Friday, 27 February 2009

Calvijn zou een uitgebalanceerde geloofsleer hebben ontwikkeld

„Calvijn zou een uitgebalanceerde geloofsleer hebben ontwikkeld. Zijn opvolgers en volgelingen, zoals Theodorus de Beza, zouden het evenwicht echter al gauw ernstig hebben verstoord door een te sterke nadruk op menselijk nadenken. De systematisering die zij hebben toegepast, zou Calvijn in deze opvatting als arrogantie hebben beschouwd.”
...
Calvijn plaatste de verkiezingsleer niet in het kader van Gods soevereiniteit en voorzienigheid, maar in het kader van heiliging, rechtvaardiging en gebed. Hij benadrukte nooit dat Christus alleen voor de uitverkorenen gestorven is en was voorzichtig met al te diep graven in de verkiezing.
...
„Calvijn en ook Bullinger leerden niet dat de verzoening zelf beperkt is, maar alleen dat de toepassing ervan in de verlossing dat is. Het verzoeningswerk van Christus mag niet van tevoren ingesnoerd worden door de leer van de uitverkiezing. Het is daarom beter om niet van ”beperkte verzoening” maar van ”particuliere verzoening” en ”beperkte verlossing” te spreken.”
- dr. Hoek

Lees meer >„Sola’s Reformatie blijven actueel
„De drie kernachtige ”sola’s” van de Reformatie zijn telkens weer actueel en bruikbaar voor de prediking. De vijf punten van de gereformeerde orthodoxie zijn daarentegen meer aan hun bepaalde context gebonden.”

The Spirit of God brings love, hope and freedom

"The Spirit of God brings first love then he gives then hope and freedom. And this is about the last thing we have in many of our churches."
- Dwight L. Moody

Dutch version / Nederlands > De Geest van God brengt liefde bij; geeft hoop, en vrijheid

+++
2013 update:
 
Enhanced by Zemanta

De Geest van God brengt liefde bij; geeft hoop, en vrijheid

"De Geest van God brengt eerst liefde bij; hij geeft daarna hoop, en dan vrijheid. En dit is ongeveer het laatste wat we hebben in veel van onze kerken."
- Dwight L. Moody

How do you keep people from stealing your joy?

"Q: How do you keep people from stealing your joy?
A: Give it to them"
- Joshua deKoning


"May the God of hope fill you with all joy
and peace as you trust in him,
so that you may overflow with hope."
Romans 15:13


I know that the Kingdom of The God not eating and drinking is
but righteousness and peace and joy united in holy Pneuma.

Dear God give that I can have a positive attitude
and that I shall be full of joy
and thankful for all the blessings I can enjoy
and let me share them with others
in Christ his name,
amen.


Hoe houd je mensen van het stelen van uw vreugde?

"V: Hoe houd je mensen van het stelen van uw vreugde?
A: Geef het aan hen "
- Joshua deKoning

"Moge de God van de hoop je vullen met alle plezier
en vrede als je vertrouwd in hem,
zodat je overloopt met hoop. "
Romeinen 15:13

Ik weet dat het koninkrijk van God geen kwestie is van spijs en drank,
maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.
Lieve God, geef dat ik een positieve houding
kan aannemen
en dat ik vol vreugde kan zijn
en dankbaar voor alle zegeningen die ik kan genieten
en laat me ze delen met anderen
in Christus zijn naam,
Amen.

Turn the Other Cheek

Note in the Gospel records, that the writers are at pains to point out that they struck Jesus with “the palm of their hand.” So, perhaps Jesus did literally “turn the other cheek”.... BUT He also questioned “why” - as in... “Why is this important to you”… “that you should smite me?” which is a good line to use when dealing with those who are dishing out any kind of abuse – especially verbal and/or spiritual abuse. And the follow on challenge to that question is... “You can do better than that!”

Read the first article by Cliff York >  - Jesus Did NOT Ask Us To Be Christian Doormats! > Turn the Other Cheek #1

Thursday, 26 February 2009

Acht slaande op de reddende

“Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren.” (1Co 1:26 Nbv)

 “Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.” (Ps 27:14 Nbv)

 “Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept.” (Jak 1:14 Nbv)

 “Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God;” (Ro 3:23 Nbv)

 “En omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degenen die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen.” (Ro 9:23 Nbv)

 “De HEER heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken, hij luistert naar mij, ik roep hem aan, mijn leven lang.” (Ps 116:1-2 Nbv)

 “Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood, mijn ogen gedroogd van tranen, mijn voeten voor struikelen behoed. Ik mag wandelen in het land van de levenden onder het oog van de HEER.” (Ps 116:8-9 Nbv)

 “En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.” (1Pe 5:5-11 Nbv)

 “(3:9) Bij u, HEER, is redding, uw zegen rust op uw volk. sela” (Ps 3:8 Nbv)

 “God zegt: ‘Wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister ik naar je, op de dag van de redding help ik je.’ Nu is de tijd daarvoor gekomen, nu is de dag van de redding.” (2Co 6:2 Nbv)

 “hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen wanneer we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met de woorden van de Heer, en die voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden hebben gehoord?” (Heb 2:3 Nbv)

 “(68:21) onze God is een reddende God. Bij God, de HEER, is bevrijding uit de dood.” (Ps 68:20 Nbv)

Engelse versie / English version > Heed of the Saviour

The truth is very plain to see and God can be clearly seen

SOMETHING TO CHEW ON
(Written by Jason Cook)

There is a time in a person’s life when there are many questions to be asked but few answers to be given. This is what can make life so difficult. The only way to find true peace is by seeking God. He has the answers which we truly desire which will enable us to have peace within our whole being. The Bible clearly states in Deut. 6:5: “You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength.” Verse 6 also goes on to say “And these words which I command you today shall be in your heart.” Verse 7 again says “You shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down and when you rise up.”

