Friday, 29 January 2010

God: menselijk idee of Goddelijke openbaring

Twee juristen publiceren e-maildiscussie over bestaan van God en Bijbel.

Advocaat en theoloog mr. drs. J. P. (Jan) de Man en mr. dr. H. (Henk) van der Werf, oud-vicepresident van de rechtbank in Den Bosch, gingen per e-mail met elkaar in discussie over het bestaan van God en de Bijbel

Hun mailwisseling, welke duidelijk de verschilpunten tussen beide juristen laat zien, is deze week gepubliceerd onder de titel ”De plaats van God: menselijk idee of Goddelijke openbaring” (uitg. Free Musketiers, Zoetermeer). Dr. E. P. Meijering, oud-lector theologie aan de Universiteit Leiden, schreef een voorwoord.

De Man beaamt dat de Bijbel een menselijk boek is, maar tegelijkertijd is het volgens hem een „volledig goddelijk” boek. Het Nieuwe Testament, schrijft hij, is gebaseerd op duidelijke bronnen en verifieerbare getuigenissen, dus is er geen sprake van „corrupte teksten.”

Een ”gelovige atheïst”, zoals ds. Hendrikse zichzelf typeert, is volgens De Man een „innerlijke tegenstrijdigheid.” „Overigens is de doctrine van ds. Hendrikse niet nieuw. Een geloof zonder God is door een bepaalde vorm van vrijzinnigheid reeds van alle tijden voorgestaan.”


Lees meer >E-maildiscussie over Godsbestaan en Bijbel

Herziene Statenvertaling Kennismaking

Op 4 december a.s. zal in Dordrecht de complete herziening van de Statenvertaling
gepresenteerd worden. Met het oog op de nadere kennismaking en de beproeving van de herziening verscheen vorige week een paralleleditie waarin vijf bijbelboeken in de Statenvertaling en in de herziene Statenvertaling naast elkaar zijn afgedrukt, op elke pagina van beide vertalingen een kolom: 1 Samuel, Prediker, Jesaja 1 tot en met 39, Mattheüs en 1 Korinthe. In de afrondende fase van het project stelt het bestuur van de stichting HSV reacties vanuit de gemeenten erg op prijs. De paralleleditie is een uitgave van Jongbloed en kost € 14,95.

To be chained by love for another one


“My freedom as a Christian requires always to be chained by love
 which I hear to have for another one.”
- Avery D. Miller

“In the long run the strength of love is more strongly demanding
than the strength of her to obtain right by the Lord.”
 - Lewis B. Smedes

“Christ requires that the floating strength in your life must be love.
All other things, although they are important, come on the second place.
Love is the sign of truth discipleship.
 - Solly Ozrovech

“Too frequently we underestimate the strength of a contact, a smile,
a pleasant word, a listening ear, an honest compliment or a small loving gesture.
Everything has the potential to change a life.”
 - Leo Buscaglia

“Hatred produces brawl or is a cause of violent acts,
love covers up all errors or all kinds of transgressions.”

Proverbs 10:12

“Above all are persons possessing compassionate affection that reaches out,
because “compassionate affection covers a multitude of sins.””

1 Petrus 4:8

“He who covers a transgression seeks love,
but he who repeats a matter separates friends.”

Proverbs 17:9

I want God that my soul continues be cleaned obeying truth.
Give that I shall know how to accept both friends and enemies of me
and to give love with sincere brethren love, with sincere brotherly affection.

Dutch version / Nederlandse versie > Geketend zijn door de liefde voor een ander
+++

2013 update

English: A young girl kisses a baby on the cheek.
English: A young girl kisses a baby on the cheek. (Photo credit: Wikipedia)
Enhanced by Zemanta

Geketend zijn door de liefde voor een ander


"Mijn vrijheid als een christen behoort altijd geketend te zijn
door de liefde die ik hoor te hebben voor een ander.
- Avery D. Miller


"In de lange adem is de kracht van de liefde meer vergend
dan de kracht van haar om gelijk te halen bij de Heer."

- Lewis B. Smedes

"Christus eist dat de drijvende kracht in je leven liefde moet zijn.
Alle andere dingen, hoewel ze belangrijk zijn, komen op de tweede plaats.
Liefde is het teken van ware discipelschap."
- Solly Ozrovech

"Te vaak onderschatten we de kracht van een aanraking, een glimlach, een vriendelijk woord,
een luisterend oor, een eerlijk compliment of een klein liefdevol gebaar.
Alles heeft de potentie om een leven te veranderen."
- Leo Buscaglia

“Haat brengt ruzie voort, liefde dekt alle fouten toe.”
Spreuken 10:12

“Beoefent vooral de onderlinge liefde met volharding,
want de liefde bedekt tal van zonden.”
1 Petrus 4:8

“Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe,
wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.”
Spreuken 17:9

God, ik wil dat mijn ziel gereinigd blijft door de waarheid te gehoorzamen.
Geef dat ik zowel vrienden als vijanden van mij weet te aanvaarden
en te beminnen met oprechte broederliefde, met hart en vurigheid.

Engelse versie / English version > To be chained by love for another one

Het eerste op de lijst van de zorgen van de heilige

Hebt elkaar lief

Dit zou, natuurlijk, het eerste moeten zijn op de lijst van de zorgen van de heilige. En het meeste van wat op dit vlak is gezegd is duidelijk verwant met liefde. Maar aangezien wij het einde van deze wereldse zaken naderen, moeten wij een speciale inspanning leveren om nogmaals liefde te overwegen.

„De liefde is geduldig en vriendelijk. Zij benijdt niet, schept niet op, is niet trots. Zij is niet ruw, zoekt zich zelf niet, wordt niet gemakkelijk geïrriteerd, houdt geen verslagen bij van de slechte dingen. De liefde verrukt niet in kwaad maar verheugt zich met de waarheid. Het beschermt altijd, vertrouwt altijd, hoopt altijd, volhardt altijd“ (1 Cor. 13:4-7).

De God is een jaloerse God. Hij eist al onze liefde en aandacht. Maar omdat wij meer van God houden, houden wij dan minder van onze broeders? Onze liefde voor God is verschillend van onze liefde voor een andere persoon. Als wij echt van God houden, zullen wij onze liefde voor hem in praktische uitdrukkingen van liefde voor anderen tonen. De ware goddelijke liefde sluit geen menselijke liefde uit; eerder, verbetert zij deze.

Verzen 4-7 hierboven, bevatten een dozijn of zo kenmerken van Bijbelse „liefde“. Wij zullen beurtelings elke één overwegen:

 De „liefde is Geduldig“

Wij hebben het voorbeeld van Christus, die geduldig zijn discipelen onderwees en hen telkens weer hielp toen zij struikelden en geen geloof hadden. Ongetwijfeld waren er tijden dat hij zijn handen de hoogte in wilde werpen en de inspanningen totaal wilde opgeven, omdat zij zo langzaam waren om te leren en zo bij het handhaven van hun eigen natuurlijke affecties bleven. Maar hij hield zielsveel van hen; ondanks hun ontoereikendheid hield hij van hen; hij bad voor hen; en hij zette voort tot zijn inspanningen vrucht begonnen te dragen. Kunnen wij om het even wat minder voor onze broeders doen?

De „Liefde is Vriendelijk“

Dit Nederlandse woord „vriendelijk“ is één van die bleke, sentimentele woorden die geen enkele rechtvaardigheid geven aan het origineel. Wij zouden moeten zeggen, in plaats daarvan, dat de liefde attent is, een actieve, geïmpliceerde zorg voor de behoeften van anderen tonende, zelfs tot het nadeel van zijn eigen comfort. Wij denken waarschijnlijk allen over ons zelf als „vriendelijk“ zijnde, want wij zijn zeker nooit „onaardig“! Zijn wij?

„Als een broer of een zuster gebrek heeft aan dagelijks voedsel en met ziekte overladen zijn, en één van u zegt aan hen, `gaat in vrede, verwarmd u en wees voldaan,' zonder hen de dingen te geven die nodig zijn voor het lichaam, waarvoor dient het dan?“ (Jakobus 2:15,16).

