Thursday, 11 March 2010

Israël, het Joodse volk en Christenen

Een Bijbelse visie op Israël… so what?


Veel Christenen vergeten wel eens de band van het Christendom met het Jodendom. De Nazareen Jezus Christus, Yehsgua, de beloofde Messias, was niet enkel de Gezlfde van de Allerhoogste, hij was ook een praktiserend Jood.

En het Joodse volk was het geliefde volk van God. Doorheen de Bijbel, de gehele Schrift (Oude en Nieuwe Testament) lees je over dat volk en hoe God er mee om ging.
Gods liefde voor Israël zie je door de hele Bijbel heen terugkomen. Uit alle volken heeft God Zijn keus op dit volk laten vallen. Niet omdat de Israëlieten zo gehoorzaam waren of omdat ze zo groot en sterk waren (verg. Deut. 7:6), maar gewoon omdat God hen liefhad en liefheeft. god heeft steeds zijn profeten, of woordvoerders van God, naar dit uitverkoren volk gestuurd. Hij heeft hen steeds begeleid en met raad en daad bijgestaan.

Ook Jezus was enorm begaan met het Joodse volk en richte zich tot hen on hen te waarschuwen, terecht te wijzen en te onderrichten.In Mattheus 15:24 lezen wij: "Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls". Alsook krijgen zijn discipelen bij hun uitzending de instructie mee: "Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls"(Mattheüs 10:5,6).

Christian Stier zegt: "De Joden mogen Hem als volk dan niet hebben aangenomen, door Zijn dood en opstanding heeft de Heere Jezus wel degelijk de weg gebaand waarlangs ze vroeger of later alsnog tot Hem kunnen komen. Israëls ongeloof heeft namelijk geen definitieve streep door Gods plannen gehaald. Het is en blijft Zijn volk, zo blijkt o.a. uit de woorden van Paulus: "Ik vraag dan: God heeft Zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers zelf een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft Zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft (Romeinen 11:1). En ter bevestiging dat God doet wat Hij belooft, schrijft hij in hetzelfde hoofdstuk dat "de Verlosser uit Sion zal komen en de goddeloosheden van Jakob zal afwenden"."

God maakt ons door het profetisch Woord heel veel bekend over de toekomst van Israël en de andere volken. Het is zo uniek dat, na eeuwen van ballingschap en verstrooiing, sinds 1948 de staat Israël weer haar plaats onder de volken heeft ingenomen. Hiermee zijn veel profetieën tot leven gekomen. Ook de huidige spanningen in het Midden-Oosten, het toenemende antisemitisme, de eenwording van Europa, enz. zijn allemaal signalen van de eindtijd die door de profeten voorzegd zijn.

Lees meer over
1. Gods liefde voor Israël; 2. Israël als voorbeeld; 3. Moeilijke Bijbelteksten vallen op hun plaats ; 4. Het belang van Israëls profetieën; 5. Onze Redder is Joods Een Bijbelse visie op Israël… so what?

No comments:

Post a Comment