  God can do many things for us if He is our true life. 1 Cor. 1:26: “For you see your calling brethren that not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble are called.” For we all have a calling but it is by the hand of God and not by the hand of the world, for the world is so caught up in its cunningness and its desirable ways that we do not see what is right from wrong except through the word of God. The truth is very plain to see and God can be clearly seen and heard speaking to our hearts and to our minds to give us courage to be able to carry on with the things that surround us.

  Even before time began God has been there. Time is a wonderful thing to have but it is how we spend our time and what energy we put in to it that matters; “a time to love a time to cry, a time to rejoice and a time to celebrate.” One thing we must spend time with is the Word of God. There are many times when God is in effect put on the shelf and left closed like a dusty old book forgotten about. But to realize who He is and what He truly stands for and what He is all about is light and love and pure strength.
 
Psa. 27:14 says “Wait on the Lord, be of good courage and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord.”
  Waiting can be one of the hardest things to overcome because that is the way of human nature and the flesh. Waiting with patience is the one thing we must all learn to have and some have more than others which is a blessing.
  Jam. 1:4: But let patience have its perfect work that you may be perfect and complete, lacking nothing. God has the power to give us all that we need. Not always what we want, but with the time and patience that He gives us, later He may even give us some of our wants. The trust that we show to the Lord can come in many ways. One way is how we live our lives, asking God to help us with the things that we are to face each day, week, month and year. Another way is to talk to others about the wonderful hope that the Lord gives us if we trust in Him with all our heart. One of the first commandments was “to love the Lord your God with all your heart, mind, soul and strength,” and to “seek first the kingdom of God and all these things will be added unto you.”

 We are all influenced by many things in this life that we live. There are so many things that can encourage us but there are so many things that can prevent us from moving forward from the past and going forward into the future. We can either choose to be in the dark or we can be covered by the glory of the Lord.


 Rom. 3:23 “For all have sinned and fallen short of the glory of God.” Rom. 9:23: “and that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy which He had prepared beforehand for glory.” To really realise that we have a God that watches us and waits for us to be able to call on His name whenever He is needed, is a pretty powerful thing to behold, for the power of God cannot and will never be able to be comprehended except by reading His word. By doing so we can truly know who God is which is truth in itself. Truth can be a painful thing when we are not prepared for it. But we must all deal with these things when we are faced with the thought that we could or might be wrong. We must all come to the conclusion that there is only one true thing for us and that is the Lord thy God who has the power over all things. He is in control of all the beasts that walk the earth, all the creatures that swim in the ocean and the birds which fly in the heavens. From the insects to the air we breathe, the sun which heats our planet to the love which surrounds us and our family.

 We live a life which we are totally in control of in deciding which path we should lead and how we should be living it. By reading the Word of God it can give us strength and hope with the promise God has given us of the gift of life eternal through the lord Jesus Christ. Through his salvation we can be saved from the darkness and turn it into light to move forward strengthening our faith and our belief in what we feel is necessary for the  hope that God has in store for us. Hoping for this we can always depend upon His love and kindness.
  Psa. 116:1-2: “I love the Lord, because He has heard my voice and my supplications. Because He has inclined His ear to me, therefore I will call upon Him as long as I live.”
  Psa. 116:8-9: “For you have delivered my soul from death, my eyes from tears and my feet from falling. I will walk before the Lord in the land of the living.” When we walk with the Lord it is not an easy thing to do as we have seen. Looking around us we see how dangerous the world really is. The flesh in itself finds it nice to the eye but so evil in its content and what it represents. There are so many nice things in the world that appeal to the flesh and take us away from God but with it there comes a price - the price of sin and death. This is one thing we truly do not desire to have, but that is up to each person’s responsibility in how they live their lives. Each person has his or her own responsibility to make their own choice whether right or wrong. My choice is our almighty God.

  When you try to think of the many ways God has intervened in our lives it is amazing. He has provided food and shelter and we have our families which give us strength. But most importantly we have His love all around us. We represent God and the truth that He stands for and all the goodness that is in His son Christ Jesus our Lord and Saviour who is the light of the world. He sits at the right hand of power which is the everlasting Father God almighty. We have all been called in some small way by God and there are many ways by which we are called.

