Monday, 30 November 2009

BibleQuizzes.org.uk site saw its 1,000,000th visitor

1,000,000 visitors and nearly 1,000 fans!

BibleQuizzes.org.uk Milestones

On 13th November, the BibleQuizzes.org.uk site saw its 1,000,000th visitor - quite an achievement for its first 4 years. In that time the site has risen from nothing to being one of the biggest and most popular Bible quiz sites on the Internet. They now receive over 1,500 visitors a day!

Within the next week or so, They shall probably see their 1,000th facebook fan! Another amazing milestone in only 5 months.

* Keep recommending the site to all your friends, and remember our work in your prayers to God.


> BibleQuizzes.org.uk


> Thanksgiving Bible Quiz

>New Bible Quiz: The Gospel of John

Another quiz has been added to the site, taking the total to 76 quizzes and 1,480 questions. This time there is created a quiz on The Gospel of John to continue working towards having a quiz on each book of the Bible.

Motie over Godsdienstvrijheid

EUROPESE RAAD STEMT MOTIE OVER GODSDIENSTVRIJHEID

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (KerkNet) – De Europese Raad heeft een verklaring over de godsdienstvrijheid goedgekeurd. Daarin wordt Europa opgeroepen om tegen elke vorm van discriminatie omwille van religieuze overtuiging te strijden en gevraagd daarmee in zijn mensenrechtenbeleid ook daadwerkelijk rekening te houden.
De verklaring herinnert de Europese Unie aan haar plicht om minderheden te beschermen tegen discriminatie, geweld en andere schendingen van de godsdienstvrijheid. De raad is meer bepaald bezorgd over landen met antiblasfemiewetten, die vaak gebruikt worden tegen religieuze minderheden en om de gewetens- en godsdienstvrijheid aan banden te leggen. “Mensenrechten overstijgen de verschillende godsdiensten. Beperkingen in naam van een godsdienst mogen nooit gebruikt worden om de individuele rechten aan banden te leggen.”
De verklaring onderstreept de nauwe band tussen godsdienst- en gewetensvrijheid. Die laatste is een pijler van “de pluralistische, verdraagzame en open samenleving”.

(Kerknet)

Verharding - Manifest van advent

Manifest predikanten Twente tegen 'verharding'

Manifest predikanten Twente tegen 'verharding'

Predikanten en kerkelijk werkers uit Twente hebben een 'Manifest van Advent' opgesteld tegen "de huidige ontwikkelingen van verharding in onze samenleving". Deze verharding staat volgens hen haaks op de hoop en het verlangen van Advent: ,"van uitzien naar een wereld van vrede en gerechtigheid".

De 36 ondertekenaars uit de Protestantse Kerk in Nederland maken zich zorgen over de kloof in de samenleving en de stigmatisering van moslims, zoals zij die signaleren. De predikanten en kerkelijk werkers constateren dat "velen in onze samenleving de gerezen problemen onverkort en zonder nuance verbinden met de godsdienst van veel niet-westerse immigranten: de islam".

Het manifest, dat is opgesteld door de Hengelose predikanten Herman Koetsveld en Hans Wachtmeester, telt tien punten. De eerste zes gaan over de "tijd van vervreemding en angst" zoals die volgens hen voelbaar is in de samenleving. Ze benoemen ook zaken die in het verleden in hun ogen niet goed zijn verlopen.. "Wij erkennen dat de problemen die met name de verschillende migratiestromen naar ons land met zich mee brachten te weinig of niet onderkend en benoemd zijn. Ook de kerken wisten zich vaak geen raad met de nieuwe problemen rond integratie en segregatie, druk als zij het hadden met eigen interne problemen van doorgaande kerkverlating en noodzakelijke inkrimping. Ook de theologie heeft weinig bijgedragen in het duiden van de veranderingen in de samenleving."

