledige herstel van het volk Israël en van de komst van zijn Messias. Dr. Visser meent op basis van zijn bestudering van Mattheüs 24:1-14 en 24:32-35, en van Openbaring 20 en 22:20b, dat de Bijbelse fundering van deze verwachting ondeugdelijk is.

Dr. Visser wil afstand houden van vormen van de ”vervangingstheologie” waarin gesteld wordt dat er geen hoop meer is voor het volk van de Joden en dat nu de kerk, die voornamelijk uit de heidenen is voortgekomen, in Gods heilsplan definitief de plek van het volk Israël zou hebben ingenomen.

Anderzijds ziet hij geen Bijbelse grond voor de verwachting van een massale volksbekering van de Joden in de eindtijd. De landbelofte geldt volgen hem niet meer voor Israël, want voor het complete volk van God is de hele wereld nodig. Het koningschap op de troon van David krijgt geen vervulling meer in de geschiedenis, behalve dan in het koningschap van Jezus dat tot op de jongste dag in het teken staat van het kruis en van de verhulde glorie. Dat en niets anders is ”de hoop van Israël” (Handelingen 28:23) volgens hem.

 Komt Jezus snel terug? Een nuchtere kijk op eindtijdverwachtingen, dr. Dirk Visser; uitg. Brevier, Kampen, 2018; ISBN 978 94 924 3302 2; 223 blz.; € 19,90.