Monday, 31 August 2009

Anxiety is the gap between the now and the later


"Anxiety is the gap between the now and the later."
- Fritz Perls (1893-1970)

Jesus promised his disciples three things - that they would be
completely fearless, absurdly happy and in constant trouble.
- G. K. Chesterton

"Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand,
that He may lift you up in due time.
Cast all your anxiety on him because he cares for you."
1 Peter 5:6-7

Lord let all my fears disappear.
Give that I shall be able to overcome all my worries and fears.
On You I put my hope.


Angst is de kloof tussen het nu en later


"Angst is de kloof tussen het nu en later."
- Fritz Perls (1893-1970)

Jezus beloofde zijn volgelingen drie dingen
-dat ze geheel zonder angst zouden zijn, absurd gelukkig en constant in de problemen."
- G. K. Chesterton

"Verneder u dus onder machtige hand van God,
dat hij u maximaal mag opliften te zijner tijd.
Werp al uw zorgen op hem omdat hij voor je geeft. "
1 Peter 5:6-7

Heer laat al mijn angsten verdwijnen.
Geef dat ik al mijn zorgen and angsten weet te overwinnen.
Op U heb ik mijn hoop gesteld.

Nieuwe Testamenten voor vier taalgroepen in Ghana

In de Volta-regio in Ghana zijn onlangs vier Nieuwe Testamenten voor vier verschillende taalgroepen gereedgekomen. Dit meldt de organisatie Wycliffe Bijbelvertalers. Het Nieuwe Testament is nu ook beschikbaar in het Sekpele, Selee, Siwu en Tuwuli, vier talen die worden gesproken in de Ghanese Volta-regio. In Ghana worden naar schatting zestig verschillende talen gesproken. Het Nieuwe Testament is inmiddels vertaald in 26 talen.

Wycliffe-medewerkster Hanneke Awimbilla-Boer en haar man Michael waren van 1998 tot en met 2004 nauw betrokken bij het vertaalwerk voor deze vier taalgroepen. Zij waren ervoor verantwoordelijk dat het vertaalwerk voor deze vier talen in één project werd ondergebracht.

Voor de lokale bevolking is het gereedkomen van deze Nieuwe Testamenten reden tot grote blijdschap. Voorheen werden tijdens kerkdiensten en bijbelstudies Bijbels in andere talen gebruikt. Dat leidde soms tot misverstanden en verkeerde interpretaties, bijvoorbeeld omdat er in die talen hele andere woorden voor verlossing, Heilige Geest of Koninkrijk van God worden gebruikt. ‘Ik kan de Schriften nu lezen en horen in mijn moedertaal. Daardoor krijg ik een dieper begrip van het Woord van God’, vertelde een oudere vrouw uit de Siwu-taalgroep.

De vertaling van de vier Nieuwe Testamenten is volgens Hanneke Awimbilla ‘in recordtijd’ afgerond. ‘De vier Nieuwe Testamenten waren binnen negen jaar klaar.’ Gemiddeld kost het vijftien jaar om een Nieuw Testament te vertalen.’

Website: Wycliffe Bijbelvertalers - www.wycliffe.nl

Bidden is een eenvoudige blik op God

"Bidden is een eenvoudige blik op God, een woord van danken en beminnen in blijdschap en leed."

- H.Theresia van Lisieux

Geen tegengesteldheid voor de tijden

Een mens heeft geen vat op de tijd tot hij vat heeft op zichzelf:
Waar heb je jouw hart geplaatst, je gedachten en je ziel?
Wat is voor jou belangrijk? Waarom ben jij hier op deze wereld?
Als je tijd voor studie, gebed, gezin, werk en wereld, verankert is met je gehele wezen, kan zelfs een storm je tijd niet deren.
Er bestaat geen tegengesteldheid tussen je tijd voor werk en je tijd voor studie, meditatie en gebed. Wanneer je verbonden bent met boven, gaat je werk je beter af. En wanneer je steeds eerlijk bent, zie je wonderen met open ogen.

- naar de Rebbe Menachem Mendel Schneerson

Weekly World Watch Aug 9th - 29th 09‏

$Account.OrganizationName

To view WWW please click on the following link. You can either open it and view now.
Or you can save it and view it later. It may take a minute to download.

If you are not able to download please reply to this email requesting the WWW as an attachment. I will then email the WWW to you as an attachment. This may take a day or two as it is not automated!

CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW.
In this weeks WWW
Israeli leaders have had several meetings with world leaders over the last 2 weeks. Read this weeks WWW to find out what has been said!
Russian and Ukrainian tensions increase.
More news on the Israeli gas find.

Sunday, 30 August 2009

Je verliest alleen energie wanneer het leven saai in je geest wordt

In het leven moeten wij energie steken om te luisteren, observeren en absorberen en ons te focussen op de juiste dingen.

"Je verliest alleen energie wanneer het leven saai in je geest wordt.
Je geest verveelt zich en is daarom moe van niets te doen.
Wordt geïnteresseerd in iets!
Wordt absoluut geboeid in iets!
Kom uit jezelf!
Wees iemand!
Doe iets.
Hoe meer je jezelf verliest in iets groters dan jezelf,
hoe meer energie je zal hebben. "
- Norman Vincent Peale

"Doe niets uit geldingsdrang of eigenwaan,
maar overweeg in nederigheid anderen beter dan uzelf.
Ieder van u moet niet alleen kijken naar zijn eigen belangen,
maar ook naar de belangen van anderen. "
Filippenzen 2:3-4

Lord let me have my eyes set on the right things
and my energy to good use.