Lees verder in het Nederlands Dagblad

Bekijk het Manifest

Lof der zotheid

Jouw Lof der Zotheid (wedstrijd)
Het is 500 jaar geleden dat de humanist Desiderius Erasmus aan ‘Lof der Zotheid’ begon te schrijven. Erasmus laat zich in het boek uit over geleerdheid en opvoeding, oorlog en vrede, kerk en kunst. Bij monde van de Zotheid, Stultitia, worden allerlei menselijke dwaasheden aan de kaak gesteld. Behalve kerkelijke autoriteiten worden ook kooplieden, vorsten en wetenschappers bekritiseerd. Naar aanleiding van de 500ste verjaardag houdt de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging een essaywedstrijd rond het thema ‘Draait de wereld door?’.
>>> De wedstrijd is geschikt voor kritische geesten vanaf 16 jaar met een vlotte pen. De eerste prijs bedraagt 500 euro, de tweede 300 euro en de derde prijs 200 euro. De proclamatie vindt plaats op 1 april, en dat is niet toevallig. Essays indienen uiterlijk 31 januari. Alle info op www.h-vv.be.

Let us act on what we have


"Let us act on what we have, since we have not what we wish."
- John Henry Newman (1801-1890)

"Do the best with what you have, where you are."
- Bob Lloyd

Give what you have to someone
it may be better than you dare to think.
- Longfellow

When you have nothing left but God,
then for the first time you become aware that God is enough.
- Maude Royden

"
Jehovah looked down from heaven upon the children of men,
to see if there were any that did understand,
that did seek after God."
Psalm 14:2

Your attention goes over all the inhabited earth;
I am so grateful that You also want to focus on me
and that you also want to accompany me.
Direct Your focus on my heart and my mind.
Give me enough insight to act wise,
and let me succeed with what I have
in
order to enter Your Kingdom.
Dutch version / Nederlandse versie > Laat ons handelen op wat we hebben
+++
2013 update:
Enhanced by Zemanta

Laat ons handelen op wat we hebben


"Laat ons handelen op wat we hebben, omdat we niet hebben wat we willen."

- John Henry Newman

"Doe het beste met wat je hebt, waar je bent."
- Bob Lloyd

"Geef wat je hebt aan iemand.
Het zou beter kunnen zijn dan je ooit zou kunnen bedenken."
- Longfellow

"Als je niets meer over hebt behalve God,
dan besef je voor de eerste keer dat God genoeg is."
- Maude Royden

"Jehovah keek vanuit de hemel neer op de kinderen van de mensen,
om te zien of er enigen bij waren welke verstonden,
die achter God zochten. "

Psalm 14:2

Uw aandacht gaat uit over al wat de aarde bevolkt;
daarom ben ik dankbaar dat U Uw oog ook op mij wil richten en mij begeleiden.
Op U richt ik mijn hart en mijn geest.
Geef mij voldoende inzicht om wijs te handelen,
en laat mij met datgene wat ik heb slagen
om Uw Koninkrijk binnen te treden.

Engelse versie / English version > Let us act on what we have

Kardinaal Danneels over Hoop

Gedurende 23 jaar hield kardinaal Godfried Danneels jaarlijks tweemaal een gespreksavond 'Ten huize van kardinaal Danneels' in het bisschopshuis, Wollemarkt 15 in Mechelen.
Als aartsbisschop van Mechelen-Brussel publiceert hij voor het laatst de Kerstbrochure over hoop. Bij zijn afscheid wil de kardinaal hoopvol naar de toekomst kijken. De hoop is voor onze tijd misschien wel de belangrijkste goddelijke deugd. Onze tijd geeft veel redenen om te wanhopen, maar nog veel meer om te hopen. Op alle terreinen van de maatschappij, niet in het minst dat van de Kerk, ontspringen kiemen van nieuw leven en hoop. Er is dus werk aan de winkel, want er ontkiemt niets als wij niet zaaien.

De gespreksavond begint om 20 uur, onthaal vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.