  1 Pet. 5:5-11: “Likewise you younger people submit yourselves to your elders. Yes, all of you be submissive to one another and be clothed with humility for God resists the proud but gives grace to the humble. Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Casting all your care upon Him for He cares for you. Be sober, be vigilant because your adversary human nature walks about you like a roaring lion seeking whom he may devour. Resist your nature, be steadfast in the faith and know that the same sufferings are experienced by your brothers and sisters in this world. But may the God of all grace who called you to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while perfect, establish, strengthen and settle you. To God be the glory and the dominion forever and ever amen.

  There is a saying “you can lead a horse to water but you can’t make it drink.” The same goes that “you can lead a man to God but only he can get his salvation.”
  Ps. 3:8: “Salvation belongs to the Lord; your blessing upon Your people.”
  2 Cor. 6:2: “For God says in an acceptable time I have heard you and in the day of salvation I have helped you.”
  Heb. 2:3: “How shall we escape if we neglect so great a salvation which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed to us by those who heard Him.”
  Psa. 68:20: “Our God is the God of salvation. And to the Lord belongs escape from death.”

  We all try to the best of our ability to live under God’s law and His guidance by reading His Word and studying with willingness. By having a hunger for the Word of God to truly know who God is and to know that He will never leave us or forsake us. He is not a god of wood or stone; not a god we cannot hear or cannot see, but a God who loves us and cares for us and accepts us for who we are, not what we are. Praise His almighty name for He is a God of the living, not the dead.

  Thank you Father for being in our lives and showing us the path to life - not to destruction. We want to live Lord, we all want to live.
  We desire oh Majesty that we might live by Your decree Amen.

Walking in love by faith, not by sight

“whom having not seen, you love; in whom not yet seeing, but believing, you exult with unspeakable and having been glorified,” (1Pe 1:8 LIT)

 “(for we walk by faith, not by sight),” (2Co 5:7 LIT)

 “We love Him because He first loved us.” (1Jo 4:19 LIT)

 “And we have known and have believed the love which God has in us. God is love, and the one abiding in love abides in God, and God in him.” (1Jo 4:16 LIT)

 “in whom also you, hearing the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also believing you were sealed with the Holy Spirit of promise,” (Eph 1:13 LIT)

 “to whom God willed to make known what [are] the riches of the glory of this mystery among the nations, who is Christ in you, the hope of glory;” (Col 1:27 LIT)

 “If anyone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. For the [one] not loving his brother whom he has seen, how is he able to love God whom he has not seen?” (1Jo 4:20 LIT)

 “Jesus said to him, Because you have seen Me, Thomas, you have believed. Blessed [are] the ones not seeing and believing.” (Joh 20:29 LIT)

 “Kiss the Son, lest He be angry, and you perish [from] the way, when His wrath is kindled but a little. Oh the blessings of all those who flee to Him for refuge!” (Ps 2:12 LIT)

Liefde door geloof zonder te zien

“U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde,” (1Pe 1:8 Nbv)

 “We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar.” (2Co 5:7 Nbv)

 “Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.” (1Jo 4:19 Nbv)

 “Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.” (1Jo 4:16 Nbv)

 “In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is” (Efe 1:13 Nbv)

 “Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.” (Col 1:27 Nbv)

 “Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief, ‘maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.” (1Jo 4:20 Nbv)

 “Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’” (Joh 20:29 Nbv)

 “Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij hem.” (Ps 2:12 Nbv)


Gebed voor sterke benen

 
God,
wij danken u,
dat de mens zo in elkaar zit
dat hij of zij op eigen benen
door het leven kan en mag gaan.

Wij bidden u
voor mensen die moeite hebben
hun eigen weg te vinden,
die steeds onderuit gaan.

Wij vragen u,
om sterke benen,
niet alleen voor onszelf,
maar ook om anderen
weer op de been te helpen.

Neil Anderson en het juk van angst en depressie

Neil Anderson geeft Bijbelstudies in Nederland

De Amerikaanse auteur dr. Neil T. Anderson. met internationale bestsellers op zijn naam als ‘De Bevrijder’ en ‘Overwinning over de duisternis’, geeft op 8 en 9 mei een aantal Bijbelstudies met als thema ‘Hoe overwin ik mijn angst en depressie?’ De Bijbelstudies vinden plaats op vakantiepark en conferentiecentrum De Betteld te Zelhem. Dit meldt Manna-Vandaag.nl

Miljoenen christenen lijden onder het juk van angst en depressie, maar deze verborgen pijn hoeft volgens Anderson niet langer te duren; er is een uitweg. Anderson wil bezoekers tijdens de studies de weg naar herstel wijzen. Het kennen van God en de juiste relatie met Hem zijn daarbij cruciaal.

De stichting ‘Geboren om vrij te zijn’, die deze conferentie organiseert, houdt tal van conferenties, seminars en trainingen rondom bevrijdingspastoraat in Nederland en staat onder leiding van Wilkin van de Kamp. Hij zal deze dagen de gastheer zijn. De Come Together Band onder leiding van Glenn van der Mull verzorgt de muzikale begeleiding.