Lees ook: Doe meer
of in het Engels: Do more

You only lose energy when life becomes dull in your mind

In life we must put energy to listen, observe and absorb and to focus us on the right things.


"You only lose energy when life becomes dull in your mind.
Your mind gets bored and therefore tired of doing nothing.
Get interested in something!
Get absolutely enthralled in something!
Get out of yourself!
Be somebody!
Do something.
The more you lose yourself in something bigger than yourself,
the more energy you will have."
- Norman Vincent Peale

"Do nothing out of selfish ambition or vain conceit,
but in humility consider others better than yourselves.
Each of you should look not only to your own interests,
but also to the interests of others."
Philippians 2:3-4

Lord let me have my eyes set on the right things
and let me use my energy well.

Read also: Do more or in Dutch: Doe meer

Saturday, 29 August 2009

Verandering hoeft niet stressvol te zijn


"Ik denk niet dat verandering stressvol is.
Ik denk dat het falen stressvol is. "
- Bob Stearns

"Onderzoek jezelf om te zien of je in het geloof bent; test uzelf.
Beseft u niet dat Jezus Christus in u is - tenzij, natuurlijk, je de test mislukt? En ik vertrouw erop dat u zult ontdekken dat we de test niet gefaald hebben. "
2 Korintiërs 13:5-6

Heer God, mijn leven is vol veranderingen.
Laat mij leren uit al mijn ervaringen
en laat mij hoopvol uitkijken naar een betere toekomst.

Change should not be stressful


"I don’t think change is stressful.
I think failure is stressful."
- Bob Stearns

"Examine yourselves to see whether you are in the faith; test yourselves.
Do you not realize that Christ Jesus is in you - unless, of course, you fail the test? And I trust that you will discover that we have not failed the test."
2 Corinthians 13:5-6

Lord God, my life is full of changes.
Let me learn from my experiences
and let me look hopeful for a better future.

Dutch version / Nederlandse versie: > Verandering hoeft niet stressvol te zijn

Wednesday, 26 August 2009

Act and think as if you are in a movie


“Act and think as if you are in a movie, and everything you do and say is caught on that movie, even your thoughts. Why? Because God is recording everything we do!”
- Samantha Bailey

It’s hard for God to walk with a man who gets his mind made up
to do things his own way.
- Norvel Hayes


”O LORD, you have searched me and you know me. You know when I sit and when I rise; you perceive my thoughts from afar.You discern my going out and my lying down; you are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue you know it completely, O LORD.”
Psalm 139:1-4

I want my thoughts to align with God.
Lord Give that I may get to know Your Laws and Wishes and shall know how to maintain them.
Keep my thoughts pure and nourishes them with Your Spirit.

Dutch version / Nederlandse versie > Handel en denk alsof je in een film bent

Handel en denk alsof je in een film bent


"Handel en denk alsof je in een film bent, en alles wat je doet en zegt is opgenomen op deze film, zelfs je gedachten. Waarom? Omdat God alles aan het opnemen is wat we doen!"
- Samantha Bailey

"Het is moeilijk voor God om te wandelen in het leven van iemand die zijn gedachten opmaakt om het op zijn eigen manier te doen."

"O Heer, U heeft mij gezocht en je kent mij. Je weet wanneer ik zit en wanneer ik opsta; je neemt mijn gedachten waar vanuit de verte.U onderscheidt mijn gaan en mijn liggen; u bent bekend met al mijn wegen. Voordat een woord op mijn tong ligt weet U dat helemaal, o Heer." Psalm 139:1-4

Ik wil mijn gedachten afstemmen op die van God.
Geef Heer dat ik Uw Wetten en Wensen leer kennen en weet te onderhouden.
Houd mijn gedachten rein en voedt ze met Uw Geest.

Engelse versie / English version > Act and think as if you are in a movie

God receives us on the basis of our faith

"In the sight of God all are sinners and their goodness is inadequate to justify them in His presence. There is only one standard of righteousness, holiness and justice, and that is God’s standard, and God will not at any time compromise that standard in order to accommodate the fickleness of men and women. Sin today is no less sinful than it was in the days of Noah or Eve. God has not evolved from a God who hates sin to a God who merely overlooks it. Human goodness compared with God’s standard of righteousness is stunted and impoverished. It is no good coming to God with our ‘scorecard’ which testifies that we are decent people, we pay our debts and never harm our neighbours. In the context of respectability this may be important, but in the context of salvation it is paltry. Our bit of righteousness is no passport to God’s favour. The Bible teaches that we have to repudiate our own withered morality and confess that we do not measure up to God’s standard. This is called Repentance.