Friday, 27 November 2009

De Bijbel in het Engels

Het verschijnen van de Engelstalige Bijbel was een revolutie en had gevolgen over heel de wereld. In 2011 zal de King James Versie 400 jaar bestaan en  nu wordt er reeds uitgekeken naar de vieringen hier omtrent.

> http://www.2011trust.org/home/
+ > http://bible-4-life.blogspot.com/

Bible 4 Life 2011

The CALS are organising BIBLE4LIFE - a 2011 celebration of 400 yrs of the King James Bible, with a Year of Dedication in 2010.

We want your ideas for......

Ways that we can use 2010/11 to prepare ourselves individually and collectively for the BIBLE4LIFE.


More information is on this link:
> http://bible-4-life.blogspot.com/

Everything is still very much in the consultation phase. A BIBLE4LIFE Facebook Group has been launched to raise awareness of this great new preaching opportunity and to get you and your ideas on board
.

Please join and spread the word....
A Christadelphian group discussing preparations for BIBLE4LIFE - a 2011 celebration of 400 years of the King James Bible.

BIBLE4LIFE is organised by the Christadelphian ALS in association with other UK Christadelphian organisations.

Procrastination is the art of keeping up with yesterday


"Procrastination is the art of keeping up with yesterday."
- Don Marquis

Although they say forbearance is no acquittance
and that all is not lost that is delayed
do not put off till tomorrow what you can do today.

- Common proverbs


"When you make a vow to God, do not delay in fulfilling it.
He has no pleasure in fools; fulfil your vow."
Ecclesiastes 5:4

Today is again one day that I should take as if it was my last.
Every day I would like to go further forward towards your Kingdom.
Let me always do the right things and succeed in doing good.

Dutch version / Nederlandse versie > Uitstel is de kunst van het bijhouden met gisteren

Uitstel is de kunst van het bijhouden met gisteren


"Uitstel is de kunst van het bijhouden met gisteren."

- Don Marquis

Alhoewel men zegt dat niet alles verloren is dat uitgesteld wordt
en dat uitstel geen afstel zou zijn,
Stel niet uit tot morgen, wat je vandaag kan doen.
- Algemeen gezegden


"Als je een gelofte aan God hebt gemaakt, vertraag het vervullen er van niet.
Hij heeft geen plezier in dwazen; vervul uw gelofte. "
Prediker 5:4

Vandaag is weer een dag die ik moet nemen al was het mijn laatste.
Elke dag opnieuw wil ik verder vooruit gaan op weg naar Uw Koninkrijk.
Laat mij steeds de juiste dingen verrichten en er in slagen het goede te doen.

Engelse versie / English version > Procrastination is the art of keeping up with yesterday

De Wet van de Liefde, basis van alle instructies

Liefde in Oud en Nieuw Verbond

De wet van de liefde is de basis van alle instructies welke Christus aan zijn apostelen heeft gegeven. Zij hebben vele van de vaak genoemde gegevens, die ons niet zouden binnen vallen, gemeld. Maar die details houden allemaal strikt verband met het fundamentele beginsel gepresenteerd in de wet door Mozes en verklaard door Christus als het fundament van zijn leer: de hartgrondige liefde van God, en de zelfopofferende liefde van de mens.

Jezus gaf een nieuwe impuls en zelfs een nieuwe betekenis aan het oude commando. Hij verduidelijkte de Oude Wet en door zijn komst en loskoopoffer bezegelde hij een Nieuw Verbond, een nieuwe Wet. Sommige leerlingen waren verbaasd door zijn zeggen: "Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkaar lief hebt" (Johannes 13:34; 15:17). Wij moeten elkaar zodanig liefhebben zoals Christus Jezus ons heeft lief gehad. (Johannes 15:12) Johannes wijst er op dat het in wezen geen nieuw gebod is, maar het oude gebod dat reeds eerder door God aan de mensen was gegeven. Hij schreef: “Geliefden, niet over een nieuw gebod schrijf ik u, maar over een oud, dat gij gehad hebt van de aanvang af; dat oude gebod is het woord, dat gij gehoord hebt.” (1° brief van  Johannes 2:7 CANIS)

In het licht van het feit dat deze wet zo oud is en dat Christus had gewezen op haar fundamentele karakter, waarom heeft hij het dan nieuw genoemd? Het is gemakkelijk om het antwoord te vinden op deze vraag, en wanneer het gevonden is wordt het misschien wel het meest ontroerende en het diepgaanst van alle gedachten voor de leerlingen.