Meer weten? www.bevrijdingspastoraat.nl

Kloof tussen de boodschap van God en de mensen van vandaag

Er bestaat een kloof tussen de boodschap van God en de mensen van vandaag, de kloof waarover de Bijbel spreekt. De kerkelijke cultuur zorgt echter vaak voor een tweede kloof, die we aan alle kanten kunnen dichten. Ons denken, ons leven en onze tijdsbesteding zijn compleet anders dan die van de moderne mens.
- Theo Visser, kerkplanter en directeur van Netwerk International Church Plants (ICP)

"Mensen binden zich niet graag.” Lid worden van een gemeente lijkt dus een brug te ver."
- G. Baan van de Alkmaarse evangelisatiepost van de Gereformeerde Gemeenten

Voor een buitenkerkelijke is het moeilijk om de stap naar de kerk te zetten, ja. Vooral als niemand je steunt.
 - belijdeniscatechisante Priscilla Boes (24)

Logos Hope

Na vijf jaar voorbereidend werk is het schip Logos Hope, van Operatie Mobilisatie, uit Denemarken uitgevaren.

Woensdag deed het schip een van zijn eerste havens aan, die van Harlingen. Met drie grote doelen: het brengen van kennis, hulp en hoop, vertelt de Brit Graham Jack. Jack: " Wij doen dit door vitale literatuurbronnen aan te bieden. Het is ongelofelijk, maar we hebben 1,2 kilometer aan boeken aan boord, in heel diverse genres. Bovendien bieden we ze heel goedkoop aan. Dat is een van de redenen waarom het schip zo populair is."

De 1,2 kilometer aan boeken staan geordend in de kasten. McCheyne staat er, met dicht bij hem Jonathan Edwards, J. I. Packer en Billy Graham. Maar ook C. S. Lewis is van de partij, zeer prominent zelfs met zijn Narniasprookjes. De prijzen zijn inderdaad vriendelijk; verreweg de meeste –Engelstalige– lectuur is voor enkele euro’s verkrijgbaar.

Daardoor is het schip straks ook in arme landen populair, verwacht de Nederlandse kapitein Dirk Colenbrander. "In havens van arme landen kunnen we vaak meer kennis en hulp kwijt dan in westerse havens. Alleen de hoop, die kunnen we in iedere haven ter wereld volop uitdelen."

Het schip zal elke haven voor enkele weken bezoeken en rekent op honderden zelfs duizenden bezoekers per dag. Gemiddeld hebben reeds 1 miljoen bezoekers de voorgaande schepen bezocht per jaar, met een drijvende boekenbeurs met meer dan 6000 tittels.

De internationale bemanning bestaat uit vrijwilligers die leven en werken op het schip.

Video OM Ships International

People will never forget how you made them feel


"I have learned that people will forget what you said,

people will forget what you did,
but they will never forget how you made them FEEL."
- Maya Angelou

"As cold waters to a thirsty soul, so is good news from a far country."
Proverbs 25:25

"Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved,
clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience."
Colossians 3:12

Lord God, give me that I can express myself in the right way
and that I know to approach others with gentleness
and shall be able to let them feel the love of God by my right attitude.
 

Dutch version / Nederlands > Mensen vergeten niet hoe je hen liet voelen

Mensen vergeten niet hoe je hen liet voelen


"Ik heb geleerd dat mensen vergeten wat je zei,
de mensen vergeten wat je gedaan hebt,
maar ze zullen nooit vergeten hoe je hen liet voelen."
- Maya Angelou

"Als koude wateren naar een dorstige ziel, zo is goed nieuws uit een ver land."
Spreuken 25:25

"Daarom, als Gods uitverkoren volk, heilige en innig geliefde,
kleedt jezelf met mededogen,
goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld."
Kolossenzen 3:12

Heer God, geef dat ik mij juist kan uitdrukken
en dat ik anderen goed weet te naderen
en hen met zachtheid Gods liefde kan laten aanvoelen door mijn juiste houding.

Wednesday, 25 February 2009

Streven naar heiligheid

Ik geloof dat een christen de plicht heeft naar een grote mate van heiligheid te streven. En als de apostelen en heiligen vroeger verder gevorderd waren dan wij - wat ongetwijfeld zo is - laten we hen dan volgen. Laten we hen nastreven, ja laten we hen voorbij gaan, want ik zie niet in dat dit onmogelijk zou zijn. We hebben hetzelfde licht als zij, dezelfde genade is voor ons beschikbaar, en waarom zouden we rusten voordat we hen in de hemelse wedloop gepasseerd zijn?
Laten we hen terugbrengen tot het niveau van gewone stervelingen. Als Jezus de Zoon des mensen was en volkomen mens, ‘been van ons been en vlees van ons vlees', dan waren de apostelen dat ook. En het is een vreselijke fout te veronderstellen dat ze niet met dezelfde gevoelens te maken hadden en met dezelfde innerlijke beproevingen als de geringste kinderen van God. Dit kan ons troosten en bemoedigen als we merken dat we in een strijd verwikkeld zijn die ook de apostelen zelf moesten strijden.


God zal ons niet meer laten lijden dan we aankunnen

"Herinner uzelf dat God precies weet hoeveel u aankunt. Hij zal niet toestaan dat u in een onmogelijke situatie terechtkomt," zegt David Wilkerson.

