Friday 5 February 2016

De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt

Ds. Willem Glashouwer die onlangs een Bijbelstudie over leven in de eindtijd gaf, vindt dat men de geest van de antichrist het christelijk humanisme kunnen noemen. Voor hem is het duidelijk dat de gedachte verspreidt waarbij de mensen zichzelf goddelijk achten en waarbij velen denken dat bekering niet nodig is.
"De klok van de eindtijd begon te tikken toen Jezus werd geboren. Maar de Bijbel spreekt niet alleen over de laatste dagen, maar ook over het laatste uur."
zegt hij.
"Er zijn al veel antichristen opgestaan in deze wereld, maar ooit komt dé definitieve antichrist,"
 maakt Glashouwer duidelijk.
"De apostel Paulus noemt hem in 2 Tessalonicenzen 2 niet de antichrist, maar de zoon der wetteloosheid. Voordat Jezus terugkeert moet hij zich openbaren. Hij zet zich in de tempel Gods, schrijft Paulus. Sommigen denken dan aan hartje Jeruzalem en de moskee die zich daar bevindt. Dat zou zo kunnen zijn, maar dat hoeft het niet te betekenen. Als Paulus spreekt over tempels, wijst hij naar mensen. Gods kinderen zijn tempels van de Geest. Ook spreekt hij over de gemeente Gods die met levende stenen wordt gebouwd. Samen zijn wij de tempel waarin God woont via de Heilige Geest (zie 2 Korinthe 6:16, red.)."
sinds de jaren 60 van vorige eeuw zijn heel wat geestelijken heviger te keer gegaan tegen mensen die het durfden de naam van God uit te spreken. Vooral een Amerikaanse beweging die opgeld maakte in Europa kreeg daardoor veel tegenwind en worden nog steeds door veel mensen als de pest gemeden.

Die Getuigen doen nochtans wat Jezus zijn volgelingen heeft opgedragen. Al diegenen die zich Christen noemen zouden Jezus leerstellingen moeten na volgen en naar buiten treden om het Woord van God en de komende tijd te verkondigen.

De Getuigen van Jehovah, de Christadelphians en de Kerk van God  of van het Abrahams geloof zijn er  enkelen die in de wereld de waarheid trachten te verkondigen, ook al botsen zij dikwijls op veel weerstand van de gevestigde Kerk.

Doorheen de geschiedenis kunnen wij zien hoe er slechts weinigen zich volledig wilden overgeven aan God en Zijn geboden wensten na te volgen. De meerderheid van de mensen gaf er de voorkeur aan om zich aan menselijke tradities te houden. Zo verkozen zij om de jaarlijkse heidense feesten ook hoog op hun agenda te zetten.

Ds. Willem Glashouwer  in zijn lezing verwees naar de tempel, als Gods gemeente, waar de Bijbel ons over verteld dat daar de mens der wetteloosheid zich zal nestelen.
"Hij zal duidelijk maken dat het niet om God gaat, maar om onszelf. Je zou het de prediking van het christelijk humanisme kunnen noemen dat duidelijk maakt dat wij mensen goddelijk zijn en bekering overbodig is. Dat is de boodschap van de duivel in het paradijs: grijp de vrucht en je zult zijn als God."
In vele kerkgemeenschappen wordt er hoog gedaan om die zogenaamde duivel en plaatsen van verdoemenis waar mensen voor eeuwig zouden gefolterd worden. Ook wordt er in vele geloofsgroepen, zowel in het Christendom als in de Islam, de mensen wijs gemaakt dat zij in de hemel kunnen geraken als zij dit of dat doen of niet met zulke mensen of gene lectuur zich bezig houden.
In die groepen tracht men ze af te houden van diegenen die rondtrekken om de Blijde boodschap te vertellen.

