Sunday, 7 March 2021

Het hoofd van Jezus

In deze wereld heeft iedereen wel iemand boven zich staan. Wij kennen allemaal onze ouders die boven ons staan. En in bepaalde tijdstippen in ons leven hebben wij leerkrachten die boven ons staan alsook een prefect en directeur. Als wij beginnen te werken hebben wij soms een meestergast en baas boven ons.

Maar wij moeten ook weten dat wij altijd een hogere macht dan die allen boven ons hebben. Er is de Schepper God die de Allerhoogste is. Hij staat boven iedereen. Voor gelovigen in Christus moet er ook een besef zijn dat zij onder Christus staan en dat Jezus dus hun hoofd is. Maar ook moeten zij beseffen dat Jezus ook onder Iemand staat. En dat Iemand is zijn hemelse Vader, De Enige Ware God, Jehovah. Hij is de God boven alle goden.

Jezus heeft wel de autoriteit van God gekregen maar blijft altijd de ondergeschikte van God, Wiens Wil Jezus altijd heeft proberen te doen.

  “ IN HET BEGIN schiep God de hemel en de aarde.” (Ge 1:1 WV78)

 “ Gij zult geen andere goden hebben, ten koste van Mij.” (Ex 20:3 WV78)

 “ (47:8) Hij is de koning beheersend het aardrijk; zingt God ter ere uw welgevoegd harplied.” (Ps 47:7 WV78)

 “ (9:5) Want een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders; men noemt hem: Wonder van beleid, Sterke God, Vader voor eeuwig, Vredevorst.” (Jes 9:6 WV78)

 “ Gij heb Mij horen zeggen: Ik ga heen, maar Ik keer tot u terug. Als gij Mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan Ik.” (Joh 14:28 WV78)

 “ Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting.” (2Co 1:3 WV78)

 “24   daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen, na alle heerschappijen en alle machten en krachten te hebben onttroond. 25   Want het is vastgesteld dat Hij het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. 26   En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. 27   Immers, alles heeft Hij aan zijn macht onderworpen. Maar wanneer Hij zegt: Alles is onderworpen,’ dan natuurlijk met uitzondering van Hem dien alles aan Hem onderworpen heeft. 28   En wanneer alles aan Hem onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan Degene die het al aan Hem onderwierp, opdat God zij alles in alles.” (1Co 15:24-28 WV78)

 “ Maar gij dient dit te bedenken. Christus is het hoofd van iedere man, de man is het hoofd van de vrouw, en God is weer het hoofd van Christus.” (1Co 11:3 WV78)


++

Vindt ook te lezen

  1. Geloof in Jezus Christus
  2. Zoon van God - Vleesgeworden woord
  3. Zoon van God dé Weg naar God
  4. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
  5. De Allerhoogste is het Opperwezen
  6. Geloof in slechts één God 
  7. God boven alle goden
  8. Een boekrol van leven en dood 
  9. De uitstraling van God en zijn pleitbezorger

No comments:

Post a comment