Tuesday, 15 December 2009

De Waardigen

Als antwoord over de Beleidvolle slaaf halen wij de opmerking aan van bijbelonderzoeker Russell die het in zijn uitvoerige Bijbelverzen verklaringen heeft over de oude Waardigen die perfect zullen voort komen uit het graf volgens hem.

In de brief van Paulus aan de Hebreeën krijgen wij te horen dat zij volledig gerestaureerd, en in harmonie met God zullen opgewekt worden. Geperfectioneerd als mannen en als stalen van wat de hele mensheid, door gehoorzaamheid aan de wetten van het Koninkrijk, kunnen bereiken met het eeuwige leven.
Zij zullen worden opgewekt en treden in hun beloning als aardse vertegenwoordigers van de Messias Koninkrijk, waarbij ze een glorierijke positie verwerven in dat Koninkrijk.
Zij zullen aardse rechters worden , "ik zal herstellen uw rechters op de eerste en uw raadslieden als in het begin. "(Jesaja 1:26) Hun trouw aan God en gerechtigheid is rijkelijk beloond worden - een aardse zegen in het paradijs te worden vastgesteld door Messias's Koninkrijk over de hele aarde.
De Schriften lijken volgens de bijbelonderzoeker Russell te impliceren dat de Oude Waardigen bij het sluiten van het Millennium nog verdere zegeningen in ontvangst zullen nemen, namelijk dat zij zullen worden veranderd van mens naar geestelijke natuur.

Naast de Waardigen in de hemel zouden er volgens verscheidene bijbelonderzoekers ook waardigen op de aarde vertoeven welke het werk van God verrichten als een Getrouwe beleidvolle slaaf.

"Wie is dan de trouwe en verstandige dienaar, de getrouwe beleidvolle slaaf, die zijn meester heeft geplaatst over zijn huishouden, om hen hun voedsel op de juiste tijd te geven?" - Mattheüs 24:45 + (# Mt 24:35-30; Lu 12:35-48)

Volgens de "Jehovah's Getuigen" organisatie zou Jezus duidelijk hebben gezegd dat hij een 'getrouwe en beleidvolle slaaf zou benoemen "op de aarde".  Jezus zou die " aanstellen over al zijn bezittingen. " (# Mt 24:45-47) en volgens de JG "is er  maar één aardse 'slaaf' of organisatie."

Als wij eens nader kijken wat Jezus werkelijk zegt in (# Mt 24:45-47) en (# Lu 12:41-48).

Zegt Jezus dat wij voor een waarheid te krijgen wanneer hij terug keert, we moeten nagaan wie hij heeft aangewezen als zijn "trouwe en verstandige dienaar"? Zegt Jezus dat we ons hele geloof en overtuigingen rond de ene zouden moeten baseren op diegene die menals deze trouwe knecht en wijze dienaar bedenkt?

Wie is de trouwe en verstandige dienaar: de Getrouwe Beleidvolle Slaaf? Sommigen zeggen dat het Jezus zelf is. Anderen beweren dat het vervuld was in een man: Charles Taze Russell. Een andere opvatting is dat dit moet gelden voor de oudsten in de ecclesia, aangezien deze het zijn die zijn aangesteld over de kudde van God in spirituele zaken. Het Wachttoren Genootschap (The Watch Tower Society) vandaag beweert dat de aangestelde "getrouwe en beleidvolle slaaf" het Overblijfsel is van degene die zij vermoeden dat deze van de 144.000 gezamenlijke erfgenamen zijn, die naar zij beweren benoemd zijn over de bedienden, met name degenen die niet van dit overblijfsel zijn, om goed geestelijk voedsel op de juiste tijd te verdelen.

Wat denkt u hier over?

Wij geloven dat alle bovenstaande standpunten onjuist te zijn.

Volgens ons kan elke christen een slaaf of dienaar worden van Christus, wanneer hij de heilige geest ontvangt. Het is aan iedere individuele christen om te bewijzen of hij trouw en verstandig is of niet. Niet alle slaven of dienaren blijken aldus te zijn. Diegenen die echter niet zo wijs en standvastig zijn hoeven daarom niet noodzakelijkerwijs in de tweede dood geworpen te worden. (# Lu 12:42-48). (Neem vooral nota met name van de verzen 47 en 48) De reden voor de verklaring van de trouwe en verstandige dienaar is wegens de aansporing van Jezus tot waakzaamheid. (# Mt 24:42-44) Degenen die zich bewijzen trouw en wijs te zijn wordt gezegd dat ze worden aangesteld over al zijn bezittingen, als een klasse. Zij zullen worden benoemd als zodanig in de duizendjarige regering over alle bezittingen van Jezus.

Maar niet alle christenen zullen exact dezelfde opdracht ontvangen, en beloningen zullen worden uitgedeeld in verschillende gradaties, ja het kan zelfs zijn dat er van die knechten getuchtigd worden (#Lu 12:46-48) maar als een klasse zullen de getrouwen en wijzen worden aangesteld over al zijn bezittingen. - (# Lu 19:17,19).

Zo gezien zal dus elke dienaar van God die getrouw en wijs is in het gehoorzamen van de Meester (Jezus) zo'n trouwe en verstandige dienaar of een getrouwe beleidvolle slaaf kunnen zijn.
Niet alle christenen zijn vertegenwoordigd door de getrouwe beleidvolle slaaf, omdat Jezus ook spreekt van de andere personeelsleden naast de trouwe en verstandige dienaar. Elk van deze "klassen" zijn vertegenwoordigd in het enkelvoud, dus als de trouwe en verstandige dienaar een enkele persoon is, dan moeten we dus kijken naar andere enkelvoudige personen om "dat knecht" zijn te vervullen die "zegt in zijn hart:" Mijn Heer vertraag Uw komst "(# Lu 12:45), evenals" Die dienaar, die de wil van zijn heer wist, en zich niet voorbereide "(# Lu 12:47) en die knecht ', die het niet wist, en dingen deed die strepen waardig zijn." (# Lu 12:48) Eigenlijk vertegenwoordigt elk personeelslid een klasse van christenen, sommigen die trouw zijn en wijs zijn en anderen die minder trouw blijken te zijn, en dienovereenkomstig gedisciplineerd zullen worden.

(# Mt 20:26) – Het zal zo niet onder u zijn, maar wie groot zou worden onder u zal uw dienaar zijn.


Lees verder meer > De Getrouwe Beleidvolle Slaaf

No comments:

Post a Comment