Tuesday, 31 March 2009

Fear knocked at the door

Dutch version / Nederlands >Vrees klopte aan de deur


"Fear knocked at the door.
Faith opened it, and lo,
there was no one there."
- Unknown

"Abraham staggered not at the promise of God through unbelief;
but was strong in faith, giving glory to God;
and being fully persuaded that, what he had promised,
he was able also to perform."
Romans 4:20-21

God, my father let my fear of an uncertain future part.
My belief and hope are directed to You.
Let my faith in you grow.
And open many doors for me,
were I will be safe walking on a path of trust and openness to Your Kingdom.

+++
2013 update:
Enhanced by Zemanta

Vrees klopte aan de deur

English version > Fear knocked at the door


"Vrees klopte aan de deur.
Geloof opende ze, en zie,
er was niemand daar. "
- Onbekend

"Abraham twijfelde niet aan de belofte van God door ongeloof;
maar was sterk in het geloof, waardoor hij glorie gaf aan God;
en was er ten volle van overtuigd dat, wat hij had beloofd,
hij ook kon uit voeren. "
Romeinen 4:20-21

God, mijn vader laat mijn angst voor een onzekere toekomst weg gaan.
Mijn geloof en hoop zijn op U gesteld.
Laat mijn vertrouwen in U verder groeien.
En laat vele maar juiste deuren open gaan voor mij,
waarop ik veilig verder zal kunnen wandelen op een pad van vertrouwen en opening naar Uw Koninkrijk.


Sealed in their foreheads

Unless those days were cut short, no flesh would be saved; but on account of the chosen ones those days will be cut short.—Matt. 24:22.

Looking forward to the great tribulation (Matt. 24:21) What does the apostle John means with  “‘Do not harm the earth or the sea or the trees, until after we have sealed the slaves of our God in their foreheads.’”—Rev. 7:1-3.

Paul Leonard of JWquestions-and_answers gives as reply: Some of the 144,000 are chosen but not yet sealed, or they have not all yet been chosen.

What is your opinion? Or your answer?

Monday, 30 March 2009

Jezus Christus is de perfecte beveiliging in stormen"Jezus Christus is niet een garantie van stormen.
Hij is de perfecte beveiliging in stormen. "
- Kathy Troccoli

"Toen riepen ze tot de Here in hun problemen,
en bracht hij hen uit hun nood.
Hij verstilde de storm tot een fluisteren;
de golven van de zee werden doodgezwegen. "
Psalm 107:28-29

"Als ze zeilden, viel hij in slaap. Een windvlaag kwam neer op het meer,
zodat de boot werd overspoeld, en zij kwamen in groot gevaar.
De discipelen gingen naar hem toe en wekten hem, zeggende:
"Meester, Meester, we gaan verdrinken!"
Hij stond op en berispte de wind en de woeste wateren;
de storm verdween, en alles was rustig. "
Lukas 8:23-24

God, Door weer en wind, letterlijke en figuurlijke stormen
kan ik tot U komen en er op rekenen dat U mijn redder bent.
U hebt Uw zoon gegeven om mij verder te begeleiden,
ook op hem reken ik.


Jesus Christ is the perfect security in storms


"Jesus Christ is not a security from storms.

He is the perfect security in storms."
- Kathy Troccoli

"Then they cried out to the LORD in their trouble,
and he brought them out of their distress.
He stilled the storm to a whisper;
the waves of the sea were hushed."
Psalm 107:28-29

"As they sailed, he fell asleep. A squall came down on the lake,
so that the boat was being swamped, and they were in great danger.
The disciples went and woke him, saying,
"Master, Master, we're going to drown!"
He got up and rebuked the wind and the raging waters;
the storm subsided, and all was calm."
Luke 8:23-24

God, Through weather and wind, literal and figurative storms
I can come to you and expect that you are my saviour.
You have given your son to me to guide me
I also count on him.


+++
2013 update
Storm Approaching Paradise - Coral Island, Phu...
Storm Approaching Paradise - Coral Island, Phuket, Thailand (Photo credit: Captain Kimo)

Enhanced by Zemanta

Weekly World Watch 22nd - 28th March 09

$Account.OrganizationName
22nd - 28th March 09
This weeks WWW is now available.
To view it please click on the following link. You can either open it and view now. Or you can save it and view it later. It may take a minute to download. CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW.
In this weeks WWW
U.S. officials say Israel struck in Sudan

Obama sharpens tone on Israel

Netanyahu 'will be peace partner'

Global warming sparks new ice-cold war

Gordon Brown in talks about lifting Catholic ban

Archbishop: 'God won't save mankind'

Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus


“Doch allen zwerven af, verdorven met elkaar! Geen mens handelt oprecht: geen enkele. Geen een.” (Ps 14:3 WV78)
 “Of met de woorden van de Schrift: Er is geen rechtvaardige, zelfs niet een, niemand die verstandig is, niemand die God zoekt. Allen zijn afgedwaald, allen verdorven; niemand is er die het goede doet, zelfs niet een.” (Ro 3:10-12 WV78)
“Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en woont de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, is Hij zo getrouw en genadig, dat Hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle kwaad. Maar als wij zeggen dat wij geen zonde bedreven hebben, maken wij Hem tot leugenaar; dan woont zijn woord niet in ons.” (1Jo 1:8-10 WV78)
“God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat Christus voor ons is gestorven, toen wij nog zondaars waren.” (Ro 5:8 WV78)
“In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijt gij genezen.” (1Pe 2:24 WV78)
“Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden, en toch erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet.” (Joh 1:10-11 WV78)
“Aan allen echter die Hem wel aanvaardden, aan hen die in zijn Naam geloven, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden; Zij zijn niet uit bloed noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren.” (Joh 1:12-13 WV78)
“Intussen weten wij, dat God in alles het heil bevordert van die Hem liefhebben, van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn.” (Ro 8:28 WV78)
 “Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer.” (Ro 6:23 WV78)


+++
Vindt ook
Neem afstand van het kwade
Deelnemers worden van Gods heiligheid
Streven naar heiligheid
Eerlijkheid begin van heiliging
Schoonheid van heiligheid
Weest heilig
Helden en heiligen


Zeker zijnde van Bevrijding
Koninkrijk Gods


Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
Leden in het lichaam van Christus

The wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ


“They have all gone astray, they are all alike corrupt; there is none that does good, no, not one.” (Ps 14:3 RSV)
“Just as it has been written: “There is none righteous, not one! None understand! None search for The God! All have turned away! They are all together useless! None are kind! Not so much as one!” (Ro 3:10-12 MHM)
“If we should ever state: “I have never sinned, ”we cause ourselves to err and the truth is not in us. Every time we confess our sins, He is faithful and righteous so that He might release us from our sins, cleansing us from unrighteousness. Every time we state: “I have never sinned, ”we make Him a liar and His word is not in us.” (1Jo 1:8-10 MHM)
“However, while we were still sinners The God demonstrated His own compassionate affection for us [in that] Christ died in our behalf.” (Ro 5:8 MHM)
“He bore our sins in his body upon the Tree, so that we might discontinue sin and live in righteousness. “By his wounds you were healed.”” (1Pe 2:24 MHM)
“He entered the world of humankind, and the Cosmos came into existence by his agency, but the world of humankind did not recognize him. He came to his own, but his own did not accept him.” (Joh 1:10-11 MHM)
“But, to everyone who did accept him he authorized to become children of God, because they believed in his name. These were born, not from blood–that is, from a fleshly desire, or a male desire–but from God.” (Joh 1:12-13 MHM)
“But, we are aware that the synergy of The God is for the good of those loving The God, to those who have been invited according to His purpose.” (Ro 8:28 MHM)
“For the payment for sin is death; but, the gracious gift of The God [is] everlasting life incorporate in Christ Jesus our Master.” (Ro 6:23 MHM)

Let not sin reign in your mortal body

SOMETHING TO CHEW ON

Many sincere Christians express dissatisfaction over the fact that they continually fall short of perfection. Many admit continual failure in the spiritual life, repeating sins again and again, giving way to habit patterns contrary to the life of Christ. When they read the command of Christ, Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect” (Matt. 5:48), they feel both condemned and discouraged.

  In almost all great revivals believers have sought in one way or another to attain to perfection of living. They have longed for it, prayed for it, and worked for it. But the testimony of all great Christians is that they have never attained to it; that  the more they strove and the closer they came to Christ, the deeper was their sense of inadequacy and inherent sinfulness. While their lives bore testimony to victory over sin, at the same time they felt a deeper sense of their own need and unworthiness. Ask Peter, James, and John. Ask the noblest souls that the Christian church has ever seen, the most zealous men that mankind has ever produced. With one accord they exclaim with the Apostle Paul: “I have not yet reached perfection, but I press on, hoping to take hold of that for which Christ once took hold of me. My friends, I do not reckon myself to have grasped hold of it yet. All I can say is this: forgetting what is behind me, and reaching out for that which lies ahead, I press towards the goal to win the prize which is God’s call to the life above, in Christ Jesus.” Phil. 3:12:14.

  All the true believers who have come to know the saving power of God testify that the only perfection, the only sinlessness, they have ever seen or known has been that of Jesus Christ, the only perfect and sinless man: and that Jesus is the whole of their salvation, the whole of their righteousness and perfection. To be a genuine Christian means faith in Christ, fellowship with Christ, faithfulness to Christ, and fruitfulness for Christ. Man has no perfection and no righteousness of and in himself; he must trust wholly and solely in Christ.