De Mozaïsche wet beveelde dat een man God zijn Heer moest liefhebben met geheel het hart, ziel en kracht, en dat hij zijn naaste moest liefhebben als zichzelf, maar deze werden niet, en konden niet de wetten worden, bij welke een mens zou kunnen worden beoordeeld voor een louter menselijke scheidsgerecht. De gevoelens en gedachten van de geest van een man kunnen niet correct worden beoordeeld door een menselijke rechter. De rechtbanken van sterfelijke mensen kunnen alleen oordelen op een negatieve manier. Dat was onvermijdelijk waar in de oude bedeling, en zo was dus een man die op geen enkele wijze zijn buren verwonde juridisch correct in zijn sociaal gedrag, ook al had hij verkeerde gevoelens in zijn hart en verkeerde gedachten in zijn hoofd. Menselijke rechters werden geleid door de aanblik van hun ogen en het horen van hun oren. Christus heeft dergelijke beperkingen niet. Zelfs in de dagen van zijn vlees wist hij wat er in de mens om ging, en had het niet nodig dat men het hem moest vertellen. Als hij komt als de heerser van de mensheid, zal hij niet oordelen naar het zien van zijn ogen of het horen van zijn oren. Met een alles-doordringende kennis zal hij kijken naar het hart van die mens, en hem beoordelen voor wat hij werkelijk is, en niet wat hij lijkt te zijn.

Voor ons om aanvaardbare discipelen te zijn moet deze wet van de liefde in onze harten zijn gebrand. Er moet niet alleen een uiterlijk vertoon van vroomheid zijn, maar de werkelijkheid van de liefde voor God, niet alleen een formele blijk van bezorgdheid voor het welzijn van een buurman, of conventionele daden van liefdadigheid, maar een echte liefde van de mens. De Heer zal er in ons diepste wezen aankijken, en eisen dat de werkelijkheid van de liefde er is. "

- Islip Collyer* en Marcus Ampe
-------
*De Wet van Liefde
Wat het betekent om een christen te zijn

The Law of Christ: Law of Love

The Exhortation to the Apostles
The Exhortation to the Apostles (Photo credit: Wikipedia)
"... we find that the law of love is the basis of all the instruction given by Christ and his Apostles. They often mentioned details which would not have occurred to us, but the details are all strictly related to the fundamental principle presented in the law through Moses and stated by Christ to be the foundation of his teaching: the whole-hearted love of God, and the self-sacrificing love of man.

The Lord Jesus gave a new impetus and even a new significance to the old command. Some disciples have been puzzled by his saying: "A new commandment I give unto you, that ye love one another" (John 13:34). In view of the fact that this law was so old and Christ had emphasized its fundamental character, why did he call it new? It is easy to find the answer to this question, and when found it becomes perhaps the most moving and searching of all thoughts for disciples.

