Thursday, 21 May 2009

Vlaams Palestina Komitee reageert op pausbezoek

CODIP vzw en VPK vzw dankbaar voor historisch pausbezoek

Hoe historisch het bezoek van Benedictus XVI aan het Midden-Oosten was zal pas over enige tijd duidelijk worden. Maar men mag de reikwijdte van dit bezoek zeker niet onderschatten.

CODIP  (Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen) vzw en VPK (Vlaams Palestina Komitee) vzw spreken zich, net als paus Benedictus XVI, duidelijk en in de meest krachtige woorden uit tegen alle vormen van antisemitisme op welke wijze en waar ook ter wereld. De leider van de katholieke kerk vermeldde uitdrukkelijk de slachtpartij van zes miljoen joden in Europese concentratiekampen en drukte zijn waanzin over die gebeurtenissen meermaals uit.

CODIP vzw en VPK vzw veroordelen kordaat elke volkerenmoord ongeacht de omvang, de identiteit van de slachtoffers of de plaats van de feiten. We veroordelen zowel genocides die zich afspeelden in een ver verleden, recent of heden nog gaande zijn.

De kerkleider schaarde zich met zijn “thuisland voor elk volk” achter het internationaal erkend volkerenrecht, dat elk volk het recht geeft om zichzelf te besturen. Ook bij het verlaten van Tel Aviv benadrukte de paus opnieuw het feit dat het Palestijnse volk recht heeft op een soeverein en onafhankelijk vaderland. Deze openlijke steun voor een onafhankelijke Palestijnse staat èn met een zo groot mogelijke autonomie en gelijke rechten voor de Palestijnen in Israël is uniek.     

CODIP vzw en VPK vzw steunen het volkerenrecht dat ook voor Palestijnen van toepassing moet zijn. Uiteindelijk moeten de Palestijnen zelf de keuze maken in welke staatsconstructie zij hun vrijheid en zelfbeschikkingsrecht het best uiten. In geen geval kan het zelfbeschikkingsrecht van het Palestijnse volk worden beknot door een koloniaal systeem of het leven onder een bezettende macht.

Met zijn eerlijke aanmoediging aan het lijdende Palestijnse volk, dat 61 jaar geleden de Nakba meemaakte en nog steeds geen vrijheid kent, kiest de paus voor een persoonlijke invalshoek. Zoals zijn voorganger Johannes-Paulus II zich opwierp om het IJzeren Gordijn tussen Oost en West te laten vallen, zo wil deze paus komaf maken met de laatste stuiptrekkingen van kolonialisme en apartheid in de wereld. En jammergenoeg is Israël hiervan een schoolvoorbeeld.

De paus bracht ook een bezoek aan een Palestijnse vluchtelingenkamp en deed een oproep tot een vreedzaam samenleven met Israëliërs, waarbij hij gelijke rechten voor joden en niet-joden in Israël nastreeft. [nvdr Het recht op terugkeer geldt dus niet alleen voor joden maar ook voor Palestijnse vluchtelingen]

De paus luisterde aandachtig toen moslim-geestelijke al-Tamimi verklaarde: “Israël heeft onze huizen verwoest, ons volk verdreven, bouwt nederzettingen, ruïneert de heilige plaatsen van de moslims en slacht onze vrouwen, kinderen en bejaarden af in Gaza. Ik vraag de paus in de naam van de ene God, om deze misdaden te veroordelen en van de Israëlische regering te eisen deze agressie tegen het Palestijnse volk te stoppen.”

De kerkleider verstond de Arabische boodschap van al-Tamimi maar al te duidelijk. Benedictus  vroeg vrije doorgang voor niet-joodse gelovigen tot hun heiligdommen en bidplaatsen in Jeruzalem. Tijdens een misviering voor de Geboortekerk bad de paus voor een snelle opheffing van de Israëlische blokkade van de Gazastrook. De paus wenste een Heilig Land zonder bezetting, zonder controlepunten, zonder apartheidsmuren en zonder vluchtelingen.

In Bethlehem sprak de heilige vader over een ‘tragische muur’: “Muren kunnen gemakkelijk gebouwd worden, maar we weten allemaal dat ze niet voor altijd blijven voortbestaan. Ze kunnen neergehaald worden. Mijn oprechtste wens voor jullie, het volk van Palestina, is dat dit snel zal gebeuren, en dat jullie eindelijk de vrede, veiligheid en stabiliteit zullen genieten die jullie zo lang ontsnapt zijn. In een wereld waar de grenzen meer en meer opengaan - voor de handel, voor reizen, voor de verplaatsing van mensen, voor culturele uitwisseling - is het tragisch te zien hoe er nog muren worden opgetrokken".

