Wednesday, 3 June 2020

Wat te doen om een kind van God te worden

Wij leven in een wereld waar we regelmatig keuzes moeten maken. Toch zullen we op een dag tot de beslissing moeten komen om de keuze te maken voor God of de wereld.

Als we de wereld toe willen behoren is het makkelijk om gewoon mee te lopen met de grote meerderheid van de mensen. Maar of dat dit de juiste keuze zal zijn betwijfelen wij.

De Bijbel geeft in de vele boeken aan hoe de wereld tot stand kwam en hoe er alles in verliep. Het toont hoe mensen keuzes maakten die een verdere invloed hadden op hun leven. Hierbij kunnen wij er niet naast zien hoe de Schepper God een Plan had met Zijn creatie en hoe Hij het liefst een goede relatie heeft met Zijn schepselen.

De eerste mensen hadden zich wel tegen God verzet waarop Deze een straf over de mensheid bracht, waar wij nu nog mee opgezadeld zitten. Maar we moeten beseffen dat een groot deel van die straf in mindering kan gebracht worden door de Raadgevingen van God en door Zijn gezonden geliefde zoon. Er wordt ons vertelt in de Schrift dat iedereen die hem ontvangt en in zijn naam gelooft, het recht is gegeven om kinderen van God te worden. Om een ​​kind van God te worden, zegt de Schrift duidelijk dat je Jezus moet ontvangen en in zijn naam moet geloven.

 “ Aan allen echter die Hem wel aanvaardden, aan hen die in zijn Naam geloven, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden;” (Joh 1:12 WV78)

Het licht dat tot de wereld gekomen is, is dat licht dat wij moeten gebruiken om onze focus in te stellen. Allen, die de gezondene van God ontvangen, gaf Jezus de macht, Gods kinderen te worden, omdat wij allen zonen en dochters zijn van de hemelse Vader.

 “ Want gij zijt allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.” (Ga 3:26 WV78)

Het mooie is dat Jezus kwam tot een getuigenis voor God. Hij kwam namelijk om van het licht te getuigen, opdat de mensen door hem geloven zouden. Door middel van zijn wonderen toonde hij aan hoe hij gezegend was en autoriteit van zijn Vader had. Als eengeboren Zoon van God gaf Jezus mensen de kans zijn hemelse Vader beter te leren kennen. Hij wenste dat de mensen zouden inzien dat hij de weg was om tot God te komen.

 “ Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het Licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen.” (Joh 1:7 WV78)

 “ Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren zoon van God.” (Joh 3:18 WV78)

 “ Jezus antwoordde hem: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.” (Joh 14:6 WV78)

 “ Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered; hij zal in) en uitgaan en weide vinden.” (Joh 10:9 WV78)

 “ Hij is het, die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan; door Hem ook mogen wij ons beroemen op onze hoop op de heerlijkheid Gods.” (Ro 5:2 WV78)

 “ Want door Hem hebben wij beiden in een Geest de toegang tot de Vader.” (Efe 2:18 WV78)

 “ In zijn eigen lichaam heeft Hij voor ons de nieuwe, levende weg gebaand, dwars door het voorhangsel heen.” (Heb 10:20 WV78)

De deur naar het Koninkrijk van God is voorgesteld geworden aan ons. We moeten alleen het pad er naartoe en de poort zelf zien. Met het besef dat wij door genade zijn gered hebben wij een vooruitzicht in het geloof in hem.

 “8   Ja, aan die genade dankt gij uw heil, door het geloof; niet aan uzelf, Gods gave is het; 9   niet aan uw prestaties, niemand mag zich verhovaardigen.” (Efe 2:8-9 WV78)

Jezus ontvangen is niet iets dat we bereiken; het is iets dat we accepteren. God heeft hem gegeven. Hij heeft voor een korte tijd gepredikt en Gods Woorden verduidelijkt; Het was toen en nu aan de mensen gelegen om in te zien wie hij wel degelijk was. Ook vandaag is dat nog steeds niet zo gemakkelijk als het lijkt; Er zijn heel wat mensen die wel beweren Jezus te kennen, sommigen beweren zelfs hem te volgen, toch niet zijn echte positie aanvaarden. Het gros van de christenen heeft Jezus tot hun god gemaakt in plaats van de Enige Ware God te geloven en Jezus te aanvaarden als de enig geliefde zoon van God.

