Monday, 17 November 2008

God zelf gaat ons voor

God Zelf gaat ons voor

U hebt zelf kunnen zien wat de Heer, uw God, met al die volken heeft gedaan. (vs. 3)

Uit: Jozua 23:1–5
Afscheidsrede van Jozua tot de hoofden van het volk

Lange tijd, nadat de HERE Israël rust gegeven had van al zijn vijanden aan alle zijden, en toen Jozua oud en hoogbejaard was, riep Jozua geheel Israël, zijn oudsten, zijn hoofden, zijn rechters en zijn opzieners samen en zeide tot hen: Ik ben oud en hoogbejaard geworden, en zelf hebt gij gezien al wat de HERE, uw God, al deze volken gedaan heeft, om uwentwil. Want de HERE, uw God, heeft zelf voor u gestreden. Ziet, ik heb deze volken, die overgebleven zijn, door het lot aan uw stammen als erfdeel toegewezen, van de Jordaan af, benevens al de volken die ik uitgeroeid heb tot aan de Grote Zee in het westen. En de HERE, uw God, zelf zal hen voor u uitjagen en hen voor u wegdrijven, en gij zult hun land in bezit nemen, zoals de HERE, uw God, u heeft toegezegd.
Voor Jozua is het levenseinde in zicht. Hij heeft Israël het Beloofde Land binnengeleid. Hij is aanvoerder geweest in de strijd tegen de Kanaänieten. En hij heeft bij herhaling ervaren dat de Here God voor Israël ruimte heeft gemaakt. Nu is het vrede geworden en beleeft het volk het vertrouwde ritme van gezin, werk, oogst en rust.Maar zal dat zo blijven? De ogen van de oude volksleider zien in de verte, tot voorbij de grenzen van het eigen leven. En in het afscheid dat hij van de vertegenwoordigers van het volk neemt, wordt zijn onrust hoorbaar. Hij herinnert hen aan de intocht in het Beloofde Land en de botsing met de daar levende vreemde volken. Het was niet eigen kracht en doorzettingsvermogen die een weg hebben gebaand. Het was God Zelf die voor het volk uitging. Dat Goddelijk heil blijft de vaste grond van het geloof.
 
dagindaguit

No comments:

Post a Comment