Wednesday, 26 May 2010

Een richtlijn om zich van het verkeerde af te houden

De Broeders in Christus hebben zich over heel de wereld verenigd en houden zich aan bepaalde overeenkomsten die gebaseerd zijn op de Bijbelse fundamenten. Het is namelijk zo dat de Broeders in Christus als ware discipelen van Jezus Christus / Yeshua zich willen houden aan de leer van Jezus de Nazareen, die de mensen opdroeg zich te houden aan de voorschriften van zijn Vader, de enige Ware God, Jehovah/Yahweh.

Wanneer de leer van de Bijbel wordt vergeleken met de gehouden Kerk leerstelling, kan het worden gezien dat de meerderheid van het Christendom zich houdt aan doctrines of leerregels die niet conform de lering van Jezus Christus is. Het blijkt dat de Christenheid grotendeels op het verkeerde pad is weg van de Bijbel.

Het doel van de Waymark website is, zoals al onze Christadelphian websites om de reddende Waarheden te verkondigen die de Gospel van Jezus Christus vormen. Zijnd in oppostie naar de fabels van mannen - zowel protestant als pauselijk - zoeken wij de Waarheid te preken als geopenbaarde in de Bijbel.

Om het makkelijk te maken en een kort overzicht te hebben van de bepalende leerstellingen is de
Birmingham Amended Statement of Faith opgesteld geworden.

In de 19° eeuw met John Thomas geassocieerden groepen tot de tijd van de Amerikaanse Burgeroorlog onder verschillende namen, inclusief Gelovigen, Gedoopte Gelovigen, de Koninklijke Vereniging van Gelovigen, Gedoopte Gelovigen in het Koninkrijk van God, Nazarines (of Nazarenes), Nazarene Fellowship en De Antipas volgden gewoon los de gedachtengang gebaseerd op de Bijbel, maar moesten van de overheid zich kenbaar maken als een ingeschreven instelling waarvoor Thomas in 1865 voor inschrijvingsdoelen de naam Christadelphian koos. Officieel moesten de geloofspunten opgetekend worden.

Door de leerstelling van John Thomas en de nood in de Amerikaanse burgeroorlog voor een naam dook de Christadelphians op zoals een klasse, maar zij werden in een blijvende structuur door een scherpe bewonderaar van hem, Robert Roberts gevormd, die op tienjarige leeftijd John Thomas in Aberdeen, Schotland, voor het eerst hoorde spreken.

Omdat niet iedereen geloofde dat John Thomas de waarheid correct had gevestigd en vele leerstellige kwesties in discussie kwamen, werden verklaringen van geloof gecreëerd en verbeterd toen andere kwesties voortkwamen. Deze pogingen werden noodzakelijk gevoeld door vele verenigingen om zich een leerstellige houding voor de pas opkomende klasse te vestigen en te definiëren en iedereen buiten zonde te houden door het zetten van grenzen naar het geloof.

De geloofsverklaring (of geloofsbelijdenis of bekentenis van geloof) gebruikt door de meeste Unamended Christadelphians heeft vandaag zijn oorsprong in de 1877 verklaring van geloof van de Birmingham Centrale Kerk, Groot-Brittannië (bekende als de Birmingham Verklaring van Geloof of BSF). Deze 1877 verklaring was gedeeltelijk een antwoord op een leerstellige discussie van 1873-1877 tussen groepen in Groot-Brittannië. De doctrine in discussie werd gekend als "Renunciationism", "Bevrijd leven" of "Turneyism" naar de voortbrenger Edward Turney van Nottingham. Turney preekte essentieel dat Jezus Christus niet geboren was "van een veroordeelde natuur" (dus een "bevrijd leven" had) en daarom van zijn eigen dood niet kon profiteren.  Er werd tegen deze doctrine gedebatteerd door Robert Roberts in Birmingham en John James Andrew in Londen onder anderen.

In 1898 werd het Unamended Genootschap  Unamended Christadelphians gescheiden van de andere gelovigen ingevolge van verschilde oordelen betreft de terugkeer van Christus. De meerderheid van Christadelphians geloofde dat het oordeel iemand zou omvatten die voldoende kennis van het gospelbericht had en werd niet beperkt zou zijn tot gedoopte gelovigen.  De meerderheid in Groot-Brittannië, Australië en Noord-Amerika verbeterde hun verklaring van geloof dienovereenkomstig. Diegenen die tegen het amendement in Noord-Amerika zich verzetten werden bekend als de "Unamended fellowship" of het "Niet geamendeerde genootschap" en stonden de leerstelling toe dat God al of niet die mensen zou kunnen  verhogen die geen overeenkomstverhouding met hem hadden.

Meningen wisselden betreffende dit onderwerp en om voor de controverse een oplossing te brengen werden in 1898 de in  Noord-Amerika wonenden die die zich met Groot-Brittannië wensten te associëren bekend als het "Verbeterde Genootschap" of de Amended Fellowship, in tegenstelling tot het Unamended Genootschap, die hun leiding van het Christadelphian Voorstander Tijdschrift = Christadelphian Advocate Magazine, van Thomas Williams van Chicago aannamen en zich niet wensten te onderwerpen aan de verbeterde versie van de geloofspunten (vandaar de prefix 'niet' of un-amended).

Zo technisch gezien zijn alle Christadelphians met een verklaring van geloof die de 1898 stellingen bevat feitelijk gerekend onder de "Verbeterde" die het "Amendement"  aanhouden.  Hoofdzakelijk in Amerika en Canada zijn dit hete onderwerpen maar in de andere streken wordt er meer verkozen voor de eenheid van de Christadelphians met de vrijheid van enkele meningsverschillen.

Ook wij hier in België staan open voor iedereen die zich aan de Bijbelse Waarheid wenst te houden en geloven dat die dingen waar wij niet echt zeker van kunnen zijn of niet goed begrijpen moeten worden open gelaten voor interpretatie en waar wij moeten rekenen op de voorziening van God om daar meer kennis over te verwerven op tijd en stond. Uit allerlei groepen Christadelphians komen wij hier te samen en overstijgt onze wil verenigd te zijn met Christus, onderworpen aan de Wil van God, de menselijke meningsverschillen. Wij trachten deze verschillen meer in het licht te zien van de verschillende delen van het lichaam van Christus.

Door de opstelling van een lijst van aangenomen leerstellingen, gezegden uit de Bijbel en te verwerpen doctrines die in de wereld, of het christendom, gangbaar zijn, kon men een makkelijke richtlijn voorleggen zodat iedereen makkelijk al de overeenkomsten kon vinden.

Regelmatig komen deze leefregels naar voor om besproken te worden en zo kan u nu op de Waymark website ook een verdere bespreking van die punten vinden.

> About BASF

> Geloofsbelijdenissen
> Geloofspunten van de Christadelphians


> Unamended
> Amended Christadelphians
> broader Christadelphian movement worldwide,

Lees ook

> Wie, wat & hoe Christadelphians
 > Christadelphian mens
> Christen genoemd
> Christenmensen met ons geloof
> Fundament in de Schrift
> Geloof voor God aanvaardbaar
> Mijn geloof


> John Thomas


{In the U.K. the new 1898 Birmingham Amended Statement of Faith (BASF) replaced BSF 1884 as a 'touchstone' but did not cause a significant division in Britain outside London, and even today many British ecclesias continue to have either local statements predating 1884, 1877, or modern statements. However the result of the amendment was a division of the Christadelphians in North America where the community separated into "Amended" (those using the new BASF), and "Unamended" those using the old BSF, or in 1909, the BUSF.} (Wilson, Bryan R., Sects and Society. 1996)