 “ Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.” (Joh 3:16 WV78)

 “ en een stem uit de hemel sprak: ‘Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.’” (Mt 3:17 WV78)

In de wereld komt het er op aan om je ogen juist te richten op de juiste zaken. Hiertoe zijn er nu twee nieuwe websites in de Nederlandse taal verschenen. Zij tonen aan waarop wij in ons leven best kunen focussen.
Daarbij laten ze ook merken dat we er toe moeten komen om met onze mond te komen te belijden dat Jezus heer is en dat je in je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Zulk een geloof is het waarop wij ons moeten richten en waarin wij ons gesterkt moeten voelen omdat wij dan ook op de zekerheden kunnen vertrouwen welke normaal nog in het vooruitzicht zijn gesteld.

Geloven in Jezus houdt in dat u hem als heer en koning van het komende aardse Koninkrijk van God accepteert en gelooft dat Jezus, de eniggeboren zoon van God is die werkelijk gestorven is en uit de dood is opgewekt door Gods Kracht.

 “ Want als uw mond belijdt, dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft, dat God Hem van de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden.” (Ro 10:9 WV78)

 “ Zorgt dat ge onberispelijk en ongerept zijt, als onbesproken kinderen van God onder een slinks en ontaard geslacht, waarin gij schittert als sterren in het heelal.” (Flp 2:15 WV78)

Maar wij mogen niet vergeten dat dit geloof in Jezus ook verijst dat wij naar zijn leerstellingen gaan leven en zo ook Gods geboden zullen naleven.

 “ Mort ook niet tegen God zoals sommigen van hen gemord hebben: zij zijn gedood door de verderver.” (1Co 10:10 WV78)

 “ Ik wil dus dat op elke plaats waar de gemeente samenkomt om te bidden, de mannen hun handen opheffen in een geest van godsvrucht, die haat en ruzie uitsluit.” (1Ti 2:8 WV78)

 “ Hij zal u ook doen standhouden tot het einde, zodat u geen blaam treft op de dag van onze Heer Jezus.” (1Co 1:8 WV78)

 “ Hij heeft de kerk tot zich gevoerd als een heerlijke bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet.” (Efe 5:27 WV78)

 “ De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest, dat wij kinderen zijn van God.” (Ro 8:16 WV78)

 “ Weest navolgers van God, zoals geliefde kinderen past.” (Efe 5:1 WV78)

Verenigd onder Christus kunnen wij zijn en onze hemelse Vader naderen? Dat houdt dan natuurlijk in dat wij Hem werkelijk als onze Vader willen aannemen. en eens wij Hem als onze Vader beschouwen moeten wij Hem ook benaderen als een kind van Hem. Dat houdt in dat wij dan ook zonder schroom met Hem durven praten. Dat praten met God kan op allerhande manieren. Gebed is er één van. In dat gebed of met dat richten tot God kunnen wij Hem ook loven en prijzen en onze liefde voor Hem betuigen.

Als kinderen van God moeten we ons uiterste best doen om zonder smet te midden van een kromme en verwrongen generatie te leven.

 “ Zorgt dat ge onberispelijk en ongerept zijt, als onbesproken kinderen van God onder een slinks en ontaard geslacht, waarin gij schittert als sterren in het heelal.” (Flp 2:15 WV78)

Levend in deze wereld van vertwijfeling, kommer en kwel, kan iedereen de kans krijgen om het licht in de duisternis te zien en zo tot God te komen. De mens zal moeten komen te zien wat voor liefde de Vader ons heeft gegeven, zodat ook wij kinderen van God zouden worden genoemd. Het is Zijn liefde die ons de kans heeft gegeven om als Zijn kinderen te leven.

Veel mensen worstelen met het idee van God als onze liefhebbende Vader bestaat en klaar staat voor ons. In tegenstelling tot een menselijke ouder die onvolmaakt is en ons in de steek kan laten of ons pijn kan doen, is onze hemelse Vader perfect, liefdevol en goed. Hij heeft de mogelijkheid geboden voor het eeuwige leven, vergeving van zonden en nieuw leven hier op aarde als we maar in Hem willen geloven en Zijn kind willen worden.

Als je zoekende bent of nog veel twijfels hebt raden wij u aan een kijkje te gaan werpen op de websites die u willen helpen om juist te focussen, namelijk:

No comments:

Post a Comment