Friday, 23 June 2017

Een kijk op de Thora

Op het web kan u sinds enkele dagen een site vinden die naar de Joodse gemeenschap de reden wil voorleggen om uit te kijken naar de Messias in deze dagen.

Naar Niet-Joden, Christenen, anders gelovigen en niet-gelovigen wil de site Jeshua-ists de Wetsbepalingen van de Allerhoogste Schepper voor leggen. Hiertoe kijkt Immanuel Verbondskind naar de Thora of Tora / Torah die bestaat uit vijf delen of boeken, oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven.

Mits er in onze contreien ook Joodse afstammelingen wonen die niet meer zo Hebreeuws taalkundig zijn is het mooi dat er nu voor hen en voor geïnteresseerden een mogelijkheid wordt geboden om enkele Nederlandse vertalingen uit Joods perspectief onder ogen te krijgen.

Op de twee sites (Immanuel Verbondskind + Jeshua-ists) kan men de volgorde en namen van de boeken vinden volgens de traditionele Hebreeuwse overlevering.

Vlamingen en Nederlanders mogen dan wel gewoon zijn aan de Nederlandse Katholiek-Protestantse titels die op de Griekse en Latijnse vertaling gebaseerd zijn. Het is best om ook de betekenis van die oorspronkelijke betiteling van de Hebreeuwse Geschriften te kennen.
Bij de vertalingen op bovengenoemde sites worden aan de Bijbelboeken van het Oude Testament de naam gegeven die enigszins de inhoud van het desbetreffende boek weergeeft.
Deze namen zijn via het Latijn uiteindelijk in de Nederlandse Bijbel terechtgekomen.
(In sommige talen, zoals in het Duits, spreekt men van het ‘Eerste boek van Mozes’, ‘het Tweede boek van Mozes’, etc.)

Op de mooie site van Peter & Vanessa Steffens  uit Nederland, staat een degelijk overzicht (bij hun Tora indeling) dat ook hier onder geplaatst is, om u een goed beeld te geven van de naam en rede van die naam, zodat u verder de titels van die boekdelen zal kunnen plaatsen als zij ter berde komen op bovenstaande sites en op From Guestwriters.


HEBREEUWSBETEKENISGRIEKS (LXX)BETEKENIS
Be-reshietIn een beginGenesis kosmouWording der wereld
ShemotNamenExodos AigyptouUittocht uit Egypte
Wa-jikraEn Hij riepLeuitikon (Leviticus)genoemd naar de levieten
Be-midbarIn de woestijnArithmoi (Numeri)Getallen
DewariemWoordenDeuteronomionTweede wet / herhaling wet

HEBREEUWSLATIJNINHOUD VAN HET BOEK
BereshietGenesisZondeval en belofte, de aartsvaders en Jozef
ShemotExodusVervulling van de belofte, de verlossing
De bouw van Gods Woning, de Tabernakel
WajikraLeviticusHet priesterschap en de offers
Het dienen van God en mensen
BemidbarNumeriHet leven met God in de woestijn (beeld v.d. wereld)
DewariemDeuteronomiumUitwerking van de instructie

Sunday, 18 June 2017

Jeshua-ists and Messianics

In the world of Messianic we may find a problem that there are Messianic Jews and Messianic groups who have believers in a triune god instead of believing the God of the Jewish rebbe Jeshua, Jesus Christ, Who is the God of Israel and the God of Abraham.

Facing that problem several Jews who came to believe in Jeshua being the Messiah do not want to call themselves Messianic Jew do detest Messianics because they can be associated with trinitarian Christians. Therefore it could not be a bad idea to have an indication that they are following the real Jesus Christ, rebbe Jeshua, who worshipped only the One and Only One True God of Israel, Divine Creator of heaven and earth.

The new website Jeshua-ists wants to offer a place to show the world how one can believe in Jesus Christ the Messiah and belong to the Jewish or to the Goyim or Gentile community, but still worshipping the same God as Jeshua and forming one community under the name of Jesus and as such being united in the body of Christ.