Er zijn tijden wanneer een „vriendelijk woord“ niet meer is dan schijnheiligheid, omdat het het nalaat om op om het even welke praktische manier gemaskeerd te helpen. Hebben wij ons ooit aan zulk een handeling, in goedaardige, „vriendschappelijke“ onverschilligheid aan de omstandigheden van anderen schuldig gemaakt? Dan kunnen wij hoffelijk en burgerlijk en prettig geweest zijn, maar wij zijn niet „vriendelijk“ in de Bijbelse betekenis geweest, en wij zijn niet liefhoudend geweest.

De „Liefde Benijdt Niet“

De divergentie van giften onder de Korintiërs veroorzaakte afgunst. Eveneens, kan vandaag de afgunst uit vergelijkingen tussen broeders voortvloeien: „Wie is de betere spreker?“ „Waarom was hij de verkozen regelende Broeder?“ „Die-en-die willen alles doen, of die-en-die mogen alles doen. Wie gaf hem (of haar)verantwoordelijkheid?“ De persoon die dergelijke vragen kan stellen heeft in het hart niet de beste belangen voor het gehele lichaam.

De jaloersheid, of de afgunst, zijn een vreselijke ziekte, en vaak fataal in de geestelijke betekenis. Het vernietigt sneller zijn schepper of uitlokker dan door wie het wordt geleid.

De „Liefde schept niet op … is Niet Trots“

Afgunst en opschepperij zijn vrij nauw verwant. Zij stammen beide af van het zelfde basisprobleem: eigenliefde eerder dan liefde voor anderen. De ware liefde moet niet opdringerig zijn. Zij vergt geen aandacht. Zij kan zich veroorloven te wachten. Herinner wat Jezus van de arrogante farizeeërs, welke hun werken door mensen moesten worden gezien, zei: „Zij hebben al hun beloning.“ Laat dit niet van ons worden gezegd.

De „Liefde is Niet Ruw“

Soms moet een zachte waarschuwing of zelfs een strenge berisping worden toegepast. Het is mogelijk om juist te zijn om het juiste ding zelfs te zeggen maar om het absoluut op de verkeerde manier te zeggen. Een kritiek kan misschien werkelijk terecht zijn, maar als het met een superieure of trotse of overheersende manier wordt geleverd zal het geen goed resultaat bereiken. Zoals altijd, is het principe overweging voor anderen: Doe tegenover anderen zoals u wenst dat zij zouden doen tegenover u. In het kort… zie ze graag.

De „Liefde zoekt zich zelf niet“ of Liefde is niet eigenzuchtig”

Heeft u ooit deelgenomen aan een drie –benige loopwedstrijd? U kunt de snelste renner zijn bij de picknick, maar u zult uitgespreid op het gras beëindigen tenzij u aan de stijl van uw partner kunt aanpassen. Dit principe houdt ook waarheid in voor de ecclesia. Wij zijn alle lid van het ene lichaam, en wij moeten leren om als eenheid te functioneren. Wij worden „ samen ingespannen “ met onze broeders voor vele inspanningen; wij kunnen niet altijd de manier kiezen die ons het meest tevredenstelt.

Uw manier om dingen te doen kan altijd de beste zijn, maar het zal niet altijd door de meerderheid de verkozen wijze zijn. Wat doet u dan? Ga je verder of „val je er uit“? Er zijn gevallen geweest waarbij leden die vergaderingen verlieten wegens absoluut onbelangrijke meningsverschillen, waarin zij er niet in slaagden om hun eigen manier te krijgen en enkel niet genoeg konden buigen om samen met anderen te gaan. En zij, en soms hun families, hebben betaald voor die koppigheid met twintig of dertig jaar van aan zichzelf opgelegde isolatie.

Er is een uiterst verlichtende passage in dit verband: „Voor zelfs Christus stelde zich zelf niet tevreden “ (Romeinen 15:3).

Enkel zes kleine woorden, maar een wereld van terechtwijzing, aanmoediging en zelfonderzoek. Als zelfs Christus niet zich zelf plezierde, wie zijn wij dan om te denken dat de dingen altijd zouden moeten gaan volgens onze manier? Wie zijn wij om ons zelf in alles te gelieven?

De “Liefde wordt Niet gemakkelijk Boos“ of de “Liefde is Niet Geïrriteerd”

Een persoon die de ware liefde van God bezit heeft een geest van vrede die geen andere heeft. In het midden van geschil en controverse, blijft hij een rust onderhouden en behoudt hij een redenerende mening, en een mogelijkheid om vrede te handhaven. Hij heeft die zelfde binnensereniteit die Christus door zijn grote proeven ondersteunde.

Een persoon in zulk een kader van geestelijke vorming kan door anderen niet worden beledigd. Hij wordt niet uitgedaagd tot het knarsetanden of wraak. Hij vertrouwt op de gunst van God, hij weet dat er een definitieve uitspraak is die alle schade zal herstellen, en hij is niet bezorgd over wat een mens aan hem ondertussen zou kunnen doen. Als God voor hem is, wie kan dan tegen hem zijn?

 De „Verrukkingen van de Liefde ligt Niet in Kwaad, Maar in Waarheid“

Indien een gedachte ooit zou kunnen worden gekoppeld aan „laat een mens zich zelf onderzoeken“, dan is dit het zeker! Doen wij allen dit niet? Luisteren wij niet allen naar geruchten, roddels en kwade insinuaties? Leiden wij allen soms niet genoegen af uit de tekortkomingen van anderen, vooral van deze die eerder modellen van rechtvaardigheid schenen te zijn?

Wij beoordelen ons door de normen van anderen, en wanneer wij dit doen zijn wij blij om hen te zien vallen. Wij neigen te denken dat wij verhevene worden als onze broeder neer wordt gehaald. Maar wanneer wij volgens deze norm leven bederven wij volledig het onderwijs van Paulus van de eenheid van het lichaam van Christus en de afhankelijkheid van één lid op een ander. Deze hooghartige ideeën verliezen hun betekenis wanneer de samenwerking door de concurrentie wordt vervangen.

De „Liefde Beschermt altijd“

Wij moet verder gaan dan het voorbeeld van Christus. Christus droeg onze zonden in zijn lichaam op de martelpaal, en meer dan dat hij ons verdriet droeg dat hij een perfecte bemiddelaar zou kunnen zijn.

De geest treuzelt op een beeld, misschien voor velen bekend. Één jongen met een jongere op zijn rug. „Hij is niet zwaar. Hij is mijn broer!“ De spanning is duidelijk daar, maar hij draagt zijn last graag. Alle dingen zijn relatief, is het niet zo? Ja, op meer manieren dan één! Wij zijn bereid om voor onze families te doen wat ondraaglijk lijkt indien gedaan voor anderen.

Zitten wij op zondag ochtend in de vergadering met het gevoel dat diegenen met wie wij brood breken werkelijk onze familie zijn? Of zijn onze uitdrukkingen van „Broer Smith“ en „Zuster Jones“ slechts een formeel, gestileerd adres? Laat ons die familieverhouding waarvan de Bijbel zo vaak spreekt beleven; laat ons verheugen met hen die zich verheugen, en huilen met hen die wenen. Laat ons elkaars lasten dragen, en zo de wet van Christus vervullen (Gal. 6:2).

De „Liefde Hoopt altijd… Volhardt altijd “

Het Leven van de Christen van liefde is een blij bestaan. In het midden van verdriet en pijnen, verheugt hij zich in de grote giften van de Schepper.

Zijn oog is stevig plaatste op de hoop die als een berg vóór hem oprijst. Er kan een vallei over te steken zijn alvorens hij die verre piek bereikt. Maar hij verwijdert nooit zijn oog van die glorieuze toekomst; en alle kleine vervelendheden en ongemakken van het leven worden gezien voor wat zij zijn - het over stenen stappen onderweg naar het Koninkrijk. Paulus Zegt op een andere plaats: „Ik weet allebei hoe vernederd te zijn, en ik het weet hoe rijk te zijn; overal waar en in alle dingen ben ik opgeleid zowel om voldaan als hongerig te zijn, zowel om rijk te zijn als aan behoefte te lijden. Ik kan alle dingen door Christus doen die me versterkt“ (Filippenzen 4:12,13).