Een groot aantal mensen moeten veel lijden in deze wereld doorstaan, maar God zal ons niet meer laten lijden dan we aankunnen.

"Onze liefde Vader heeft gezegd: "U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan." (1 Korinthe 10:13)

De ergste vorm van godslastering is denken dat God achter al je pijn en zorgen staat, bijvoorbeeld: God denkt dat je één of twee beproevingen nodig hebt, voordat je klaar bent om Zijn zegeningen te ontvangen. Onjuist!

Het is waar dat de Heer berispt wie Hij liefheeft. Dat berispen is echter slechts een periode en is niet bedoeld om ons pijn te doen. God is niet de veroorzaker van verwarring in uw leven, uzelf evenmin. De vijand gebruikt andere mensen om ons pijn te doen, net zoals hij Job probeerde te kwetsen via een ongelovige vrouw.

Onze hemelse Vader waakt over u. Iedere beweging en elke traan wordt door Hem gezien. Hij voelt met uw pijn mee en weet wanneer je genoeg ben blootgesteld aan de intimidaties van de vijand. Hij grijpt in en zegt: "Genoeg!" Als uw pijn u niet langer dicht bij de Heer brengt, grijpt God in. God zal niet toestaan dat Zijn kinderen te veel pijn lijden, als het ware een lijdensweg voor de ziel.

God zal u precies op tijd uit de strijd wegnemen. Hij zal nooit toestaan dat de pijn uw gedachten vernietigd. Hij heeft beloofd op precies het juiste tijdstip te komen, om de tranen uit uw ogen te wissen en u vreugde te geven in plaats van rouw."

Joden willen geen nieuwe kerken in Jeruzalem

Tholen – Uit onderzoek in Israël is gebleken dat Joodse Israëliërs geen negatieve gevoelens hebben jegens christenen, maar dat ze tegelijkertijd liever niet meer kerken zien verschijnen in de hoofdstad Jeruzalem. Dit bericht de krant Haaretz.

74 procent van de ondervraagden zien christenen niet als zendelingen en 76 procent van de ondervraagde mensen hindert het niet dat christenen soms een kruisje om hun nek dragen. Verder gelooft 41 procent van de respondenten dat het christendom de religie is die het dichtst bij het Jodendom ligt, met de Islam als tweede met 32 procent van de respondenten die deze religie het dichtst bij vindt.

Inhoud
Als het gaat om de inhoud van het christelijk geloof blijken joden minder tolerant te zijn. Ongeveer 50 procent van de ondervraagden ziet in dat Jeruzalem belangrijk is voor het christelijke geloof en 75 procent van de ondervraagden vindt dat er geen grond verstrekt mag worden aan christenen om kerken te bouwen in Jeruzalem.

Interessant: uit het onderzoek blijkt verder dat 56 procent van de seculiere joden die meededen aan het onderzoek vindt dat christenen de eed mogen afleggen op het Nieuwe Testament, maar 62 procent van de religieuze joden vindt dat christenen alleen de eed mogen afleggen op de Torah.

- Leonard Walpot - CIP

Relapse plan


One thing that can often help people who suffer from mental illness is to be able to recognise their personal early warning signs and symptoms of relapse and illness. It is often helpful to try and identify stressors and triggers that contribute to illness. It is equally helpful to identify not only weaknesses, but also strengths that can be called upon to help in time of need. Having recognised what these signs and symptoms are the next stage is to create a relapse plan, a sort of forward planning on what to do when things go wrong.

The relapse plan first identifies general early warning signs and then other more specific signs that come along later. One aspect of creating a relapse plan is to identify one specific early warning sign, then look at something that helps overcome it. For example, somebody may identify that one of their signs is to lose weight because they miss out meals during the day. So the plan to help may be to buy favourite foods and easy to prepare meals, setting aside time to eat regularly.  Another aspect of creating a relapse plan is to identify people:

Ø  That can be turned to for information
Ø  Whose opinion and advice you value
Ø  To share ideas with
Ø  Who make you think
Ø  That you can trust and confide in

It may be that just one person or several people fulfil these roles.

The objective of the exercise is twofold. Firstly, to enable people become more aware of their problems and feel more in control. Secondly, to start dealing with the problem sooner rather than later, is far better than leaving things until a crisis point is reached. Early intervention means a better prognosis.

Now before these thoughts continue it also needs to be noted that mental ‘illness’ can and does happen to everyone to one degree or another. It is not an all or nothing situation. Mental health is on a continuum and we all move up and down that continuum according to the nature and number of problems and stresses that we face. To feel low, depressed, anxious, worried or any of all the other emotions that beset us, is a normal response to life events.  For most of us, mental ill health does not become a clinical problem, but for 1 in 4 of the population it does.

So how can this relate to life in the Truth? Well we all suffer from sin and we all experience highs and lows of faith, confidence or commitment from day to day. This could be termed spiritual ill health. Sadly, there are times when those peaks and troughs become more acute and a gradual drift away from the path of salvation takes place, sin starts gaining the upper hand, the situation becomes harder to retrieve and a sort of clinical spiritual ill health sets in.

