Wednesday, 8 July 2020

Geen reden om de wereld te ontvluchten als vrijheden worden ingeperkt

Trefwoorden:

 wereld, samenleving, sociale omgeving, huidskleur, noodzaak, respect, samenwerken, organiseren, ontvluchten, vrijheid, vrijheden, bewegingsvrijheid, koninkrijksregering, Koninkrijk van God

Noodzaak voor vrijheden

Doorheen de tijden hebben mensen geprobeerd hun leven vorm te geven en hebben zij naar efficiënte manieren gezocht om zich zo goed mogelijk te organiseren.
De geschiedenis toont aan hoe de mens er eigenlijk na al die jaren er niet in geslaagd is om een voor iedereen aangename wereld op te richten.

Zulk een wereld waarin iedereen zich goed kan voelen behoeft een reeks van vrijheden met slecht een klein deel beperkingen waarvan de grootste regel is
"De vrijheid van iedereen is wanneer niemand de vrijheid van de andere beperkt of aan banden legt."
"Het niet-aurotitaire is de vrijheid van de ander respecteren."
Om tot een volwaardige rechtvaardige maatschappij te komen moet er door iedereen voor iedereen respect getoond worden. Met de gehele samenleving moet er gestreefd worden naar de 'Grote Vrijheden', namelijk:

Vrijheid van:
Bewegingsvrijheid kan slechts gegarandeerd worden wanneer er die vrijheden van uitdrukking van meningen is. Die vrijheid houdt in dat men iedereen zijn intelligentie en begaafdheid wil hoogschatten. Dit, terwijl men er niet op uit is om eenzijdigheid en kortzichtigheid te verkrijgen. De vrijheid die men moet beogen is diegene die iedereen onafhankelijk laat denken en handelen, waarbij men toe laat dat iedereen ongebonden kan en mag zijn.

Om al die vrijheden te verwezenlijken kan het nodig zijn dat men tot overeenkomsten moet komen en er wetten op gesteld moeten worden om die vrijheden te vrijwaren en daar in te grijpen waar er gevaar zou dreigen voor beknotting van zulke vrijheden.
Ook al mogen zulke wetten dan bindend zijn, hoeven zij niet obstructief te zijn.

Wij moeten er wel bewust van zijn dat tot nog toe geen enkele regering er in geslaagd is om tenvolle een rechtsregeling op te stellen die volkomen rechtvaardig is naar iedereen.

Hiervoor zijn wij genoodzaakt te wachten tot de wederkomst van Jezus Christus, die als koning zal komen te regeren in de meest volwaardige regering, goedgekeurd door God. Dat koningsstelsel of die koninkrijksregering is waar alle christenen zouden moeten naar uitkijken. Velen bidden er namelijk voor met het modelgebed "Het Onze Vader" waarin zij bidden "Uw Rijk kome!"

Samen kunnen wij vol hoop uitkijken naar dat Koninkrijk van Christus en van God dat ons een geweldige vrede zal brengen met een oneindig Vrederijk. Maar dat betekent niet dat wij nu dan maar werkloos moeten toezien hoe alles hier door bepaalde mensen om zeep kan geholpen worden. Met werken van geloof moeten wij naar anderen een voorbeeld geven hoe wij beter samenwerken om nu al aan een betere wereld te werken, waar iedereen die vrijheden zal kunnen mogen koesteren.

Zeker mogen wij geen poging ondernemen om onze verantwoordelijkheden en deze wereld te ontvluchten. Wij leven namelijk in deze wereld waar goddeloosheid regeert. Wij hoeven niet van deze wereld zijn, maar horen van Gods wereld te zijn, niet mensen of de wereld toe te behoren maar God toebehoren.

Onder Zijn hoede, Hem als Gids hebbende, kunnen wij ons laten leiden om op een juiste manier anderen te benaderen en te laten inzien hoe dringend onze huidige toestand is.

Als u gelooft dat Jezus de Messias is en gelooft dat God hem als koning heeft uitgekozen voor het Koninkrijk hier op aarde zowel als in de hemel (zoals er voor gebeden wordt in het Onze Vader) dan is het nu tijd om naar buiten te komen en te getuigen van uw geloof in dat Goede Nieuws van dat Koninkrijk van God.

No comments:

Post a comment