Al dat wat God ons heeft gegeven - rijkdom, talenten, intelligentie, gezondheid - vermindert met het verstrijken van tijd. De mens wordt oud en sterft. Slechts de liefde blijft, als brug tussen dit leven en komend leven, een brug over de kloof van verschillen van eeuwige nietsheid. Elke andere gift of talent zal ontbreken, zoals de giften van de Heilige Geest uiteindelijk ophielden. Het enige ding dat blijft is het karakter van de mens, ingegraveerd in de oneindige geest van God.

  - Broeder George Booker·
Een Nieuwe Creatie; Een Handboek voor Nieuwe Christadelphians, Jonge Christadelphians, en Toekomstige Christadelphians Hoofdstuk 46

 > A New Creation;
A Manual for New Christadelphians, Young Christadelphians, and Prospective Christadelphians Chapter 46


Engels origineel / English original > The first on the list of the concerns of the saint

The first on the list of the concerns of the saint

 Love One Another

This should, of course, be first on the list of the concerns of the saint. And most of what has been said to this point is obviously related to love. But, as we near the conclusion of these matters, we must make a special effort to consider love once again.

“Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres” (1 Cor. 13:4-7).

God is a jealous God. He demands all our love and attention. But because we love God the more, do we love our brethren less? Our love for God is different from our love for another person. If we truly love God, we will show our love for Him in practical expressions of love for others. True divine love does not exclude human love; rather, it enhances it.

Verses 4-7 above contain a dozen or so characteristics of Scriptural “love”. We shall consider each one in turn:

“Love is Patient”

We have the example of Christ, who patiently taught his disciples and time after time helped them when they stumbled and lacked faith. Undoubtedly there were times when he wanted to throw up his hands and abandon the effort altogether, for they were so slow to learn and so bent on maintaining their own natural affections. But he loved them dearly; he loved them despite their inadequacies; he prayed for them; and he persisted until his efforts began to bear fruit. Can we do any less for our brethren?

“Love is Kind”

This English word “kind” is one of those pale, sentimental words that just does no justice to the original. We should say, instead, that love is considerate ­ showing an active, involved concern for the needs of others, even to the detriment of one’s own comfort. We probably all think of ourselves as being “kind”, for we certainly are never “unkind”! Are we?

“If a brother or sister is ill-clad and in lack of daily food, and one of you says to them, ‘Go in peace, be warmed and filled,’ without giving them the things needed for the body, what does it profit?” (James 2:15,16).

There are times when a “kind word” is no more than hypocrisy, because it masks a failure to help in any practical way. Have we ever been guilty of such an act, in a benign, “friendly” indifference to the circumstances of others? Then we may have been courteous and civil and pleasant, but we have not been “kind” in the Scriptural sense, and we have not been loving.

“Love Does Not Envy”

The divergence of gifts among the Corinthians was a cause of envy. Likewise, envy can result today from comparisons between brethren: “Who is the better speaker?” “Why was he elected Arranging Brother?” “So-and-so wants to run everything. Who put him (or her) in charge?” The person who can ask such questions does not have at heart the best interests of the whole body.

Jealousy, or envy, is a terrible disease, and often fatal in the spiritual sense. It destroys its originator much more quickly than the one at whom it is directed.

“Love Does Not Boast ... is Not Proud”

Envy and boasting are quite closely related. They both stem from the same basic problem: love of self rather than love of others. True love does not have to be pushy. It does not need attention. It can afford to wait. Remember what Jesus said of the arrogant Pharisees ­ who did their works to be seen of men: “They already have their reward.” Let this not be said of us.

“Love is Not Rude”

Sometimes a gentle admonition or even a stern rebuke needs to be administered. It is possible to be in the right ­ even to say the right thing ­ but to say it in absolutely the wrong way. A criticism may be correct in every particular, but if it is delivered with a superior or proud or overbearing manner it will not achieve a good result. As always, the principle is consideration for others: Do unto others as you would have them do unto you. In short ... love.

“Love is Not Self-Seeking”

Have you ever participated in a three-legged race? You may be the fastest runner at the picnic, but you'll wind up sprawled on the grass unless you can adapt yourself to the style of your partner. This principle also holds true in the ecclesia. We are all members of the one body, and we must learn to function as a unit. We are “yoked together” with our brethren in many endeavors; we cannot always choose the way that pleases us most.

Your way of doing things may always be the best, but it won't always be the one chosen by the majority. Then what do you do? Go along or “drop out”? There have been cases of members leaving meetings because of absolutely trivial disagreements, in which they failed to get their own way and just could not bend enough to go along with others. And they, and sometimes their families, have paid for that stubbornness with twenty or thirty years of self-imposed isolation.

There is an extremely illuminating passage in this connection:

“For even Christ pleased not himself” (Rom. 15:3).

Just six little words, but a world of exhortation and self-examination. If even Christ did not please himself, who are we to think that things should always go our way? Who are we to please ourselves in everything?

“Love is Not Easily Angered”

A person possessing the true love of God has a peace of mind that no other has. In the midst of strife and controversy, he maintains a calm and reasoning mind, and a disposition to peacemaking. He has that same inner serenity that sustained Christ through his great trials.

A person in such a frame of mind cannot be offended by others. He is not provoked to backbiting or vengeance. He relies upon the grace of God, he knows that there is a final judgment that will right all wrongs, and he is not concerned about what man may do to him in the meanwhile. If God is for him, who can be against him?

“Love Delights Not in Evil, But in Truth”

If ever a thought might be coupled with “Let a man examine himself”, surely this is it! Don't we all do this? Don't we all listen to gossip and rumors and evil insinuations? Don't we all ­ sometimes ­ derive pleasure from the shortcomings of others, especially those who have previously appeared to be models of uprightness?

We judge ourselves by the standards of others, and when we do this we are glad to see them fall. We tend to think we are lifted up in proportion as our brother is cast down. But when we live by this standard we are completely corrupting Paul’s teachings of the unity of Christ’s body and the dependence of one member upon another. These lofty ideas lose their meaning when cooperation is replaced by competition.

“Love Always Protects”

We need go no further than Christ’s example. Christ bore our sins in his body on the tree, and more than that he bore our sorrows that he might be a perfect mediator.

The mind lingers on a picture, perhaps well-known to many. One boy with a younger one on his back. “He ain’t heavy. He’s my brother!” Strain is obviously there, but he bears his burden gladly. All things are relative, aren’t they? Yes, in more ways than one! We are willing to do for our families what seems intolerable if done for others.

Do we sit in the meeting on Sunday morning, and feel that those with whom we break bread are really our family? Or are our expressions of “Brother Smith” and “Sister Jones” merely a formal, stylized address? Let us live that family relationship of which the Bible speaks so often; let us rejoice with them that rejoice, and weep with them that weep. Let us “bear one another’s burdens, and so fulfill the law of Christ” (Gal. 6:2).

“Love Always Hopes ... Always Perseveres”

The Christian’s life of love is a joyful existence. In the midst of sorrows and pains, he rejoices in the great gifts of the Creator.

His eye is firmly set upon the hope that rises as a mountain before him. There may be a valley to traverse before he reaches that distant peak. But he never takes his eye off that glorious future; and all life’s little annoyances and inconveniences are seen for what they are ­ stepping stones en route to the Kingdom. Paul says in another place:

“I know both how to be abased, and I know how to abound; everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ who strengthens me” (Phil. 4:12,13).

All that God has given us ­ riches, talents, intelligence, health ­ diminishes with the passing of time. Man grows old and dies. Only love remains, as a bridge between this life and the life to come, a bridge over the chasm of eternal nothingness. Every other gift or talent will fail, just as the Holy Spirit gifts finally ceased. The only thing that endures is the character of man, engraven in the infinite mind of God.