Vele mensen denken god niet meer nodig te hebben .
"We zien die gedachte ook in het christendom zich steeds meer verspreiden.
Paulus zegt ook dat er een weerhoudende macht is die dé antichrist nog tegenhoudt. Maar op een bepaald moment verdwijnt die macht en zal de mens der wetteloosheid verschijnen."
Verwijzend naar het eindtijdrijk, citeert Glashouwer uit Daniël 2, waarin de profeet Daniël een droom kreeg. Die droom waarin een beeld werd gezien bestaande uit verschillende grondstoffen, stelt de verscheidene wereldrijken voor. Totdat een steen (Jezus) op het beeld afkomt en het beeld wordt verbrijzeld.
"De steen die het beeld getroffen wordt tot een grote berg die de hele aarde vult,"
haalt de predikant aan.
 "Dan vult het koninkrijk van God de hele wereld."
Jezus is al naar de aarde gekomen, maar is er ook al van heen gegaan nadat hij gestorven was en door zijn hemelse Vader uit de doden was opgenomen.

Glashouwer beschrijft de verschillende rijken die in het visioen van Daniël te zien zijn.
"Allereerst het Babylonische rijk van Nebukadnezar. Het belangrijkste kenmerk van dat rijk is het absolute dictatorschap. Nebukadnezar was niet gebonden aan een regering of parlement. Hij besliste over dood en leven. Daarna kwam het rijk van de Meden en de Perzen met als belangrijkste kenmerk: ijzeren wetgeving. Koning Ahasveros was aan die wetten gebonden. Het Griekse rijk van Alexander de Grote kun je het beste omschrijven als de westerse beschaving waarin het evolutiedenken en democratie zijn ontwikkeld."
voor ons mag dat allemaal wel ver weg lijken, maar die gebeurtenissen zijn allemaal neergeschreven om te tonen hoe zij in Gods Plan passen.

Zoals wij weten is er dat hele grote Romeinse rijk gekomen na dat andere grote rijk van de Meden en Perzen. Maar zelfs hun uitzonderlijk goed georganiseerde militaire macht kon dat rijk niet recht houden.

Volgens Glashouwer is in het laatste eindtijdrijk een combinatie van alle kenmerken van de eerdergenoemde rijken terug te zien.
"Humanistische wetten zullen gebaseerd worden op ‘accepteer de ander zoals hij is, want hij is goed’. De verkondiging van het Evangelie wordt daardoor een daad van discriminatie. Want God houdt van je zoals je bent, maar laat je niet zoals je bent. Daarvan zien we nu al de eerste tekenen."
Hierbij blijkt de spreker te  verwijzen naar rechtszaken tegen Britse voorgangers.
"Nu komt men er nog met een boete vanaf, maar als die ontwikkeling doorzet wordt de agressie tegen hen groter."

Wij kunnen opmerken dat het Grieks Romeins denken heden nog versterkt wordt. In de Kerkgemeenschappen met de benadrukking van een drievoudige godheid waarbij de god Zeus als achtergrondfiguur mag optreden voor de Nazreen Jeshua, die in die traditie de naam Jezus kreeg (Heil Zeus).

In het laatste rijk toegekomen zien wij verder overheersing door de Griekse geest en militair onoverwinnelijk zijn. In Europa zien we al dat de wetten uit het joods-christelijke denken worden vervangen door wetten waarbij de mens zelf bepaald wat goed of kwaad is. De mens denkt dat hij betere wetten kan opstellen dan de maker van het heelal. Zo wordt de weg bereid voor een politieke eindtijdmacht.

Maar ook Glashouwer weet dat dit rijk niet het laatste woord heeft.
Hij zegt:
"De Heere Jezus komt en het koninkrijk van God daalt neer. God kijkt al verder dan het laatste, antichristelijke wereldrijk. En dat is het rijk van vrede en gerechtigheid, dat vanuit Jeruzalem de hele wereld zal bedekken."

Christenen horen te beseffen dat Jezus werkelijk zal wederkomen en als regeerder zal komen te zetelen in de stad van God, Jeruzalem. Maar de mensheid hoort ook te weten dat zij niet mogen treuzelen vooraleer tot inzicht te komen. Er zal een ogenblik komen wanneer het te laat zal zijn om nog te veranderen van kamp.

Het is nu, wanneer de mensen de roep van God kunnen horen, dat zij moeten reageren op de prediking die alsmaar zal toe nemen tot dat deze over heel de wereld plaats vindt, en dan zal het einde komen.

+++

No comments:

Post a Comment