Monday 7 July 2014

Israël en Gods koninkrijk hand in hand

Nederlands: Oorspronkelijk uit CIA Factbook; v...
 (Photo credit: Wikipedia)
In vele kerkgemeenschappen wordt er maar lat ingezien dat ontegensprekelijk Israel een rol zal spelen in de terugkeer van Jezus en volbrenging van het Koninkrijk van God.

Zo ontdekte Ruben Ridderhof langzamerhand dat Israël en Gods koninkrijk hand in hand gaan. Na diverse keren naar Israël te zijn gereisd en bij Christenen voor Israël aan het werk te zijn gegaan, drong Gods plan met het Joodse volk langzamerhand bij hem door.
 "Als kerk spelen we een 'supporting rol' ten aanzien van Israël."

Pas laat leerde hij dat binnen Gods boodschap het Joodse volk een belangrijke plek inneemt.
 "Als journalistiek-student liep hij stage bij Christenen voor Israël. Langzamerhand drong tot mij door dat Israël meer is dan alleen een land."
Door de Bijbel te gaan lezen ontdekte hij een rode lijn in het Woord van God. Voortdurend wordt er een link gelegd naar het Joodse volk. Van Abraham tot het Nieuwe Testament.
"Voor mij heeft dat echt Gods Woord geopend en licht gegeven op Zijn plan met Israël."
Ruben staat op de sprekerslijst van Christenen voor Israël.
 "Regelmatig leg ik voor groepen Gods plan met Israël uit,"
maakt hij duidelijk.
 "God koos Israël niet zomaar uit. Het volk van Israël krijgt de belofte mee dat zij een koninkrijk van priesters zullen zijn. De heerser van dat koninkrijk is God Zelf. Via Israël worden alle volken op aarde gezegend. Dat kreeg Abraham te horen in Genesis 12."
Zoals vandaag mensen de Verlosser niet verwachten was het destijds. Ook waren de ideeën over die Verlosser wel anders dan diegenen die Christenen vandaag hebben. Zij zagen uit naar een echte wereldse koning, in politieke zin. Daarover spreken de profetieën in het Oude Testament: een koning op de troon van David die recht en gerechtigheid zou doen en over de wereld zou heersen vanuit Jeruzalem.

Ridderehof vindt dat het mooi zou zijn geweest als naar aanleiding van de gesprekken die Jezus voerde met zijn disicpelen, een bijbelstudieboekje was verschenen.
Vlak voordat Jezus opstijgt naar de hemel, vragen zijn discipelen:
 'Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?'
Ridderehof vond dat altijd een domme vraag.
"Het lijkt of de discipelen nog altijd niet begrepen hebben wat Jezus' koninkrijk inhoudt. Maar in feite is het de meest logische vraag die de discipelen kunnen stellen en de meest relevante, gezien alle profetieën. Wanneer de engelen na Zijn hemelvaart zeggen: 'Hij zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan', valt bij de discipelen het profetische kwartje. Als Jezus straks terugkomt, zullen de profetieën worden vervult. Dan komt Hij als koning in heerlijkheid."

No comments:

Post a Comment