- Brother George Booker
-------
A New Creation
A Manual for New Christadelphians, Young Christadelphians, and Prospective Christadelphians Chapter 46


Dutch translation / Nederlandse vertaling > Het eerste op de lijst van de zorgen van de heilige

Thursday, 28 January 2010

The task given to us to love each other


1 John 4:21 (43 kb) And he has given us this command: Whoever loves God must also love his brother.Thoughts
     We must love our brothers and sisters in Christ. This reminder, however, is the clincher. If we love God, then we must love his children and our brothers and sisters in Christ.

Notice that the word isn't "should" or "will try" or "want to." No, we must. The Bible is careful not to put many "must do" or "thou shalt" commands in Scripture. But God's point is clear. Love of each other is not optional, negotiable, or even something to be delayed. God sent Jesus to die for the sins of all of God's children. How can we not love those for whom Christ gave so much? As Paul will say to the Corinthians, "God's love compels us!" We MUST love.
Prayer
    Sovereign LORD, forgive my sometimes selective practice of loving your children. I ask you now to bless, to nourish, and to sustain my brothers and sisters in Christ. I want to pray in particular for several of your children who have great trials and burdens... (please list some of those you know who need God's help). In addition, dear Father, please use me to minister to them in tangible ways. In Jesus' name I pray. Amen.


Dutch version / Nederlandse versie > Opdracht om anderen lief te hebben

Opdracht om anderen lief te hebben

Christelijke Overdenking

Donderdag 28 januari 2010

 1 John 4:21 (43 kb)

1 Johannes 4:21

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En dit gebod hebben wij van Hem, [namelijk] dat die God liefheeft, ook zijn broeder liefhebbe." (1Jo 4:21 STV)

"We hebben van Christus dan ook dit gebod gekregen: wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben."

"En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben."

"We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben."

"God heeft duidelijk gezegd dat wij niet alleen van Hem moeten houden, maar ook van onze broeder."

 

Overdenking van vandaag:

We moeten onze broeders en zusters in Christus liefhebben. Deze herinnering is echter de vasstelling.
Als we God liefhebben, dan moeten we zijn kinderen en onze broeders en zusters in Christus liefhebben. Het woord is niet "zullen" of "proberen" of "willen". Nee, we moeten. De bijbel is voorzichtig om niet te veel "moet doen" of "jij zal" commando's in de geschriften te plaatsen. Maar Gods punt is duidelijk. Liefde voor elkaar is niet willekeurig, overeen te komen of zelfs iets om uitgesteld te worden. God heeft Jezus gezonden om te sterven voor de zonden van alle kinderen van God. Hoe kunnen we niet degenen liefhebben voor wie Christus zo veel gaf? Zoals Paulus zegt tot de Korinthiërs, "Gods liefde dwingt ons!" We moeten liefhebben.

 

Gebed:

Machtige Heer, vergeef mijn soms kieskeurige toepassing van het liefhebben van uw kinderen. Ik vraag u nu mijn broeders en zusters in Christus te zegenen, te voeden en te dulden. Ik wil met name bidden voor een aantal van uw kinderen die veel beproevingen en lasten hebben ... (plaats hier een lijst van mensen van wie je weet dat ze de hulp van God nodig hebben). Bovendien, Vader, gebruik mij om hen te helpen op duidelijke manieren. In Jezus' naam bid ik. Amen.

Engelse versie / English version > The task given to us to love each other

Hoofdbedekkingsverbod

frankrijk wil boerka s verbieden

Reeds in september 2009 diende MR-senator Christine Defraigne een wetsvoorstel in dat het dragen van de boerka en de niqba moet verbieden in België.

 Christine Defraigne. © A. Dewez – Le Soir (archieffoto)

De laatste maanden is het over dit deel van het continent een heet hangijzer geworden. Meerdere westerse landen vrezen voor een verdere islamisering en voor de onderdrukking van de vrouw of een vrijheidsbeperking voor bepaalde inwoners van de Europese Unie. Hoe ver kan men gaan in het toelaten van religieuze gebruiken en zijn bepaalde regels opgelegd dor fanatici wel degelijk door die goden van die godsdiensten opgelegde regels?


De boerka is een compleet gesloten zak voor vrouwen, bij de niqba zijn nog net de ogen zichtbaar. “De strafwet moet het dragen van de boerka (en de niqba) verbieden. Dat is een kwestie van openbare veiligheid, maar ook uit respect voor onze waarden,” suggereerde MR-senator Christine Defraigne toen. Christine Defraigne herinnert er aan dat het dragen van de Afghaanse boerka of de Saoedische niqba geen religieuze verplichting is:

«Le Coran n’en fait aucune mention. Refuser le port de ces tenues, ce n’est pas refuser l’islam comme religion, mais bien une dérive politique de cette conviction reconnue. La burqa et le niqab incarnent l’asservissement de l’individu et la déshumanisation sociale. Pour l’anthropologue Dounia Bouzar, la burqa, qui est déjà interdite dans certains pays musulmans, n’est pas un signe religieux, mais un uniforme qui symbolise une vision du monde où l’on s’auto-exclut, où l’on exclut les autres.»

In het wetsvoorstel stond dat elke inbreuk zou bestraft worden met een boete van 15 tot 25 euro en/of een gevangenisstraf van een tot zeven dagen.  In Frankrijk ligt het bedrag schrikafwekkend veel hoger met haar realistischer 750€.
Een boete van 15 of 25€ gaat fanatici niet echt afschrikken wat in Maaseik bewezen is. Daar verbiedt de gemeente al een tijd het dragen van verhullende kleding die alleen de ogen vrijlaat. Een radicale moslimvrouw is daarvoor al viermaal bekeurd. ,,Het Openbaar Ministerie heeft ons toestemming gegeven haar een administratieve boete op te leggen'', aldus burgemeester Jan Creemers. De boete bedraagt circa 125 euro.
De vrouw is getrouwd met een terreurverdachte van Marokkaanse origine die in Brussel opgesloten zit. (Lees in debatten hierover bijvoorbeeld in Weerwoord of op Politics.be)
Al vier andere vrouwen in Maaseik kregen een proces aan hun broek voor het dragen van een burka. Ook dat kan in de toekomst nog bekeuringen opleveren.

De Vlaamse christendemocratische senator Dirk Claes reageerde vroeger ook al op het politieverbod dat in juli 2009 verzonden was betreft het controleren van de identiteit van een vrouw in een boerka. Hij  bood een wetsvoorstel in dat volledige gelaatsbedekking wil verbieden in publieke ruimten. De CD&V-politicus wijst erop dat de aanwezigheid van onherkenbare mensen in het straatbeeld voor een ,,begrijpelijk onveiligheidsgevoel'' zorgt.


 Boerka's

,,De boerka stelt onze politie- en veiligheidsdiensten voor problemen bij het identificeren van deze personen. Bovendien wordt elke burger geacht herkenbaar op het verblijfsvisum of de identiteitskaart te staan. Ook bij huwelijken en andere officiële gelegenheden moet de identiteit van de betrokkene toch duidelijk zijn'', aldus de christendemocraat dinsdag.

Gemeenten zoals Antwerpen, Gent en Maaseik voerden al een reglement in tegen mensen die bewust onherkenbaar willen blijven. Maar in België bestaat nog geen eenduidige regeling: personen die in de ene gemeente een overtreding begaan, kunnen in een andere gemeente ongestoord blijven rondlopen.
CD&V-senator Claes wil dat het onmogelijk wordt in publieke ruimtes zichzelf volledig onherkenbaar te maken door het gelaat volledig te bedekken. Een uitzondering wordt gemaakt voor culturele en sportieve activiteiten zoals carnavalsstoeten, processies en Sinterklaas.

