Tuesday, 12 June 2018

Kijk op een afgezant van een Hogere Macht

In het Christendom gelooft de meerderheid nog steeds in de valse leerstelling van de 4de eeuw. In België valt het wel op dat hier mensen zijn die zich Christen noemen en daar eigenlijk Katholiek mee bedoelen maar dan toch een Katholiek met een dubbel kantje. In België zijn er namelijk Katholieken die wel geloven dat Jezus de zoon van God is en Niet God. Hierbij zien ze over het hoofd dat hun gedachte in tegenstelling is met de Katholieke leer welke gelooft in de Heilige Drie-eenheid.

Voor hen die geloven in de Heilige Drie-eenheid of Drievuldigheid zijn er enkele nieuwe artikelen gepubliceerd om duidelijkheid te scheppen over de positie van Jezus Christus. Die artikelen praten over Jezus als de door God op de wereld geplaatste afgezant of gedelegeerde. Die artikelen over de  gezondene van God moeten een duidelijk beeld geven over wie Jezus is en welke zijn rol hier op aarde was en welke zijn rol in de toekomst zal zijn.

De Bijbel of Heilige Schrift is duidelijk dat er slechts één God bestaat. Die Enige God verklaart in de Schrift dat Jezus Zijn zoon is. Indien Hij het zou zijn die naar de aarde zou gekomen zijn, zou God dat wel gezegd hebben, want Hij is een God die geen leugens vertelt en een God van orde en klaarheid is. Ook Jezus eist nooit de positie van een god of van God op. Hij wist trouwens zeer goed dat hij niets kon doen zonder zijn hemelse Vader, Die ook zijn God is.

 “ Hierop nam Jezus opnieuw het woord en sprak: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: de Zoon kan niets uit zichzelf, maar alleen datgene wat Hij de Vader ziet doen. En alles wat Deze doet, doet de Zoon insgelijks.” (Joh 5:19 WV78)

 “ Gij heb Mij horen zeggen: Ik ga heen, maar Ik keer tot u terug. Als gij Mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan Ik.” (Joh 14:28 WV78)
In de tijd van Jezus  konden enkelen een stem uit de lucht horen, die aan gaf dat die man van vlees en bloed, die in de rivier de Jordaan stond, na zijn doop door zijn neef, Zijn eniggeboren welbeminde zoon was.
 “21   Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in gebed was, geschiedde het dat de hemel openging 22   en de heilige Geest, in lichamelijke gedaante als een duif, over Hem neerdaalde, en een stem uit de hemel sprak: ‘Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb ik mijn behagen gesteld.’ 23   Deze Jezus nu was bij zij optreden ongeveer dertig jaar. Hij was, in de opvatting der mensen, de zoon van Jozef, de zoon van Eli,” (Lu 3:21-23 WV78)
Uit de onderstaande artikelen zal u kunnen opmaken hoe belangrijk het is voor een mens om in geloof te komen, en welbepaald te geloven dat er slechts één God is en dat Jezus de gezondene of afgezant van God is in wij onze hoop en geloof moeten stellen voor een betere wereld en verlossing en aanvaarding in het Koninkrijk van God mogen ontvangen.

Lees meer over die bijzondere man, welke vele mensen kon boeien met zijn verhalen en parabels, maar ook met de wonderen die hij verrichtte, zoals mensen doen lopen, horen en zien die dat daar voor nooit hadden kunnen doen.


>

Omtrent de kennis van God en Zijn Woord:

 1. Bijbel - Enige bron van kennis en openbaring van God 
 2. Bijbel baken en zuiverend water
 3. Bijbel verzameld Woord van God
 4. Bouwen op het Bijbels fundament 1.Feit of fantasie?
 5. Rond God de Allerhoogste 
 6. De Enige Ware God 
 7. Jehovah Voornaamste Hooggeplaatste
 8. Eigenheden aan God toegeschreven  
 9. Drie-eenheidsleer een menselijke dwaling  
 10. Is God Drie-eenheid?
 11. Overtuigd door de Schriften 
 12. Plan van de Goddelijke Maker
 13. Waarheid van mens of van God 
 14. Woord van God tegenover dat van mensen   

Omtrent Jezus

 1.  Jezus de Heer
 2. Jezus de zoon
 3. Jezus de Gezonden Afgezant van God
 4. De Gezondene  
 5. Gezondene van God 
 6. Zoon van God 
 7. Zoon van God - Vleesgeworden woord 
 8. Jezus Christus is in het vlees gekomen
 9. Afstraling van Gods heerlijkheid 
 10. Rond Jezus 
 11. Eigenheden aan Jezus toegeschreven 
 12. De Onschuldige 
 13. Jezus moest sterven
 14. Het Beschreven Lam 
 15. Zoon van God dé Weg naar God
 16. Adam en Christus
 17. Actie bij aanvaarding van Redder Jezus
 18. Christus in profetie
 19. Zoenoffer 
 20. Lijden bedekt door Zoenoffer
 21. Het Zoenoffer 
 22. Lam van God 
 23. het beschreven lam
 24. Hij die Komt 
 25. Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader   
 26. Priesterschap van Christus 
 27. Redenen dat Jezus niet God is 
 28. Jezus wederkomst
 29. Christus' wederkomst en Eindtijd tekenen
 30. Reddingsplan
 31. Redding mogelijk voor allen
 32. Uitdaging van Bijbels Christendom 
 33. Vertrouwen in Jezus Christus 
 34. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God

No comments:

Post a Comment