*

Please do find the tow recent formed websites to present Jesus or Jeshua as the Way to God:

Immanuel Verbondskind
&
Jeshua-ists

Dasberg Vertaling naast Orthodox Joodse Bijbelvertaling en andere Joodse vertalingen bij Jeshua-isten

Het choemasj (letterlijk: vijf) van Dasberg kan aanzien worden als de standaard-editie van de Thora die in de synagoge, thuis of bij Joodse Bijbelstudie wordt gebruikt in de Joodse Nederlandstalige gemeenschap.

Voordeel van dat werk is dat de tekst verdeeld wordt in de parsjiot, zodat men steeds duidelijk kan zien waar de Thoralezing wordt onderbroken.

De Nederlandse en Hebreeuwse tekst staan van oudsher op tegenover elkaar liggende pagina’s, zodat tekstvergelijking gemakkelijk is. Deze Bijbelvertaling, uitgave van 1970, bevat de vijf boeken van Mozes (Choemash ofwel Thora), aangevuld met delen van de grote en kleine profeten, de Haftarot, die de wekelijkse Thora-lezing aanvult.

Dasberg vertaalde volgens de dynamisch-equivalente methode, welke een minder letterlijke vertaling dan tot dan toe gebruikelijk was heeft verwezenlijkt. Hij heeft, met andere woorden, meer vertaald naar de geest dan naar de letter. Het was zijn opzet om de Thora voor de moderne lezer beter toegankelijk te maken. Hij deed dit naar Amerikaans voorbeeld. Daar kwam in 1966 de eerste dynamisch-equivalente vertaling uit van het Nieuwe Testament. Nadien is in Nederland ook ook de De Groot Nieuws Bijbel van 1983 volgens dezelfde principes tot stand gekomen.

De vertaling van Dasberg werd in de jaren 70 met vreugde ontvangen. De na-oorlogse joodse gemeenschap had een kennelijke behoefte aan een moderne vertaling die goed aansluit bij het hedendaagse taalgebruik.

Zo noodzakelijk als de vertalingen van Mulder en 'Onderwijzer' waren in de 19e en het begin van de 20e eeuw, zo’n behoefte was er aan het eind van de 20e eeuw aan een nieuwe, bruikbare vertaling.

De vertaling van Dasberg heeft een vaste plaats in synagoge en gezin veroverd. Ze krijgt echter concurrentie van de De Nieuwe Bijbelvertaling (2004) die nu onlangs ook met haar versie voor Joden naar buiten kwam. Ook al voor de originele versie van de NBV - Tenach-uitgave (Oude Testament) van de NBV, (2007) - waren voor de vertaling van het Oude Testament ook Joodse supervisoren betrokken waren. In de 2017 kan men er ook de meer oorspronkelijke (vernederlandste Joodse) namen vinden

Op het web kan u voortaan ook teksten van die Joodse uitgaven vinden in artikelen waar hoofdzakelijk teruggegrepen wordt naar de (1) Orthodox Jewish Bible + Orthodox Joodse Bijbel Vertaling, (2) Israeli Authorised Version + de Israëlisch Geautoriseerde versie, (3) The Scriptures + De Geschriften en terzijde naar (4) Onderwijzer, op de sites van de Jeshua-isten (Jeshua-ists) en Immanuel Verbondskind.

Opvallend er bij is de verschillen voor de Vernederlandsing of de gebruikte namen: voor Mozes wordt bij Dasberg Mosjé gebruikt terwijl in de OJB en De Geschriften de voorkeur wordt gegeven aan Moshe, Eva wordt bij Dasberg zowel als bij de Jeshu-isten de mannin Chavah. Zo kan men voor Jakob, Jacob en Ya’akov vinden en Mitzrayim voor Egypte. Bij Dasberg wordt Abel dan weer Hewel, enz. Namen die wel voor wat gewenning zullen vragen bij hen die met vertalingen van Christendom zijn groot gebracht.

