Wednesday, 17 February 2010

Moeten wij ons aan de zondagsplicht houden

In onze contrijen werd er vroeger zeer sterk gehouden aan allerlei diensten op speciale dagen. Niemand kon onderuit de zondagsplicht. Het was de laatste dag van de week, waarbij iedereen af zag van werk en zich tot meerdere keren op die dag naar de kerk begaf. Er was de ochtendmis, het lof en soms ook een avondmis.

Vandaag kan men echter de vraag stellen of er wel een verschil is tussen de dagen van de week. Voor de meeste mensen lijken de dagen allemaal het zelfde. Welke dag het moge zijn moeten zij die activiteiten kunnen verrichten die zij graag willen doen. Vandaag ligt de ontspanning wel voorop, maar men merkt ook meer dat er meer mensen op al de dagen van de week moeten werken.

De mensen willen alle dagen van de week kunnen winkelen en uit gaan. De mensen in die industrie moeten dan ook bereid zijn om op alle dagen klaar te staan om te werken. De roep om de shoppingcentra alle dagen van de week open te hebben is sterk. In meerdere landen kan men trouwens reeds 24 uur op 24 uur boodschappen doen. Hier vindt men ook wel in steden en enkele dorpen nachtwinkeltjes, maar deze hebben hier beperkte openingsuren. Toch willen de mensen graag op elk moment van de dag of van de week hun plezier hebben. De godsdienst of eredienst komt voor de meeste mensen zelfs niet meer ter sprake. Wie zou er nog naar een mis gaan?

De dingen om te socialiseren en uit te gaan zijn nu de evenementen geworden. Sport en cultuur evenementen kunnen nu op eenders welke dag van de week plaats vinden.

Diegenen die nog het meest op een heilige dag in de week staan zijn de Moslims die niet graag hun vrijdaggebed over slaan. Bij de katholieken kan men zondags niet veel mensen in de kerk vinden. Bij de protestanten krijgen de Pinkstergemeenten zondags wel actievere mensen op de been.

Wij kunnen ons afvragen of God gecommandeerd heeft dat er in de week een specifieke dag moest zijn waarbij de mensen zouden afzien van te werken en van elke vorm van zelfbevrediging? Wenst God dat er elke week een speciale dag is om Hem te loven en te eren? Heeft Hij een wekelijkse Eredienst voor Hem verplicht? en moet die eredienst dan vrijdags, zaterdags of zondags, de eerste dag of de laatste dag van de week plaats grijpen?
Hebben de Joodse sabbath dag wetten nog enige betekenis voor de hedendaagse gemeenschap? Zouden de volgers van Christus zich aan die sabbath wetten moeten houden?

Losstaand van enige godsdienstige overtuigen nemen meerdere mensen wel aan dat men niet alle dagen voluit kan werken en dat er best een patroon kan zijn van zes of zelfs vijf dagen werk en daaropvolgend een periode van korte rust voor een dag of twee. Alsook kijkt bijna iedereen er naar uit dat na een langere periode van werk ook een langere periode van vrije tijd komt. Niemand zou nog graag zijn of haar vakantie in het water zien vallen.

De meeste mensen zullen spoedig reklameren indien zij week in week uit zonder enige break zouden moeten werken. Ze zouden het niet slikken als hun werkgever hen geen regelmatige rustperiode zou geven.Het is niet zozeer het patroon van werk en rust dat de moeilijkheid creeert. De focus gaat uit naar wat de mensen zouden moeten doen op die dag van rust en welke dag daarvoor het best kan genomen worden.

Zei God dat de mensen zouden gestraft worden als zij niet zouden rusten op de zevende dag?
Was er een patroon van werk en rust dat werd opgelegd voor de natie Israël? Zes dagen werk en dan een dag van rust? In Genesis kunnen wij wel zulk een voorbeeld vinden. Werd God zijn activiteit, beschreven onder zes dagen Schepping en op de zevende dag een dag van rust, vorm en voorbeeld voor ons om op te volgen? Ook kan men de vraag stellen of wij als mensen die op de sabbath rusten wij ons niet wouden identificeren met God? Kijken wij er ook niet naar uit om een dag te hebben als God waarop wij kunnen zeggen dat hetgeen wij gedaan hebben 'Goed gedaan is'(Genesis 1:31)?

Voorzag God de sabbath om voordelen over te brengen naar de mens die gebukt ging onder vele lasten en moeten wij de Sabbath onderhouden?

Vindt een enquète op: This is yourbible alsook verdere artikels op Belgian Christadelphians of Belgische Broeders in Christus.