  One of the hindrances to living the Christian life successfully is failure to understand what the Bible teaches about the nature of sin and perfection. A grave misapprehension lies at the root of much of the false teaching on this subject. In applying the term “perfect” to believers, the Bible never means “sinless.” There are at least nine different Hebrew words and six Greek words translated “perfect.” Noah is said to have been perfect in his generations.” Gen. 6:9. Of Asa, the king of Judah, we read: “But the high places were not removed: nevertheless Asa’s heart was perfect with the Lord all his days.” 1 Kng. 15:14. “If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body.” Jam. 3:2. “We speak wisdom among them that are perfect.” 1 Cor. 2:6.

  The Bible writers do not say that these men were sinless. The meaning of “perfect” in these instances is that of spiritual maturity, ripeness in spiritual understanding, completeness in response to God. A “perfect” Christian is one whose heart and mind are permanently committed to Christ. Noah, Abraham, and Job were all declared to be “perfect” men. Yet the history of their lives shows that they were far from being sinless.

  If one’s view of sin is shallow enough, sinless perfection would not be an impossible achievement. It is a defective view of sin that leads to a wrong understanding of perfection. If sin simply means a deliberate, wilful doing of what is known to be wrong, then no Christian should commit this kind of sin. But if sin includes also a man’s state of mind and heart, man’s bias toward sin, (as an indwelling tendency), then perfection presents a totally different picture.

  Some Christians believe that it is possible in this life to reach a point in spiritual development where the sinful nature is completely eradicated and, therefore, no longer operative. The Bible does teach that the genuine Christian life is one of uniform and sustained victory over all known sin. The normal Christian experience should be one of victory and not constant defeat. Paul says: “Likewise reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Let not sin therefore reign in your mortal body, that you should obey it in the lusts thereof. Neither yield your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, ... and your members as instruments of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you: for you are not under the law, but under grace. What then? shall we sin, because we are not under the law, but under grace? God forbid” Rom. 6:11-15.

  There is one truth that every believer needs to learn who would fully enjoy complete salvation in Christ. It is the need to abide in Christ, to look continually to Christ, to depend wholly on Christ and his righteousness. God’s method of salvation is not eradication of a sinful nature, but the counteraction of it by Divine power through the Holy Spirit. Only by the continual counteracting presence of the Holy Spirit is it possible to be victorious over sin and the sinful nature within us.

  It is fatal to believe that if only we could become totally surrendered to Christ, the sinful nature would be eradicated. The law of sin and death continues to operate within us. It is something that remains in us as long as we live. Victory over all known sin does not mean sinlessness. It does mean the glorious opportunity in Christ to strive successfully against all sin and overcome it. But this is an experience that must be maintained day by day through fellowship with and surrender to Christ. The Christian life is a lifelong battle. So long as the believer abides in Christ, real holiness and victory are possible. What we have in the everyday life is the counteracting power of God against our sinful tendencies and our sinful natures.
  
 In this earthly life there is always a conflict between the flesh and the Spirit. Paul again says, “This I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfil the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that you cannot do the things that you would. But if you are led of the Spirit, you are not under the law.” Gal. 5:16-18.
  The greatest men in the Bible never claimed sinless perfection. They were all painfully aware of the fact that they were sinners throughout their lives. So long as a man is in a state of sin with a sinful nature still present in him, he will confess himself to be a sinner. The Christian always recognizes himself to be a sinner in need of Divine grace. The Apostle John says, “If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us” 1 John 1:8-10.

  We find here the most solemn warning against the doctrine of sinless perfection in this life. The indisputable meaning of this passage is that the man is a self-deceiver who claims for himself what the Apostle John dared not claim. The truth is not in him. The doctrine of sinless perfection leads to the conclusion that both Christ and the Holy Spirit are unnecessary once this state of eradication of the sinful nature is reached. Wherever the professed Christian claims to have the sinful nature eradicated in his life, there is a corresponding loss of true dependence upon Christ. There is a break in the only saving relationship that man needs for victory. This allows people to sin and call evil good. It discourages those who strive to be like Christ, but fall short of this false idea of perfection.

  Christ is our sole perfection, our sole righteousness. In ourselves we are never sinless. But so long as we look to Christ, sin and self cannot prevail.

  The pretension to sinless perfection at any time in this earthly life is the root of spiritual pride and self-righteousness. The Christian does not deny that the new life in Christ is capable of a new righteousness, of victory over sin. But he insists that it is not his righteousness, not his victory, but Christ’s.

