Wednesday, 17 February 2010

Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #5 Voorafschaduwing

Vervolg van > Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #4 Verpersoonlijking

Voorafschaduwing

Als derde vorm hebben we tenslotte het verschijnsel 'voorafschaduwing' gekozen. Deze term is als zodanig afkomstig uit de brief aan de Hebreeën. De schrijver van deze brief duidt hiermee, en met enkele verwante woorden, de gewoonte van de Schrift aan om personen en zaken in het OT zo te beschrijven dat ze ons een vooraankondiging geven van een latere werkelijkheid. Bijvoorbeeld het tabernakel als beeld van de uiteindelijke 'geestelijke tempel' in de voleinding, die gemeenschap van ware gelovigen waar bijv. Petrus over spreekt, waarin God pas werkelijk in volkomenheid wordt lof gebracht. Maar ook van personen als de priester-koning Melchizedek, of Jozef als onderkoning van Egypte, die elk op hun wijze een beeld geven van Gods Koning, de Messias. En die ons daarmee een dieper inzicht schenken in de ware persoon van Christus. Dat zijn 'levende' beelden die ons de hoogst noodzakelijke inzichten verschaffen, die we nodig hebben voor een zuiver begrip van Jezus' positie ten opzichte van zijn Vader en ten opzichte van ons als zijn kinderen. Maar ook voor een zuiver inzicht in de ware bedoeling van de Mozaïsche Wet enerzijds, en de tekortkomingen van het Oude Verbond anderzijds. Een inzicht dat we op zijn beurt weer nodig hebben om te onderkennen wat nu precies de toegevoegde waarde is (en wat niet!) van het Nieuwe Verbond in Christus, waar ons heil uiteindelijk toch van afhangt.

Zo God het wil zult u dit alles kunnen meemaken op onze komende studiedag. We zijn vast van plan daar weer een boeiende dag van te maken. Zoals de meesten van u intussen weten, hebben wij geen simpele kennisoverdracht voor ogen, maar willen we u tonen hoe ook u de Bijbel zo kunt lezen dat u er zelf uw weg in kunt vinden. Want uiteindelijk zult u dat zelf moeten kunnen; wij zijn slechts de stagebegeleiders die u op weg willen helpen, en het dient het streven van elke goede leermeester te zijn dat hij zichzelf overbodig maakt. In die geest bent u dus ook dit jaar weer welkom om opnieuw met ons op ontdekkingstocht te gaan. We hopen van harte u daarbij te kunnen begroeten.


Thema van onze studiedag:

Het koninkrijk van God is als

De zeggingskracht van beelden in de Bijbel

9.45-10.30 Ontvangst

Programma

10.30 Introductie:

Wat is beeldtaal?

En Ik zal tot de profeten spreken en Ik zal veel gezichten geven, en door de dienst van profeten zal Ik in 'beelden' spreken. (Hosea 12:10 NBG'S1)

11.10 Eerste studie:

Gelijkenissen

Daarop zei hij: 'Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal ik het vergelijken?

Het/ijkt op ... (Lucas 13:18 NBV)

11.50-12.15 Gezamenlijke discussie over de studies van de ochtend. 12.15-13.45 Gelegenheid voor gesprekken en warme maaltijd.

14.00 Tweede studie:

Verpersoonlijking

Een van de zeven engelen ... kwam op me af en zei: 'Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam. '(Openbaring 21:9 NBV)

14.45 Derde studie:

Voorafschaduwing

Want deze Melchisedek ... is vooreerst koning der gerechtigheid, vervolgens ook koning des vredes... en, aan de Zoon van God gelijkgesteld, blijft hij priester voor altoos. (Hebreeën 7:1-3 NBG'S1)

15.30-15.45 Pauze

15.45-16.30 Gezamenlijke discussie en beantwoording van vragen. 16.30-18.00 Gelegenheid voor gesprekken en broodmaaltijd.

Naast het volgen van de studies is er ruime gelegenheid voor onderlinge gesprekken of persoonlijke vragen aan de sprekers.

Ook bent u van harte welkom bij de lectuurtafel.

Broeders in Christus, Postbus 520, 3800 AM Amersfoort,

e-mail: info@broedersinchristus.nl              website: www.broedersinchristus.nl

 


No comments:

Post a Comment