Monday, 24 May 2010

God liefhebbenden gerechtvaardigd

“Hoor, Israël!– de ENE is onze God, de ENE alleen! Liefhebben zul je de ENE, je God, met heel je hart, met heel je ziel, en met al je macht! Wezen moeten deze woorden die ik je heden gebied, op je hart! Herhalen zul je ze voor je zonen–en–dochters en over ze spreken,– als je zit in je huis en als je gaat over de weg, als je je neerlegt en als je opstaat! Binden zul je ze tot een teken op je hand,– wezen zullen ze tot merkteken tussen je ogen!” (De 6:4-8 NB)

 “Als ge echter de Wet van het koninkrijk vervult, naar het Schriftwoord ‘beminnen zul je je naaste, als jezelf’, {#Le 19:18} dan doet ge góed; maar als ge personen naar de ogen ziet werkt ge u de zonde in,– door de Wet aangeklaagd als overtreders; want wie de hele Wet bewaart maar op één punt struikelt, is schuldig geworden in alles;” (Jak 2:8-10 NB)

 “Je zult niet aan draaierij doen bij de rechtspraak,– het aanschijn van een geringe niet opkrikken en het aanschijn van een grote niet mooi aankleden; met gerechtigheid zul je je maat richten.” (Le 19:15 NB)

 “Want heel de Wet is vervat in één woord, in dít: liefhebben zul je je naaste als jezelf’. {#Le 19:18}” (Ga 5:14 NB)

 “Verdraagt elkaars lastigheden; zó zult ge Christus’ wet vervullen.” (Ga 6:2 NB)

 “leermeester, wat is in de Wet het grote gebod? Hij verklaart hem: ‘liefhebben zul je de Heer, je God met heel je hart en heel je ziel en heel je verstand’; {#De 6:5} dat is het grote en eerste gebod; het tweede, daaraan gelijk: ‘liefhebben zul je je naaste als jezelf’; {#Le 19:18} aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de profeten!” (Mt 22:36-40 NB)

 “Dan komt tot hem een van de schriftgeleerden; hij heeft hen horen redetwisten en gezien dat hij hun goed geantwoord heeft; hij stelt hem de vraag: welk gebod is het eerste van alle? Jezus antwoordt: het eerste is ‘hoor, Israël, de Heer is onze God, de Heer is één; heb dan lief de Heer, je God, uit heel je hart, uit heel je ziel, uit heel je verstand en uit heel je kracht!’ {#De 6:4–5} Het tweede is dit: ‘heb je naaste lief als jezelf!’– {#Le 19:18} een ander gebod, groter dan deze, is er niet!” (Mr 12:28-31 NB)

 “laat dan aan u bekend zijn, mannen broeders, dat door hém aan u vergeving van zonden wordt verkondigd; en ook van alles waarvan ge door de Wet van Mozes niet gerechtvaardigd hebt kunnen worden, wordt in hem ieder die gelooft gerechtvaardigd;” (Hnd 13:38-39 NB)

 “Want wij weten dat de Wet geestelijk is; maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.” (Ro 7:14 NB)

 “Is het niet: je brood breken voor de hongerlijder en dat je gebogenen, zwervers, laat komen in je huis?– wanneer je een naakte ziet dat je hem overdekt, voor je vlees–en–bloed je niet verbergt?” (Jes 58:7 NB)

 “Of weet ge niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest die in u woont en die ge hebt van God, en dat ge niet van uzelf zijt?” (1Co 6:19 NB)

 “‘dit is mijn rustplaats voor áltijd en ímmer, ––hier zal ik zitten, já haar héb ik begéerd;” (Ps 132:14 NB)

Over rechtvaardiging kan u de artikelen reeks volgen > Zo maar gerechtvaardigd?

No comments:

Post a Comment