Since men and women cannot be received on the basis of their natural goodness, which is inadequate and unfair, God receives them on the basis of their faith. The faith they show is counted by Him as righteousness. This is the great doctrine of justification by faith and explains why it is impossible to come to God faithless, and why those who come must believe. In order to show how the great principle operates the Apostle Paul takes the case of one man, Abraham. Abraham received certain promises from God which, at the time they were spoken, appeared, humanly speaking, to be impossible of fulfilment. But Abraham had faith in the promises in spite of adverse appearances and God counted this for righteousness:

"He staggered not at the promise of God through unbelief; but was strong in faith, giving glory to God; and being fully persuaded that, what he had promised, he was able also to perform. And therefore it was imputed to him for righteousness. Now it was not written for his sake alone, that it was imputed to him; but for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead; who was delivered for our offences, and was raised again for our justification" (Romans 4:20-25).

Paul insists that the principles which operated in the case of Abraham are true for every man who will come to God for salvation."

-------
Dennis Gillett
One Bible, Many Churches - Does it Matter What We Believe?

Jouw Helper

je hoeft geen storm te vrezen
als je met God door 't leven gaat
Hij zal je steeds bewaren
zo jij je vast op Hem verlaat
al striemen ook de vlagen
van woeste winden keer op keer
al dreigen de orkanen
jouw vriend en helper is de Heer!

je hoeft geen storm te vrezen
het is God zelf die jou steeds schraagt
en in een nacht vol onrust
je in Zijn armen verder draagt
Hij zal je ziel behoeden
en lijkt het of je zult vergaan
er kan je niets gebeuren
jouw vriend en helper gaat vooraan!

je hoeft geen storm te vrezen
't is God, de Heer, die jou regeert
die, als de angsten dreigen,
de winden van jouw wanhoop keert
Hij zal je nooit verlaten
daar kun je altijd van op aan
ga daarom moedig voorwaarts:
jouw vriend en helper gaat vooraan!

fd

Uit Geestelijke Gedichten

Tuesday, 25 August 2009

God mijn schutting, mijn hoop voor de toekomst


“(40:18) Ik ben zo ellendig, zo arm - Heer, wil aan mij denken. Mijn hulp zijt Gij, mijn bevrijder: mijn God, laat U niet wachten.” (Ps 40:17 WV78)

 “De Heer houdt de mens recht op zijn voeten wanneer Hem zijn wandel behaagt: mocht hij vallen, geveld is hij nooit, want de Heer heeft zijn hand reeds gegrepen.” (Ps 37:23-24 WV78)

“De vrees voor Jahwe geeft hechte zekerheid en voor zijn zonen is Hij een toevlucht.” (Spr 14:26 WV78)

“Ik, Ik ben het zelf die u bemoedig; en wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, en voor een mensenkind, dat als gras vergaat? Gij zoudt Jahwe, uw Maker, vergeten, die de hemelen heeft gespannen en de aarde gegrondvest. Gij zoudt aanhoudend beangst zijn, heel de dag door, voor de woede van de verdrukker, als maakt hij zich op om u te vernietigen! Waar blijft de verdrukker met zijn woede?” (Jes 51:12-13 WV78)

“Wees niet bang voor hen, want Ik ben bij u om u te redden - godsspraak van Jahwe.” (Jer 1:8 WV78)

“Wees sterk en moedig, wees niet bang en heb geen schrik voor hen, want Jahwe uw God trekt zelf met u mee: Hij geeft u niet prijs, Hij laat u niet in de steek.” (De 31:6 WV78)

“(59:17) Laat mij van uw macht mogen zingen, van uw goedheid een morgenlied, jubelend: een vaste burcht zijt Gij mij, in het uur van mijn nood mij een toevlucht.” (Ps 59:16 WV78)

“Gij, mijn schutse, ontheft mij van druk, bevrijding schept Gij rondom mij.” (Ps 32:7 WV78)


Verder ook uitgebreid in: God Helper en Bevrijder = 

Jehovah de persoon om hoop op te stellen


Duitse uibreiding: Deutsch > Gott Helferer und Retter
Engelse versie / English version > God my fence, my hope for the future
Engelse uitbreiding: English full text > God Helper and Deliverer
Franse uitbreiding: texte en français > Dieu aide et libérateur


God my fence, my hope for the future


“But I am poor and needy; [Yet] the Lord thinketh upon me: Thou art my help and my deliverer; Make no tarrying, O my God.” (Ps 40:17 ASV)

“A man’s goings are established of Jehovah; And he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down; For Jehovah upholdeth him with his hand.” (Ps 37:23-24 ASV)

“In the fear of Jehovah is strong confidence; And his children shall have a place of refuge.” (Pr 14:26 ASV)

“I, even I, am he that comforteth you: who art thou, that thou art afraid of man that shall die, and of the son of man that shall be made as grass; and hast forgotten Jehovah thy Maker, that stretched forth the heavens, and laid the foundations of the earth; and fearest continually all the day because of the fury of the oppressor, when he maketh ready to destroy? and where is the fury of the oppressor?” (Isa 51:12-13 ASV)

“Be not afraid because of them; for I am with thee to deliver thee, saith Jehovah.” (Jer 1:8 ASV)

“Be strong and of good courage, fear not, nor be affrighted at them: for Jehovah thy God, he it is that doth go with thee; he will not fail thee, nor forsake thee.” (De 31:6 ASV)

“But I will sing of thy strength; Yea, I will sing aloud of thy lovingkindness in the morning: For thou hast been my high tower, And a refuge in the day of my distress.” (Ps 59:16 ASV)

“Thou art my hiding–place; Thou wilt preserve me from trouble; Thou wilt compass me about with songs of deliverance. [[Selah” (Ps 32:7 ASV)