Lees hier over ondermeer: Zaterdag of zondag
& Zondagsrust of Sabbatviering

Do you need to keep the Sabbath?


POSSIBLE ANSWERS:

- The Sabbath, NOT Sunday, is divinely ordained and must be kept.
- In Christ, every day is a Sabbath day, not just one day.
- Sunday is now the Sabbath for Christians.
- Keeping the Sabbath or not is irrelevant to a Christian.
- Don't know

Go to Do you need to keep the Sabbath? to give your reply.

2 comments:

 1. James schreef ons:


  Lukas 23:54,56 schrijft dat “zij rusten op de Sabbat”. [Jezus was nog in leven. De Sabbat was nog in voege voor Israël.]

  Handelingen 13; 27, “de mensen van Jeruzalem en hun leiders, erkenden Jezus niet, doch door hem te veroordelen volbrachten zij de woorden van de profeten en worden elke Sabbat gelezen.” [Dit spreekt van de Joden die Jezus verwierpen. De Joden lezen nog deze Schriften in hun synagogen op de Sabbat.]

  Handelingen 13; 42, “Aangezien Paulus en Barnabas de synagoge verlieten nodigden de mensen hen uit om verder over deze dingen op de volgende Sabbat te spreken.” [Natuurlijk zouden Paulus en Barnabas, in het prediken aan de Joden, in de synagogen van de Joden op de Sabbat. spreken]

  Matheüs 24; 20 “Bid dat uw vlucht niet in de winter of op de Sabbat zal plaatsvinden.” [De verklaring voor bovengenoemde schriftuur schijnt zeer elementair. Dit éne, echter, lijkt moeilijker. Merk, echter, dat het niets over het waarnemen van de Sabbat door aanhangers van Christus zegt.

  Hier is een gedachte van mij alvorens ik om het even wat opzoek: In Mat. 24:16 spreekt Jezus over die in Judea (Joods land). Zoals de Joden het begrepen, moesten zij slechts zeer korte afstanden reizen al dan niet op de Sabbat. Zo, als de aanhangers van Jezus moesten proberen te vluchten, zouden de Joden het niet toestaan (misschien zelfs hen doden voor „het breken van“ de Sabbat -. Exodus 31:15). Herinner dat de mensen, met inbegrip van Jezus zelf, niet moesten weten wanneer die dag zou voorkomen (Mattheüs 24:36). Zelfs de Apostelen geloofden verkeerd dat het ooit spoedig in hun levens zou voorkomen.
  Hier is een voetnoot die ik enkel in NIVSB voor Mattheüs 24:20heb gevonden: „of op de Sabbat. Mattheüs plaats dit er bij alleen omdat hij aan Joden schreef, welke verboden waren om meer dan over de helft van een mijl op de Sabbat te reizen. „

  „Jezus onderwijst hen om te bidden dat het niet op de Sabbat zou kunnen zijn, omdat als zij niet verder zouden moeten gaan dan een de Sabbat-dag reis, zij niet voorbij het bereik van gevaar zouden geraken; en als zij toch verder zouden gaan zij aan de last worden blootgesteld van het overtreden van de wet. Het zou moeten worden toegevoegd, dat het bijna onuitvoerbaar was om in Judea op die dag te reizen, aangezien de poorten van de steden gewoonlijk gesloten waren, Ne 13:19 - 22. „- De Nota's van het Nieuwe Testament Barnes.
  „Eveneens niet op de Sabbat-Dag. Dat u de verontwaardiging van de Joden niet kunt oproepen door op die dag te reizen, en zo aan die dood zou lijden uit de stad die u probeerde te ontsnappen. Bovendien bleven de Joden niet alleen binnen, op de Sabbat-Dagen maar hielden de poorten van alle dorpen en steden in elke plaats gesloten en versperd; zodat indien hun vlucht op een Sabbat zou moeten zijn, zij in geen plaats toelating konden verwachten tot veiligheid in het land. „- De Commentaar van Clarke.
  'Noch op de Sabbatdag’: het 'woord „dag“ is niet in de Griekse tekst; en sommigen zijn van mening geweest, dat het „sabbatical jaar“, of het zevende jaar, wordt bedoeld, wanneer geen vruchten in de velden zouden gevonden worden, en een grote schaarste van voorzieningen onder mensen zou worden gevonden; waar men een onvoldoende hoeveelheid zou hebben, en veel minder om aan vreemdelingen te geven zou te sparen die van hun inheemse plaatsen vluchten; maar [als wij veronderstellen] eerder lezen de Sabbatdag, of de „dag van de Sabbat“, als de Persische versie het laat lezen, wordt ontworpen; en Beza zegt, lezen vier van zijn exemplaren het in de genitief vorm: en zo vier van Stephen’s. En de reden waarom onze Heer hen tot het bidden aanzette, dat hun vlucht niet op de Sabbatdag zou kunnen zijn, was, omdat hij niet alleen wist dat de Joden, die niet in hem geloofden, het niet voor over zouden hebben om op een Sabbatdag meer dan twee duizend cubits te reizen; welke, volgens hun tradities een Sabbatdag reis was - John Gill's Expositie van de Bijbel.