CODIP vzw en VPK vzw eisen dat Israël de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof inzake de muur strikt opvolgt. Israël moet niet alleen deze muur afbreken, maar ook het Palestijns grondgebied in zijn oorspronkelijke staat herstellen. Israël hoort ook de schade, veroorzaakt door de muur, te vergoeden aan de Palestijnen, inclusief in en rond Oost-Jeruzalem. Samen met de Israëlische kolonies in de bezette Palestijnse Gebieden is dit een de facto annexatie van Israëlische kolonies en van natuurlijke rijkdommen gesitueerd in de bezette Palestijnse Gebieden, waardoor de demografische samenstelling van deze gebieden wordt gewijzigd en het zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnse bevolking op ernstige wijze wordt aangetast.

CODIP vzw en VPK vzw eisen ook een onmiddellijk einde aan de blokkade van de Gazastrook.

Vele van onze politici mogen bij de kerkvorst in de leer gaan. Voor de moed van Benedictus XVI kan men alleen maar veel respect hebben. De paus zet zich af tegen een machtig land dat miljarden subsidies van Amerika krijgt en beschikt over een zeer invloedrijk lobbynetwerk. Hij komt op voor de grootste vluchtelingengemeenschap op aarde, het verworpen en verdrukte Palestijnse volk. 

Zoals tweeduizend jaar geleden Jezus de kant koos van diegenen, die de steun van niemand kregen, zo kiest de huidige kerkleider duidelijk voor een volk dat wordt afgeschilderd als terroristen, maar zelf al 61 jaar het slachtoffer is van agressieve staatsterreur en een bezettingspolitiek. Benedictus XVI begrijpt dat het Palestijnse volk zich vrij moet kunnen verplaatsen, handel drijven, onderwijs volgen en simpelweg leven zonder apartheidsmuur, zonder illegale kolonies en zonder behandeld te worden als tweederangsburgers.

De woorden van Benedictus XVI waren een scherpe en moedige aanklacht tegen het beleid van Israël. Ze zijn een steun voor alle christenen, die hun solidariteit betuigen met hun Palestijnse geloofsgenoten en die op basis van christelijke en evangelische waarden zich kritisch opstellen tegenover een discriminerend en mensenrechtenschendend beleid.

CODIP vzw en VPK vzw vragen aan Israël om alle gelovigen, van welke strekking ook, zonder beperkingen vrije toegang te geven tot bidplaatsen en heiligdommen. Israël moet het burgerlijk huwelijk mogelijk maken zoals elk democratisch land en een burgerlijke instantie en rechtssysteem moet ter beschikking staan van alle geloofsovertuigingen. Ook niet-joodse feestdagen moeten worden erkend. Niet-joodse heilige plaatsen moeten eveneens erkend en beschermd worden door de wet. Elke discriminatie tegenover niet-joden moet verdwijnen uit het Israëlisch rechtssysteem.

CODIP vzw en VPK vzw vragen aan onze politici, in het bijzonder aan de verkiezingskandidaten, om duidelijk stelling te nemen en te ijveren voor het opheffen van de blokkade van de Gazastrook, voor het stoppen van  het slopen van Palestijnse huizen, voor het stoppen  van  de kolonisatiepolitiek van illegale kolonies in de bezette gebieden, voor het afbreken van de scheidingsmuur, voor de terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen én schadeloosstelling, voor  het weigeren van wapenvergunningen met bestemming Israël en van elke doorvoer van wapens naar dit conflictgebied.

Onze politici moeten zich scharen achter een Europees wapenembargo en de opschorting van het Associatieverdrag tussen de Europese Unie en Israël. De volksvertegenwoordigers moeten ijveren voor sancties, desinvestering en boycot. Zij moeten zich inzetten voor het vrijlaten van de democratisch verkozen parlementsleden van Hamas en van andere politieke partijen en voor het schrappen van Hamas op de Europese lijst van terroristische organisaties.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Vlaams Palestina Komitee vzw

Vierwindenstraat 60, 1080 Brussel
Tel: +32 (0)2 501 67 49 – Fax: +32 (0)2 511 89 19

vpk@vlaamspalestinakomitee.be - www.vlaamspalestinakomitee.be

 

CODIP (Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen) vzw

Ectorsstraat 19

3400 Landen

Tel (++32) 011/88.15.52

E-mail: Codip@skynet.be - http://www.codip.be

No comments:

Post a Comment