Wednesday, 5 October 2011

Provocator op de markt

Sinds kort is er een website waar men wel eens op enkele tenen durft gaan stappen. Men denkt daar er niet voor terug te schrikken om enkele hete hangijzers aan te pakken.
"To provoke" betekend "tergen, prikkelen, irriteren, treiteren en pesten" maar hoogstens wil de site enkelen plagen. Het is namelijk in de tweede betekenis dat het een belangrijker rol wil spelen.

De nieuwe website zou graag mensen aan het denken zetten. Bepaalde gedachten wil het ook even aan de kaak stellen. Het vindt het namelijk belangrijk als wij een idee hebben om dat ook ernstig te onderzoeken. Het kan wel mooi zijn om te denken dat men zeker mag zijn van zijn gedacht. Maar is dat wel zo?
"Uitdagen, provoceren, tarten, opruien, ophitsen, dwingen" "veroorzaken, teweegbrengen, uitlokken, aanstichten." zijn enkele zaken die een provocatie kunnen inhouden. Maar het zijn niet de slechte elementen die men er wil aan over houden. Omdat men even uitdagend in vraag wil stellen hoeft dat niet te betekenen dat men er niet mee akkoord zou gaan. Maar men kan pas anderen tot zekerheid brengen door het geopperde ook in vraag te durven stellen.
Zo zal men niet bang zijn om een discussie over het al of niet bestaan van een God te overwegen. Wie mogen die God de Vader, god de zoon en god de Heilige Geest wel zijn? En zo er wel één God of een Drievuldigheid zou zijn te bevragen wat deze dan zo al gedaan heeft. Wie staat er achter al het geen wij hier op aarde hebben? Is het Jezus, de god van vele Christenen, of is het Jehovah/Jahwe of moeten wij Yahweh zeggen, die alles geschapen heeft?
De site "Stepping Toes" lijkt misschien wat verlegen of wijst er op dat wij dikwijls veel te verlegen zijn. Zo zijn vele mensen te bang om de Naam van God uit te spreken. Daarom durven zij ook wel in vraag stellen of die angst gerechtvaardigd is.

Het is een uitdaging om onze angsten onder ogen te durven zien.
Zij zullen dan ook niet bang zijn om de vrees van bepaalde Christadelphians naar voor te brengen maar er ook op te wijzen waarvoor iedereen wel bang mag zijn. Datgene wat ons zorgen moet baren durven zij wel bloot te leggen, ook al is het niet altijd even graag geweten.
De site wil niemand tarten, treiteren en zeker niet gaan schelden, maar het schrikt er niet voor terug om uitdagende vragen te gaan stellen of bepaalde gezegdes te bevragen. Het is namelijk zo dat veel Christenen er van uit gaan dat de door hun Kerk opgelegde geloofspunten aan te nemen zijn als een onherroepelijk dogma. Dit zal zo ook naar voor brengen dat er geen onfeilbare mensen noch organisaties zijn, dus geen door God ingestelde pausen die alleen maar de waarheid en het juiste zouden zeggen en doen, of geen Amerikaanse Organisatie die zich als een Beleidvolle Slaaf iedereen onmeedogend leerstellingen kan opleggen zonder dat deze in vraag zouden mogen gesteld worden.

Ook zal het niet bang zijn om de wereld van vandaag onder de loep te nemen en de gebeurtenissen in vraag te stellen. Hebben deze iets te maken met een Schepper of God, als deze wel bestaat, of met Zijn Plan voor deze wereld? Zijn die beweringen van doemdenkers over een eindtijd gegrond? Is het die God die iedereen straft door over hen rampen te brengen? En waarom laat die God dan wel lijden toe? Wat is er van waar en hoe moeten wij reageren op de gebeurtenissen van vandaag?
Het wil nagaan wat onze hoop voor de toekomst is maar dan ook wat die hoop van die Schepper wel mag wezen.

De nieuwe website wil een polemiek en/of  denkwerk veroorzaken. Graag wenst het dat wij allemaal, zonder uitzondering, alles in vraag willen stellen zodat wij ook tot een goed onderbouwd geloof kunnen komen, waarbij het de bedoeling is dat wij niet de wil van mensen doen en op hun wenken volgen , maar dat wij werkelijk gemeend de Wil van God gaan trachten te kennen en ernaar te gehoorzamen.
Het wil debatten teweegbrengen zodat dingen kunnen uitgeklaard worden maar de mensen ook elkaar makkelijker zullen kunnen begrijpen, doordat zij elkaars gedachtegang beter kennen. Alsook wil het nagaan of er wel zo iets kan bestaan als een gekristalliseerd harmonieus denken.

Wij hopen dat de website een lang leven mag beschoren zijn en dat het een extra waarde zal mogen bieden waar onze lezers ook voldoening zullen aan mogen beleven.

Wij wensen de bezoekers aldaar dan ook veel leesgenot.Vindt: Christadelphians on Xanga met Stepping Toes