  There will be no point in spiritual achievement in this life where one may rest with the certainty that he will sin no more, or that he does not stand before God as a sinner in need of Divine grace and power. The Christian knows that there still remains in him a fountain of evil, a depraved nature.

 Salvation by grace alone means that absolute perfection and sinlessness cannot be realized here and now. Righteousness by faith means that we look continually and exclusively to Christ, that we look away from ourselves and any hope in ourselves altogether in order to live by him alone. Genuine salvation directs us at once to Christ, to the only perfect life lived here on earth, and to his redemption through the Cross. Jesus Christ is absolutely central. Man’s victory over sin is exclusively the work of God in Christ, the continual control of the life by the Holy Spirit, that through daily union with Christ we participate in his holy life. The righteousness of Christ that saves us is not the beginning of a new self-righteousness but the end of it.

 John Aldersley

Sunday, 29 March 2009

Surrendering, saying you are sorry, that is the only way out of a hole"Laying down your arms, surrendering, saying you are sorry,
realizing that you have been on the wrong track and
getting ready to start life over again from the ground floor -
that is the only way out of a hole."
- C.S. Lewis

"Therefore if you are presenting your offering at the altar,
and there remember that your brother has something against you,
leave your offering there before the altar and go;
first be reconciled to your brother,
and then come and present your offering."
Matthew 5:23-24

Lord, make sure that I may lay down all the disputes next to me
and let me reconcile with all those who just might have something against me.
Let me be humble enough to apologize to others let me put all evil thoughts aside. Let me think good in advance regarding all persons, because I want to
be peaceable with all persons.

Je overgevend, sorry zeggend, dat is de enige uitweg uit de diepte"De wapens neerleggend, je overgevend, zegt u sorry,

je realiserend dat je op het verkeerde spoor zat en
zich klaar makend om het leven opnieuw te beginnen vanaf de begane grond --
dat is de enige uitweg uit de diepte. "
- C. S. Lewis

"Als u uw offer presenteert aan het altaar,
en er daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft,
Laat uw aanbod daar voor het altaar en ga;
je eerst verzoenen met uw broer,
en kom dan en presenteer uw aanbod. "
Matteüs 5:23-24

Heer zorg er voor dat ik alle geschillen naast mij neer kan leggen
en laat mij verzoenen met al diegenen die ook maar iets tegen mij zouden hebben.
Laat mij nederig genoeg zijn om mij te verontschuldigen en alle kwade gedachten opzij te zetten. Laat mij het goede voor hebben met alle mensen, want ik wil met iedereen in vrede leven.


Saturday, 28 March 2009

Verraden

Judas kwam meteen naar Jezus. "Gegroet, leraar!" riep hij en gaf hem de kus. Mattheüs 26:49

Wanneer iemand je pijn doet, kan het verwoestend worden . De pijn kan maken dat je nooit weer een ander mens wil vertrouwen . Jezus weet wat het is om bedrogen te worden - en toch biedt hij u zijn troost en het behoud van de liefde aan.

Vertaald uit NLT
Originele Engelse versie / English Betrayal
Voor meer informatie, bezoek NewLivingTranslation.com

Betrayal

Judas came straight to Jesus. "Greetings, Teacher!" he exclaimed and gave him the kiss. Matthew 26:49

When someone hurts you, it can be devastating. The pain can make you never want to trust another human again. Jesus knows what it's like to be betrayed--and yet he offers you his consolation and sustaining love.

NLT
For more information, visit NewLivingTranslation.com
Dutch translation / Nederlands > Verraden

Everyday beauty

Dutch version / Nederlands > Dagelijkse schoonheid


"We look too much to museums.
The sun coming up in the morning is enough."
- Romare Bearden (1911-1988)

"Very early in the morning, on the first day of the week,
they came to the tomb when the sun had risen.
And entering the tomb, they saw a young man
clothed in a long white robe sitting on the right side;
and they were alarmed.
But he said to them, "Do not be alarmed.
You seek Jesus of Nazareth, who was crucified.
He is risen! He is not here."
Mark 16:2,5-6

God, What a wonderful example you have given us.
Light is risen from the dead.
Give that each day by sunrise
we have to think what a creation you had in store for us.
I am grateful for all the beautiful things around me
and look forward to even better times in your Kingdom.
Disappoint me not and let me be part of your future plans.


