Thursday, 28 March 2019

Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging

In deze tijd staat de christenheid onder druk. Diegenen die tot het christendom behoren willen perse diegenen die Jezus niet als hun god willen aannemen als ketters veroordelen.
Nochtans zou menkunnen zeggen dat die niet-trinitariërs eigenlijk de ware christenen zijn.


Het christendom haar religieuze huizen zijn verontreinigd met een vals menselijke leerstelling of het dogma van de Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid maar ook met vele symbolen waardoor een breuk wordt veroorzaakt in haar exclusieve toewijding aan de God die ze belijdt te dienen, namelijk de God van de bijbel. De meerderheid van de bevolking die zich christen noemt aanbid niet de God van Christus maar heeft Christus tot hun god gemaakt. Verder storen zij zich er niet aan meerdere beelden te hebben van die god, waaronder kruisen het grote kenmerk zijn geworden van die gelovigen. Door zulke afgodische dingen prikkelt het christendom, die de naam van de Zoon van God aanneemt, de hemelse Vader Jehovah tot jaloezie.

Kerkgangers van het christendom en van de christenheid zouden er daarom goed aan doen nota te nemen van wat Jehovah aan zijn profeet Ezechiël toonde, om te zien of zij en hun kerkstelsels zich soms schuldig maken aan precies dezelfde dingen, zij het in moderne stijl. Aldus zouden zij kunnen vernemen wat zij nu zonder uitstel moeten doen om gespaard te worden voor vernietiging in de „grote verdrukking” die binnenkort over het hedendaagse tegenbeeldige Jeruzalem, namelijk het christendom en/of de christenheid, zal komen (Matth. 24:21, 22).

Wij mogen er niet naast zien hoe velen zich achter de naam "christen" wensen te verstoppen en zich niet duidelijk willen profileren van hun verhouding tegenover Jehovah (God) en Jezus (de zoon van God). Voor velen is het gemakkelijk om zich christen te noemen wat zij ook maar geloven, daar dat woord heeft veel komen te bedekken. Er zijn de vele Katholieke en Protestantse kerken of gemeenschappen met een zeer uiteenlopend geloof dat daar onder vallen. Maar zelfs bij de zogenaamd Rooms Katholieken vindt men gelovigen die een heel verschillend geloof hebben. Opvallen bij navraag onder de Belgische burgers valt op dat er zelfs verscheidene Katholieken zijn die geloven dat Jezus de zoon van God is en niet God (zoals hun kerkleiders nochtans in de Rooms Katholieke Geloofsbelijdenis vastgesteld hebben.)

Opvallen mag het wel zijn dat zij die dus aannemen dat Jezus niet God is maar werkelijk de zoon van God is, dat zij zich dikwijls niet duidelijk willen uitspreken of zich afzetten van die kerkgemeenschappen die Jezus als God beschouwen.

Voor de niet-trinitarische gemeenschappen, zoals de Kerk van God, de Nazareense Vrienden, de Christadelphians of Broeders in Christus valt het op dat de leden zich permanent uit willen geven voor "christenen" maar er vreemd tegen aan zien om zich als "Volgers van Jezus" of "Volgers van Jeshua", het is te zeggen als "Jeshuaisten" voor te stellen. Voor de meesten is het makkelijker zich te verschuilen onder de algemene term van "christen" of " "christenen" in plaats van een term te gebruiken die zeer duidelijk maakt wie zij volgen en in wie zij geloven. Zo bijvoorbeeld hebben in die gemeenschappen velen schrik om de naam Jehovah te gebruiken. vooral bij onze Nederlandse Noorderburen valt dat op, waar velen het steeds maar hebben over de Heere en Heer, waardoor er soms onduidelijk bestaat over wie zij het eigenlijk hebben, alhoewel sommige dan wel het ouderwetse Heere Heere voor God gebruiken tegenover Heere voor Christus Jezus. anderen gebruiken dan weer "Heer" voor Jezus en gebruiken ook steeds hoofdletters in de verwijzingen naar hem. (Wij nemen gerust aan dat dit dient als eerverwijzing naar hem toe, maar men moet wel beseffen dat het voor velen verwarring kan brengen of twijfel over wie eigenlijk gepraat wordt Jezus of God.).

Men kan stellen dat wij in een tijd gekomen zijn van „grote verfoeilijkheden”. Vele mensen hebben zich meerdere goden gemaakt, waarbij de televisie en filmsterren naast de sportvedetten de eregalerij mogen vullen.

Als deze huichelachtige religieaanhangers van het christendom denken dat Jehovah geen aandacht schenkt aan wat er op aarde gebeurt en niet langer geïnteresseerd is, zelfs niet in de christenheid, en dat aldus gezegd kan worden dat ’God dood is’, dan hebben zij het schromelijk mis. Hij is net zo levend als altijd, daar hij onsterfelijk is, en hij voelt zich diep gekrenkt door wat er gaande is onder hen die beweren hem te vertegenwoordigen en in een christelijke verhouding tot hem te staan. Dit zal hij hen binnenkort op pijnlijke wijze doen voelen.

+

Voorgaande
  1. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning
  2. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom 
  3. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg 
  4. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #4 Openbare prediking en Wederdopers 
  5. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus
  6. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #6 Volgers van de ware Jezus zijn volgers van Jeshua of Jeshuaisten
     

No comments:

Post a Comment