The Mosaic law commanded that a man should love the Lord his God with all the heart, soul and strength, and that he should love his neighbour as himself; but these were not, and could not be, the laws by which a man could be judged before any merely human tribunal. The feelings and thoughts of a man's mind cannot be assessed correctly by a human judge. The law courts of mortal men can only judge in a negative manner. That was inevitably true in the old dispensation, and so a man who in no way injured his neighbours was legally correct in his social behaviour, even though wrong feelings were in his heart and wrong thoughts in his mind. Human judges were guided by the sight of their eyes and the hearing of their ears. Christ is under no such limitations. Even in the days of his flesh he knew what was in man, and needed not that any should tell him. When he comes as the ruler of mankind, he will not judge after the sight of his eyes or the hearing of his ears. With an all-penetrating knowledge, he will look into the heart of a man, and judge him by what he really is, and not what he appears to be. For us to be acceptable disciples this law of love must be in our hearts. There must be not merely an outward show of piety, but the reality of love for God, not merely a formal show of solicitude for a neighbour's welfare, or conventional acts of charity, but a real love of man. The Lord will look into our inmost being, and require that the reality of love shall be there."

- Islip Collyer
-------
The Law of Love
What it Means to be a Christian

 +++
2013 update:

 
Enhanced by Zemanta

Forums ter verkondiging van het evangelie

De Forums  http://bijbelonderzoekers.multiply.com/, http://christadelphians.multiply.com/ en http://www.godshope.net/forum-nl.php maken deel uit van pogingen om het evangelie mee te helpen verkondigen.
De betrachting is om eenieder duidelijk te laten inzien waarom de keuze van Jehovah God verantwoord is, waarom wij Jezus Christus aanvaarden als de Beloofde Redder, onze enige Messias.Tot eenieder die het wil horen willen wij tijdingen brengen van het Goede Nieuws omtrent het beloofde Koninkrijk van God waar wij met stelligheid mogen naar uitkijken.
Eigenlijk zou elkeen die zich Christen noemt mee moeten werken aan die verspreiding van het Goede Nieuws.
De nieuwe media zijn pracht hulpmiddelen en gelukkig zien wij ook op het Nederlandstalige net mooie pogingen om die prachtige boodschap die ons in het verschiet ligt uit te dragen. Algemeen Christelijk is er zo in het Nederlands een mooie aanbrenger van gedachtepuntjes: http://bijbelonderzoekers.multiply.com/tag/bijbelonderzoek.
Deze plaatsen van bezinning kunnen er toe bijdragen dat Gods Woord verder de wereld in gaat en soms toch ook doordringt in ogenschijnlijk moeilijk doordringbare plaatsen.
Iedereen tot wie het woord kan doordringen hoort daarop stappen te ondernemen. elke kleine bijdrage kan waardig zijn. samen op een Forum denken en napraten over gedachtspunten is een positieve daad van bereidwilligheid om zich open te stellen tot het denken. Waar twee mensen samen zijn en praten over Christus zal deze zich ook in hun midden begeven en zullen er kansen geboden worden om meer inzicht te krijgen in het werk, de doelstellingen, de hoop, de opdracht van Jezus en de taken voor ons zelf te leren kennen.
De verkondiging van het Woord van God zal verder het werk laten groeien. Iedere Christen moet dit in alle eerlijkheid betrachten waar te maken en dan zal de beoordelaar en Rechter van God zeker tot hen komen en oog hebben voor hun daden en hun mee laten delen in het leven, want geloof zonder werken is dood.
Op de verspreiding van de Goede Boodschap staat geen beperking van leeftijd, ras of sekse.
Alle met het geloof begane Christenen moeten zorgen dat zij door hun goede voorbeeld, woord en daad, anderen tot het geloof kunnen brengen en deze leerlingen weer als zendelingen discipelen van Jezus laten worden. De apostelen hadden alles werkelijk kunnen mee beleven en konden niet anders dan spreken over wat ze gezien en gehoord hadden. (Hnd 4:20) Voor diegenen die later zijn geboren ligt het moeilijker, want zij konden niet rechtstreeks vernemen. Zij konden er geen rechtstreekse getuigen van zijn. Daar ligt echter ook een deel van het geloof in verscholen. Als zij werkelijk geloof hebben in wat er in de vroege eeuwen van deze tijdrekening gebeurd is zou niets hen hoeven tegen te houden om op weg te gaan en alle volken tot Christus leerlingen te maken. Wij kunnen er naar uitkijken dat wij als volgelingen onder de hoede van Jezus Christus zullen mogen staan en dit voor ogen kunnen houden dat Jezus gezegd heeft: "ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. (Mt 28:19-20)