What if we could be more aware of our ‘early warning signs’ maybe that would help to avoid some pitfalls, or at least minimise their impact. If we had a pre-prepared plan of action, maybe that would help us get back onto the right path. In a very real sense, early intervention means a far better prognosis for us! However it is always hard to cope alone, so what if could identify people to turn to in a given situation, people to support, advise and guide. Not only this, each one of us having experienced sin and the problems with temptation, surely we should be more appreciative of the difficulties faced by others.

So what are your early warning signs? Some possible ones that come to mind are:

Ø  Reduced frequency of reading the scriptures
Ø  Reading quickly to ‘get the reading done’ with no time given for thoughtful contemplation.
Ø  Withdrawing from the company of other brethren and sisters
Ø  Less time spent in prayer
Ø  Attending meetings less frequently
Ø  Spending time worrying about the future and becoming disheartened
Ø  Spending more time on career, hobbies and other interests
Ø  Becoming spiritually more tired and sleepy

Add your own to the list!

What could a relapse plan be? Well first of all identify your personal warning signs. For an example it could be less frequent attending of meetings. Now the thought may run along these lines: ‘My life is busy, there are a lot of problems and pressures in life and I just cannot get to the meetings.’

Now turn it on its head. There are a lot of problems that are difficult to deal with, that is probably true.  But does worrying about the problems make them go away? The answer is an emphatic no.  Does having extra support make the problem go away, no, but it can make them easier to bear. We read:

“If one falls down, his friend can help him up. But pity the man who falls and has no-one to help him up! … Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken.” Eccl 4:10-12

Does Bible study help? Well yes, because we can always find guidance and advice in scripture to cover any given situation. Again we read:

Every purpose is established by counsel: and with good advice make war. Prov 20:18

Does this apply only to war against a physical enemy, or does it not equally apply to war against sin, our greatest and strongest enemy.

So the plan to overcome could be to make a commitment to go to meetings, even if it is difficult. It may also help to talk to a fellow brother or sister about finding it hard to attend; a problem brought out into the open often makes it less of a problem. Does not scripture say “bear one another’s burdens and so fulfil the law of Christ.” Gal 6:2 Any plan of course must also include prayer:


“Trust in the LORD with all your heart; and lean not on your own understanding.  In all your ways acknowledge him, and he shall direct your paths.”  Prov 3:5-6

No matter what our circumstances we always have the comfort and support of the Lord Jesus Christ, who is fully aware of our needs. All we need to do is follow his example!

So, select from your list of ‘early warning signs’ of sin something that is in the world that you find hard to overcome, then think of a plan of what you can do about it. Ask yourself the question ‘who can I turn to for help?’

An indispensible first step is to make the problem a matter of prayer, daily prayer. Then maybe think of a quote from scripture that you can use to remind yourself about what you are trying to change. Then whenever that probelm occurs, repeat the quote to yourself and then change what you do. Thought and action must go together.

Jesus in a sense gave us an example of this action plan. Remember when he was tempted he countered all temptation with, ‘it is written’.  So now put your sin relapse plan into action!

Andy P.

God zal niet vragen ...

God zal niet vragen wat voor auto je gereden hebt, maar hij zal vragen voor hoeveel mensen je reed die niet over vervoer beschikten.

God zal niet achter de oppervlakte van uw huis vragen, maar hij zal vragen hoeveel mensen u verwelkomd hebt in uw huis.

God zal niet vragen hoe vaak je de Bijbel voor uzelf gelezen hebt, maar hij zal vragen met hoeveel mensen je de Bijbel hebt gelezen.

God zal niet vragen wat je hoogste salaris was, maar hij zal vragen of jij je karakter compromitteerde om het te verkrijgen.

God zal niet vragen hoeveel vrienden je had, maar hij zal vragen hoeveel mensen je te vriend had.

God zal niet vragen hoeveel je uit je kerkelijke vergaderingen haalde, maar hij zal vragen hoeveel je aan anderen in uw kerk vergaderingen hebt gegeven.

God zal niet vragen achter de kleren die je had in je kast, maar hij zal vragen hoeveel je bijgedragen bijgedragen hebt aan het kleden van anderen.

God zal niet vragen in welke buurt je woont, maar hij zal vragen hoe je je buren behandeld.

Matt.5: 28 - "Dan zal de koning zeggen tot degenen aan zijn rechterhand," Kom, wie zijn gezegend door mijn Vader, neem uw erfenis, het koninkrijk, dat u bereid is sinds de oprichting van de wereld. Want ik had honger en jij gaf me iets om te eten, ik had dorst en jij gaf me iets om te drinken, ik was een vreemdeling en jij hebt me uitgenodigd, ik had kleren nodig en jij hebt me gekleed, ik was ziek en je keek naar mij om, je verzorgde me, Ik was in de gevangenis en je kwam mij bezoeken. "

Wat je ook doet voor de minste van deze ...English version > God won't ask

God won't ask

God won’t ask what kind of car you drove, but he’ll ask how many people you drove who didn’t have transportation.