Dagelijkse schoonheid

English version > Everyday beauty


"We kijken te veel naar musea.
De zon die opkomt in de ochtend is genoeg. "
- Romare Bearden (1911-1988)

"Heel vroeg in de ochtend, op de eerste dag van de week,
 kwamen zij tot het graf als de zon was gestegen.
En bij het binnengaan van het graf, zagen ze een jonge man
gekleed in een lange witte jurk zitten aan de rechterkant,
en ze waren verontrust.
Maar hij zei tegen hen: "Wees niet ongerust.
U zoekt Jezus van Nazareth, die werd gekruisigd.
Hij is verrezen! Hij is niet hier. "
Mark 16:2,5-6

Wat een prachtig voorbeeld hebt U ons gegeven God.
Het Licht is opgestaan uit de doden.
Geef dat wij elke dag bij het opgaan van de zon
er aan denken welk een schepping u voor ons in petto had.
Ik ben dankbaar voor al de mooie dingen rondom mij heen
en kijk hoopvol uit naar nog mooiere tijden in Uw Koninkrijk.
Ontgoochel mij niet en laat mij deelgenoot worden van Uw toekomst plannen.


Friday, 27 March 2009

Luikse Kathedraal

NIEUWE TENTOONSTELLINGSRUIMTE VAN LUIKSE KATHEDRAAL

Bron: Saint-Paul

BRUSSEL (KerkNet) – In aanwezigheid van prinses Claire werden donderdag de gerenoveerde schatkamer en de acht nieuwe thematische tentoonstellingszalen in het klooster aan de Sint-Pauluskathedraal te Luik ingehuldigd. De Sint-Pauluskathedraal is een prachtige, romaanse collegiale kerk, die vanaf 1252 werd herbouwd in vroeggotische stijl. Naast de prachtige glasramen in de kathedraal (dat van Jan van Keulen uit de zestiende eeuw wordt Belgisch mooiste genoemd), bezit Sint-Paulus een indrukwekkende collectie meubelstukken en een schat aan meesterwerken in de edelsmeed- en schilderkunst.
De collectie kwam in het verleden onvoldoende tot haar recht. In de volledig gerenoveerde ruimten blijkt ze adembenemend. U maakt er kennis met de kunst en geschiedenis van het Prinsbisdom Luik en ontdekt er fraaie kunstwerken zoals de buste van Sint-Lambertus (van vóór 1700), het Ivoor met de Drie Verrijzenissen (11de eeuw) en een reliekhouder van Karel de Stoute (1467). Er zijn ook tientallen kunstwerken te zien die nooit eerder werden tentoongesteld, zoals het schilderij van ‘Christus bij de mirakelen in de oude Sint-Lambertuskathedraal’ en de ‘Maria van Chèvremont’. Sint-Paulus beschikt daarnaast ook over een van de belangrijkste textielverzamelingen uit ons land. De site, waar ook ruimte is voor tijdelijke tentoonstellingen, wordt de komende maanden voort uitgebouwd tot een absolute must voor wie Luik aandoet.

Stadsprediker in de Nederlanden

Het Nederlandstalig gebied in het rijke westen heeft op het vaste land nog een stadsprediker.
De stadsprediker verkondigt geregeld met luide stem zijn geloofsboodschap in de Rechtestraat in het centrum van Eindhoven. Hij rijdt namelijk met zijn scootmobiel regelmatig door de stad om over God te vertellen.

Straatevangelist Arnol Kox uit Eindhoven. |foto GPD/Kees Martens

Arnol Kox gaat nog dagelijks naar de katholieke kerk. Hij luisterd naar de preek die hij probeert te vertalen naar het nu. Of hij hoort wat op tv, leest wat in de krant. Hij trekt veel jeugd, die hem soms uitjoelt of voor het lapje houdt. Dat vindt hij niet erg. "Ik ben ook jong geweest." Hij snort door het winkelcentrum op zijn met kruisen, beeldjes, tassen, touwtjes, poppetjes en posters volgehangen scootmobiel, rollende mantra's schreeuwend. Zijn doel: "De mensen het Licht laten zien, de liefde van Jezus laten voelen, de weg wijzen naar en van Hem." En dat kan volgens hem als straat prediker het beste op de hoek van de straat. "Ik weet dat ik mijn doel - alle mensen - niet zal bereiken, maar een handjevol is ook mooi.''
Maar het aardse gezag zit hem achterna. Ooit pakte een agent hem op wegens ordeverstoring. De rechter sprak hem toen vrij (,,Ik bén al vrij'', zei hij zelf). Vorig jaar kregen winkeliers, die denken dat zijn geschreeuw klanten op de vlucht jaagt, hem wel te pakken. Hij mag niet meer op vaste stekken staan. Dus rijdt hij galmend rondjes door het voetgangersgebied
.
De man handelde daarmee in strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Eindhoven. Zijn aanwezigheid veroorzaakt veel hinder bij winkeliers en winkelbezoekers.Het hof legt de Eindhovenaar een voorwaardelijke straf op omdat hij beloofde zich aan de afspraken met de politie te houden. Zo zal hij niet meer te lang op dezelfde plek prediken.