Over de omgang met boerkadraagsters wordt ook gesproken in onder meer Nederland, Oostenrijk en Denemarken. Twee Deense regeringspartijen pleitten opnieuw voor een verbod na de publicatie van een maandenlang achtergehouden onderzoeksrapport over de boerka. Zij willen het gebruik in ieder geval ,,zo moeilijk als mogelijk'' maken.

Ook volgens de Franse president Nicholas Sarkozy, valt de boerka niet onder de godsdienstvrijheid: ‘Het probleem van de boerka is geen religieus probleem, maar een probleem van de waardigheid van de vrouw. De boerka is niet welkom op het grondgebied van de republiek.‘ Volgens hem is de boerka een wandelende gevangenis, een symbool van de onderdrukking van de vrouw. Sarkozy sluit zich aldus aan bij een groep parlementsleden die een wetsvoorstel wil indienen om de boerka te verbieden, dat is op dit ogenblik nog niet het geval in Frankrijk.

Het Franse parlementslid Copé beklemtoonde dat het wetsvooorstel gebaseerd is op de openbare veiligheid en overwegingen van seksuele gelijkheid en geen bespreking is van religieuze praktijken. “We spraken met religieuze en seculiere figuren die al bevestigden dat [de burka] geen religieus voorschrift is. Het dragen van de volledige lichaamssluier gaat over extremisten die de republiek willen uittesten,” zei hij.

Een imam in Parijs heeft zich uitgesproken als voorstander van een verbod op het dragen van boerka's en nikabs in Frankrijk. Volgens Hassen Chalghoumi moeten vrouwen die de gezichtsbedekkende kleding willen dragen, maar verhuizen naar Saudi-Arabië of andere islamitische landen. Hij deed zijn uitspraken in de Parijse krant Le Parisien van vrijdag laats leden.

Chalgoumi zei in het interview dat het dragen van boerka's en nikabs tot een kleine minderheidstraditie binnen de islam behoort en dat het de religie in een kwaad daglicht stelt. Hij heeft al meerdere doodsbedreigingen ontvangen voor het aangaan van een dialoog met de joodse gemeenschap in Parijs.


Lees ook meer in:
> ‘Schat, wat trek ik vandaag aan: een hijab, chador, niqab of een boerka?’
> Franse president Sarkozy bindt de strijd aan tegen de boerka
> Frankrijk verhardt de strijd tegen het publiek dragen van de burka

Britse kerken hoeven geen homo’s aan te nemen


House of Lords

Christelijke organisaties en kerkleiders in Groot-Brittannië halen opgelucht adem, nadat een ruime meerderheid van het Britse Hogerhuis maandagavond een aanpassing van de wet gelijke behandeling heeft weggestemd. De wijziging zou kerken verbieden nog langer banen te weigeren aan homoseksuelen.

Het Hogerhuis (foto) stemde maandag met 216 tegen 178 stemmen voor handhaving van de huidige situatie. Kerken en moskeeën mogen kandidaten die openlijk homoseksueel zijn, geslachtsverandering hebben ondergaan of vrouw zijn, blijven afwijzen voor bepaalde vacatures. Veel kerkinstanties beschouwen de uitslag als een overwinning voor het recht op godsdienstvrijheid.

"Het gezonde verstand heeft gewonnen," juichte de Evangelische Alliantie dinsdag. "Het amendement van de regering was onduidelijk," aldus EA-persvoorlichter dr. Don Horrocks. Het zou volgens hem kerken en organisaties in onzekerheid brengen over wie zij mogen aanstellen.

Het amendement was ingediend door minister van Vrouwenzaken Harriet Harman, tevens voorzitter van de Labourpartij en het Britse Lagerhuis; zij geldt als een fervent voorvechtster van vrouwenrechten. Haar voorstel om kerken en religieuze organisaties te verplichten om ook bijvoorbeeld homoseksuele jeugdwerkers of schooldirecteuren aan te nemen, leed maandag een gevoelige nederlaag tegen een krachtige coalitie van conservatieven en bisschoppen.

Lees verder in het Nederlands Dagblad

Moskee bij graf profeet Ezechiël

Er wonen al sinds de zesde eeuw voor Christus joden in Irak. Zij kwamen er terecht na de Babylonische ballingschap. In 1948 leefden er nog 135.000 joden in Irak, onder wie 77.000 in de hoofdstad Bagdad. In 1968 leefden er 2.500 joden, in 2001 nauwelijks nog honderd.

Volgens de Israëlische krant ‘The Jerusalem Post’ wordt een van de laatste herinneringen aan de aanwezigheid van het jodendom in Irak weldra uitgewist. De krant onthult de plannen voor de bouw van een grote moskee boven het graf van de Oud-Testamentische profeet Ezechiël in Al-Kifl, nabij Bagdad. Het graf werd zowel door joden als christenen druk bezocht. In de veertiende eeuw werd al in de onmiddellijke nabijheid een moskee gebouwd. Toen werd nog het joodse karakter van het monument gerespecteerd. Deze keer worden volgens The Jerusalem Post ook de joodse opschriften verwijderd.

Christen in ei

"Als je kijkt naar christenen in het Westen dan zijn ze vergelijkbaar met een keuken in een ei. Als je een keuken in een ei vertelt dat er een wereld wacht met bergen, bloemen en een mooie zonsondergang, dan zegt het kuiken: 'waar heb je het over?' Dat kuiken heeft de vleugels van de moeder nodig. Het wordt wat lastig om in dat ei naar de moeder te komen. Na een tijd breekt het kuiken naar buiten."

Sadhu Sundar Singh, een zendeling geboren in de 19de eeuw.

"Sundar Singh vertelt hier verder over dat christenen in het westen zich beperken tot hun eigen verstand als voornaamste bron van kennis. Daarmee beperken ze zich tot de schaal van het ei. Door je verstand leer je God niet kennen. Dat gebeurt door de aanraking van de Heilige Geest. Net zoals het kuiken de warmte van de moederhen nodig heeft. Het is niet zozeer ons verstand wat ons wereldbeeld bepaalt, maar ook de vleugels van de kip die warmte opwekt en groei tot stand brengt, de aanwezigheid van Gods Geest in ons leven."
- Theo Visser

Lees meer:
> "Talloze christenen schreeuwen om verder te komen met God"
"Een bloeiend geloofsleven is mogelijk"
>
"Er is veel meer dan ons eigen verstand"

Wednesday, 27 January 2010

Het Katholicisme in België anno 2010

In vijf jaar is het aantal Belgen dat zich katholiek noemt afgenomen van 65 procent naar 60 procent nu, zo blijkt uit een enquête van de krant Le Soir van vorige zaterdag.
In plaats van het katholieke geloof zijn er in België iets meer ongelovigen gekomen: zij vormen nu 31 procent van de bevolking, tegen 28 procent vijf jaar geleden. Het aantal moslims bleef gelijk rond 4 procent, terwijl er andere bronnen van 25 % spreken.

Volgens de enquête, uitgevoerd door Dedicated Research, is 61% van de katholieken geen tegenstander van euthanasie, 39% is al evenmin gekant tegen abortus.

Belgen bidden ook minder vaak dan vijf jaar geleden. Nog slechts 14 procent bidt er meermalen per dag, bijna half zo weinig als in 2005. Het aantal katholieken dat elke zondag naar de mis gaat bleef stabiel rond 12 procent, terwijl op de televisie gewag wordt gemaakt van slechts 6%.

Journalist Ricardo Gutierrez van ‘Le Soir’ stelt vast dat de paus als een eenzame in de woestijn preekt inzake zeden en seksuele moraal. “Bijna één Belgische katholiek op twee (48%), en bij vrouwen zelfs 56%, zegt de katholieke leer inzake seksualiteit nooit te volgen. Bijna 90% van de katholieken is voorstander van contraceptie.”
Nauwelijks 1% van de Belgische katholieken zegt de leer inzake bio-ethische kwesties en seksualiteit wel degelijk te volgen.


