Wednesday, 29 September 2010

Onderdrukking

Met onderdrukking komen wij tot de beïnvloeding van het verstand. Onder de Tag: Onderdrukking zal u artikelen kunnen vinden over de daad van onderdrukken en de toestand van hen die onderdrukt worden. Het betreft met overmacht in bedwang houden of door een overheersende houding de mensen bepaalde dingen opleggen of hen vernederen alsook in ondergeschiktheid brengen of in afhankelijkheid houden.

De onderdrukking komt door de overmeestering en het opleggen van een bepaalde wil aan anderen. De onderdrukte komt onder iemands gehoorzaamheid te staan, en moet hiervoor soms ook in dienst van die persoon staan. De onderdrukker speelt de baas en deelt de lakens uit. Hij of zij wil iemand kleineren of iemands wieken kort houden. Zeker wil hij de ander onder de plak houden.De onderdrukker heeft het hecht (heft) in handen en heeft zijn stem in het kapittel. Soms krijgt hij ook al de draadjes in handen en kan hij aan de touwtjes trekken alsook aan het langste einde blijven. Hij die gal in de mond heeft kan geen honing spuwen. Ongelijke schotels geven ook schele ogen, alsook verdragen twee mussen aan één korenaar elkander niet.

De onderdrukte heeft dan op zijn beurt dikwijls niets in de pap te brokken, moet zich dienstbaar opstellen, zich onderwerpen en wordt meestal onder het juk gehouden.

Bij onderdrukking is er verder ook sprake van submitteren, subordineren, disciplineren, op iemand macht uitoefenen, iemand de baas worden, iemand bedwingen, in toom houden, iemand onder de sim hebben, kort houden, kortwieken, teugelen, iemand onderkrijgen, klein krijgen, iemand onder de duim houden, in échec houden, onder appèl houden. Door de beknotting van de vrijheden van de ander wil men deze liefst naar de had zetten en dit indien nodig door hem te breken of onder geweld te doen bukken.

De onderdrukking houdt ook het in gareel slaan en houden alsook de keten aan de hals doen of iemand bij de keel hebben of onder de knie brengen.

Door de onderdrukking wordt de onderdrukte afhankelijk, ondergeschikt, onderhorig, horig, onderworpen, onderdanig, subaltern, onvrij, gebonden, gemuilband en wordt daardor ook wel gehoorzaam, dienstbaar, dienstplichtig, eedplichtig, lijfeigen, verdrukt, gekneveld, geknecht en in sommige gevallen ook slaafs en verslaafd.

De onderdrukking brent een juk en keten mee. Ze kan komen doordat iemand zichzelf de macht toeeigent of doordat iemand wordt uitgeroepen als koning, keizer, of regeerder. Alsook bij broodnijd, minnenijd, plaagzucht, kwelzucht, iniquiteit, cynisme, malice, strengheid, bloeddorst.

Bij onderdrukking is er afgunst in het spel en kan men moedwillig kwelziek zijn. Men gaat zich dan niet in iemands droefheid deelnemen of een goed hart toedragen. Meestal wordt er dan ook weinig gegund aan de ander. Soms kan er verfijnde wreedheid bij komen, wreedaardigheid, moorddadigheid, onmenselijkheid of inhumaniteit, ferociteit.

Door niet te doen aan een ander wat je zelf niet graag zou hebben kan men al veel leed uit de wereld helpen. daarom wat gij niet wenst dat geschiedt, doe het aan een ander niet. Doe met vreugd een ander aan, wat gij wenst aan u gedaan.

De onderdrukte valt onder de onderkruiping, benadeling, verongelijking, kwelling, gesar, getreiter, geterg, molest, prang, gedonderjaag, vexatie maar ook onder de temptatie, konkelarij, konkelboel en konkelfoes, provocatie, chantage, vervolging, vervolgingswaanzin, klopjacht, beulswerk, suppressie, persecutie, verwensing, vervloeking, imprecatie, maledictie, gejudas, duivelarij.

No comments:

Post a Comment