Friday 20 February 2009

Digitaal gescande oude Bijbelvertalingen

Dokter Martinus Luther (1483-1546) zijn in 1648 verschenen Bijbel is op het net bekijkbaar.
Vrijwilligers hebben reeds eerder de Statenvertaling uit 1647, de Delftse Bijbel uit 1477 en de Leuvense Bijbel uit 1548 op het internet geplaatst.
Aan de uitgave van de Lutherse Bijbelvertaling heeft een team van zestig vrijwilligers gewerkt. Coördinator was de neerlandicus Hans Beelen, die werkt aan de Universiteit van Oldenburg in Duitsland.

De Lutherse Bijbelvertaling neemt een bijzondere plaats in in het godsdienstige en culturele leven van de zeventiende eeuw in de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. Na 1637 stapten de gereformeerden, doopsgezinden en remonstranten over op de Statenvertaling, maar voor de lutheranen was het Nederlands van die vertaling te ongewoon. Maarten Luther stond in aanzien als de grote voorman die de Bijbel virtuoos en vrij in het Duits had vertaald. De Lutherse Bijbelvertaling ligt daarom redelijk dicht bij het Duits.

Zij staat duidelijk in het teken van Luther. Na de titelpagina is zijn portret afgebeeld. Alle inleidingen en kanttekeningen van de kerkhervormer zijn opgenomen. Typisch voor de lutherse Bijbeltraditie zijn de kernspreuken: belangrijke passages die extra zijn gemarkeerd. Luther zelf plaatste in zijn vertaling, die in 1545 uitkwam, bij meer dan zevenhonderd verzen in de marge een handje. In de vertaling van 1648 is dat aantal tot 1600 gegroeid. Die citaten waren een hulpmiddel bij het godsdienstonderricht. Predikanten konden ervan gebruik maken bij het schrijven van een preek.

> Luther Bijbel Digitaal scanning

Vindt ook > Delftse Bijbel 1477
> Leuvense Bijbel 1548
> Statenvertaling 1637
> MortierBijbel 1700

No comments:

Post a Comment