Bijna de helft van de rooms-katholieke Belgen is voor het homohuwelijk en een grote meerderheid zou geen problemen hebben met gehuwde priesters (73% tegenover 66% in 2005). Slechts een zeer kleine minderheid kan zich vinden in de seksuele moraal van het Vaticaan. De uitlatingen van de nieuwe kardinaal Léonard omtrent homoseksualiteit, lokken ook bij de Belgische katholieken gemende reacties.

48 procent van de rooms-katholieke Belgen is positief of zeer positief over het homohuwelijk. Dit is positiever dan het landelijke gemiddelde van 40 procent.

Daarnaast heeft 90 procent van de rooms-katholieken geen moeite met voorbehoedsmiddelen waar kardinaal Léonard ook tegen is, (tegenover een landelijk gemiddelde van 41 procent) en is 39 procent niet tegen abortus.

De jezuïet en commentator Tommy Scholtes zegt aan ‘Le Soir’ dat hij niet verbaasd is over de resultaten, omdat de katholieke Kerk veeleisend is voor zijn gelovigen. “Zij schuift trouw naar voor, in een samenleving waarin de zeden verwilderen. Wij verdedigen het ideaal van de liefde binnen een stabiele relatie, gebaseerd op wederzijds respect en waarbij voortplanting niet bij voorbaat wordt uitgesloten. Maar dat betekent niet dat de Kerk ook meteen diegenen veroordeelt die dit ideaal niet bereiken.”

Staat gebaat bij religie

'De staat is gebaat bij religie'

De staat is gebaat bij religie in het publieke domein. Dat zei minister Hirsch Ballin van de Nederlandse Justitie maandag in Utrecht tijdens een ontmoeting van vertegenwoordigers van zes levensbeschouwelijke stromingen in aanwezigheid van koningin Beatrix.

In het Academiegebouw spraken boeddhisten, christenen, hindoeïsten, humanisten, moslims en joden voor de vijfde keer respect tegenover elkaar uit. Vijf jaar geleden vond de eerste ontmoeting plaats; ook toen was de koningin erbij.

Minister Hirsch Ballin zei in zijn lezing dat de scheiding tussen kerk en staat niet betekent dat er geen contacten tussen overheid en geloofsgemeenschappen kunnen zijn. Integendeel, "maar de overheid moet zich niet met de inhoud bemoeien en alle religieuze organisaties gelijk behandelen." Tegelijkertijd moeten die organisaties "respect hebben voor elkaar en binnen de kaders van de rechtsstaat blijven."

Lees verder in het Reformatorisch Dagblad

We have a choice every day regarding the attitude we will embrace


"The remarkable thing is, we have a choice every day
regarding the attitude we will embrace for that day."
- Charles Swindoll

There are eventually two types of people:
They that will say against God “Your will shall be done"
and they of which God says at the end time: “Your will shall happen”

All that die, to be for indefinitely dead, shall have chosen for it.
No soul which seriously and constantly desires entertainment, shall ever be missing the end.
They that search, will find. For them who ask and knock, doors shall go open.
For them eternal life lies in the distance.
- Marcus Ampe

"I love them that love Me; and those that seek Me early shall find me."
Proverbs 8:17

God, the father, teach me to go on the correct path
and to make the correct choices in my life.

Dagelijkse keus betreffende de houding die wij voor die dag zullen maken


“Het opmerkelijke feit is,
wij hebben elke dag een keus betreffende de houding die wij voor die dag zullen maken.“
- Charles Swindoll

"Er zijn uiteindelijk twee soorten mensen:
Zij die tegen God zeggen 'Uw wil zal geschieden'
en zij waarvan God in de eindtijd zegt: "Uw wil zal geschieden'.

Allen die zullen sterven om eeuwig dood te zijn, hebben ervoor gekozen.
Geen ziel die serieus en constant vertier verlangt,

zal het einde ooit missen.
Zij die zoeken, zullen vinden. Voor hen die kloppen wordt open gedaan.
Voor hen ligt eeuwig leven in het verschiet."
- Marcus Ampe


„Ik hou van hen die Mij liefhebben;
 en die wie naar Mij vragen en streven zullen me vinden.„
Spreuken 8:17

God, de Vader, leer mij de juiste weg op gaan
en de juiste keuzes maken in mijn leven.

Onvergeeflijke zonde en berouw

In zijn artikel over “de onvergeeflijke zonde” zegt Richard F.Ames dat één van de meest beangstigende zorgen de vrees is om van God te worden afgesneden.

Hij vraagt wat die onvergeeflijke zonde wel kan zijn. Eenvoudig gezegd, is het een zonde die niet zal vergeven worden. God is bereid om onze zonden te vergeven als wij er spijt over hebben, als wij voor hen droevig zijn en als wij vastbesloten zijn om te veranderen. Maar wanneer men zijn geweten verhard om nooit spijt te getuigen dan kan men niet vergeven worden. Dit lijkt mij ook helemaal logisch, zonder spijtbetuiging kan er geen verzoening komen en verdient men ook geen vergeving. Er kan alleen maar iets vergeven worden indien men ook aan voelt dat datgene verkeerd was. Iets dat goed was moet niet vergeven worden.

Maar er zijn bepaalde fouten waar men zo ver over de streep gaat dat God er geen vergiffenis wil voor wenst te geven. Het zijn onvergeeflijke zonden welke de laster tegen de geest gaan. Jezus laat ons weten dat Godslastering niet toegestaan is en onvergeeflijk is.

Oneerbiedig of respectloos over de Allerhoogste spreken (over God of heilige dingen) of kwaad over Hem spreken, Hem te lasteren; of misbruik te maken van Zijn Naam zouden een onvergeeflijke zonde over ons kunnen brengen.

 Een verslag van het Evangelie geeft ons een krachtig voorbeeld. „Toen werd voor hem die werd door een demon bezeten gebracht, blind en stom; en hij [Jezus] heelde hem, zodat de blinde en stomme man zowel zag als sprak. En de mensen massa was verbaasd en zei, `Zou dit de Zoon van David zijn? ' „(Mattheus 12:22 - 23). De farizeeën beschuldigden Jezus en spraken negatief over het miraculeus werk door de Heilige Geest. Jezus waarschuwde hen krachtig: „Daarom zeg ik aan u, elke zonde en laster zullen mensen worden vergeven, maar laster tegen de Geest zal geen mens vergeven worden. Iedereen wie een woord tegen de Zoon van de Mens spreekt, zal het hem worden vergeven; maar diegene die tegen de Heilige Geest spreekt, die zal het niet vergeven worden, noch in deze tijd of in de toekomende tijd." (Mattheus 12:31 - 32).

       Wij allen moeten aan die waarschuwing aandacht besteden. Merk de apostel Paulus zijn waarschuwing aan de Christenen op, die „als wij moedwillig zondigen nadat wij de kennis van de waarheid hebben ontvangen, zal daar geen offer meer zijn voor zonden“ (Hebreeuwen 10:26) blijven. De opzettelijke zonde is een volledig bewuste en bepaalde handeling en een houding die oproept om nooit van zonde spijt te hebben. De opzettelijke zondaar is hardnekkig. Hij of zij heeft een verdord geweten om kwaad te doen. Dit soort zondaar zal nooit zelfs de gedachte van spijt hebben wensen op te brengen en zal er nooit aan denken om terug te komen om op de manier van Gods leven.(cf. 1 Timotheüs 4:2). De onverbeterlijk slechten worden niet verblind als de rest van de wereld; zij hebben „kennis van de waarheid.“ Zij kennen het effect van het offer van Christus, doch schenden zij het. Dergelijken zullen “een bepaalde vreselijke verwachting van oordeel, en vurige verontwaardiging onder ogen krijgen, die de tegenstanders zullen verslinden. Iedereen wie de wet heeft verworpen van Mozes sterft zonder genade op de verklaring van twee of drie getuigen. Welk een zwaardere straf, veronderstelt u, zal waardig gevonden worden door diegene die de zool van de Zoon van God heeft vertrapt, het bloed telde van de overeenkomst waardoor hij een gemeenschappelijk ding geheiligd werd, en de Geest van genade beledigde? „(Hebreeuwen 10:27 - 29).