God won’t ask the square footage of your house, but he’ll ask how many people you welcomed into your home.

God won’t ask how many times you read the Bible to yourself, but he’ll ask how many people you read the Bible with.

God won’t ask what your highest salary was, but he’ll ask if you compromised your character to obtain it.

God won’t ask how many friends you had, but he’ll ask how many people to whom you were a friend.

God won’t ask how much you got out of your church meetings, but he’ll ask how much you gave to others at your church meetings.

God won’t ask about the clothes you had in your closet, but he’ll ask how many you helped to clothe.

God won’t ask in what neighborhood you lived, but he’ll ask how you treated your neighbors.

Matt.5:28 - “Then the king will say to those on his right, “Come, you who are blessed by my Father; take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry and you gave me something to eat, I was thirsty and you gave me something to drink, I was a stranger and you invited me in, I needed clothes and you clothed me, I was sick and you looked after me, I was in prison and you came to visit me.”

Whatever you do for the least of these…

Dutch version / Nederlands > God zal niet vragen ...

Live so that when your children think of fairness and integrity, they think of you

Live so that when your children think of fairness and integrity, they think of you

-- H. Jackson Brown Jr.

Leef zodat wanneer uw kinderen denken aan eerlijkheid en integriteit, ze aan jou denken


Leef zodat wanneer uw kinderen denken aan eerlijkheid en integriteit, ze aan jou denken.

- H. Jackson Brown Jr

Every day holds the possibility of a miracle

Every day holds the possibility of a miracle.

-- Anonymous

Thank you God that I may see the daily wonders of nature..
I hope that your strength may accompany me
and that you make miracles possible for me.


Elke dag houdt de mogelijkheid in van een mirakel

Elke dag houdt de mogelijkheid in van een mirakel.

-- Anoniem

Dank u God dat wij elke dag de wonderen van de natuur mogen aanschouwen.
Daarbuiten hoop ik dat uw Kracht mij moge vergezellen
en dat u ook voor mij mirakels mogelijk maakt.Tuesday, 24 February 2009

Bijbel via SMS

BIJBELVERZEN VIA SMS MAKEN STERKE TIJD VAN DE VASTEN

Bron: Kerknet

BRUSSEL (KerkNet) – “’Bijbel via SMS’, gemeenschappelijk initiatief van KBS-Vlaanderen, ‘Kerk+Leven’ en KerkNet Vlaanderen ging in 2006 van start. Vandaag kunnen we rekenen op een vast publiek van een paar honderd mensen, dat zo telkens aandacht heeft en tijd vrijmaakt voor een Bijbelvers”, zegt Luc Devisscher, stafmedewerker KBS Vlaanderen. “Onze Bijbelverzen worden geselecteerd op basis van het Bijbelleesrooster. KBS Vlaanderen verzorgt de eindredactie. De vasten, die morgen van start gaat, vormt een ideale aanleiding om zich voor ons initiatief ‘Bijbel via SMS’ in te schrijven en driemaal wekelijks (op maandag, woensdag en vrijdag tegen 0,80 euro per bericht) een sms’je met een Bijbelcitaat te ontvangen. Wie zich inschrijft, moet uiteraard beschikken over een gsm. Uitschrijven kan op elk moment, zonder bijkomende kosten.” Inschrijven kan door een sms te versturen met “KBS CITAAT” naar nummer 9028. Na enkele minuten ontvangt u een bevestiging en een Bijbelvers ter verwelkoming. Uitschrijven kan via sms met de boodschap “KBS STOP” naar nummer 9028. (Meer info via 015/29.84.15 of gsm 0472/41.58.67).

(Kerknet)

Vlaamse Salesianen vieren150ste verjaardag

BRUSSEL (KerkNet) – “Dit jaar vieren we de 150ste verjaardag van de oprichting van onze congregatie. Die verjaardag laten wij in Vlaanderen niet ongemerkt voorbijgaan.” Dat verzekert pater Jos Claes, provinciale overste van de salesianen van Don Bosco. “Op 18 december 1859 bracht Don Bosco enkele jonge mannen samen om een sociëteit op te richten, voor het welzijn van jongeren en de beleving van de christelijke caritas. Deze stichting gebeurde met steun van de paus. Een nieuwe congregatie lag in die tijd echter moeilijk. Daarom werd gesproken over ‘sociëteit’ om het verbod om congregaties op te richten te omzeilen. Typisch voor Don Bosco was dat hij de jongeren in eigen kring zocht. Hij sprak persoonlijk een tiental jongeren aan om met hem van start te gaan.”
“Wij vieren deze 150ste verjaardag uiteraard ook in Vlaanderen. Er werd een ruim feestprogramma uitgewerkt, zowel naar de eigen gemeenschappen als allen die met de salesiaanse beweging verbonden zijn. Wij organiseerden al een studiedag voor salesianen en medewerkers en plannen op 25 april de viering van 50 jaar Don Bosco Jeugddienst, waar ook afgevaardigden uit Rome aanwezig zijn. Wij plannen ook ‘Turijntochten’ voor zowel jongeren als leerkrachten, evenals voor onze directies van de Bijzondere Jeugdzorg, om het charisma van Don Bosco te herontdekken. Intern willen we vooral werk maken van de verdieping en uitvoering van het laatste algemeen kapittel, eerst door in aparte sessies aandacht te hebben voor elk van de kernthema’s van het slotdocument. De Vlaamse salesianen reizen in juli naar Turijn om te danken voor de vijftigste verjaardag van de Vlaamse provincie. Ook de Congolese salesiaanse provincie viert dit jaar haar vijftigste. Enkele Vlaamse salesianen, oud-missionarissen, reizen naar Lubumbashi om de viering mee te maken met Congolese salesianen en de missionarissen. De plechtigheden bereiken een hoogtepunt op 19 december. De salesianen komen die dag samen in Hechtel, ons eerste huis in Vlaanderen en Nederland. Daar zullen ze samen hun religieuze geloften hernieuwen. Ook de salesianse bisschop mgr. Luc Van Looy, salesiaan en de bisschop van Gent, en confrater Adrianus van Luyn, de bisschop van Rotterdam, beloofden hier aanwezig te zijn. “ In Vlaanderen zijn nog ruim 200 salesianen, scholen met het onderwijsproject van Don Bosco tellen momenteel 15.280 leerlingen (1 februari 2009).