Read more >God Helper and Deliverer

Dutch version / Nederlandse versie > God mijn schutting, mijn hoop voor de toekomst
Full Dutch text: Uitgebreide Nederlandstalige tekst > God Helper en Bevrijder

So you have failed? You cannot fail


"So you have failed? You cannot fail.
You have not failed; you have gained experience.
Forward!"
- Josemaría Escrivá

"Not only so, but we also rejoice in our sufferings,
because we know that suffering produces perseverance;
perseverance, character; and character, hope.
And hope does not disappoint us,
because God has poured out his love into our hearts ..."
Romans 5:3-5

“Commit thy works unto Jehovah,
And thy purposes shall be established.”
Proverbs 16:3

Although I do not always succeed in what I would like to do
Lord give that I always shall try to give the best of me
and that all in my life can become to edification.
Allow me always near,
on You I always keep hoping.

Read also: Do not concentrate on present difficulties

Dutch version of "So you have failed? / Nederlandse versie > Dus je hebt gefaald? U kunt niet falen

Dus je hebt gefaald? U kunt niet falen


"Dus je hebt gefaald? U kunt niet falen.
U heeft niet gefaald; je hebt ervaring opgedaan.
Vooruit! "
- Jozefmaria Escrivá

"Niet alleen dit, maar we verheugen ons ook in ons lijden,
omdat we weten dat het lijden doorzettingsvermogen produceert;
doorzettingsvermogen, karakter en karakter, hoop.
En hoop stelt ons niet teleur,
want God heeft zijn liefde uitgestort in onze harten ... "
Romeinen 5:3-5

”Vertrouw uw werken aan Jehovah toe
en uw doeleinden zullen tot stand gebracht worden.”
Spreuken 16:3

Ook al slaag ik niet steeds in wat ik zou willen doen
geef Heer dat ik steeds het beste van mijzelf tracht te geven
en dat alles in mijn leven tot opbouw kan worden.
Sta mij steeds nabij,
op U blijf ik steeds hopen.

Friday, 21 August 2009

Do not grumble or criticize


"Do not grumble or criticize;
it takes neither heart nor brains to do that."
- Dwight L. Moody

"'Stop grumbling among yourselves,' Jesus answered.
'No one can come to me unless the Father who sent me draws him,
and I will raise him up at the last day.'"
John 6:43-44

Lord, give that I am tolerant and content
and the days with joy behold.
I thank you for all the beautiful moments in my life
and look with hope to the coming Kingdom.

Dutch version / Nederlandse versie > Mopper niet of geef geen kritiek

Mopper niet of geef geen kritiek


"Mopper niet of geef geen kritiek;
het neemt noch hart, noch hersenen om dat te doen. "
- Dwight L. Moody

" 'Stop te mopperend bij jezelf,' antwoordde Jezus.
'Niemand kan bij mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft hem trekt,
en Ik zal hem opwekken op de laatste dag. "
Johannes 6:43-44

Heer, geef dat ik verdraagzaam en tevreden ben
en de dagen met vreugde aanschouw.
Ik dank U voor al de mooie momenten in mijn leven
en kijk vol hoop naar het Komende Koninkrijk.

Engelse versie / English version > Do not grumble or criticize

Thursday, 20 August 2009

2001 Translation an American English Bible

Next to the already existent English translations of the Aramaic
The 2001 Translation uses Jehovah because a.o. they found it in many Hebrew writings and because they questioned whether the use of God’s Name was considered as offensive prior to Jerusalem’s destruction by the Roman armies (70-C.E.).(יהוה Jehovah not in the form κύριος [Lord]) [Yahweh (yah-h-Wĕh), Yahwah (yah-h-Wah), or Yehwah (yĕh-h-Wah)] It is a translation of the Bible, written in the commonly spoken vernacular of our time, which doesn’t follow the written rules of fifty or one hundred years ago. That isn’t a radical departure for the Bible, since the early disciples of Jesus wrote their words in the ‘common’ Aramaic (and Greek) of their day, and they spoke it with a Galilean accent (see Matthew 26:73). But their goal was to produce a Bible that is easy and pleasing to read, while conveying a very accurate meaning. the added words to make a sentence easy to read are put in brackets [ ] as in the New World Translation. So you can straight ahaid see what is been added to the text.
 
Another unique feature of this Bible is that in portions that were originally written in a poetic style (such as the books of Job, Psalms, Proverbs, Isaiah, etc.), they have tried to maintain the original richness of the texts by translating them poetically wherever possible. This has required some rearrangement, as well as additions and deletions of extraneous words, but you will find that they hope to have faithfully maintained the meanings of the texts.

It is strange that for their English version they based it on the Septuagint of which they could not find an accurate and easy-to-read English text.  They say that no one by them was qualified to translate the Hebrew and Aramaic texts  (their expertise being ancient Greek), though for the Dutch translation Egbert Nierop uses the Aramaic. This gives naturally a big difference between the English and Dutch translation of the same website.
 
For the English version they say: Its content is the work of more than fifty online contributors, and the dedicated efforts a few translators and editors who have spent more than fifteen-thousand hours (to date) in creating this enormous work, and whose only interest is in helping others to understand what the Bible truly says.

The New Testament from the Aramaic in Dutch:> Peshitta in Dutch

Example of translation: Exodus 6:2-4
http://www.2001translation.com/Exodus.htm 2 And God said to Moses: ‘I am Jehovah… 3 I appeared to Abraham, Isaac, and Jacob, and I was their God. However, I didn’t show them My Name Jehovah, 4 when I established My Sacred Agreement with them [and promised] to give them the land of the CanaAnites… the land they were visiting and living in as strangers.

Aramese vertaling in het Nederlands

Er is een bijbelvertaling gebaseerd op de meest betrouwbare Aramese testamentische grondtekst van de bijbel, de Peshitta – Met voetnoten - bewerkt door Egbert Nierop, op het net geplaatst.

De vertaling is gebaseerd op de Aramees-Engelse grondtekst (Paul Younan Interliniar en Glenn David Bauscher Interlinair, Etheridge, Murdock, en de Lamsa Bible) en diverse Aramese lexicons.
Uitgaande dat Jeshua's apostelen, geen taalgeleerden waren, en veel waarschijnlijker hun eigen taal schreven, waarna hun werk spoedig en zo goed mogelijk naar andere talen is vertaald (Grieks, Koptisch, Hebreeuws (Sem Tov) mogen wij er van uitgaan dat misschien eerder de Aramese teksten, dat toen een wereldtaal was, de oorspronkelijke taal kon zijn.
Volgens Aramisten zijn de woorden van Jezus vaak heel poëtisch, een aspect dat vanwege vertaling in het Grieks helaas verloren is gegaan.

Eén doelstelling voor de Peshitta 2001 vertaling is met het besef van de beperking van elke vertaling die de grondtekst verzwakt, toch een zo goed mogelijke vertaling uit het Aramees te maken. Daarnaast, zijn dankzij de Dode Zeerollen, nieuwe inzichten ontstaan in het Aramees van Jeshua's (Jezus) tijd wat ook nieuw begrip op de grondtekst van het NT werpt.

In de Peshitta staat wel Gods naam in de vorm van Mar-Jah; 'Jah' is de verkorte Aramese/Hebreeuwse weergave van JHWH, terwijl 'Mar' te vergelijken is met 'Adon' (Heer). Weer beweren sommige critici dat 'Jah' niet hetzelfde is als Jahweh, maar hier moeten we niet vergeten, de joden waren inmiddels Aramees sprekend/schrijvend. En elke taal heeft haar typische schrijfwijzen! Zo schrijft men in het oud-Hebreeuws 'elohim' (goden) wat men vertaalt met 'God' terwijl het Aramees dit 'Alaha' (enkelvoud) schrijft.
Daarnaast komt de verkorte naam van JHWH, 'Jah' ook voor in de Hebreeuwse Tenach. En wel in de uitdrukking 'Hallelu-Jah' (Hallelujah) en o.a. in Exodus 15:2 en Psalmen 68:4 (King James). De 'voluit' geschreven naam van God, JHWH, ruim 6800 maal, één op één overgenomen in de Peshitta met mar-Jah (heer Jahweh).

Daar spreken de vertalers ofer de titel van God of Allah (Arabisch) Alaha (Aramees) El (Hebreeuws). De naam 'Jaweh' of 'mar-Jah' komt  215 keer voor in deze vertaling van de Peshitta. In het Oude Testament wordt Jehovah gebruikt als naamvermelding. In de Engelstalige versie wordt er verder dieper op ingegaan waarom zij ook kiezen voor Jehovah, welke de naam was die in vele Hebreeuwse geschriften voor komt.(Gebruik van Jehovah's naam in deze vertaling).

> Aramese Nederlandse Peshittta vertaling: 2001 American English Bible Dutch translation

> Lamsa Aramaic Peshitta Bible English Translation

> Dukhrana Peshitta New Testament

Omtrent Aramese Peshitta vertalingen: Aramese teksten,Vertalingen in het Engels, Afrikaans, Nederlands, Spaans en Portugees > Aramic New Testaments

Een goed idee om alle activiteiten gedurende een uur op een dag stop te zetten


"Misschien zou het een goed idee zijn, fantastisch als het klinkt, iedere telefoon weg te moffelen, elke motor te stopen en alle activiteiten gedurende een uur op een dag stop te zetten
alleen om mensen een kans te geven om na te denken voor een paar minuten op waar het allemaal om gaat, waarom zij leven en wat ze echt willen. "
- James Truslow Adams (1878-1949)

"Leg geen voorraad schatten op aarde voor uzelf, waar mot en roest ze vernielen en dieven inbreken en stelen, maar bereid voor u schatten voor in de hemel, waar noch mot noch roest hen vernietigt en waar dieven niet inbreken en stelen. Voor waar uw schat is, daar zal uw hart ook zijn. "
Matteüs 6:19-21

Ik besef dat mijn welzijn niet hier op aarde ligt in dit tijdperk.
Geef heer dat ik tijdens mijn levensjaren hier
er het beste van maak en steeds zal proberen te leven volgens Uw waarden en normen.

A good idea to halt all activity for one hour some day


"Perhaps it would be a good idea, fantastic as it sounds, to muffle every telephone,
stop every motor and halt all activity for one hour some day
just to give people a chance to ponder for a few minutes on what it is all about,
why they are living and what they really want."
- James Truslow Adams (1878-1949)

"Do not lay up for yourselves treasures on earth,
where moth and rust destroy and where thieves break in and steal;
but lay up for yourselves treasures in heaven,
where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal.
For where your treasure is, there your heart will be also."

Matthew 6:19-21

I realize that my welfare is not here on earth in this era.
Give My Lord that I during my life here
make the best of it and that I always will try to live according to your values and standards.
Dutch version / Nederlandse versie > Een goed idee om alle activiteiten gedurende een uur op een dag stop te zetten
+++
2013 update:

The rich, as Voltaire said, require an abundan...
The rich, as Voltaire said, require an abundant supply of poor. (Photo credit: Renegade98)
 
Enhanced by Zemanta

Should we think that the sons of the Most High, the sons of God, are man-made gods?

Should we think that the sons of the Most High, the sons of God, are man-made gods? (Psalm 82:6; Luke 6:35; John 1:12; Philippians 2:15) What about the angels? Psalm 8:5; Hebrews 2:7) And was Moses made a god to Pharaoh by men, or by Yahweh (Jehovah)? -- Exodus 7:1.

Almighty God the Creator is identified by his name Jehovah in Psalm 83:18 and originally the only one having immortality.

Then there is the god referred to by the Apostle Paul as “…the god of this world system…” (2 Corinthians 4:4) NMTHB in other words, Satan. The Evil.

Bind up the brokenhearted

Songs in the Night
He hath sent me to bind up the brokenhearted. Isaiah 61:1

THE anointed ones are not to spend their time endeavoring to break the hard hearts of the worldly, for this is not a part of their commission....The message is to "bind up the brokenhearted." How much there is of this very kind of work that needs doing! The poor in spirit, contrite and mellowed of heart, disappointed with the world, vexed with the flesh and the Adversary, are to be found in nearly every quarter of the world; and whosoever has received the anointing of the Holy Spirit should realize that this power upon him is given to be exercised upon this needy class-- pouring in the oil and the wine of the divine promises, to cheer and comfort and bless, and prepare for joint- heirship in the kingdom some of the very class whom the Lord will be pleased to accept. Z'00-55 R2580:2 (Hymn 73)

The apostle's method worthy of imitation

From: Daily Heavenly Manna
Whom therefore, ye ignorantly worship, Him declare I unto you. Acts 17:23

THE apostle's method is worthy of imitation. All wise people distrust novelty, and incline to say that whatever is valuable has long been. We, like the apostle, should endeavor to show that the true gospel is not a new theology, but the old theology; not a new gospel, but the old gospel,--the one foretold to Abraham;...the one declared by the Lord Jesus Himself and by all His apostles. In proportion as we would show that errors prevail today, which had their origin in the "dark ages", we must show that we are not forging a new theory equally erroneous, but that we have discarded the errors of the dark ages, and have gone back to the first principles and precepts and instructions of the gospel, as announced by the Lord and His authorized representatives, the apostles. Z.'03-29 R3139:4Enhanced by Zemanta

Misleid door valse opwekkingen

Misleid door valse opwekkingen

Jezus en zijn discipelen waarschuwden herhaaldelijk dat de laatste dagen zouden worden gekenmerkt door misleiding en valse profeten (Matteüs 24:3-5, 11, 24; 1 Timoteüs 4:1). We hebben veel met hen te maken in de laatste paar decennia. Waarom zijn miljoenen christenen misleid door deze valse profeten en valse 'opwekkingen'?
  1. De meeste christenen zijn zich vandaag de dag niet bewust van wat het Nieuwe Testament leert, want zij hebben het niet zorgvuldig bestudeerd, zodat de leer van hun leiders niet de leer is van het Nieuwe Testament.
  2. Wonderen (bovennatuurlijke gebeurtenissen) zijn belangrijker voor hen dan hun karakter (een bovennatuurlijk leven).
  3. Materiële rijkdom wordt voor hen steeds belangrijker dan geestelijke rijkdom.
  4. Ze zijn niet in staat onderscheid te maken tussen waanzin of psychologische manipulatie en de daadwerkelijke leiding van de Heilige Geest; de oorzaak van onwetendheid van het Nieuwe Testament.
  5. Ze zijn niet in staat onderscheid te maken tussen psychosomatische genezing (genezing als gevolg van wisselwerking tussen psyche en lichaam) en bovennatuurlijke genezing in Jezus' naam.
  6. Emotionele opwinding en vreemde fysieke verschijnselen worden voor hen belangrijker dan innerlijke vreugde in de Heer.
  7. Voor de leiders: hun boodschap aan mensen is veel belangrijker dan juist hun persoonlijke wandel met God.
  8. De goedkeuring van mensen wordt steeds belangrijker dan de goedkeuring van God.
  9. Het aantal mensen dat bijeenkomsten bezoekt wordt voor leiders belangrijker dan de mensen die zich volledig aan Christus overgeven.
  10. De opbouw van hun persoonlijke koninkrijk en financiële imperium wordt voor deze leiders belangrijker dan het bouwen van een plaatselijke kerk en zichzelf ondergeschikt maken in die plaatselijke kerk (Jeremia 6:13)

Dit alles is het tegenovergestelde van wat Jezus ons leerde. Het tegenovergestelde van Christus is de 'anti-Christ' in het Nieuwe Testament. Als christenen dit niet duidelijk zien, dan draait de antichrist de wereld om met zijn valse tekenen en wonderen (2 Tessalonicenzen 3:10). Ook zij zullen hem blindelings accepteren. Geleid worden door de Geest van Christus is de tegenovergestelde geest in bovengenoemde punten.

Hier volgt een parafrase van Jezus' woorden in Matteüs 7:13-27 (lees voor de context Matt. hoofstuk 5 tot en met 7):

“Nauw is de poort naar HET LEVEN, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels?” (Matt. 7:14-16). Hebben zij een leven vrij van woede, lust naar vrouwen, liefde voor geld en materiële rijkdom (zoals wereldse mensen)? Spreken zij zich uit tegen deze dingen, zoals Hij heeft gedaan? (Matt. 5:21-32; 6:24-34). Deze valse profeten hebben bovennatuurlijke gaven en doen wonderen in Zijn Naam, maar Hij zal ze op de laatste dag allemaal naar de hel sturen, omdat ze Hem niet gekend hebben (als de Heilige) en hun zonden niet hebben beleden in hun persoonlijk leven (Matt. 7:21-23). Dus als u een kerk wilt bouwen op een rots die niet zal schudden of omvallen, wees voorzichtig en doe alles wat Hij tot u heeft gesproken (Matt 5-7) en leer de mensen alles wat Hij ook u heeft onderwezen. Dan zal Hij altijd met u zijn (Matt. 28: 18, 20). Maar als je alleen hoort wat Hij zegt en het niet doet, dan kun je wel bouwen aan een indrukwekkende kerk, maar zal het zeker op een dag omvallen (Matt. 7:25).

Hoe bouwen we dan aan een onwankelbare kerk in deze laatste dagen? We moeten leven naar de Bergrede en voortdurend preken. We moeten leven naar het nieuwe verbond en niet naar het oude verbond. We moeten weten dat er duidelijke verschillen zijn tussen de twee verbonden (2 Korinthe 3:6). We moeten ook het nieuwe verbond verkondigen.

Wanneer predikers in zonde vallen, moeten ze zich verantwoorden net als in het Oude Testament, waar ook heiligen in zonde vielen. En dan begonnen ze opnieuw na een periode van rust. Zij citeren  de voorbeelden van David die overspel pleegde en Elia die depressief werd, en zij zeggen: “Maar God maakte nog steeds gebruik van hen!” Maar zij zullen Paulus bijvoorbeeld niet citeren, die zuiver leefde in de overwinning tot het einde van zijn leven.

Wat deze predikers (en de meeste christenen) niet hebben gezien, is dat het Oude Testament GEEN voorbeeld is voor deze tijd. Wij hebben veel meer in deze tijd van genade, en “aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist (Lucas 12:48). Jezus is de Middelaar van een NIEUW verbond en Hij is ons Voorbeeld en de Auteur van ons geloof, niet David of Elia. Het onderscheid tussen de heiligen in het Oude Testament (genoemd in Hebreeën 11) en Jezus, wordt zeer duidelijk weergegeven in (Hebreeën 12:1-4). Maar weinigen leven in deze realiteit. Zeer weinigen zien dat “God iets BETERS gegeven heeft aan ons” in het nieuwe verbond (Hebreeën 11:40).

Ieder van ons kan van de weg vallen als we niet waakzaam en alert blijven. Onze veiligheid ligt in het opvolgen van het Nieuwe Testament en het ontvangen van goddelijke leiding. (En met 'goddelijk' leiderschap bedoel ik degenen die niet leven naar één van de tien punten die ik eerder vermeld heb). Als we leren van de fouten van anderen, kunnen we voorkomen dat we zelf die fouten maken.

Dus laten we ons te allen tijde richten op de Heer, want daar zullen we Goddelijke openbaring ontvangen, zoals Johannes kreeg (Openbaring 1:17). Als we nederig zijn, zullen we genade ontvangen (1 Petrus 5:5). En wanneer de Heilige Geest ons de waarheid laat zien in Gods Woord en de waarheid over onszelf, laten we dan volkomen eerlijk zijn en de waarheid, die ons beschermt van alle zonden, liefhebben. Op die manier zullen we door God worden beschermd tegen alle misleidingen (2 Tessalonicenzen 2:10, 11). Amen.

naar Zac Poonen

Volgens Stef Schagen zijn 'Valse profeten' en 'valse christussen' mensen die naar zichzelf wijzen ipv naar de Enige Echte: Jezus Christus! (Matt.24:14). Daardoor worden mensen naar mensen geleid in plaats van naar God. En daardoor gaan er velen verloren, want er is er maar Eén die kan redden.

Ook volgens mij ligt het probleem dat er een accentverschuiving is gekomen naar aandachtgeving voor de prediker of genezer. Jezus staat minder in het licht. Ook moeten wij er op wijzen dat vele mensen in verwarring zijn gebracht door het trinitarisch stelsel waardoor zij personen door elkaar halen. Velen weten niet goed God als de hoodredder te zien. De Grote Verlosser die Zijn zoon gegeven heeft om ons met God te verzoenen. In dat opzicht is Jezus door aan de houten paal te sterven ook onze Redder geworden en mag hij als de Gezalfde Heiland aanschouwd worden omdat hij de uitverkorene van God was en is.

Indien er nu nog wonderen moeten gebeuren zal God daar over beslissen. Maar wij moeten zeer achtzaam zijn indien wij over gebedsgenezers en wonderdoeners horen. Vragen wij ons ook af wat er in Jezus naam kan gebeuren, en of het in diens naam gebeurt?
Ga ook na wat de eigenlijke leer eer is welke in het Nieuwe Testament verkondigt wordt. En indien je hulpmiddelen nodig hebt durf ze te gebruiken. Je kan ondermeer begeleiding vinden bij:

BelgianChristadelphians Googlepages
Broeders en Zusters in Christus Multiply
en
Gods Hoop | Nederlands
waar je ook steeds met je vragen terecht kan.

Wednesday, 19 August 2009

Een groot man verliest zijn zelf-bezit niet wanneer hij is getroffen


"Een groot man verliest zijn zelf-bezit niet wanneer hij is getroffen."
- Onbekend

"Bevredig ons in de ochtend met je aflatende liefde, dat we kunnen zingen voor het plezier en al onze dagen blij kunnen zijn. Maak ons blij voor zoveel dagen als u ons gekastijd hebt, voor zoveel jaar dat we de problemen hebben gezien. Wie woont in de beschutting van de Allerhoogste zal rusten in de schaduw van de Almachtige. "
Psalm 90:14,15; 91:1

Heer God, onze Vader,
geef dat ik de problemen kan weerstaan.

A great man does not lose his self-possession when he is afflicted


"A great man does not lose his self-possession when he is afflicted."
- Unknown

"Satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all our days. Make us glad for as many days as you have afflicted us, for as many years as we have seen trouble. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty."
Psalm 90:14,15; 91:1

Lord God, our Father,
give that I can resist the problems.
Dutch version / Nederlandse versie > Een groot man verliest zijn zelf-bezit niet wanneer hij is getroffen

English: Photo of David Elm afflicted by Dutch...
English: Photo of David Elm afflicted by Dutch elm disease taken at Great Fontley, UK. (Photo credit: Wikipedia)

+++
2013 update: 
Enhanced by Zemanta

Tuesday, 18 August 2009

Meer Moslims dan Katholieken

BRUSSEL (KerkNet/RadVat/Il Tempo) – Wereldwijd zijn er meer moslims dan katholieken. Dat meldt de verantwoordelijke van het Vaticaanse Bureau voor de Statistiek, Vittorio Formenti, in een gesprek met de Italiaanse krant’ Il Tempo’. Volgens Formenti waren er eind 2008 wereldwijd 1,165 miljard katholieken en 1,280 miljard moslims. Voor moslims wordt geen onderscheid gemaakt tussen soennieten, sjiieten en andere islamitische geloofsgemeenschappen. Formenti beklemtoont dat het aantal moslims slechts een schatting is, op basis van geboortecijfers in islamitische landen. Wellicht ligt het werkelijke aantal nog hoger. Wereldwijd zijn er naar schatting 2,145 miljard christenen.

Kerk in Tarsus blijft museum

Bron: Kerknet

BRUSSEL (KerkNet/SIR/Kipa-Apic) – Mgr. Padovese, apostolisch vicaris van Anatolië, betreurt dat geen gehoor is gegeven aan de oproep van de Turkse katholieke Kerk en christenen uit de hele wereld om de Sint-Pauluskerk in Tarsus ook na het Paulusjaar volledig voor liturgisch gebruik open te houden. Het kerkgebouw werd in 1943 eigendom van de Turkse staat. Daarna werd het herbestemd als museum. Tijdens het Paulusjaar liet de Turkse overheid er christenen bidden en stelde het kerkgebouw op aanvraag van pelgrimsgroepen open voor erediensten. Volgens het Italiaanse persagentschap SIR kregen de verantwoordelijken van het museum op 28 juli een brief van de Turkse overheid. Daarin wordt gemeld dat het gebouw in de toekomst opnieuw gewoon dienst doet als museum. Mgr. Luigi Padovese, voorzitter van de Turkse bisschoppen, en kardinaal Meisner van Keulen, die zich sterk voor de kerk had ingezet, reageren bijzonder ontgoocheld en spreken over een inbreuk tegen de godsdienstvrijheid. De nieuwe regeling bepaalt dat diensten nog slechts uitzonderlijk in de kerk kunnen plaatsvinden. Daarvoor moet minstens drie dagen vooraf gereserveerd worden bij de directeur van het museum en alle aanwezigen moeten een toegangsticket kopen voor het museum. De duur van de diensten kan bovendien ingekort worden om toeristen niet te hinderen.

(Kerknet)

Be still and listen


"The word listen contains the same letters
as the word silent."
- Alfred Brendel

Be still, and in the quiet moments,
listen to the voice of your heavenly Father.
His words can renew your spirit.
No one knows you and your needs like He does.
- Janet L. Weaver

"Wait for the LORD; Be strong and let your heart take courage;
Yes, wait for the LORD."
Psalm 27:14

God, my Father, teach me to listen in silence.
Give that I let others pronounce,
and that I know to turn around my tongue a few times
before my response.
Give also that in the moments of silence
I always know how to find You
and let me hear Your Voice and understand it.

Dutch version / Nederlandse versie > Wees stil en luister

+++
2016 May 26 update