Niemand zal kunnen ontkomen aan het ernstig oordeel waarbij in de Bijbel sprake is van een meer van vuur voor diegenen die blijven volharden in het zondigen en die de Geest van Genade beledigen. Dit als men met die Geest van Genade de Heilige Geest bedoeld, want in wezen heeft Jezus laten weten dat niet de laster tegen hem zal aangerekend worden als iets onvergeeflijks, maar wel de laster tegen Gods Geest.

De Christenen zijn gewaarschuwd dat al diegenen die deelnemers van de Heilige Geest zijn horen te beseffen dat God die Heilige Geest geeft aan hen die Hem gehoorzamen. (Handelingen van de apostelen 5:32) Indien christenen hun rug volledig naar het geloof draaien en bewust terugkeren naar het kwaad in zulk danige vorm dat zij volledig gehard tot een leven komen waar een permanente houding is van ongehoorzaamheid aan God dan zullen dezen werkelijk in problemen komen op de laatste oordeelsdag. De Schriften leren ons dat het onmogelijk zal zijn om hen dan opnieuw tot berouw te brengen.

“Laten we daarom niet meer terugkomen op de elementaire christelijke leer. We willen niet opnieuw het fundament leggen van geloof in God en van berouw over daden die ons de dood brachten. We willen niet opnieuw spreken over reinigingsriten en handoplegging, over de opstanding der doden en het onherroepelijke oordeel. Laten we liever op weg gaan naar volwassenheid. En met Gods hulp zullen we haar bereiken. Want wanneer mensen eenmaal het licht hebben gezien en van de hemelse gave hebben geproefd en deelgenoot werden van de heilige Geest, wanneer zij de voortreffelijkheid van Gods woord en de krachten van de toekomstige wereld hebben ervaren en na dit alles afvallen, kunnen zij onmogelijk weer tot bekering worden gebracht; want op hun manier hebben zij de Zoon van God opnieuw gekruisigd en aan bespotting prijsgegeven. Wanneer de grond de telkens neervallende regen indrinkt en voor die hem bewerken bruikbaar was voortbrengt, deelt hij in de goddelijke zegen. Maar als hij distels en dorens voortbrengt, is het duidelijk dat hij niet deugt; de vervloeking is nabij en het einde is verbranding.” (Heb 6:1-8 WV78)

Die verbranding houdt dan in dat het dan het einde is van die persoon. Er is dan geen redding meer mogelijk. Hij zal verdoemd zijn tot het eeuwig niets meer zijn: de finale dood.

Eens gedoopt betekend dit niet dat wij niet meer zouden zondigen. Als gewone mens zijn wij maar zwak. Sinds Adam en Eva is de mens een zondige natuur geworden en zijn wij in die mate voor ons ziele heil afhankelijk geworden van Jezus Christus zijn liefdesoffer. Het komt er op aan dat wij ons zelf in toom weten te houden, ons zodanig leren te beheersen dat wij alsmaar minder en minder verkeerd zullen doen. Als wij fouten maken komt het er op aan dat wij die erkennen en het ook spijtig vinden dat wij verkeerd gedaan hebben. Steeds moeten wij over onze fouten berouw hebben en dan is God bereid ons tegemoet te komen. God is zelfs geduldig indien wij niet dadelijk om vergiffenis kunnen vragen. Maar wij moeten er van bewust zijn dat de tijd alsmaar korter wordt. Als Christen moet er in ons steeds dat verlangen zijn om zo perfect mogelijk te worden en zo weinig mogelijk fouten te maken. Wens altijd uw leven voor het goede te veranderen zelfs als door zwakheid u aan verleiding zou toegeven. Steeds moeten wij beseffen dat bij gewone zwakheden daar nog steeds een weg terug is. Dan kunnen wij God nog altijd om een geest van berouw vragen!

Anders wordt het als wij tegen de Geest van God zondigen. Dan is er geen weg meer terug. Dan vergooien dezen die beter zouden moeten weten al hun mogelijkheden.

Betreft de verharding van ons hart hebben wij zelf veel onder controle. Dit kunnen wij tegen gaan. Het hoeft dus niet zo ver te komen dat wij zodanig verkeerd zouden gaan en hier geen spijt zouden over voelen. Dan moet het al heel ver gaan of heel erg gesteld zijn met ons. Daarom moeten wij zorgen dat niets ons zodanig kan trekken naar de overkant van de scheidingslijn. Wij moeten uitkijken dat wij niet in de val trappen van diegenen die God haten en de liefhebbers van God verfoeien. Godhaters zijn de duivels van deze wereld, de tegenstanders van God. (De Satan) De rebellerenden tegen de Schepper van hemel en aarde wensen niet liever dan zoveel mogelijk mensen van God weg te trekken. Het komt er op aan dat wij ons daartegen wapenen.

De gelovige moet zich schrap kunnen zetten tegen alles dat indruist tegen de wetten van de Allerhoogste. Hij moet zorgen dat hij niet verkeerd gaat denken door zich aan verkeerde filosofieën te hechten of te veel verkeerde boeken te lezen of verkeerde films te zien. Hij moet uitkijken voor de verleiding van deze wereld. Door de Wetten van God regelmatig te negeren bij het maken van onze keuzes in dit leven kunnen wij op het verkeerde pad geraken.

Christenen moeten er zich toe zetten zich niet te laten meeslepen door de verleidingen van deze wereld maar ook niet door de tegenslagen die over hen kunnen komen. Wij moeten de verbintenis aangaan om bittere of boze houdingen nooit toe te staan om onze harten en meningen te vergiftigen. En wij moeten de verbintenis aangaan om naar de Heer te streven terwijl hij kan worden gevonden. Oprecht gebed en hartgrondige Bijbel studie moeten wij hoog houden. Steeds moeten wij verkiezen geestelijk wakker te blijven. Geëngageerd blijven, geestelijk actief en waakzaam blijven zijn de mogelijkheden om ons door veilige wateren te loodsen!

Deze wereld heeft zulk een trekkracht op onze belangen dat wij van onze geestelijke prioriteiten kunnen worden afgeleid. Wat is uw persoonlijk doel in het leven? Jezus zei: „Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn oprechtheid, en al deze dingen zullen aan u worden toegevoegd.“(Mattheüs 6:33). Dat zou ons doel moeten zijn in het leven, volgens onze Redder! Het veronachtzamen van onze geestelijke prioriteiten leidt tot geestelijke zwakheid, maar de Geest van de God is de Geest van macht en van liefde en van een correcte mening. De apostel Paulus schreef: „Daarom herinner ik u eraan om de gift van God aan te wakkeren, die in u is door het opleggen van mijn handen. Want God heeft ons geen geest van vrees gegeven, maar een geest van macht of kracht en van liefde en van een correcte mening of bezonnenheid " (2 Timotheüs 1:6 - 7). Zonder die geestelijke macht, zullen wij ons leven niet kunnen veranderen. Wij hebben de Kracht van God in ons leven nodig om dit leven tot een goed einde te brengen. Maar de God is bereid om ons die gift te geven, bovendien de waardevolste gift van Zijn Zoon voor de zonden van de wereld.

Alles hangt van onze eigen keuzes af. Wij zijn volledig verantwoordelijk voor ons zelf. Wij kunnen de schuld niet op een Satan of de duivel steken. Het kwaad of het goed zit in ons. Ook al zouden wij misstappen gedaan hebben, daarom hoeft het nog niet te laat te zijn. God is een liefhebbende God en is vergevingsgezind. Als wij werkelijk bereid zijn om berouw te hebben over onze vergissingen, over onze fouten is God bereid dar de spons over te wrijven.

Als u van God afgesneden voelt, kunt u worden verzoend. U kunt hoop hebben. U kunt dichtbij God worden gebracht door het bloed van Christus.

Als u hierover advies wilt, kan u ons schrijven en zullen wij van harte willen helpen. U hoeft er niet alleen voor te staan. Er zijn mensen bereid om u verder door dit leven te helpen en om u een mooie toekomst te laten zien.

