Wednesday, 27 March 2019

Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #6 Volgers van de ware Jezus zijn volgers van Jeshua of Jeshuaisten

De naar God zoekende mensen moeten weten dat in de Christenheid voor hen een voorziening ligt. Men moet niet overstappen naar de islam om de Enige Ware God te dienen.

In het begin van de huidige jaartelling was er een Joodse leermeester die veel aandacht trok en die meerdere leerlingen en volgelingen rond zich kreeg. Zijn naam Jeshua (God is mijn redder) of Joshua werd later verbasterd tot Jezus (Issou of Heil Zeus) om in het kader te passen van de Grieks-Romeinse traditie met het meer godensysteem, waarbij Jeshua als Jezus dan ook een onderdeel werd van een driehoofdige godheid welke de Drievuldigheid of Drie-eenheid werd genoemd.

Voor Joden en islamieten die Jezus willen erkennen als de messias is het dikwijls niet gewenst om zich als christen uit te geven, omdat bij die benaming de meeste mensen aannemen dat er gelooft wordt in die Drie-eenheid, wat voor hen een valse godheid is, mits er maar één Ware God is.

Nochtans beseffen zij dat in Jeshua of Jezus ook voor hen redding ligt.
Jeshua of Yeshua komt van het Hebreeuwse werkwoord ‘yasha’ waarvan de betekenis is: verlossen, redden, bevrijden, uithelpen. Aldus zijn ook meerdere mensen (joden en niet-joden) bewust geworden dat in Jeshua of Jezus van Nazareth de man te vinden is die heil zal komen te brengen of zal ‘zalig maken’. 

Diegenen die die bijzondere leermeester uit Nazareth als hun leermeester willen volgen kunnen dan ook vernoemd worden met die naam van die leermeester met de uitgang "ist" of "aan" zoals wij ook bij andere  persoonlijkheden die gevolgd worden vinden. Alsook kan de stroming dan de naam van de persoon (hier Jeshua of Jejoea) vinden met de uitgang "isme" zodat wij kunnen spreken van het Jeshuaisme of Jesjoeaisme.

Het is verkeerd te denken dat een volger van de ware Jezus, namelijk met zijn werkelijke naam Jeshua, niet tot ene of gene kerkgemeenschap zou kunnen behoren.
Indien men er op aan kan dat niet-trinitariërs werkelijk alleen de God van Jeshua, namelijk Jehovah aanbidden, en werkelijk Jeshua nemen zoals hij werkelijk is en hem en zijn leerstellingen willen volgen, kunnen zij allen dan ook als "volgers van Jeshua" door gaan of "Jeshuaist" genoemd worden, in plaats van bijvoorbeeld Christen, om duidelijk te maken dat zij niet tot de hele groepering van Christenen behoren, mits zij niet in de Drie-eenheid geloven. Met zich uit te geven als Jeshuaist maken zij duidelijk dat zij de leerstellingen van Jeshua volgen en dan ook diezelfde God van Jeshua en de God van Jezus zijn discipelen aanbidden, welke Jehovah is.

Zo zou men kunnen zeggen dat een Christadelphian en Jeshuaist is, maar niet elke Jeshuaist hoeft een Christadelphian te zijn. De in Jeshua gelovende Joden zijn bijvoorbeeld Jeshuaisten maar niet alle Jeshuaisten hoeven Joods te zijn.
Het is van dezelfde orde zoals niet elke christen een lid van de Engelse kerk hoeft te zijn of lid van de Nederlandse Hervormde Kerk. Volgens meerderen mogen Christadelphians, Getuigen van Jehovah, leden van de kerk van God e.a. niet-trinitariërs zich geen christen noemen omdat zij (volgens die trinitariërs) niet in de Drie-eenheid geloven. Nochtans behoren Christadelphians, Getuigen van Jehovah, Nazareense Vrienden en andere niet-trinitariërs tot de christenheid en daarmee ook tot het Christendom en kunnen zij zich als volgers van Christus Jezus ook christen noemen. Maar vast en zeker kan niet elke christen zeggen dat hij een Broeder in Christus is.

Het christen zijn houdt in dat men Christus volgt. Ook al kan men zien dat velen die zich christen noemen helemaal niet Christus Jezus volgen en zelfs niet de God van Christus aanbidden. De meerderheid van de christenen aanbidt zelfs Jezus als hun god.
Hierbij kan men dan de vraag stellen of zij die Jezus niet aanbidden als god zich ook of niet christen mogen noemen.
Bij het Jeshuaisme staat het echter vast. Men kan geen Jeshuaist of Jesjoeaan zijn als men de leerstellingen van Jeshua of Jezus Christus niet volgt. Dat maakt dat de meerderheid van de christenen zich helemaal geen Jeshuaist kan noemen, daar dit volledig is voorbehouden aan zij die Jeshua als de zoon van God erkennen en in hem de Messias zien.

Naar de eindtijd toe gaand moeten mensen nu hun persoonlijke keuze durven kenbaar maken. Zij moeten nu naar de buitenwereld durven laten zien voor wie zij gaan. Gaan zij voor de Drie-eenheid aanbidders en verkiezen zij zich te verschuilen onder het mom van zich steeds christen te noemen, of durven zij anderen er over na te denken wat dat christen zijn inhoudt en geven zij zich ook uit als volgers van de ware Jezus, dus Jesusvolgers of Jeshuaisten (Jesjoeanen).

  • Jeshua is er voor de werkelijke naam van Jezus ... wil men die al of niet erkennen?
  • Jehovah is er voor de werkelijke naam van God .... wil men die erkennen?
  • Als christen wil men zich differentiëren van de christenen die geloven dat Jezus God zou zijn, of wil men duidelijk maken dat men gelooft in de God van Jezus Die ook de God van Abraham is en een Geest is die geen enkele mens kan zien?
 Vandaag kan men naar de buitenwereld duidelijk maken waar men wil staan.

Van mijnentwege is dat dus zeer duidelijk:
Ik wil door gaan als een Broeder in Christus en dus een volger ben van de ware Jezus Christus of Jeshua ben Yoseph. Zodoende ben ik dan als Christadelphian ook een volger van Jezus of volger van Jeshua en dus ook een Jeshuaist.
Het Jeshuaist of volger van Jezus zijn neemt niets weg van mijn Christadelphian zijn. Integendeel geeft het eerder te kennen dat ik het belangrijker vindt om Jeshua = Jezus na te voglen dan een wereldse organisatie na te volgen.

Aan u de keuze of u zich blijvend wil uitgeven als een (trinitarische) christen of u anderen duidelijk wil maken dat u voor de ware Jezus of Jeshua kiest en zo u ook uitgeeft als Jeshuaist of "Volger van Jeshua" of "Volger van Jezus".

Door u te camoufleren en niet openlijk uit te komen voor wat soort christen u bent getuigd u van welke houding u in het geloof wenst aan te nemen.

Jezus (Jeshua) heeft duidelijk zijn volgelingen opgeroepen een duidelijk standpunt in te nemen en in hem te geloven en hem te volgen, door ook afstand te nemen van de wereld en zijn vele tradities.

Ware christenen zouden dan ook die leerstellingen van Jezus moeten navolgen en moeten durven getuigen dat zij een volgeling vna hem zijn en aldus moeten durven zeggen dat zij een Jeshuaist zijn.

+

Voorgaande
  1. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning
  2. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom 
  3. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg 
  4. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #4 Openbare prediking en Wederdopers 
  5. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus

No comments:

Post a Comment