***

2016 update

Sinds enkele jaren heeft Multiply de service voor bloggers op gegeven en zijn meerderre bloggers naar andere platformen over gestapt. Zo ook wij met de Belgische Christadelphians.
Wij kunnen nu aangetroffen worden op Google Blogger, Weebly, enkele andere, maar grotendeels ook op WordPress. Vindt daar onder meer:
  • Broeders in Christus
  • De Vrije Christadelphians met de Belgische ecclesia Brussel-Leuven
  • Het vrije tijds magazine voor geestelijke verrijking, levensstijl en een selectie van interessante artikelen uit de netwerk wereld: de Readers Digest From Guestwriters
  • Het meer op theologische aspecten gerichte levenstijlmagazine, dt geen blad voor de mond neemt, Stepping Toes
  • en hier de samenbundeling van het Multiply blog Bijbelonderzoekers en het Multiply blog Christadelphians, dat eerst Christadelphian world noemde maar nu verder door het leven gaat als de blogspot Our World.

Verder zijn de Bijbelstudenten en de Bijbelvorsers nu ook op Word Press te vinden

Ook kan u zo vinden (in het Engels)
 +++
 
  •  

Newton not believing in the Holy Trinity

At the time of Newton's life, denunciation of the Trinity was illegal. From the perspective of established Christianity Newton was a heretic who had to make difficutl choices. He did not want to loose his position.
When Newton was made a fellow of the College, along with an agreement to embrace the Anglican faith, the Trinity fellowship also required ordination within 8 years. During his studies Newton had come to believe that the central doctrine of the church, the Holy and Undivided Trinity was a pagan corruption imposed on Christianity in the fourth century by Athanasius.[9] Newton was faced with an enormous dilemma. He now felt that, in all consciousness, he could no longer take holy orders. However, to give the reason for this would have led to his immediate expulsion from Cambridge.

Newton's laws of motion contradicted the accepted biblical doctrine in the same way that Galileo's views had. But rather than contradicting the Bible, Newton believed that the Bible was accurate and that it was the interpretation of theologians that was wrong. He continued to study biblical prophecy until his death, being fascinated by its symbols and developing a lexicon of prophetic emblems. He was also intrigued by the architecture of the Jerusalem Temple, believing it to hold the secrets to many unanswered questions of the Bible.

> Isaac Newton and the Ocean of Truth, by Sue Toohey Skyscript on Newton

+ > Trinity And Pagan Influence
+ >
History of the Chrisitan Trinity
History of the Christian Trininy (Notes)
How Did the Trinity Doctrine Develop?

Thursday, 26 November 2009

Heidense invloeden op het trinitarisme

Op Redeneren vanuit de Geschriften (Reasoning from Scripture) is er een artikel geplaats dat de invloeden bespreekt van de heidense gebruiken bij de Egyptenaren, waar Drie-eenheid een van de belangrijkste bezigheden was van de godgeleerden uit de vroegere tijd. Er wordt gekeken hoe Osiris, Horus en Isis een drie-eenheid vormden: het drietal van Abydos.
Voor de verdere bespreking  van de theocratia ga naar de website:
> Trinity and Pagan influence

Read furhter about: a trinity consisted of the god Serapis (= Osiris + Apis), the goddess Isis (= Hathor, the cow-moon goddess), and the child-god Horus.
+ Ancient Hindu trinity,
existing "from about 300 B. C. = Vishnu, Brahma, and Siva

+
Babylonians their major trinity of Anu, Enlil, and Ea

+ * "If Paganism was conquered by Christianity, it is equally true that Christianity was corrupted by paganism. The pure Deism of the first Christians (who differed from their fellow Jews only in the belief that Jesus was the promised Messiah) was changed by the Church at Rome, into the incomprehensible dogma of the trinity. Many of the pagan tenets, invented by the Egyptians and idealized by Plato, were retained as being worthy of belief." - The History of Christianity, (Preface by Eckler).