Lees meer > Straatevangelist Kox gaat onverstoorbaar door

Niet Calvinistisch maar hervormd

In het Reformatorisch Dagblad staat te lezen:
Calvijn zou het woord ”calvinisme” niet gebruiken en niet wensen. Daarom geen calvinistische kerk, ook liever geen lutherse kerk. Het ging hem om de hervorming van de hele kerk. Men moet dus zeggen: Calvijn was geen calvinist en zijn latere volgelingen hebben gezegd: „christen is mijn naam en hervormd is mijn bijnaam.”
...
Er zijn landen geweest waar Calvijn een grote invloed gehad heeft. Dat was allereerst Frankrijk, maar de hitte van de vervolgingen en de godsdienstoorlogen hebben daar de hervorming in bloed gesmoord. Verder zijn onder meer te noemen Hongarije, Schotland, grote delen van Duitsland en de Nederlanden.
...
Calvijn was als een humanistisch geschoolde cultuurdrager een van de grootste figuren van zijn tijd. Geboren te Noyon in Picardië, en van moeders zijde afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden, kon hij zichzelf ook een Nederlander noemen. Toen hij zich grondig verdiepte in de klassieke bronnen maar vooral in de Bijbel zelf, en daardoor de oorzaken van de vele misstanden in zijn tijd ontdekte, ging hij zich krachtig inzetten voor de hervorming van de gehele kerk.
...

Calvijn wist als humanist dat door de renaissance de vrijheidsdrang leidt tot individualisme, terwijl hij als reformator een diep besef had van de katholiciteit van de kerk, waardoor hij een veel betere structuur kon bieden voor de oplossing van de grote problemen van enkeling en gemeenschap. Dat betekende politiek gezien een gematigde theocratie: scheiding tussen het wereldlijk zwaard en het geestelijk zwaard (dat is het Woord van God naar het woord van Paulus) en die twee zeker niet in één hand; dus geen regenten in de kerk en geen kerkvorsten in de staat. Geen ambt heerst over het andere ambt: langs democratische weg worden de kerkenraden en synoden gekozen.

In de renaissance werd de individualiteit dominant. Calvijn gaf een sociaal tegenwicht om dit individualisme te temperen. Velen kwamen naar Genève om daar korter of langer te studeren. Zij brachten hun nieuw verworven kennis mee terug naar huis en dat heeft een stempel gezet op de vrijheidsstrijd van de Spaanse tirannie. Allereerst in de zuidelijke Nederlanden, maar allengs meer en blijvend in het noorden.

...

De zogenaamde calvinistische suprematie ging samen met de opbloei van wetenschap en kunst, en dat in een uitermate rijke differentiatie en evenzeer een snelle economische ontwikkeling.


Lees meer in >Nederland geen calvinistisch land

Preferring to be a Christian

What more can I wish than that, while my brief term on earth shall last, I should be the servant of Him who became the Servant of servants for me?
I can say, concerning Christ's religion, if I had to die like a dog, and had no hope whatever of immortality, if I wanted to lead a happy life, let me serve my God with all my heart; let me be follower of Jesus, and walk in His footsteps. If there were no hereafter, I would still prefer to be a Christian, and the humblest Christian minister, to being a king or an emperor, for I am persuaded there are more delights in Christ, yea, more joy in one glimpse of His face than is to be found in all the praises of this harlot-world, and in all the delights which it can yield to us in its sunniest and brightest days. And I am persuaded that what He has been till now, He will be to the end, and where He had begun a good work, He will carry it on.


In the religion of Jesus Christ, there are clusters even on earth too heavy for one man to carry; there are fruits that have been found so rich that even angel lips have never been sweetened with more luscious wine; there are joys to be had here so fair that even cates ambrosial and the nectared wine of Paradise can scarcely excel the sweets of satisfaction that are to be found in the earthly banquets of the Lord. I have seen hundreds and thousands who have given their hearts to Jesus, but I never did see one who said he was disappointed with Him, I never met with one who said Jesus Christ was less than He was declared to be. 

When first my eyes beheld Him, when the burden slipped from off my heavy-laden shoulders, and I was free from condemnation, I thought that all the preachers I had ever heard had not half preached, they had not told half the beauty of my Lord and Master. So good! so generous! so gracious! so willing to forgive! It seemed to me as if they had almost slandered Him; they painted His likeness, doubtless, as well as they could, but it was a mere smudge compared with the matchless beauties of His face. All who have ever seen Him will say the same. I go back to my home, many a time, mourning that I cannot preach my Master even as I myself know Him, and what I know of Him is very little compared with the matchlessness of His grace. Would that I knew more of Him, and that I could tell it out better!

