Friday 5 March 2010

Psalmen in Nieuwveense Berijming

Sinds 2007 begon Johan Janse aan een Nieuwveense berijming van het Bijbelboek der Psalmen. voor de melodieuse lijn volgt hij de bekende melodieën van het ‘Geneefse Psalter’.
Zijn motivatie lag in Psalm 33 waar de uitverkoren gemeente wordt opgeroepen om voortdurend Gods lof te zingen, met welluidende zang en kunstige muziek. De bijbelse rijmdichten (berijmingen) zijn gemaakt met als doel om op een stijlvolle maar toegankelijke manier het bijbelwoord te vertolken.
Hij vindt dat men niet in vreemde talen hoort te spreken in de Gemeente en wenste daarom in zijn moedertaal de Psalmen als stichting van de gemeente aan te bieden. Ook haalt hij aan dat de Bijbel zegt dat de taal niet verouderd mag zijn, maar hier vind ik zijn taalgebruik toch soms nog wat ouderwets. Spijtig ook het vasthouden aan Heere. Nochtans zegt hij zelf: "Er worden in sommige kerken nog psalmberijmingen gezongen, waarvan sommige verzen vanwege de ouderwetsheid en daarom onbegrijpelijkheid soms worden bespot door de jongeren. Dat spotten is niet goed te praten of te verontschuldigen." Maar: "Als de kunst het begrip van de hoorder, lezer of zanger te boven gaat, wordt zij bespot en ontsticht zij daarom. Dat is nooit geheel te voorkomen, bijvoorbeeld omdat niet ieder de gave van de muzikaliteit bezit. Maar het is wel iets om terdege in het oog te houden!"


"De HEER regeert, bekleed met majesteit,
omgord met kracht en grote heerlijkheid,
De wereld is bevestigd door Zijn hand,
zij wankelt niet, blijft stevig in haar stand. " (Psalm 93:1)

HEERE, o, hoor mijn gebeden,
laat mijn roepen tot U treden,
hoor mij en verberg U niet,
als U mijn benauwdheid ziet,
neig Uw oren tot mijn klagen.
Want als rook vergaan mijn dagen;
zie mijn beenderen verbranden,
haast U, red mij uit de banden. (Psalm 102:1)

> http://www.nieuwveense-zangen-dichten.nl

No comments:

Post a Comment