* "Christianity did not destroy Paganism; it adopted it .... From Egypt came the ideas of a divine trinity, …. the adoration of the Mother and Child…." - p. 595, The Story of Civilization: vol. 3, Simon & Schuster Inc., by noted author and historian Will Durant.

Determine the drive


"No steam or gas ever drives anything until it is confined.
No Niagara is ever turned into light and power until it is tunneled.
No life ever grows until it is focused, dedicated and disciplined."
- Harry Emerson

Your input will determine your output,
so guard what you put in and you won't be put out.
- Peter Sinclair

Even though times of transition are tough,
the riches of refinement are worth the pain of loneliness and frustration.
- Susannah Ince


The steady discipline of intimate friendship with Jesus
results in men becoming like Him.
- H. E. Fosdick


"It is for discipline that you have to endure.
God is treating you as sons;
for what son is there whom his father does not discipline?"
Hebrews 12:7

My God, I look forward to the right motives.
Let me always choose the correct direction and find the right actions.
Give me the right skills to educate well,

I ask that in Christ Jesus' name, amen.
Dutch version / Nederlandse versie > Bepaal de aandrijving
+++
2013 update:
 
Enhanced by Zemanta

Bepaal de aandrijving


"Geen stoom of gas drijft ooit iets aan tenzij het zo wordt bepaalt.

Geen Niagara is ooit omgezet in licht en kracht totdat er een tunnelverbinding wordt voorzien.
Geen leven groeit ooit tot het gericht is, toegewijd en gedisciplineerd. "
- Harry Emerson

"Wat bij je binnen komt zal bepalen wat er uit je komt.
Dus waak over wat er binnen komt."
- Peter Sinclair

"Zelfs als tijden van verandering zwaar zijn,
is de rijkdom van verbetering de pijn van eenzaamheid en frustratie waard."
- Susannah Ince


De constante discipline van intieme vriendschap met Jezus
resulteert in mannen die worden zoals hij.
- H. E. Fosdick

"Het is voor de discipline dat je lijden moet doorstaan.
God behandelt u als zonen;
voor welke zoon is er wie zijn vader geen discipline heeft? "
Hebreeën 12:7

Mijn God, ik kijk uit naar de juiste drijfveren.
Laat mij steeds de juiste richting vinden en de juiste acties uitvoeren.
Geef mij ook de juiste vaardigheden op goed op te voeden,
dat vraag ik in Christus Jezus’ naam, amen.

Engelse versie / Enlgish version > Determine the drive

Christadelphians in Lichfield of the the County of Stafford

Lichfield
Roman Catholicism and Protestant nonconformity

In 1870 the recently appointed headmistress of St. Chad's school was forced to resign because of her Christadelphian beliefs. Thomas Sykes, who had formed a small Christadelphian community at Bourton on the Water (Glos.), moved to Lichfield in 1874. By 1885 eight Christadelphians were meeting in each other's houses, and in 1890 a meeting room was opened above Sykes's shop in Tamworth Street. In 1902 the vicar of St. Mary's, C. N. Bolton, denounced the sect as heretical, and a public meeting followed at which the members defended their beliefs. Their numbers increased, and from 1903 meetings were held in St. James's Hall in Bore Street. After the hall was converted into a cinema in 1912, the society of over 40 members built its own hall in Station Road; it was opened in 1914 and extended in 1959. (fn. 31) The society still met there in the late 1980s.

- A History of the County of Stafford: Volume 14

Author: M.W. Greenslade (editor)

Year published: 1990

Read more> British History on line

Wednesday, 25 November 2009

Bijbelonderzoekers

http://bijbelonderzoekers.multiply.com
Een Christelijke Multiply groep waarin plaats wordt gegeven voor nieuwsberichten uit het geestelijk levenalsook voor overdenkingen, levensfilosofiën en religieuse gedachten.
Er wordt getracht vragen op te lossen rond geloof en beleving.

