Monday, 1 December 2008

Communie en dag des Heren

Communie is iets wat ons doet denken aan de eucharistieviering. Vandaag zijn er veel kerken in Vlaanderen waar op zondag geen eucharistieviering meer is maar slechts een woord dienst. De kerken zijn zo leeggelopen maar er zijn ook onvoldoende priesters om nog die weinige parochianen te bedienen. Ook bij ons zijn er diensten waar ter communie wordt gegaan. Deze handeling wordt meestal het “Breken van het brood” genoemd. Het is een avondmaalviering die op elke dag van de week kan gebracht worden. Hij brengt de handelingen in herinnering die Jezus heeft uitgevoerd tijdens het laatste avondmaal in een bovenvertrek te Jeruzalem, voor zijn gevangenneming en dood. Jezus heeft daar de opdracht gegeven dit te herhalen ter herinnering van zijn offergave.”Blijft dit doen tot mijn gedachtenis” zei Jezus aan zijn apostelen. “Want zo dikwijls als gij dit brood eet en deze beker drinkt; blijft gij de dood des Heren verkondigen, totdat hij gekomen is.” (1 Korinthiërs 11: 23-29, Mattheus 26:26-30; Markus 14:22-26; Lukas 22:14-20) Dus zolang dat de heer nog niet terug gekomen is moeten wij dit offermaal in herinnering brengen.

Er is niet bepaald geworden welke dag dit zou moeten plaats grijpen? In de eerste eeuw gebeurde dit meestal na de sabbat op de eerste dag van de week, de zondag dus. (Handelingen 20:7) Nu is het wel zo dat de meeste mensen zondags vrij zijn en dit daarvoor de meest ideale dag lijkt te zijn om samen te komen en in groep God te loven en te eren. De zaterdag of sabbat kan hiervoor ook gebruikt worden maar dit hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Dit hangt eigenlijk ook af van het eigen aanvoelen.

“De een oordeelt dat de ene dag belangrijker is dan de andere; een ander oordeelt dat de ene dag gelijk is aan alle andere; een ieder zij volledig overtuigd in zijn eigen geest. Wie de dag onderhoudt, onderhoudt die voor Jehovah. En wie eet, eet voor Jehovah, want hij brengt dank aan God; en wie niet eet, eet niet voor Jehovah, en toch brengt hij dank aan God. Niemand van ons leeft in feite alleen met betrekking tot zichzelf, en niemand sterft alleen met betrekking tot zichzelf; want indien wij leven, dan leven wij voor Jehovah, en ook indien wij sterven, dan sterven wij voor Jehovah. Derhalve behoren wij of wij nu leven of sterven, Jehovah toe. Want hiertoe is Christus gestorven en weer tot leven gekomen, opdat hij Heer over zowel de doden als de levenden zou zijn”. (Romeinen 14:5-9)

Het komt er op aan in de loop van een dag een moment uit te kiezen om tijd vrij te maken voor God. Als wij een hele week gewerkt hebben kan er een dag vrij gemaakt worden om tot rust te komen en de maker van al het gene rondom ons te bedanken. Over de gehele wereld kunnen de Christadelphians de dienst invullen naar eigen goeddunken, zodat ze van ecclesia tot ecclesia, zoals onze kerkgemeenschappen worden genoemd, verschillend kunnen zijn. Het is zelfs zo dat in één kerkgemeenschap de dienst verschillend kan verlopen naargelang de behoeften van de dag. Algemeen kunnen wij wel stellen dat indien Jezus zijn avondmaal herdacht wordt er een woord dienst is en het eucharistisch gedeelte. In het woord gedeelte nemen wij de Bijbel ter hand en lezen daar delen uit die wij voor die dag ter bezinning gebruiken. Normaal wordt er ook een Bijbelleesplan gevolgd, maar hier kan dus gerust van afgeweken worden, nar de behoefte van de gelegenheid. Voor mensen die vertrouwd zijn met de Bijbel hebben wij een rooster waarmee u de gehele Bijbel in een jaar leest (Oude Testament eenmaal, Nieuwe Testament tweemaal). Dit is het rooster dat we zelf gebruiken. Het kost u ongeveer een half uur per dag. U kunt dit rooster, in PDF formaat, hier downloaden. Naast de daglezingen brengen wij onze persoonlijke gebeden naar voor en halen wij gebeden uit de Bijbel aan, zoals bijvoorbeeld uit de Psalmen. In de kerkgemeenschap is het dan ook fijn om samen de stem te verheffen en liederen uit het hymnenboek ten gehore te brengen.

Jezus zei tot de schare in een openbare vergadering te Kapernaüm: „Voorwaar, voorwaar, ik zeg U: Indien GIJ het vlees van de Zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt GIJ geen leven in UZELF. Wie zich met mijn vlees voedt en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem op de laatste dag [uit de dood] opwekken; want mijn vlees is waar voedsel en mijn bloed is ware drank. Wie zich met mijn vlees voedt en mijn bloed drinkt, blijft in eendracht met mij en ik in eendracht met hem. Evenals de levende Vader mij heeft uitgezonden en ik leef vanwege de Vader, zo ook hij die zich met mij voedt, ja ook hij zal leven vanwege mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals toen UW voorvaders aten en toch zijn gestorven. Wie zich met dit brood voedt, zal in eeuwigheid leven.” (Johannes 6:53-59).

Wij willen graag het leven in ons hebben en Christus Jezus in ons dragen. Het nemen van de symbolen is een teken van aanvaarding van het zoenoffer van Jezus en een delen in gemeenschap van dit levend brood. Iedereen wordt daarom hiervoor vriendelijk uitgenodigd om deelgenoot te worden van de gemeenschappelijke maaltijd in herinnering van de grootste gave die ons is toegekomen.

 

> Avondmaal des Heren
> Teken van het verbond
> Sabbat of zondag
> Zondagrust of sabbatviering

No comments:

Post a Comment