Charles Spurgeon

 
+++
2013 update:

Enhanced by Zemanta

There is no need to execute a sentence twice for sin

I have always considered, with Luther and Calvin, that the sum and substance of the gospel lies in that word Substitution--Christ standing in the stead of man. If I understand the gospel, it is this: I deserve to be lost for ever; the only reason why I should not be damned is, that Christ was punished in my stead, and there is no need to execute a sentence twice for sin.

Charles Spurgeon

Betuiging van Calvijn

"Allereerst dank ik mijn God, dat Hij met mij, Zijn arm schepsel, medelijden heeft gehad en mij getrokken heeft uit de afgrond van de afgodendienst, waarin ik verzonken lag, om mij te leiden tot de klaarheid van het Evangelie, en mij deelgenoot te maken van de leer der zaligheid, die ik maar al te onwaardig was. Ook is Hij in de betoning van Zijn barmhartigheid voortgegaan en heeft mij met al mijn gebreken en zwakheden gedragen, die van dien aard waren, dat ik het zekerlijk verdiend had honderdduizend maal van voor Zijn Aangezicht verstoten te worden."

"Zo betuig ik te willen leven en sterven in het geloof, dat Hij mij geschonken heeft en geen andere hoop of toevlucht te hebben dan Zijn genadige aanneming tot kind, waarop mijn zaligheid is gefundeerd. Ik omhels de genade, die Hij mij in onze Heere Jezus Christus bewezen heeft en steun op de verdienste van Zijn lijden en dood, opdat daardoor al mijn zonden begraven zullen zijn."

- Calvijn

Niet elk religieus geweld is religieus


Bij geweld tussen verschillende religieuze bewegingen, zoals de geweldsuitspattingen tussen moslims en hindoes in 2002 in Gujarat, India, speelt religie niet altijd de belangrijkste rol. Bij dit soort gewelddadigheden wordt de invloed van de politiek vaak vergeten.

Dat blijkt uit een onderzoek van Ward Berenschot die langdurig onderzoek deed naar de oorzaken van de gewelddadigheden van 2002 tussen moslims en hindoes in de Indiase deelstaat. Hierbij vielen duizenden doden en ruim 2500 gewonden.

De geweldsexplosie vond plaats nadat 58 hindoepelgrims om waren gekomen in een brandend treinstel. De beschuldigende vinger wees naar de moslimgemeenschap en om deze reden benoemden veel media het als 'religieus geweld'.

Berenschot toont echter aan dat politieke redenen een veel belangrijkere oorzaak voor het geweld waren. Door het anti-islamitische geweld verstevigde bijvoorbeeld de positie van de hindoepartij BJP. Veel hindoes pleegden ook geweld om lokale politici te plezieren in de hoop zo verschillende voorzieningen van hen te krijgen.

Met dit onderzoek promoveerde Berenschot cum laude aan de Universiteit van Amsterdam.

Bron: IKON-E.J. Tillema

Strijd leveren

English version > Running the battle


“Als u ten strijde trekt tegen de vijand en u stuit op een overmacht, met paarden en strijdwagens, wees dan niet bang, want de HEER, uw God, die u uit Egypte heeft weggeleid, staat u bij.” (De 20:1 Nbv)
“Dan zal iedereen hier beseffen dat de HEER geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen, want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en hij zal jullie aan ons uitleveren.’” (1Sa 17:47 Nbv)
“Jullie hoeven in deze strijd geen slag te leveren. Wacht rustig af, dan zullen jullie zien hoe de HEER, die jullie, Juda en Jeruzalem, bijstaat, voor jullie de overwinning behaalt. Jullie hoeven nergens bang voor te zijn. Ga hun morgen tegemoet, de HEER staat jullie bij.’” (2Kr 20:17 Nbv)
“Trek zelf ten strijde en vecht zo hard u kunt, anders zal God u het onderspit laten delven. God bezit immers de macht om u te helpen, maar ook om u ten val te brengen.’” (2Kr 25:8 Nbv)
“(55:19) Hij zal mij verlossen en in veiligheid brengen, mijn vijanden zal hij afweren, al zijn ze met velen tegen mij.” (Ps 55:18 Nbv)
“(140:8) HEER, mijn God, machtige redder, u beschermt mij op de dag van de strijd.” (Ps 140:7 Nbv)
“Het paard wordt gereedgemaakt voor de strijd, de overwinning hangt af van de HEER.” (Spr 21:31 Nbv)
“Ik heb onder de zon opnieuw gezien dat niet altijd een snelle hardloper de wedloop wint, een sterke held de oorlog, dat hij die wijs is niet altijd zijn brood heeft, en hij die inzicht heeft de rijkdom, hij die bekwaam is het respect. Zij allen zijn afhankelijk van tijd en toeval.” (Pre 9:11 Nbv)
“(2:20) Op die dag sluit ik voor mijn kinderen een verbond met de dieren van het veld en met alles wat vliegt en kruipt. Ik maak een einde aan het geweld van boog en zwaard in hun land, zodat ze in rust en vrede kunnen leven.” (Hos 2:18 Nbv)
“‘Ik kom onverwacht als een dief!’ Gelukkig is wie wakker blijft en zijn kleren aanhoudt: hij hoeft niet naakt rond te lopen en zich voor iedereen te schamen.” (Opb 16:15 Nbv)
“Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee.” (Opb 20:8 Nbv)


