Friday, 23 February 2018

Een Boom van kennis wordt een Boom van moraal

Bij de schuldvraag van en voor de mens alsook bij de vraag omtrent al de gruwel en leed dat er over deze wereld komt gaan er veel voorbij aan de gebeurtenis waarbij de Boom van kennis van goed en kwaad een Boom van moraal werd.

Veel te veel Christenen vergeten de gebeurtenis waarbij de eerste vrouw zich liet verleiden en er toe over kwam om de eerste man of eerste Adam bij haar daad van ongehoorzaamheid tegenover God te beetrekken. Wij moeten terug gaan naar de oertijd, de tijd waarbij ons universum tot ontstaan kwam en de eerste menselijke wezens de aarde mochten bewonen en zelfs in beheer kregen. Want God had die eerste mensen de opdracht gegeven om voor de aarde te zorgen. Zij mochten ook alle planten en dieren namen geven. Dat mocht dan wel duiden op hun hogere positie dan die geschapen elementen maar mocht hen er niet toe brengen die geschapen elementen kwaad te berokkenen.

In het begin aller tijden had de mens geen besef  van goed en kwaad. eigenlijk liet de mens het leven verlopen zoals het voor hem kwam en hoe het paste. Er waren niet bepaald verplichtingen. In volle vrijheid mocht de mens zich vrij bewegen in de Tuin van Eden. Maar de Goddelijke Schepper had hen wel een beperking gegeven. Namelijk van twee bomen moesten zij afblijven.

Zoals met kleine kinderen nog steeds voor valt, lijkt het voor hen moeilijk om van dat gene af te blijven wat er bevolen wordt niet aan te komen.  De boom van kennis van goed en kwaad leek zeer aantrekkelijk te zijn voor de eerste vrouw, de mannin Eva.
In de gelijkenis van God geschapen begon voor de  mannin niet voldoende te zijn. Zij wou ook als God worden en diezelfde kennis als Hij bezitten. Zij dacht dat God haar die hun onthield en dat bij het eten van de vruchten van de Boom zij wel die kennis zouden kunnen verwerven.
Ook al God hen gewaarschuwd voor de gevolgen van het eten van de vruchten van de boom in het midden van de tuin, zelfs dat ze die niet mochten aan raken, want al deden ze dat dan zouden ze sterven. (Genesis 3:3)

De verleiding leek echter te groot te zijn en de vrouw viel voor haar innerlijke gedachten die haar zo veel voorspoed beloofden en haar hoop hadden gesteld om god gelijk te zijn. Maar daar ging zij niet enkel in de fout. Zij deed met haar daad een handeling die niet enkel van ongehoorzaamheid getuigde maar ook van rebellie tegen God  waarbij Zijn machtspositie ook in twijfel werd getrokken.

Het is door haar daad van ongehoorzaamheid dat zij over ging om toch van die verboden vrucht te eten en hiermede de vertrouwensrelatie met God verstoorde.  Door hun daad van gelijk te willen zijn met God werd de relatie tussen mens en God zodanig geschaad dat wij er nu nog de gevolgen moeten van dragen.

Hun verwachting om als als goden, goed en kwaad te onderkennen bracht vijandschap tussen hun als schepsels van God en hun Maker. Het is wel werkelijk zo dat zij kennis van goed en kwaad kregen, maar dat betekent ook dat zij van dan af ook het verschil konden voelen tussen goed en kwaad. Want kennis van die zaken brengt ook mee dat hun bewust zijn er van hun er in mee trekt en dat hun leven onherroepelijk daarmee verbonden raakt.

De kennis van goed en kwaad als het ware bracht nu dat innerlijk gevoelen van goed en kwaad of bracht hun inzicht in het mogelijk goede en het mogelijk slechte of kwade. Moraal werd nu onderdeel van hun levensvisie. Alzo was door het eten van de vruchten van de Boom der kennis van goed en kwaad die boom ook een Boom van moraal geworden.

Het omgaan met elkaar kwam hierdoor in verandering, omdat de mens nu zich anders kon gedragen dan God het wilde. Zij konden zich nu gemeen gaan opstellen of een ander kwaad doen. Oneerlijkheid kwam over de mens en meerderen konden niet meer integer zijn. Sinds deze daad van de eerste mens is de mens anders geworden dan God ze heeft geschapen.


God , die een God van belofte is en steeds de waarheid vertelt, moest zich nu aan Zijn Woorden houden; Zo kwam de dood als straf voor hun daad over de mens. de mens werd uit de Tuin van Eden gestoten en was nu verder af van God. Met de tijden zouden nog meer mensen zich nog verder van God plaatsen dan die eerste mens. zo verziekte onze wereld.

Onze relatie met God is als het ware voor goed verstoord. door het toegeven aan bepaalde kennis van kwaad en door het volbrengen van dingen die slecht zijn gaan wij in tegen de Wil van God en plegen daardoor "Zonde". Door het zondigen maken wij ons nog verder los van God en komen zo tegenover Hem te staan als "vijanden van God". 

De mens zal echter tot besef moeten komen dat zij zonder God niet kunnen leven en dat wij zonder Hem ook verloren zullen gaan, met nog steeds de dood tot gevolg.

+

Lees ook
  1. Keuze van levende zielen tot de dood
  2. Voorzieningen voor de keuzes van de mens
  3. Onwetendheid, wettigheid en zondigheid
  4. Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 2 Daad van ongehoorzaamheid eerste mens
  5. Bereshith 3:1-6 Het bedrog
  6. Fragiliteit en actie #1 Ongehoorzaamheid van Geschapene
  7. Het begin van Jezus #2 Aller Begin
  8. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
  9. Het begin van Jezus #13 Een te komen mens

No comments:

Post a Comment