(Kerknet)

Your Sins Are Forgiven

In a sense it is true that none could forgive sins but God alone, except as his
anointed and authorized agent and representative, and in his appointed way.  The divinely appointed way for the cancellation of sins was by means of the ransom as the legal settlement of the penalty, and faith in Christ the Redeemer.  — Romans 5:12-19; 1 Corinthians 15:21,22; 1 Timothy 2:5,6.
The forgiveness of sins was one thing, and the healing was another; and Luke’s words as recorded in Luke 5:17 lets us know that the same divine authority that was necessary to the forgiveness of sins was also necessary to the healing; and that if the forgiveness of sins was blasphemy, so also was the healing.
...
It will be observed that all the healings performed by our Lord were both instantaneous and complete, showing the fullness of his authority and power, and they included the worst forms of disease — leprosy, paralysis, blindness from birth, and even awakenings from death.
...
And God had given authority to Christ to forgive sins.

> Find more at the RL Weekly Bible Lessons 'Your Sins Are Forgiven'

A study of Luke 5:17-26.

You may view the latest post at
http://lessons.reslight.net/?p=130

Wacht niet op anderen voor een gezonde houding

"Een gezonde houding is besmettelijk,
maar wacht niet tot het van anderen te vangen .
Wees een drager. "
- Onbekend

"Een angstig hart maakt een man neerslachtig,
maar een vriendelijk woord fleurt hem op. "
Spreuken 12:25

God, Laat kommer en kwel verdwijnen
en geef dat ik vreugde kan vinden in mijn leven.

Don't wait to catch a healthy attitude

"A healthy attitude is contagious,
but don't wait to catch it from others.
Be a carrier."
- Unknown

"An anxious heart weighs a man down,
but a kind word cheers him up."
Proverbs 12:25

God, Let doom and gloom disappear
and give that I can find joy in my life.

Dutch version / Nederlands > Wacht niet op anderen voor een gezonde houding
+++
2013 update:

English: Good Catch. On the River Hodder fish ...
Good Catch. On the River Hodder fish can't wait to jump into your net. In Bowland Wild Boar Park near Chipping. (Photo credit: Wikipedia)

Enhanced by Zemanta

Building associated with Hezekiah

JERUSALEM – Israeli archaeologists yesterday announced the discovery of a large building dating to the time of the First and Second Temples associated with Hezekiah, the King of Judah.

The Israeli government's Antiquities Authority oversaw the excavation in the southern Jerusalem village of Umm Tuba. The agency said its archaeologists unearthed the remains of an ancient building consisting of several rooms arranged around a courtyard, containing pottery and other artifacts from the First and Second Temple Periods.
Ezechias-Hezekiah was the son of Ahaz and the ...
Ezechias-Hezekiah was the son of Ahaz and the 14th king of Judah. (Photo credit: Wikipedia)


The finds include official government seals bearing the names of Ahimelekh ben Amadyahu and Yehokhil ben Shahar, who were high-ranking officials in Hezekiah's government. The life of Hezekiah, the son of King Ahaz is detailed in the biblical books of Kings, Isaiah and Chronicles. Hezekiah was the 13th king of independent Judah.

Archaeologists also found a Hebrew inscription – dating 600 years after the Kingdom of Judah seals – on a fragment of a jar neck, characteristic of the beginning of the Hasmonean period. The ancient building was partially destroyed during the Babylonian conquest of Jerusalem.

The finds are the latest in a mountain of unearthed remains giving a clearer picture of the Jewish presence in Jerusalem during the First and Second Temple periods. Still, the Palestinian Authority, which seeks control of the Temple Mount and eastern Jerusalem, steadfastly denies the Jewish temples ever existed.

> More text & pictures


+++
Old Jerusalem during the 2nd Temple period
Old Jerusalem during the 2nd Temple period (Photo credit: susie.c)
Enhanced by Zemanta