Rond goden, godsdienst, christendom, Allah, Jahweh en Jehovah.
Taal: Nederlands & Engels

Christian Group.
Biblestudents Forum for church news and study of the Bible. A group where Christians of all sorts of denominations can meet each other.
Mainly in Dutch with some postings in English.

Belgische Christadelphians Ecclesia Leuven - Windows Live

http://christadelphians.wordpress.com/
Ecclesia Brussel-Leuven van de Broeders in Christus te België.

Ruimte van de Vlaamse Christadelphians, of Nederlandstalige Belgische Broeders in Christus, met verscheidene gedachtegangen rond het wereldgebeuren, het geloof en het Woord van God.

Belgische Christadelphians Ecclesia Leuven - Windows Live

http://christadelphians.wordpress.com/
Ecclesia Brussel-Leuven van de Broeders in Christus te België.

Ruimte van de Vlaamse Christadelphians, of Nederlandstalige Belgische Broeders in Christus, met verscheidene gedachtegangen rond het wereldgebeuren, het geloof en het Woord van God.

Broeders in Christus - Nederland

http://www.broedersinchristus.nl
In Nederland bestaan de Broeders sinds 1957. Ook zij zien het als hun plicht tegenover onze Heer om zijn Naam bekend te maken onder de mensen in onze omgeving, alsook onder andere volken.
Hier kan u ook terecht voor veredere info, brochures tijdschriften en boeken (Bij:Lektuur Aanvraag > http://www.broedersinchristus.nl/lektuur.htm)

Christadelphians

http://christadelphians.multiply.com/
Christadelphian Multiply Blog, met veel Engelstalige bijdragen.

Het Platform van de Christadelphians of Broeders en Zusters in Christus vormt een Christelijke Groep die het Goede Nieuws van het komende Koninkrijk van God tracht te brengen, alsook de Christadelphians kenbaar te maken en een Forum te zijn voor en voor hen die in het Woord van God, Jahweh of Jehovah, en Jezus Christus, de Messias Zijn Kerk geïnteresseerd zijn. Christenen zowel als niet Christenen zijn welkom bij hen.

Forum of the Belgian Christadelphians. Open to anybody Christian or not, interested in the faith and wishing to know God, Allah, Jahweh or Jehovah. Bringing the Good News of Jesus Christ the Messiah and the coming of the Kingdom of God.

Broeders in Christus

http://sites.google.com/site/broedersinchristus/home
Eén van de oudere voorstellingsbladzijden van de Belgische Vlaamse Broeders in Christus met in de tekst verscheidene linken naar aangehaalde onderwerpen op verscheidene websites van Bijbelonderzoekers en Broeders in Christus of Christadelphians.


=> Deze Vlaamse website van de Broeders in Christus of Christadelphians is overgebracht en verder uitgebreid op de van de zomer 2011 geopende WordPress site Broeders in Christus WP .

How we think shows through in how we act


"How we think shows through in how we act.
Attitudes are mirrors of the mind.
They reflect thinking."
- David J. Schwartz

A godly mind prizes honor above worldly good.
- Rembrandt

If we do not cling to riches, selfishness, or greed
 - then I believe we are getting closer to God.
- Daniel Ortega

"You were taught… to put off your old self ...
to be made new in the attitude of your minds;
and to put on the new self,
created to be like God in true righteousness and holiness."
Ephesians 4:22-24

Lord God, let me always hold the right thoughts
and keep my eyes on those things that are really valuable,
useful for me and keep my purity
in order to enter Your Kingdom.

Dutch version / Nederlandse versie > Hoe we denken schijnt door in hoe we handelen
+++
2013 update:
 
Enhanced by Zemanta