  ReplyDelete
 2. In de ‘De Wachttoren van 1 Februari 2010’ herinnert men er aan dat het Nederlandse woord 'sabbat' van een Hebreeuws woord komt dat "rusten, ophouden, afzien van" betekent.

  Hoewel het Genesisverslag zegt dat Jehovah God op de zevende dag rustte van zijn scheppingswerken, kreeg Gods volk pas in de tijd van Mozes het gebod een 24-urige rustdag of sabbat in acht te nemen (Genesis 2:2). Nadat de Israëlieten in 1513 v.G.T. uit Egypte waren getrokken, voorzag Jehovah hen in de wildernis door een wonder van manna. Met betrekking tot het verzamelen van dit manna kregen ze de opdracht: "Zes dagen zult gij het bijeenrapen, maar op de zevende dag is het sabbat. Daarop zal het zich niet vormen" (Exodus 16:26). Vervolgens lezen we dat 'het volk toen op de zevende dag de sabbat hield' van zonsondergang op vrijdagavond tot zonsondergang op zaterdagavond (Exodus 16:30).

  Niet zo lang nadat die instructies waren gegeven, vaardigde Jehovah een wet op de sabbatviering uit, die opgenomen werd in de tien geboden die Mozes kreeg (Exodus 19:1). Het vierde gebod luidde gedeeltelijk: "Ter gedenking van de sabbatdag, om die heilig te houden] dient gij zes dagen dienst te verrichten en moet gij daarop al uw werk doen. Maar de zevende dag is een sabbat voor Jehovah, uw God" (Exodus 20:8-10). Zo werd de sabbatviering voor de Israëlieten een vast onderdeel van hun leven (Deuteronomium 5:12).

  Men erkent dat Jezus inderdaad de sabbat ook hield. We lezen over hem: "Toen de volledige tijdgrens was gekomen, zond God zijn Zoon uit, die uit een vrouw werd geboren en die onder de wet kwam te staan" (Galaten 4:4). Jezus werd als Israëliet geboren en stond als zodanig onder de Wet, waarvan de sabbatswet deel uitmaakte. Pas na Jezus’ dood werd het Wetsverbond afgeschaft (Kolossenzen 2:13 14).
  "Denkt niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten ten iet te doen. Ik ben niet gekomen om teniet te doen, maar om te vervullen" heeft Jezus gezegd (Mattheüs 5:17). Jezus heeft de Wet niet geschonden of verscheurd, maar ze vervuld door er zich volmaakt aan te houden. Doordat hij het 'Wetscontract' eenmaal volledig heeft nagekomen, is het niet meer bindend voor Gods volk. Nu Christus de Wet heeft vervuld, zijn wij niet meer verplicht de wekelijkse sabbat te houden.

  De apostel Paulus antwoordt onder inspiratie: "Laat niemand u daarom oordelen inzake eten en drinken of met betrekking tot een feestdag of een viering van de nieuwe maan of van een sabbat, want die dingen zijn een schaduw van de toekomende dingen, maar de werkelijkheid behoort de Christus toe" (Kolossenzen 2:16,17). Die geïnspireerde woorden duiden op een hele verandering in Gods vereisten voor zijn aanbidders. Omdat christenen onder een nieuwe wet staan, "de wet van de Christus" (Galaten 6:2).

  Aan het vroegere Wetsverbond, dat door bemiddeling van Mozes aan Israël was gegeven, kwam een einde toen het door Jezus' dood werd vervuld (Romeinen 10:4; Efeziërs 2:15). Na gezegd te hebben dat "wij ontslagen [zijn] van de Wet", noemde Paulus vervolgens een van de tien geboden (Romeinen 7:6, 7). De tien geboden, de sabbatswet inbegrepen, maken dus deel uit van de Wet waaraan een einde kwam. Door dat er ook een einde kwam aan het gebod inzake de sabbatviering hoeven wij niet op een zaterdag of op een zondag die bepaalde rustdag met eredienst uit te voeren.

  ReplyDelete