Thursday 19 December 2013

Nieuw boek over anti-joods geweld en consequenties van het Israëlisme


Heeft Israël in de Schrift een geestelijke of een materialistische betekenis, of een samengaan daarvan? Dit boek vraagt aandacht voor veranderende Israëlvisies. De hoofdlijn is een kritische beschouwing van de beweging van het Israëlisme, buiten Nederland vaak bekend als Christian Zionism. Het is niet een Joods of Israëlisch verschijnsel, maar een beweging binnen het Christendom, vooral de Westeuropese en Amerikaanse Protestantse tak ervan. Naast een theologische beoordeling van Israëlopvattingen wordt een overzicht gegeven van de historische ontwikkeling van Israëliopvattingen, met name toegesneden op Nederland.


Volgens de auteur wordt het huidige Joodse volk binnen het Israëlisme ten onrechte gezien als het Israël van de Bijbel, dus als openbaringsvolk en als erfgenaam van de bijbelse herstelprofetieën die men extreem letterlijk en futuristisch verstaat en niet christologisch in het licht van het Nieuwe Testament. Die hermeneutische keuze geeft aan het nabijbelse Israël, als volk, land en godsdienst een religieuze betekenis en een plaats in Gods heilsplan, die uitzonderlijker zijn dan die van alle andere naties. De wortels van deze gefascineerdheid door een etnisch, geografisch en religieus Israël gaan terug tot de tijd van  het Nieuwe Testament toen de Farizeeën al een Messias en een materieel koninkrijk verwachtten die niet spoorden met Jezus Christus en Zijn Koninkrijk.
English: Israel. Aereal Ropeway Masada. Upper ...
Israel. Aereal Ropeway Masada. Upper station (Photo credit: Wikipedia)


Het verschijnsel van het Israëlisme is krachtig herleefd na de tweede wereldoorlog toen bezinning op de Holocaust Westerse christenen ging vervullen met gevoelens van schaamte en schuld over een collectieve verantwoordelijkheid voor eeuwen van anti-joods geweld. Hoe terecht dit besliste afscheid van een antisemitisch verleden ook is, de negatieve gevolgen van het Israëlisme voor geloof, theologie en Kerk mogen niet uit het oog worden verloren. De consequenties zijn namelijk dat nabijbels Israël samen met Jezus Christus in het centrum van geloof en theologie staat en dat nabijbels Israël naast de Kerk volk van God is. Uiteindelijk  bedreigen deze consequenties van het Israëlisme het hart van geloof, theologie en Kerk. Ze geven immers  binnen het Christendom plaats aan vergaande waardering voor het Judaïsme, ondanks de stelselmatige verwerping van Jezus Christus in dat religieuze systeem. Joden en christenen verwachten niet dezelfde Messias, want ‘ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren’ (1 Joh.5:1).   


Steven Paas, Israëlvisies in beweging: Gevolgen voor Kerk, geloof en theologie [ISBN: 978-94-91583-35-3], Brevier Uitgeverij in Kampen. Verwachte verschijning januari 2014


 +++

Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment