Thursday, 31 December 2009

Preek middel tot overbrenging christelijke boodschap

De preek is het belangrijkste middel –ofwel medium– dat de kerk tot haar beschikking heeft om de christelijke boodschap te verspreiden schrijft Maarten Stolk in het Reformatorisch Dagblad. Maar niet de enige, want ook via liederen, beelden, prenten, pamfletten, brochures, boeken, kranten, radio en televisie vindt er overdracht plaats.
Ouderlingen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam omstreeks 1894.
In alle middeleeuwse preken werden de regels der welsprekendheid toegepast, zegt prof. dr. Joris van Eijnatten. Calvinistische hagenpredikers brachten in de zestiende eeuw grote groepen mensen bijeen. Hun toespraken buiten de stadsmuren, in bossen en velden, werden aanvankelijk oogluikend toegestaan.
Een eeuw later kenmerkte de ideale preek zich door de drie k’s: kort, klaar en krachtig.
In de snel moderniserende wereld van de twintigste eeuw gaven christelijke radiosprekers de achterban vingerwijzingen voor het dagelijks leven.

Lees meer in > De ideale preek: kort, klaar en krachtig

Lucas 21, 25-36 toegelicht door Augustinus

“t En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren en op de aarde [zal] radeloze benauwdheid [zijn] onder de heidenen vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van angstige verwachting van de dingen die de bewoonde wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. u En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, v omdat uw verlossing nabij is. w En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u [dat] ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet [dan] dat het Koninkrijk van God nabij is. Voorwaar Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles gebeurd is. x De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen beslist niet voorbijgaan. y Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door bezorgdheid om de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overvalt. z Want als een klapnet zal hij komen over allen die op het oppervlak van de hele aarde wonen. a Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.” (Lu 21:25-36 HSVNTPS)Lucas 21, 25-36 toegelicht door Augustinus


"Vindt u het vreemd dat de wereld ten ondergaat?" vraagt de Heer. "U kunt het beter vreemd vinden dat de wereld nog zo oud is geworden. De wereld is als de mens: een mens wordt geboren, groeit op en wordt oud. Als hij oud is, heeft hij een hele hoop lichamelijke klachten: hij moet hoesten, hij is verkouden, zijn ogen zijn ontstoken, hij is erg bezig met zijn gezondheid en is gauw moe. Als een mens oud is, zit hij dus vol klachten. Als de wereld oud is, staat ze zwaar onder druk."

Heeft God u soms niet genoeg gegeven door u, hoewel de wereld al zo oud is, Christus te sturen om u te verkwikken terwijl alles ten onder gaat? U weet toch dat Hij dat al heeft aangeduid in de nakomeling van Abraham? "En die nakomeling is Christus," zegt Paulus. Het woord nakomeling staat in het enkelvoud, niet in het meervoud: en aan uw nakomeling en die nakomeling is Christus. (Gal 3,16) Hoewel Abraham al oud was, is hem een zoon geboren. Dat betekent natuurlijk dat Christus pas zou komen, als de wereld een hoge ouderdom had bereikt. Hij kwam toen alles oud was geworden, en Hij maakte u nieuw. (...) Blijf u niet vastklampen aan een oude wereld (Js 43,18), word jong in Christus! Dat is wat u moet willen. Christus zegt tegen u: "De wereld gaat verloren, de wereld wordt oud, de wereld gaat ten onder, zij wordt geplaagd door de kortademigheid die bij de ouderdom hoort. Maar wees niet bang, uw jeugd wordt vernieuwd als die van een arend." (Ps 103,5)Bijbelonderzoekers, Bijbelstudents, Jehovah Getuigen, Russell en denominaties

Verscheidene mensen zeggen onterecht dat Charles Taze Russell de stichter van de Jehovah Getuigen was. Ook verwarren velen de JG hun gedachte van de enige Organisatie die als de enig Getrouwe en Beleidvolle Slaaf van Christus kan doorgaan met de denkwijze van Russell, die niet in een autoratieve organisatie geloofde.
Volgens Russell kan eenieder gered worden door te geloven in het Bloed van Christus. De aanvaarding van Jezus zijn loskoopoffer is belangrijk. Leden van het Lichaam van Christus, Zijn ware heilige Kerk zouden dan Katholieken, Anglicanen, Baptisten, Methodisten, Calvinisten, Presbytereanen, gereformeerden of eenders wat kunnen zijn. enkel God schrijft de namen van de Kerk. Belangrijk is dat wij kijken naar dezen die in de voetstappen van Christus willen stappen.

****
>The church in various denominations

Charles Taze Russell was not the founder of the JWs, nor did he believe in such an authoritative organization as the JWs. Russell believed that one can be saved by grace by faith in the blood of Jesus, regardless of denominational affiliation.

+ > The Faithful and Wise Servant and Other Servants

Ransom for All – Searches

Ransom for All – Searches

The following links provide searches of Russell’s writings for the words given related to ransom sacrifice of Jesus, salvation and the true gospel.

ransom for all
atonement Jesus
Jesus paid it all
atoning sacrifice
justified faith
justification faith
justified works
justification works
saved faith
saved works
salvation faith
salvation works
Gospel “good works”
true gospel
Gospel faith

+

  1. Atonement
  2. Crucifixion for suffering 
  3. Why do we need a ransom? 
  4. Grace and beloved by God 
  5. Ember and light the ransomed of Jehovah
  6. God's Special Gift 
  7. Your Sins Are Forgiven
  8. Ketuvim, Writings, Hagiographa, Five Megillot and Messianic Scriptures
  9. Being sure of their deliverance
 +++

2016 linkupdate

Gemeenschappelijk handvest voor religie

RAAD VAN RELIGIEUZE LEIDERS ONDERTEKENEN HANDVEST

BRUSSEL (KerkNet) – Donderdagmiddag 17 december werd in aanwezigheid van prinses Mathilde de gemeenschappelijke verklaring en een gemeenschappelijk handvest door de ‘Belgian Council of Religieus Leaders’ (BCRL of Belgische Raad van Religieuze Leiders) in de Congreszaal van de Kamer van Volksvertegenwoordigers officieel ondertekend. Het handvest is het resultaat van twee jaar ontmoetingen in wederzijdse verstandhoudingen en werd ondertekend door de katholieke, orthodoxe en anglicaanse kerk, de protestantse, evangelische, moslim, joodse, boeddhistische, hindoeïstische en jaïnistische gemeenschap. Namens de rooms-katholieke Kerk ondertekende kardinaal Godfried Danneels. Ook mgr. Guy Harpigny, bisschop van Doornik en referent voor de interreligieuze dialoog, woonde de plechtigheid bij.
Eerste minster Yves Leterme, moest zich wegens andere verplichtingen laten verontschuldigen, en werd vertegenwoordigd door Mark Van de Voorde, zijn raadgever Communicatie en Maatschappelijke Tendensen. De premier onderstreepte dat hij in het handvest de bezorgdheden herkende die ook hem inspireerden: dialoog die leidt tot begrip en verstandhouding, spiritueel getuigenis van humane waarden, overleg over de grote vragen van deze tijd, bovenal de ontmoeting “van identiteit tot identiteit”.
CD&V-volksvertegenwoordiger Mia De Schamphelaere, sloot als ondervoorzitster van de Kamer van Volksvertegenwoordigers deze officiële plechtigheid af en onderstreepte dat een dialoog tussen godsdiensten en culturen noodzakelijk is, dit om een sfeer te creëren waarin elke burger in een goede verstandhouding kan samenleven.

De vertegenwoordigers van de religieuze gemeenschappen in ons land die het handvest ondertekenden

De vertegenwoordigers van de religieuze gemeenschappen in ons land die het handvest ondertekenden Bron: CtB

Lama Karta ondertekent het handvest

Lama Karta ondertekent het handvest Bron: CtB

(Kerknet)

At the end of this civil year


God our Father, at the end of the civil year and the first decade of this century,

we think of all the natural disasters, all the violence and the difficulties that came over many people?
Give that the people around us may find more happiness
that they may be aware of the end of this empire
and longingly look for your coming Kingdom.
Your Kingdom of Peace come soon
and let our friends and acquaintances be together with our family
and be participants;
that we ask you in Christ Jesus name,
amen

Dutch version / Nederlandse versie > Op het einde van dit burgerlijk jaar

Op het einde van dit burgerlijk jaar


God onze Vader, bij het einde van het burgerlijk jaar en dit eerste decennium van deze eeuw,
denken wij aan al de natuurrampen, al het geweld en de moeilijkheden die vele mensen overkwamen?
Geef dat de mensen meer geluk rondom hen mogen vinden
dat zij bewuster mogen zijn van het einde van dit wereldrijk
en verlangend uitkijken naar Uw komende Koninkrijk.
Laat Uw rijk van Vrede spoedig komen
en laat onze vrienden en kennissen samen met onze familie
er deelgenoten van zijn;
dat vragen wij u in Christus Jezus naam,
amen

Engelse versie / English version > At the end of this civil year

God Watches


Is the world out of control? Sometimes it seems like it when we live in fear of terrorists, global warming, financial insecurity and minority groups that rise to power. Our futures seem so unpredictable, especially as violence and crime rise - even in our own neighbourhoods. But Zechariah has a message for us today that will help set our hearts at peace.

"For the eye of the LORD is on all mankind as well as on the tribes of Israel." (
Zech 9:1[mg]) God knows exactly what is going on in the world we live in. He knew what it would be like before we experienced it, and he has a plan for the future that will right all the wrongs that are currently happening. God's plan is detailed in the rest of Zechariah 9 where he explains that he will send his King, Jesus, to proclaim peace to the nations, to save his people and to destroy God's enemies.
Hews prating at tomb of Zechariah.
Hews prating at tomb of Zechariah. (Photo credit: Wikipedia)

The world may seen like it is out of control, but with God's watchful eye overseeing everything that happens, he will not let it go too far but will intervene at just the right time to save us from destruction. So let's not let ourselves be worried about the things that are happening. God said they would. Instead let them strengthen our faith and make us look forward all the more eagerly to the return of Christ.

- Robert Prins


Dutch translation / Nederlandse vertaling > God Kijkt toe
Enhanced by Zemanta

God Kijkt toe


Loopt  de wereld uit de hand?
Soms lijkt het wel zo als we in angst leven voor terroristen, opwarming van de aarde, de financiële onzekerheid en minderheidsgroepen die aan de macht komen en hun wil opdrukken. Onze toekomst ziet er zo onvoorspelbaar uit, vooral als geweld en criminaliteit stijgen - zelfs in onze eigen wijken. Maar Zacharias heeft een boodschap voor ons vandaag die ons zal helpen bij het tot rust brengen van onze harten.


"Voor het oog van de Heer is op de hele mensheid, alsmede op de stammen van Israël." (Zacharia 9:1 [mg]) God weet precies wat er gaande is in de wereld waarin wij leven. Hij wist wat het zou worden voordat we het leven ervaarden, en hij heeft een plan voor de toekomst dat alle onrecht, dat er op dit moment gebeurt, zal recht trekken! Gods plan is gedetailleerd in de rest van Zacharia 9, waarin hij verklaart dat hij zijn koning, Jezus, zal sturen om de vrede te verkondigen aan de volken, om zijn volk te redden en om God's vijanden te vernietigen.

De wereld kan zien zoals het is uit de hand is gelopen, maar met Gods wakend oog van toezicht op alles wat er gebeurt, zal hij het niet te ver laten gaan, maar zal Hij ingrijpen op het juiste moment om ons te redden van de ondergang. Dus laten we ons geen zorgen maken over de dingen die gebeuren. God zei ze dat zouden doen. In plaats daarvan laat ze ons geloof versterken en laten wij ons des te gretig verheugen ons om de terugkeer van Christus.

- Robert Prins
Engels origineel / English original > God Watches

Wednesday, 30 December 2009

Sekten in context van secularisatie

In de afgelopen decennia heeft de westerse samenleving een wijdverbreid secularisatie ervaren. Het bewijs is zichtbaar in het dalende aantal mensen die praktiseren, het dalende aantal roepingen, de afname van kerk financiën, en het verlies van politieke invloed. Het proces heeft de grote protestantse en katholieke kerken in het grootste deel van Europa beïnvloed. Toch, ondanks deze algemene religieuze achteruitgang, overleven sekten,
zelfs groeien en bloeien deze in sommige gevallen. Het voortbestaan van sekten in een context van secularisatie is een onderwerp dat aandacht verdient.

Volgens de auteur Bryan R. Wilson zijn er sekten die hun minimalistische organisatie behouden, ondanks de noodzaak om de functie binnen een steeds georganiseerd bredere samenleving. Drie sekten die bij benadering de ideale "gemeenschap van liefde" hebben en elk van die zichzelf niet zien als een corporate lichaam, maar als een verzameling van volgelingen zijn volgens hem de Exclusive Broeders, de Christadelphians, en de Getuigenis.

Wij zouden deze natuurlijk niet als sekten aanschouwen, maar dat hangt natuurlijk af hoe je dat bekijkt.

Hoewel zowel de exclusieve Broeders als de Christadelphians het oude Quaker minimalistisch standpunt met betrekking tot religieuze organisatie omhelzen, wordt een nog sterkere verbintenis gemaakt, althans openlijk, door getuigenis (ook bekend als christen verdragen, of meer gemeenzaam als Cooneyites, Go Preachers, Two-by-Tweeën, of, in Duitsland, de Namenlosen.

Christadelphians zijn geen talrijke groep in vergelijking met andere kerken. Ze verwachten geen massale respons op de boodschap die ze verkondigen. Als ze dat deden, zou er een goede reden zijn om te vermoeden dat ze niet meer “Dé weg” verkondigen, “waar overal werd tegen gesproken", voor onder andere welke reden Jezus zei, "smal is de poort en smal de weg die naar het leven leid, en weinigen zijn er die hem vinden. " (Mattheus 7:14).

Lees meer > Persistence of Sects
+ > History of the Brethren

The Church, Body of Christ and remnant Israel synonymous

For a long time there has been an improper distinction between Israel and the church. In an article by John Gay, posted by Elle is stated that this error has occurred for two reasons: (1) People have rightly seen the biblical distinction between Jew and Gentile, but they mistakenly thought that Israel was equal to Jew and that the Church is equal to Gentile (non-Jew). Both Israel and the church include both Jews and Gentiles, and the distinction between Jew and Gentile is not equivalent to a distinction between Israel and the church.

(2) When they talk about the distinction between the church and Israel, people have failed to make the necessary distinction between national Israel and the remnant of Israel. Remnant Israel is a spiritual body, national Israel is not.

Gentile believers are grafted into remnant Israel, the Messiah is the sacred root. The pagan believers have taken the place of the Jews who have not believed, but non-Jews as a whole have not replaced the Jews as a whole. Only a part of Israel has become hardened (Romans 11:25). And God is able to return Jews in the remnant Israel / the church if they believe (Romans 11:23).

The correct understanding of Israel and the Church is not a replacement theology or separation theology. The Church has not replaced national Israel. National Israel was never a spiritual body of people, but only a nation of rescued and redeemed, not like other nations. God has a future program of prophecy to be fulfilled for that nation. Neither has the Church replaced the remnant of Israel. Paul considered himself a part of the remnant Israel (Romans 11:1-5), part of Christ (Romans 9:3), and part of the Church (Ephesians 5:29-30). This shows that the Church, the Body of Christ and remnant Israel are synonymous.

Therefore the Church is not independent or separate from remnant Israel. The Church is remnant Israel. By faith in Christ, pagan believers are no longer excluded from citizenship in Israel, nor from the covenants of promise (Ephesians 2:12). They are grafted into the Church, an olive tree natural to Jewish people, but unnatural for gentiles. It is for this reason that Paul exhorts his gentile readers not to be arrogant about their membership in the church (Rom. 11:20).

Read more > A Different Perspective on the Church and Israel

Enhanced by Zemanta

Lichaam van Christus en overblijfsel Israël synoniem

Voor een lange tijd is er een oneigenlijk onderscheid tussen Israël en de kerk. In een artikel van John Gay, geplaatst door Elle wordt vermeld dat deze fout is gebeurd om twee redenen: (1) Mensen hebben terecht het Bijbels onderscheid tussen Jood en heiden opgemerkt, maar dan dachten ze ten onrechte dat Israël tegelijk Jood is en de kerk gelijk is aan Gentile (niet-Jood). Dus het woordje voor heiden sloeg dan ook op de Christenen volgens hen. Zowel Israël en de kerk bevatten zowel Joden en heidenen, en het onderscheid tussen Jood en heiden is niet gelijk aan een onderscheid tussen Israël en de kerk.

(2) Wanneer ze spreken over het onderscheid tussen de kerk en Israël, hebben mensen gefaald het nodige onderscheid te maken tussen het nationale Israël en het overblijfsel Israël. Restant Israël is een geestelijk lichaam, nationale Israël is dat niet.

Gentile believers of heidense/christen gelovigen zijn geënt in overblijfsel Israël, waarvan de heilige wortel de Messias is. De heidense gelovigen hebben de plaats ingenomenvan de Joden die niet geloofd hebben, maar niet-Joden als geheel hebben de Joden als geheel niet vervangen. Slechts een deel van Israël is verhard geworden (Romeinen 11:25). En God is in staat om Joden terug in overblijfsel Israël en de kerk te enten als ze geloven (Romeinen 11:23).

Het juiste begrip van Israël en de Kerk is geen vervangingstheologie noch scheidingstheologie. De Kerk heeft het nationale Israël niet vervangen. Nationale Israël was nooit een geestelijk lichaam van mensen, maar slechts een natie van geredden en niet verlosten, net als andere naties. En God heeft een toekomstige programma van profetie te vervullen voor die natie. Noch heeft de Kerk het overblijfsel Israël vervangen. Paulus beschouwde zichzelf als een deel van het overblijfsel Israël (Romeinen 11:1-5), onderdeel van Christus (Romeinen 9:3), en een deel van de Kerk (Efeziërs 5:29-30). Dit toont aan dat de Kerk, het Lichaam van Christus en overblijfsel Israël synoniem zijn.

Daarom staat de kerk niet los van overblijfsel Israël. De Kerk is overblijfsel Israël. Door het geloof in Christus, zijn heidense gelovigen niet langer uitgesloten van het burgerschap in Israël, noch uit de convenanten van de belofte (Efeziërs 2:12). Ze zijn geënt in de Kerk, een olijfboom natuurlijk voor joodse mensen, maar onnatuurlijk voor heidenen. Het is om deze reden dat Paulus zijn heidense lezers vermaant niet te arrogant over hun lidmaatschap binnen de kerk te zijn(Romeinen 11:20).


> A Different Perspective on the Church and Israel

Geen vrede zonder vrede onder religies

"Geen vrede tussen de naties zonder vrede tussen religies

"Geen vrede tussen de godsdiensten zonder dialoog tussen de godsdiensten

"Geen dialoog tussen de godsdiensten zonder onderzoek van de religies. "

(Hans Kung)


Engelse versie / English version > No peace

Tuesday, 29 December 2009

De genezing van de verlamde

In Jezus tijd waren er meer gehandicapten te zien dan vandaag. sommigen leken ook door 'de duivel bezeten'. Anderen werden bestempeld als demonen.
De mensen met lichamelijke en geestelijke moeilijkheden zochten manieren om tot oplossingen te komen.
Zij hadden veel minder mogelijkheden dan vandaag om mensen te zien, te horen of aan te spreken. Het was zeker niet makkelijk om een genezer te vinden of om de juiste middelen te vinden.
In Jezus tijd werden er soms meer bergen verzet dan vandaag om iemand bepaald te horen of te zien of om een gebeurtenis mee te maken.

Martin Rozestraten heeft in 2007 een lezing gegeven over Jezus die een hoge missie had. Mensen genezen, de bedoeling van de Torah uitleggen, en het evangelie verkondigen. Dat evangelie was hijzelf!

Hij legt er de nadruk op dat wij ook dat vertrouwen in Jezus moeten krijgen dat vele gehandicapten hadden in het begin van onze nieuwe jaartelling.

Lezing: De genezing van een verlamde #1 Intro op: Hij zag hun geloof
Lezing: De genezing van een verlamde #2 Je zelf verloochenen
Lezing: de genezing van een verlamde #3 lichamelijk gehandicapten
Lezing: de genezing van een verlamde #4 Jezus getroffen door hun geloof
Lezing: de genezing van een verlamde #5 één ding echt nodig

Coming to the end of the yearexhort from Bro John Aldersley ( NZ )SOMETHING TO CHEW ON
A little boy was counting the number of times the malfunctioning clock chimed and much to his amazement, the clock struck thirteen times. He quickly ran to his mother exclaiming, "Mother, its later than it has ever been before!"
Although the clock may be incorrect, the little boy's statement is truer than he realizes. It is later than it has ever been before. Paul put it plainly when he said, "now is our salvation nearer than when we believed."
As we come to the end of each year, we realize that we are nearer to the return of our Lord than we have ever been before. Wev'e heard some complain when they hear talk like this and they almost parrot the words that Peter attributes to the scoffers which say, "where is the promise of his coming? for since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation."
Now of course, no true believer would say this, yet if we become impatient when we hear of the coming of the Lord and say, "we have heard this since we were a child and he still has not come," we might not be looking for him with the eager anticipation that Paul and Peter wanted us to have.
Actually the return of Christ is only a heart beat away for any of us. For those who have died, (fallen asleep in the Lord) Christ has come, for their next conscious moment will be in the presence of their Lord. We which are alive and remain, need to feel the urgency of the times and realize that there is a day "when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ." That day is nearer than it has ever been before and we are well advised to prepare for it as if it were tomorrow.

As we count down the few remaining days of each year, we should be thinking: "what have we done in the 360 plus days behind us that really mattered eternally?" We have lost count how many times we may have brushed our teeth or the number of hours we slept away, but what did we do for Jesus? When we face him at his judgment seat he will expect us to be able to answer that question. Can we answer it now? If we have trouble answering the question now, it can serve as a warning, so that we will be able to have a better answer for the days that may be ahead of us in the new year to come.

Many firms find that goals are more easily accomplished if quotas are set. They have production quotas, sales quotas, etc., and perhaps if we set a few quotas of our own we would accomplish more.

Visit a needy soul, read at least one good book every month, do our Bible readings every day. We can all think of many more to add to our list.
Now, of course, we can do these things without the aid of a formal quota but perhaps we would be more efficient in the use of our time if we rationed it out.

When it comes right down to it, we are each going to be accepted or rejected by Christ according to the way we used our time. We each have been created equal in this one respect for we all have 24 hours each day, but some place a higher value upon it than others. Our future is going to be determined by the way we spend our time.
As we see the years draw to an end, can we be accused of having filled them with eating, drinking, buying, selling, planting and building? None of these things are a sin in themselves but they are all things that take up our time, our energies and our thoughts. If this is all we did in the year we had better plan to put God first in our lives in the days that are ahead or we will be no better than the citizens of Sodom who were accused by Jesus of doing these things and having no time for God.

"See then that you walk circumspectly," says Paul, "not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil." "Knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep; for now is our salvation nearer than when we believed."

As each new year approaches, we wonder what will happen during the new year. It could very well be that it will be the year of the start of circumstances in Israel that will shortly lead to the return of our Lord. We are living in a great age whether or not we are of a great age. Let us each live each year as if it were our last, whether we are 16, 60 or 101.
How can we do that? By realizing that there is really only one purpose for our individual existence. When Jesus comes to call us to his judgment seat, that moment is the end of our mortal life as we know it. At that point we will either become immortal and live forever, which will make 101 seem like a tiny speck of time, or we will be destroyed; and that will mean that our entire life of however many years will have been a total waste.
We are now determining which verdict will be ours. It is the Father's good pleasure to give us the kingdom, so we know He wants us in it.

What does the future hold in store for us that is more important than the kingdom? A new job, money, a sport, a new home? These things will seem unimportant when we face the Lord Jesus Christ and he asks us, "What have you done for me?"

How wise we are to decide to make the start of the year our year for the Lord. It will be a great year if we do. It will be a disaster if we don't, no matter what else we may achieve.
If we completely surrender ourselves to God in the new year, He will cause all things to "work together for our good" for "the eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open unto their cry."

Some of the things that would have upset us and many of the trials that would have caused us concern will no longer bother us, for we will have learned in whatsoever state we are in, therewith to be content.
Yes, the year ahead can be the best year of our life if we live it as if it were our last. Even if it isn't, it will be better because we lived it wholly and totally for the Lord. Let us decide right now that we will do our ultimate best to surrender our lives to God. We join Paul in exclaiming, "I can do all things through Christ who strengthens me."

* * * * * * *


Dutch version / Nederlandse versie > Nu wij naar het einde van het jaar komen

Abhor evil. Adhere to goodness

Songs in the Night

 


Abhor that which is evil; cleave to that which is good.
—Romans 12:9As Holiness and sin are opposites, so our feeling toward these must be represented by the sentiments of love and hatred.

To grow cool in love for righteousness is to lose some of the abhorrence for sin.

Let us, therefore, cultivate in ourselves hatred for sin, selfishness, impurity, and every evil way,

that we may find it the easier to cultivate in our hearts the beautiful graces of the Spirit.

Only in our minds have the old things passed away and all things become new.

Actually, this change will be accomplished when we become spirit beings.

Meantime, if we shall be counted worthy of a place in the first resurrection,

it is required of us that we shall demonstrate our willingness of mind,

our earnest desire, to be all that the Lord would have us be.

In no way can this be better demonstrated to the Lord or prove more helpful to ourselves

than in keeping a strict surveillance of our hearts and of our thoughts.

—Z. 1911-382 (Hymn 312)

Dutch translation / Nederlandse vertaling > Neem afstand van het kwade

Neem afstand van het kwade


Liederen in de Nacht


Verafschuw datgene dat kwaad is, en hangt aan dat wat goed is. Blijf trouw aan het goede
-Romeinen 12:9


Als heiligheid en zonde tegenpolen zijn, zo moeten onze gevoelens in de richting van deze worden vertegenwoordigd door de
gevoelens van liefde en haat.

Om goed te groeien in de liefde voor gerechtigheid is een deel te verliezen van de afschuw voor de zonde.

Laten we daarom, in onszelf haat cultiveren voor de zonde, egoïsme, onzuiverheid, en alle kwade vorm,

dat we het makkelijker vinden om in ons hart de mooie genade van de Geest te kweken.

Alleen in onze geest zijn de oude dingen overleden en zijn alle dingen nieuw geworden.

Eigenlijk zal deze verandering bereikt worden wanneer we geestelijke wezens worden.

Ondertussen, als we waardig geteld worden een plaats te verdienen in de eerste opstanding,

is het vereist van ons dat we onze bereidheid van de geest aantonen,

onze oprechte wens, om alles te zijn wat de Heer van ons verwacht te zijn.

Op geen enkele wijze kan dit beter worden aangetoond aan de Heer of blijken nuttiger te zijn voor onszelf

dan in het bijhouden van een streng toezicht van ons hart en onze gedachten.

-Z. 1911-382 (Hymn 312)


Engels origineel / English original > Abhor evil. Adhere to goodness

All things are of God

The Bedside Watchman

EXHORTATIONS FROM THE DAILY READINGS

ALL THINGS ARE OF GOD


DOCTOR Thomas, in a scrap written just before his death, and found among his papers afterwards, thus defines the scripturally-revealed conception of the Father, of whom are all things: "Absolute power, from whose incorruptible substance or hypostasis free spirit radiates, is before all existing things. This self-existing incorruptible substance is essentially spirit -- spirit substance -- a concentration and condensation into ONE BODY of all the attributes, intellectual, moral and physical, of omnipotence -- all things are out of Deity (1 Corinthians 8:6). All things being out of Deity, they were not made out of nothing. The sun, moon and stars, together with all things pertaining to each, were made out of something, and that something was the radiant effluence of His substance, or free spirit, which pervades unbounded space."

ROBERT ROBERTS, The Ways of Providence, page 13


Dutch translation / Nederlandse vertaling > Alle dingen zijn van God

Alle dingen zijn van God

Aansporingen Uit De Dagelijkse Lezingen


Arts Thomas, in een kladje geschreven vlak voor zijn dood, daarna gevonden onder zijn papieren, definieert aldus de schriftuurlijk-geopenbaarde opvatting van de Vader, van wie alle dingen zijn: "Absolute macht, uit wiens onvergankelijke stof of hypostase vrije geest straalt, is voor alle bestaande dingen. Deze zelf-bestaande onvergankelijke stof is in wezen de geest – geestelijke substantie - een concentratie en verdichting tot een lichaam van alle attributen, intellectuele, morele en fysieke, almacht van - alle dingen zijn uit van de Godheid ( 1 Korintiërs 8:6). Alle dingen bestaan uit de Godheid, en ze waren niet gemaakt uit het niets. De zon, de maan en de sterren, samen met alle dingen met betrekking tot elk, werden gemaakt van iets en dat iets was het stralende uitvloeisel van Zijn stof, of vrije geest, die onbegrensde ruimte doordringt."

Robert Roberts, De Manieren van de Voorzienigheid, pagina 13


Engels origineel / English original > All things are of God

Nu wij naar het einde van het jaar komen

Een kleine jongen was het aantal keren dat een slecht werkende klok sloeg aan het tellen. Tot zijn grote verbazing sloeg de klok sloeg dertien keer. Hij liep snel naar zijn moeder en riep: "Moeder, het is later dan het ooit is geweest!"

Hoewel de klok onjuist kan zijn, was de kleine jongen zijn verklaring waarachtiger dan hij besefte. Het is later dan het ooit is geweest. Paul zegt het duidelijk toen hij schreef: "Nu is onze redding dichterbij dan toen wij geloofden."

Zoals we aan het eind van elk jaar komen, realiseren we ons dat we dichter bij de terugkeer van onze Heer zijn dan we ooit zijn geweest. Wij hoorden klagen als ze zulke praat hoorden zoals deze en ze de woorden die Peter toeschrijft aan de spotters bijna papegaaiden die zeiden, "waar is de belofte van Zijn komst? Sedert de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals ze waren vanaf het begin van de schepping."

Nu zou natuurlijk geen echte gelovige zo iets zeggen, maar als we ongeduldig worden als we horen van de komst van de Heer en zeggen: 'we hebben dit gehoord sinds we een kind waren en hij is nog steeds niet gekomen,' zijn we misschien niet op zoek naar hem met de spanning welke dat Paul en Peter wilde dat we hebben.

Eigenlijk is de terugkeer van Christus slechts een hartslag verwijderd voor elk van ons. Voor degenen die gestorven zijn, (in slaap gevallen in de Heer) is Christus gekomen, daar hun volgende bewuste moment dat in de aanwezigheid van hun Heer zal zijn. Wij die in leven zijn en misschien blijven, moeten de urgentie van de tijden voelen en beseffen dat er een dag zal zijn "als God zal oordelen over de geheimen van de mannen door Jezus Christus." Die dag is dichterbij dan ooit is geweest en we zijn er goed aan ons voor te bereiden alsof het morgen zal zijn.

Zoals we de weinige resterende dagen van elk jaar aftellen moeten we denken: "wat hebben we gedaan in de 365 dagen achter ons dat echt iets tot de eeuwigheid deed?" We zijn de tel kwijt hoe vaak we onze tanden kunnen hebben geborsteld of het aantal uren die we weg sliepen, maar wat hebben we gedaan voor Jezus?
Als we hem in zijn aangezicht moeten kijken voor zijn rechterstoel zal hij van ons het antwoord op die vraag verwachten. Kunnen we nu deze beantwoorden? Als we nu problemen met de beantwoording van de vraag hebben, kan het dienen als een waarschuwing, zodat we in staat zullen zijn om een beter antwoord te hebben voor de dagen die voor ons in het nieuwe jaar komen.

Veel bedrijven vinden dat de doelstellingen eenvoudiger zijn te realiseren als er quota worden vastgesteld. Ze hebben productiequota, verkoop quota, enz., en misschien als we een paar van onze eigen quota zouden hebben kunnen we meer bereiken.

Bezoek een arme ziel, lees ten minste een goed boek per maand, doe elke dag onze Bijbel lezingen. We kunnen allemaal aan veel meer denken om aan onze lijst toe te voegen.

Nu, natuurlijk kunnen we deze dingen doen zonder de hulp van een formeel quotum maar misschien zouden wij efficiënter zijn in het gebruik van onze tijd als we het rantsoeneerden.

Als het er echt op aan komt, gaan we elk worden aanvaard of verworpen door Christus volgens de manier waarop we onze tijd gebruikten. We werden elk gelijk gecreëerd in dit ene geval voordat we allemaal 24 uur per dag hebben, maar sommige plaatsen een hogere waarde er op dan anderen. Onze toekomst zal worden bepaald door de manier waarop we onze tijd doorbrengen.

Zoals we de komende jaren naar een einde zien komen, kunnen wij worden beschuldigd ze te vullen met eten, drinken, kopen, verkopen, planten en bebouwen? Geen van deze dingen zijn een zonde op zich, maar ze zijn allemaal dingen die onze tijd nemen, onze energie en onze gedachten. Als dit alles is wat we deden in het jaar hadden we beter gepland om God eerst in ons leven te plaatsen in de dagen die voor ons zijn of we zullen niet beter dan de burgers van Sodom zijn, die door Jezus werden beschuldigd van het doen van deze dingen en geen tijd te nemen voor God.

'Zie je dan dat je omzichtig loopt, "zegt Paul," niet als dwazen, maar als wijs, de tijd aflossend, want de dagen zijn kwaad." "Het kennen van de tijd, dat het nu hoog tijd is om wakker te worden uit de slaap, want nu is onze redding dichterbij dan toen wij geloofden."

Zoals elk nieuwe jaar nadert, vragen wij ons af wat er zal gebeuren tijdens het nieuwe jaar. Het zou heel goed kunnen zijn dat het een jaar van de start van de omstandigheden in Israël zal zijn die binnenkort zullen leiden tot de terugkeer van onze Heer. We leven in een bijzonder tijdperk of we nu al of niet van een hoge leeftijd zijn. Laten we elk jaar leven alsof het onze laatste is, of we 16, 60 of 101zijn.

Hoe kunnen we dat doen? Door te beseffen dat er eigenlijk maar ééen doel voor onze individuele bestaan is. Als Jezus komt om ons op te roepen voor zijn rechterstoel, zal dat moment het einde van ons sterfelijk leven zijn zoals wij het kennen. Op dat punt zullen we ofwel onsterfelijk worden en eeuwig leven, welke die 101 jaar doen lijken als een klein vlekje van tijd, of wij zullen vernietigd worden, en dat zal dan betekenen dat ons hele leven echter vele jaren van nutteloze energie is geweest. Wij zullen dan veel tijd verspild hebben.

Nu zijn wij aan het bepalen welk vonnis het onze zal zijn. Het is de Vader Zijn welbehagen om ons het koninkrijk te geven, zodat we weten dat Hij wil dat wij er in zullen komen.

Wat heeft de toekomst in petto voor ons dat belangrijker is dan het koninkrijk? Een nieuwe baan, geld, een sport, een nieuw huis? Deze dingen zullen onbelangrijk lijken wanneer we geconfronteerd worden met de Heer Jezus Christus en hij ons vraagt: "Wat heb je voor mij gedaan?"

Hoe verstandig zijn wij om bij het begin van het jaar te beslissen ons jaar voor de Heer te maken. Het zal een geweldig jaar zijn als wij dat doen. Het wordt een ramp als we het niet doen, ongeacht wat we nog meer kunnen bereiken.

Als we onszelf volledig overgeven aan God in het nieuwe jaar, zal Hij alle dingen om "samen te werken tot ons nut" omdat "de ogen van de Heer op de rechtvaardigen zijn, en zijn oren zijn open tot hun huilen."

Sommige van de dingen die ons zouden hebben verstoord en veel van de beproevingen die ons zouden zijn veroorzaakt zullen ons niet meer storen, want we hebben geleerd in welke toestand zijn we ook mogen zijn, daarmee tevreden te zijn.

Ja, het komende jaar kan het beste jaar van ons leven zijn als we het leven alsof het onze laatste is. Zelfs als het niet zo is, zal het beter zijn omdat we het geheel en volledig beleefden voor de Heer.
Laten we nu besluiten dat we ons best doen om uiteindelijk ons leven over te geven aan God. Wij treden Paul bij in de roep: "Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft.”


Met onze beste wensen voor het einde van het jaar en een goede nieuwe start.


Engelse versie / English version > Coming to the end of the year

Heed of the Saviour

“For behold your calling, brethren, that not many wise after the flesh, not many mighty, not many noble, [are called]:” (1Co 1:26 ASV)

 “Wait for Jehovah: Be strong, And let thy heart take courage; Yea, wait thou for Jehovah.” (Ps 27:14 ASV)

 “but each man is tempted, when he is drawn away by his own lust, and enticed.” (Jas 1:14 ASV)

 “for all have sinned, and fall short of the glory of God;” (Ro 3:23 ASV)

 “and that he might make known the riches of his glory upon vessels of mercy, which he afore prepared unto glory,” (Ro 9:23 ASV)

 “I love Jehovah, because he heareth My voice and my supplications. Because he hath inclined his ear unto me, Therefore will I call [upon him] as long as I live.” (Ps 116:1-2 ASV)

 “For thou hast delivered my soul from death, Mine eyes from tears, [And] my feet from falling. I will walk before Jehovah In the land of the living.” (Ps 116:8-9 ASV)

 “Likewise, ye younger, be subject unto the elder. Yea, all of you gird yourselves with humility, to serve one another: for God resisteth the proud, but giveth grace to the humble. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time; casting all your anxiety upon him, because he careth for you. Be sober, be watchful: your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour, whom withstand stedfast in your faith, knowing that the same sufferings are accomplished in your brethren who are in the world. And the God of all grace, who called you unto his eternal glory in Christ, after that ye have suffered a little while, shall himself perfect, establish, strengthen you. To him [be] the dominion for ever and ever. Amen.” (1Pe 5:5-11 ASV)

 “Salvation belongeth unto Jehovah: Thy blessing be upon thy people. [[Selah” (Ps 3:8 ASV)

 “(for he saith, At an acceptable time I hearkened unto thee, And in a day of salvation did I succor thee: behold, now is the acceptable time; behold, now is the day of salvation):” (2Co 6:2 ASV)

 “how shall we escape, if we neglect so great a salvation? which having at the first been spoken through the Lord, was confirmed unto us by them that heard;” (Heb 2:3 ASV)

 “God is unto us a God of deliverances; And unto Jehovah the Lord belongeth escape from death.” (Ps 68:20 ASV)Dutch version / Nederlandse versie > Acht slaande op de reddende

+++
2016 update