+

Voorgaande

Joodse Bijbelvertaling 

 

 +

++

Joodse bijbelvertaling

Wij moeten terug gaan tot in 1868 voor een laatste complete editie Nederlands-Hebreeuwse uitgave te vinden, alhoewel men het ook niet echt een de Joodse Bijbel vertaling kan noemen mits het eigenlijk gewoon gaat om de Statenvertaling die afgedrukt staat naast de Hebreeuwse brontekst.

In 1970 verscheen een tweetalige editie met de vertaling van Jitschak Dasberg, maar die bevat niet alle bijbelboeken.

In april dit jaar werd er weer eens een poging gedaan om een zogenaamd Joodse bijbelvertaling voor te leggen. Hierbij valt weer eens op dat men onvoldoende moeite heeft gedaan om vanuit de Hebreeuws-culturele gedachte een echt nieuw vertaling naar het hedendaags Nederlands te maken.
Wij kunnen opmerken dat de tekst van De Nieuwe Bijbelvertaling in zijn geheel overgenomen is met enkele wijzigingen. Zo volgen de indeling en de volgorde van de bijbelboeken de Joodse canon en zijn de namen gespeld naar hun Hebreeuwse uitspraak: Mosjee in plaats van Mozes en Jeroesjalajim in plaats van Jeruzalem. Het meest opvallende verschil is ongetwijfeld de weergave van de Godsnaam JHWH. Deze wordt niet weergegeven met 'de HEER' maar met 'de EEUWIGE'.

Voor de naam van de bijbel is de keuze gevallen op TaNaCH, wat de afkorting is van de woorden Tora (de vijf boeken van Mozes), Neviiem (de Profeten) en Chetoeviem (de Geschriften), de drie delen waaruit de Joodse Bijbel is opgebouwd.

Friday, 16 June 2017

Veranderingskracht

Elkeen van ons heeft zelf het grootste deel van zijn of haar leven in handen.  Het is wat wij doen met de gaven die wij van nature hebben meegekregen dat ons verder levensverloop mee zal bepalen.
''Een moderne alchemist verandert lood in de schoenen naar goud in zijn handen.'' 
 Gino DekeyzerTuesday, 13 June 2017

Isaac A Type of Christ


Darren Sutcliffe

Isaac As A Type Of Christ


1. Isaac promised for a long time; his birth being a miracle. So with Jesus, he was promised from the beginning of the world and he was of miraculous conception.
2. Isaac took patiently the mocking from Ishmael, not retaliating. Jesus was mocked and persecuted by his brethren, yet he opened not his mouth.
3. Isaac and his father were alone on the mount. Christ bore his grief in close communion with his Father in Gethsemane.
4. Isaac did not object, but was great in faith. Christ submitted himself to His Father saying, “Not my will, but thine be done.”
5. Isaac and Christ both carried their wood.
6. Isaac knew what was to befall him and so did Christ. Isaac, as it were, was raised from the dead and Christ rose from the tomb.
Isaac As A Type Of Christ

Jesus is not just the source of grace - he is grace


Martin Clementson en Elisabeth Deedman hebben een bericht geplaatst in ** Christadelphians **.
   
Martin Clementson
4 juni om 23:06
'Jesus is not just the source of grace - he is grace.'

"The word became flesh and dwelt among us, full of grace and truth . . . And from his fulness have we all received, grace upon grace." John 1: 14-16 RSV.

(From 'God's little book of Grace' by David Marshall)
+++

Monday, 12 June 2017

WWW on our position 50 years after Israel captured Jerusalem during the Six Day War.

English: Children in the shelter at Kibbutz Da...
English: Children in the shelter at Kibbutz Dan in the Six Day War עברית: ילדים במקלט בקיבוץ דן במלחמת ששת הימים, Original Image Name:ילדים במקלט, Location:דן (Photo credit: Wikipedia)
The 7th of June 1967 was when Israel captured Jerusalem during the Six Day War.
On June 28, 1967 the Knesset (the Israeli government) amended the law of 1950, which proclaimed Jerusalem as Israel's capital, to reflect the newly defined boundaries post the Six Day War. Therefore, for the first time since AD70 Israeli law extended to cover all parts of Jerusalem. This was the exact date therefore when the Jews had sovereign control over ALL of Jerusalem.