Running the battle

Dutch version / Nederlands > Strijd leveren


“"When you go forth to war against your enemies, and see horses and chariots and an army larger than your own, you shall not be afraid of them; for the LORD your God is with you, who brought you up out of the land of Egypt.” (De 20:1 RSV)
“and that all this assembly may know that the LORD saves not with sword and spear; for the battle is the LORD’s and he will give you into our hand."” (1Sa 17:47 RSV)
“You will not need to fight in this battle; take your position, stand still, and see the victory of the LORD on your behalf, O Judah and Jerusalem. Fear not, and be not dismayed; tomorrow go out against them, and the LORD will be with you.’"” (2Ch 20:17 RSV)
“But if you suppose that in this way you will be strong for war, God will cast you down before the enemy; for God has power to help or to cast down."” (2Ch 25:8 RSV)
“He will deliver my soul in safety from the battle that I wage, for many are arrayed against me.” (Ps 55:18 RSV)
“O LORD, my Lord, my strong deliverer, thou hast covered my head in the day of battle.” (Ps 140:7 RSV)
“The horse is made ready for the day of battle, but the victory belongs to the LORD.” (Pr 21:31 RSV)
“Again I saw that under the sun the race is not to the swift, nor the battle to the strong, nor bread to the wise, nor riches to the intelligent, nor favor to the men of skill; but time and chance happen to them all.” (Ec 9:11 RSV)
“And I will make for you a covenant on that day with the beasts of the field, the birds of the air, and the creeping things of the ground; and I will abolish the bow, the sword, and war from the land; and I will make you lie down in safety.” (Ho 2:18 RSV)
“("Lo, I am coming like a thief! Blessed is he who is awake, keeping his garments that he may not go naked and be seen exposed!")” (Re 16:15 RSV)
“and will come out to deceive the nations which are at the four corners of the earth, that is, Gog and Magog, to gather them for battle; their number is like the sand of the sea.” (Re 20:8 RSV)


+++Enhanced by Zemanta

Now if you are going to win any battle you have to make the mind run the body


"Now if you are going to win any battle you have to do one thing.
You have to make the mind run the body.
Never let the body tell the mind what to do. The body will always give up.
It is always tired morning, noon, and night.
But the body is never tired if the mind is not tired.
When you were younger the mind could make you dance all night,
and the body was never tired ...
You've always got to make the mind take over and keep going."
- George S. Patton, U.S. Army General and 1912 Olympian

“and that all this assembly may know that Jehovah saveth
not with sword and spear: for the battle is Jehovah’s, and he will give you into our hand.”
1 Samuel 17:47

"Let the morning bring me word of your unfailing love,
for I have put my trust in you.
Show me the way I should go, for to you I lift up my soul."
Psalm 143:8
Let my spirit be stronger then my body,
and let it guide me.


Nu, als je eender gevecht gaat winnen dan moet je de geest het lichaam laten lopen


"Nu, als je eender gevechtgaat winnen  dan moet je één ding doen,
Je moet de geest het lichaam laten lopen.
Laat nooit het lichaam de geest vertellen wat te doen. Het lichaam zal altijd opgeven.
Het is altijd moe ‘s ochtends, middags en ‘s avonds.
Maar het lichaam is nooit moe als de geest niet moe is.
Toen je jonger was kon de geest je de hele nacht laten dansen,
en het lichaam werd nooit moe ...
Je hebt altijd te maken dat de geest het overneemt en blijft doorgaan. "
- George S. Patton, US Army General en 1912 Olympian

"En dat heel deze vergadering weet dat Jehova red
niet met zwaard en speer: voor de strijd behoort Jehova, en hij zal u in onze hand geven."
1 Samuël 17:47

"Laat de ochtend mij Uw woord van aflatende liefde brengen,
Ik heb mijn vertrouwen in U.
Toon me de manier waarop ik moet gaan, voor u til Ik mijn ziel. "
Psalm 143:8
Laat mijn geest sterker zijn dan mijn lichaam
en mij leiden.