Belgian Christadelphians

Messiaanse teksten in het Oude Testament

Volgens de Veenendaler H. Schipper was er weinig materiaal met vergelijkende teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament over de Messias. Van prof. dr. A. H. Edelkoort bestond een vooroorlogs boek over Messiaanse teksten, maar dat was allang uit de handel en het aantal Messiaanse teksten was vrij beknopt. De Messiasbelijdende jood dr. A. Fruchtenbaum gaf in zijn boek ”Messianic Christiology” naast de Bijbelteksten veel verklaring.  Maar Schipper  wilde alleen het Woord laten spreken.

Ruim twaalf jaar werkte H. Schipper aan het op een rij zetten van vergelijkende teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament over Jezus.

Het boek is eind vorig jaar, door de door de schrijver opgerichte uitgeverij Boaz Multimedia (boazmultimedia.com), op de markt gebracht. Gelijktijdig is een Engelse versie verschenen en een bewerking van 770 pagina’s met de tekst zowel in het Engels als in het Hebreeuws.

Lees hier meer over in het Reformatorisch Dagblad >Veel Messiaanse teksten in Oude Testament

Nieuw tijdperk van Geloofsverkondiging voor Katholieke kerk

PAUS BENEDICTUS XVI: ‘NIEUW TIJDPERK VAN GELOOFSVERKONDIGING’

Bron: Pope2you

BRUSSEL (KerkNet/Kathpress/LaCroix/Bijbelonderzoekers) – De katholieke Kerk beweert dat zij altijd al het geloof heeft verkondigd.

De paus roeptzijn priesters nu nadrukkelijk op dat voortaan ook via en in de digitale wereld te doen, omwille van het toenemende belang van deze media én omdat op die manier een nieuw publiek wordt bereikt. Het is door de protestantse groeperingen een reeds actief gebruikt middel vooor prediking.

Paus Benedictus XVI lanceerde zijn oproep in de vorige zaterdag gepubliceerde boodschap ter gelegenheid van de 44ste Werelddag van de Sociale Communicatiemiddelen (Mediazondag 2010). Hij schrijft daarin dat er een nieuw tijdperk is aangebroken voor de geloofsverkondiging. Dat vereist dat de katholieke Kerk en haar bedienaars de nieuwe communicatiemedia beter benutten, onder meer door mogelijkheden als blogs en online video ook voor evangelisatie en catechese te benutten.

De pas benoemde aartsbisschop van Mechelen-Brussel, mgr. Andre-Joseph Léonard, had alvast niet gewacht op de oproep van de paus. Hij heeft zijn eigen blogsite en kort voor Kerstmis plaatste zijn bisdom Namen een video online waarin mgr. Léonard het kerstverhaal vertelt aan een groepje kinderen. Het Vaticaan, dat al vroeg met een eigen website op internet present was, is sinds januari 2009 aanwezig op YouTube.

Paus Benedictus XVI spoort in zijn boodschap aan bijzonder aandacht te hebben voor niet-gelovigen en mensen van andere godsdiensten. Wie wil verkondigen, moet ook globaal denken: “Internet biedt ons een huis van gebed voor alle volkeren. Zoals er in de tempel van Jeruzalem een voorhof was voor de heidenen, zo is er op internet ook ruimte voor diegenen voor wie God nog onbekend is.”

Tuesday, 26 January 2010

Denkdag

Denkdag (studiedag, Gent)
Benader het onderwijs op een andere manier. In de masterclass filosoferen staat niet het verwerven van competenties centraal, maar wel de filosofische vraagtekens bij de noodzaak opvoeding en onderwijs te zien als een zaak van competenties, vaardigheden, volgsystemen en handelingsplannen.
>>> De masterclass filosoferen met lezingen en workshops vindt plaats op vrijdag 5 en zaterdag 6 maart in Gent. Het volledige programma en alle praktische gegevens op www.pbdgent.be/node/407

Increase Earthquakes

There were some 61 earthquakes measuring above 5 Mw on the Richter scale during 2009, some
causing tsunamis and most resulting in loss of life.
The increasing frequency of earthquakes since 1948 has scientists alarmed.

The Lord Jesus warned of the increase in wars, earthquakes, famines and diseases in answer to the question by His disciples:’What signs will there be of your Coming?’ To those who heed the warning, His arrival on earth will mean their Saviour has come!
But Jesus had a message for those who ignore Him.
Luke 13:4 Those eighteen, upon whom the tower in Siloam fell and slew them, do you think that they were sinners above all men that dwelt in Jerusalem? 5 I tell you, No: but, except you repent, you shall all likewise perish.
It is time to make our most important decision.
“Even so, Come, Lord Jesus.”

- YBIC, Arthur Wright

Dutch translation / Nederlandse vertaling > Toename van aardbevingen
+++
2013 update 
Enhanced by Zemanta

Toename van aardbevingen

Er waren zowat 61 aardbevingen metend boven 5 Mw op de schaal van Richter in 2009, sommige veroorzaakten tsunamies en resulteerden in verlies van enorm veel levens. De stijgende frequentie van aardbevingen sinds 1948 heeft wetenschappers gealarmeerd. Jezus waarschuwde van de toename van oorlogen, aardbevingen, hongersnoden en ziekten in antwoord op de vraag door Zijn discipelen: ' Welke tekens zullen daar zijn van uw Komst?'

Aan deze tekens horen wij aandacht te schenken. Wij mogen die waarschuwingen niet in de wind slaan. Zijn aankomst ter wereld zal betekenen dat hun Redder is gekomen! Maar Jezus had een bericht voor hen die hem negeren.

Lukas 13:4 Die achttien, op wie de toren in Siloam viel en hen neersloeg, denkt u dat zij zondaars waren boven alle mensen die in Jeruzalem woonden? Ik vertel u, Neen: maar tenzij u spijt hebt, zult u allen eveneens omkomen.

Het is tijd om ons belangrijkste besluit te nemen. „Maar toch, kom, Heer Jezus.“

   - YBIC, Arthur Wright


Engels origineel / English original > Increase Earthquakes

Palestijnse staat niet langer haalbaar

BRUSSEL (KerkNet/Le Figaro) – De Palestijn Sari Nusseibeh, pacifist en decaan van de Al-Qudsuniversiteit in Jeruzalem, gelooft niet langer dat een twee statenoplossing voor het Heilig land nog haalbaar is. Nusseibeh verwijst in het bijzonder naar Jeruzalem, waar de situatie totaal veranderd is. “De toestand van 1967 bestaat niet langer. Een mogelijke tweedeling is veel complexer. Geografisch groeide de agglomeratie van Jeruzalem van 20 tot 50 vierkante kilometer. Israël bouwde dertien nieuwe wijken met 250.000 joden, die door snelwegen verbonden zijn. Zij omringen de Arabische wijken van Oost-Jeruzalem en scheiden Arabieren van elkaar.”
Desondanks wordt internationaal nog steeds gepleit voor de twee statenoplossing. Professor Nusseibeh: “Ik geloof niet dat die zonder wonderen realiseerbaar is.” Daaraan hebben ook Palestijnen deels de schuld wegens corruptie en hun onvermogen om te onderhandelen. “Palestijnse leiders lieten de levensomstandigheden van de Palestijnen steeds verder verslechteren. Twintig jaar geleden beschikte de bevolking uit de Gaza niet over politieke rechten, maar ze reisde naar Cisjordanië en zelfs Tel Aviv om er te werken of naar het strand of op restaurant te gaan.”
Onderhandeling tussen Israëlische en Palestijnse verantwoordelijken hebben volgens Nusseibeh weinig kans op slagen. Voor sommige kwesties is de facto een oplossing bereikt. Voor andere moet de internationale gemeenschap een oplossing opleggen. Wellicht rest de inlijving van de Palestijnse gebieden als beste oplossing. Dat heeft Israël ook daadwerkelijk gerealiseerd… maar zonder de Palestijnse bevolking rechten te gunnen.

(Kerknet)