Israel was a nation on the verge of extinction 50 years ago today.
She existed in a constant state of siege, surrounded by Arab countries united in one cause: destroying the Jewish state. Her neighbours had more soldiers, more arms, more backing and more, it seemed, of everything. The US was a lukewarm friend; America refused to sell weapons to Israel after its involvement in the Suez Crisis in 1956. The Soviets, on the other hand, armed their Arab allies with billions of dollars of weapons. Many thought it a military miracle that Israel still existed. All that changed with the Six-Day War, which began 50 years ago tomorrow. On June 5, 1967, the Israeli air force launched a pre-emptive strike against Egypt’s airfields and a simultaneous ground invasion of its territory. The Arab states counterattacked, but were swiftly overwhelmed. By June 10, Israel had occupied the Sinai, East Jerusalem, the West Bank and the Golan Heights.

The 50th anniversary from a Hebrew calendar point of view though falls on Weds 14th June 2017. This week Andy Walton did a special public presentation in Bristol on the significance of these events back in 1967 and showed how they are part of the plan of God that is leading to the return of Jesus to this earth.

 If you would like to watch this presentation please Click Here to view.
Find the Weekly World Watch for the beginning of June 2017
In this weeks WWW

* Wounded May vows to stay as UK Prime Minister
* Saudi Arabia, Egypt, UAE  & Bahrain cut ties to Qatar
* Iran offers Qatar use of its ports as Gulf blockade bites
* Iran accuses US, Saudis of supporting Tehran attacks
* US sends B-52 bombers for exercises near Russia
* Fifty year anniversary of the Six-Day War 


+++

1967 Six Day War Fifty years later in view

Find Andy Walton focusing on the city of Jerusalem and the Jewish people their temple of Solomon and on the root place of Christianity. 

June 1967 6 day war is still in our mind. We were called from the class to watch television because it was thought at that time the third world war had started.

So we present first the docudrama by Gordon Robertson, son of the outspoken conservative televangelist Pat Robertson, who remembers being nine years old when his Southern Baptist pastor father sat the family down, Bibles at their side, to read and understand the ramifications of Israel’s recent victory in the 1967 Six Day War.
“He wanted to emphasize that not too many times in your life do you get to say, a prophecy just got fulfilled,”
 he said.
 “This isn’t just a prophecy from the Old Testament, this is a prophecy from the New Testament as well, that just happened.”

Robertson has been sharing these personal anecdotes with the press as he publicizes his latest Christian Broadcasting Network project, “In Our Hands,” a 108-minute docudrama created by CBN Documentaries to mark the 50th anniversary of the Six Day War.
Robertson, a Yale graduate and attorney who is now CEO of the Christian Broadcasting Network and a co-host on the long-running Christian talk show “The 700 Club” created by his father, was in Israel this week to screen the film after showing it in the US and then at the EU in Brussels.

The docudrama is interspersed with filmed scenes of Israeli actors playing the roles of paratroopers, IDF generals and political leaders in a panoply of scenes that are heavy on drama and virtual drumrolls. 
A filmed scene from 'In Our Hands,' the Christian Broadcasting Network docudrama about the Six-Day War (Courtesy CBN)
A filmed scene from ‘In Our Hands,’ a Christian Broadcasting Network docudrama about the Six Day War (Courtesy CBN)
However, it’s the recorded interviews with IDF veterans, somewhat reminiscent of “The Gatekeepers,” Dror Moreh’s award-winning 2012 film about Shin Bet directors, that offer the most impact, as the veterans, now older men, describe the events of that fateful week and relate what the experience felt like for them.


***

***
  
***